Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Arbeidsinspectie in 1938

Alweer geruime tijd ligt op onze schrijftafel een lijvig document op afdoening te wachten: het „Centraal Verslag der Arbeidsinspectie in het Koninkrijk der Nederlanden", zoals dit omvangrijke, 385 pagina s tellende boekwerk, officieel genoemd wordt. Het heeft betrekking op het jaar 1938, doch verscheen pas in het laatste kwartaal van 1939. Een hoogst belangrijk verslag is het, dat steeds een schat van materiaal bevat en daarom waard is in onze kolommen besproken te worden. Want de werkzaamheid van onze Arbeidsinspectie bepaalt zich niet alleen tot de taak die verband houdt met de wetten, welker handhaving en uitvoering aan haar zijn opgedragen. Wij lezen in het verslag, dat weer vele onderzoekingen verricht zijn ten behoeve van het Werkfonds 1934 en de werkverruiming in het algemeen. Gedurende enkele maanden van het verslagjaar werden bij de inspecties gegevens verzameld over het al of niet verlenen van vacanties en de duur daarvan, over de doorbetaling van het loon bij vacanties en of vacantietoéslagen worden verstrekt. Belangrijke bij-werkzaamheden, die van groot nut zijn om andere diensten te steunen en betrouwbaar materiaal te verzamelen. Het aantal bezoeken, dat door de inspectie werd afgeiegd, vertoonde in 1938 een vrij belangrijke stijging, hetgeen mogelijk is geweest, doordat 9 controleurs aan het personeel werden toegevoegd. Maar het werk van de inspectie onderging eveneens grote uitbreiding, o.a. door het Rusttijdenbesluit voor restaurant- en hotelpersoneel. Hier volgt een overzicht van het aantal bezoeken,

dat door de inspectie inde jaren 1935—1938 werd afgelegd: jaar aantal aantal totaal volledige andere aantal inspecties bezoeken bezoeken 1935 46.823 72.189 119.012 1936 49.158 76.539 125.697 1937 56.537 74.738 131.275 1938 64.676 81.548 146.224 De dienst der Arbeidsinspectie rekent steeds op de medewerking van de diverse politiediensten; in het verslag wordt tevredenheid uitgesproken jegens de activiteit van gemeente- eri rijkspolitie, maar over die van de marechaussee is men minder te spreken. De oorzaak wordt geweten aan de vermeerderde grenswacht, die deze dienst moet uitoefenen. Het volgende staatje geeft een beeld van het aantal door de politie afgeiegde bezoeken: jaar gemeente- rijks- marepolitie veldwacht chaussee 1933 ...... 109.572 45.603 45.412 1934 116.506 49.467- 43.565 1935 120.895 48.242 41.559 1936 117.768 47.431 44.655 1937 114.959 49.431 40.372 1938 119.291 50.673 37.170 Geklaagd wordt, evenals in vorige verslagen, over het toezicht van de gemeentepolitie op hef platteland. Er is een toename van het aantal opgemaakte processen-verbaal, hetgeen zich in het volgende overzicht aftekent:

Dr. H. Brugmans

Democratisch Socialisme Hoewel een beetje laat, moeten wijde aandacht van onze leden toch nog vestigen op een boekwerk, dat in afleveringen reