Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zal onze leden zo langzamerhand wel bekend zijn, dat wij een propaganda-campagne voeren onder het motto ~DE BOND STERKER DAN OOIT". Tijdens deze campagne hebben wijde leden reeds herhaalde malen opgeroepen propaganda voor de Bond te maken, opdat deze sterker dan ooit zal worden, d.w.z. dat ons ledental dus zal stijgen boven de 46.514 leden bereikt op I April 1933. Tot onze grote vreugde kunnen wij nu mededelen, dat het aardig de goede kant uitgaat, want op 1 December j.l. bedroeg het ledental van onze Bond weer bijna 46.000 Zoals onze leden weten kunnen, publiceren wij regelmatig gegevens over de stand van ons ledental en dat is dan altijd vastgesteld op de eerste van de maand, dus per I Januari, per I Februari, enz. Wij vragen nu aan onze leden: Wanneer (dus bij het begin van welke maand) zullen wij boven ons oude hoogtepunt uitgegroeid zijn en om een afgerond cijfer te noemen een ledental van 47.000 bereiken of overschrijden? Zij die aan deze prijsvraag wensen deel te nemen, moeten het hieronder afgedrukte formuliertje uitknippen of overschrijven, invullen, op een briefkaart plakken en aan ons adres (Hemonylaan 24, Amsterdam) zenden. Amsterdammers moeten er een postzegel van 2 cent, zij die buiten Amsterdam wonen een van 4 cent op plakken. De antwoorden moeten ons bereiken uiterlijk op 15 Januari 1938 Voor de goede oplossingen stellen wij beschikbaar 50 koopbonnen ter waarde van ƒ 2.50, waarvoor men bij de winkels of agenten van de N.V. ~De Arbeiderspers" een boek of een artikel, dat men vaneen boekwinkel pleegt te' betrekken, kan verkrijgen. Wanneer er meer dan 50 goede oplossingen mochten binnenkomen, zal door loting uitgemaakt worden, wie in aanmerking komt voor een prijs. De uitslag van deze prijsvraag zal zo spoedig mogelijk in ons vakblad gepubliceerd worden. Mochten toekomstige prijswinnaars bezwaar hebben tegen publicatie van hun naam, dan volstaan wij met vermelding van het bondsnummer en de voorletters. Ten einde de oplossing van de prijsvraag te vergemakkelijken, hebben wij op de reeds enige malen gepubliceerde tekening nu de ledencijfers van 1937 laten zetten, leder kan dus zien hoe het verloop van de groei in dit jaar geweest is. Voor de groei van het ledental over de maand November 1937 (stand van het ledental op I December) verwijzen wij naar dein dit nummer van ons blad gepubliceerde ledenstaat. Wij hopen dat zoveel mogelijk leden aan onze prijsvraag zullen deelnemen. Hoe eerder wijde 47.000 leden bereiken, hoe eerder wijde uitslag van onze prijsvraag kunnen mededelen. Werft dus nieuwe leden voor de Bond! HET BONDSBESTUUR.

PRIJSVRAAG: „DE BOND STERKER DAN OOIT" Ik ben van mening dat de Bond per 1 1938 I (maand invullen) j een ledental van 47.000 zal bereiken of overschrijden Naam I Voornaam (voluit) – : \ I Gemeente ... : (straat, gracht, enz.), nr Bondsnummer j Ik heb – bezwaar tegen publicatie van mijn naam J) *) Doorhalen wat niet verlangd wordt Handtekening

Van heinde en eer

Steun aan China De secretaris van het I.V.V. heeft op een in November te Parijs gehouden bestuursvergadering medegedeeld, dat de financiële hulp-actie van het I.V.V. voor China en de Chinese steden, die het zwaarst door de Japanse bombardementen getroffen zijn, in korte tijd een behoorlijk resultaat heeft opgeleverd. Tot nu toe is reeds een half millioen Franse francs bijeengebracht, afkomstig uit Engeland, Frankrijk, België, Tsjecho-Slowakije en Nederland. Oorlogsrecht in Italië (1.T.F.) „Giustizia a Liberta” meldt uit Rome; „De oorlogsbedrijven zijn gemilitariseerd... In elke fabriek van deze aard is er naast de technische nog een militaire directie..., die het bedrijf dag en nacht onder controle stelt. Alle arbeiders worden als dienstdoende soldaten behandeld en staan onder militaire wetten. Sabotagehandelingen, inbreuk op de discipline, enz., worden volgens militair recht gestraft. Een arbeider, die zonder geldige reden meer dan vier dagen afwezig is, wordt als deserteur behandeld en kan door het krijgsgerecht tot de dood, door fusilleren, worden ver-, oordeeld.” (19 Nov. 1937.) Engelse machinebouwersbond Het ledental van onze Engelse zusterorganisatie inde machinebouw (Amalgama ted Engineering Union) stijgt blijkens haar orgaan nog steeds en beliep op 1 November j.l. 324.518. Ineen maand is deze Bond gegroeid met 8797 leden. Werkloos is slechts 1.93 % der leden. Nog meer nieuws uit Engeland Aan het blad van de Engelse machinebouwersbond ontlenen wij tevens, dat de gehele Engelse vakbeweging sterk groeit. Sinds 1934 hebben zich ongeveer een mil~ Hoen nieuwe leden bij de Engelse vakverenigingen aangemeld. Nieuwe buitenlandse ondernemingen in Nederland Uit het „Centraal Verslag der Arbeidsinspectie over 1936” blijkt, dat van 1929 tot en met 1936 585 buitenlanders in ons land een onderneming hebben gevestigd. Er waren 367 Duitsers bij. In deze ondernemingen werkten 1224 vreemdelingen en 4156 Nederlanders. Krantenpapier De wereldproductie van krantenpapier bedroeg in 1936 8,2 milliard kilogram. Elk uur schijnt er een millioen kilogram krantenpapier door de rotatiepersen der ganse wereld te rollen. Als men alle exemplaren der kranten, die op één dag van de persen komen, aan elkaar zou plakken tot een band vaneen meter breed, dan zou de lengte voldoende zijn om twaalf keer de aardbol te omspannen. Van het coöperatieve front Op 1 Januari 1937 bedroeg het ledental der Engelse verbruikscoöperaties 7.807.942. De groei in 1936 bedroeg 323.000 leden. In 1936 waren 319.077 personen inde Engelse coöperatieve beweging werkzaam. Zij verdienden tezamen veertig millioen pond sterling.

Sluiten