Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarschuwing aan leden-loodgle+ers en -fitters Het orgaan van de Bond van Loodgieters- en Fitterspatroons, nummer van 3 Februari J.1., bevat o.a. een mededeling betreffende eendoor de bondsraad aangebrachte reglementswijziging terzake het inschrijven van nieuwe leden. Het desbetreffende artikel van het huishoudelijk reglement luidt nu aldus; „Als candidaten voor het lidmaatschap komen in aanmerking vakgenoten, die, behalve in het bezit zijnde van de bewijzen van erkenning als gas- en/of waterfitter dit geldt althans voor die candidaten, woonachtig in plaatsen, waar de „Regelingen voor de Erkenning van Gas- en/of Waterfitters” zijn ingevoerd bovendien schriftelijk verklaren de desbetreffende bepalingen van de L.C.A., speciaal met betrekking tot het zegel – plakken, te zullen nakomen, en zich tevens verbinden geen werkkrachten aan te nemen,

die niet in het bezit zijn vaneen vacantiezegélkaart, of een kaart overleggen, welke niet of ongeregeld is bijgeplakt.” Het laatste gedeelte van dit citaat hebben wij gecursiveerd, omdat daarbij, zij ’t ook zijdelings, ook de werklieden gemoeid zijn. Want de nieuwe leden van de patroonsbond moeten in ’t vervolg schriftelijk verklaren, dat zij, speciaal ook met betrekking tot het plakken van zegels, het collectief contract zullen naleven. En bovendien moeten zij zich verbinden geen werkkrachten aan te nemen, die niet in het bezit zijn vaneen zegelkaart of wel slechts een kaart kunnen tonen, die niet of onregelmatig beplakt is. Wij vestigen hierop met grote nadruk de aandacht van onze leden en dringen er bij hen ten zeerste op aan er toch vooral voor te zorgen, dat zij in ’t bezit van zulk een zegelkaart zijn en dat die nauwkeurig wordt bij gehouden. Leden, die in gebreke blijven, lopen de kans, niet bij georganiseerde patroons te worden aangenomen.

V.E.V. Vereniging tot Bevordering van electrotechnisch vakonderwijs in Nederland Wij ontvingen het verslag van de van 26 Juli tot en met 25 Augustus 1938 te Groningen, Rotterdam, Wageningen en Amsterdam gehouden monteursexamens en ontleenden er de volgende bijzonderheden aan. De monteursexamens 1938 werden gehouden te: Groningen inde Ambachtsschool op 26 en 27 Juli; Rotterdam inde 2e Ambachtsschool op 2 en 3 Augustus; Wageningen inde Ambachtsschool op 16 en 17 Augustus; Amsterdam inde Electrotechnische School op 22, 23, 24 en 25 Augustus. Deze examens moeten worden bezien, als een uitvloeisel van het besluit van het hoofdbestuur der V.E.V., genomen in zijn vergadering van 29 November 1935, om te beginnen met het jaar 1936 in plaats van om de twee jaar elk jaar eerste-j aarscursussen te doen aanvangen en elk jaar monteursexamens te houden. Met deze maatregel werd o.m. beoogd het aantal examendagen, dat inde oneven jaren zo groot werd, over twee jaar te verdelen. Er waren n.l. bezwaarlijk examinatoren te vinden, die zich voor zovele dagen beschikbaar konden stellen. Door de werklieden-organisaties werden naar de examens afgevaardigd de heren G. Kelder (A.N.M.8.), C. Baartse (N. Chr. M. B.) en H. A. Meeuwenoord (R.K.M.8.). Inde examencommissie werden voor zover beschikbaar alle leraren van de erkende V.E.V. – cursussen voor ten minste 1 dag opgenomen. De indeling der examens werd ook dit jaar Weer zo geregeld, dat, waar zulks mogelijk was, 48 sterkstroommonteurs per dag werden geëxamineerd. Het aantal examendagen kon zodoende tot 10 worden beperkt, n.l. 9 dagen voor sterk-

stroom en 1 dag voor zwakstroom. Het aantal candidaten, dat zich voor de examens had aangemeld, bedroeg voor sterkstroom 367 en voor zwakstroom 27. Hiervan trokken zich terug 6 sterkstroomcandidaten, zodat derhalve 388 candidaten werden geëxamineerd, tegen 439 candidaten in 1937. Inde examencommissie heerste een even prettige geest als die, welke zich op vorige examens kenmerkte. Door de grote toewijding door de examinatoren aan de dag gelegd, hadden de examens een regelmatig en vlot verloop, waarvoor aan alle medewerkers hiervoor dank zij gebracht. Vermeld dient nog, dat enige leraren van de nieuwe erkende monteurscursussen aan de Staatsmijnen inde gelegenheid werden gesteld op de examens te Rotterdam en Amsterdam van de gang van zaken op de V.E.V.-examens kennis te nemen en dat de bestuursleden ir. M. Vorstman en ir. J. van de Kamp dooreen bezoek aan de examens te Wageningen van hun belangstelling blijk gaven. Inde buitengewone vergadering van het dagelijks bestuur der V.E.V. op 7 October 1938, waarbij tevens aanwezig waren de gecommitteerden van de regering, werd de uitslag van de examens overeenkomstig het voorstel van de examencommissie vastgesteld. Van de 361 candidaten, die werden geëxamineerd, waren er 278 die een V.E.V.-cursus volgden, waarvan er 183 of 66 pet. slaagden. Van de 83 extraneï slaagden er 49 of 59 pet. Het totaal percentage geslaagden was 64 pet. Het aantal zwakstroomcandidaten, dat werd geëxamineerd bedroeg 27, 26 V.E.V.-cursisten en 1 van buiten af; hiervan slaagden er 15 of 58 pet. (allen V.E.V.-cursisten). Aan 2 personen, die met goed gevolg beide examens hadden afgelegd, werd het sterkstroom en het zwakstroomdiploma toegekend.

Een nationale demonstratie op 10 April 1939

Door de besturen van N.V.V. en S.D.A.P. is besloten op Maandag 10 April a.s. (tweede Paasdag) in Den Haag een grote nationale demonstratie te organiseren. Deze demonstratie is gericht op het doen treffen van regeringsmaatregelen voor het verkrijgen van meer werk hetgeen het verkrijgen van meer welvaart voor de bevolking van Nederland zal insluiten. Het verlossende woord, waarnaar honderdduizenden hunkeren, wordt door de regering niet gesproken, zodat de verlossende daad eveneens achterwege blijft. Daarin kunnen noch willen wij berusten. Deze mededeling kan worden beschouwd als een eerste opwekking om u gereed te houden voor deelname aan de hier aangekondigde demonstratie.

Nadere bijzonderheden zullen binnenkort worden bekend gemaakt. Voorlopig nog dit: Voorgenomen uitstapjes of bijeenkomsten door tot onze beweging behorende organisaties, voor de Paasdagen beraamd, moeten worden uitgesfeld tot na Pasen. Alle krachten dienen te worden ingespannen, om de betoging te maken tot een machtige demonstratie voor het verkrijgen van meer werk en welvaart voor de duizenden, die tot nu toe daarvan buiten hun wil verstoken zijn. Ons parool voor vandaag is: VORMT REISKASSEN Voor de besturen van S.D.A.P. en N.V.V.: C. WOUDENBERG. C. VAN DER LENDE.

RADIO UITZENDING yrydaó 3 maart s av o na s g. g Vja uur bondsvoorziTtek O I*H. spreekt ter óelegenheid van het overscnryden van het ledental

Een nieuw maandschrift Wij vestigen de aandacht van onze lezers op een nieuwe uitgave van de N.V. „De Arbeiderspers”, verschenen inde vorm vaneen maandschrift, getiteld: Socialisme en Democratie. De redactie wordt gevormd dooreen driemanschap bestaande uit de heren dr. W. Banning, dr. H. Brugmans en prof. J. van Gelderen. Vit een in het eerste nummer voorkomend inleidend artikel citeren wij: „Opvoeding tot strijdbare democratie is de eerste en voornaamste taak. Hieraan wil ons maandschrift naar beste krachten medewerken. Het zal aldus actueel zijn inde goede zin des woords, n.l. deze, dat de vraagstukken zullen worden behandeld, welke zich thans aan ons opdringen als de meest urgente. Sprekende tot een grote lezerskring wil het ook populair zijn ineen goede zin. En wel, doordat de medewerkers zich beijveren zo beknopt en helder mogelijk voor te dragen, wat zij hebben te zeggen. De leesbaarheid wordt dan verhoogd zonder het gehalte van het gebodene te schaden.” Deze woorden en zinnen zijn ons uit het hart gegrepen en het verheugde ons te hebben mogen constateren, dat de inhoud van het eerste nummer aan het hiervoor gestelde beantwoordt. Een enkel artikel had nog wel iets beknopter kunnen zijn. Heus, zulke lange stukken worden slecht gelezen en het zijn waarlijk niet alleen de minder ontwikkelden, die zich daaraan schuldig maken. En daarom is het toch maar begonnen: de inhoud moet gelezen worden. Ten zeerste willen wij dit nieuwe orgaan bij onze lezers aanbevelen. Inde samenstelling van de redactie vinden wijde waarborg gelegen, dat dit nieuwe maandschrift het voedsel zal geven, dat onze geest in de zeer veranderde tijdsomstandigheden van node heeft. Een zeer ruime lezerskring zij uitgeefster en redactie van harte toegewenst.

Sluiten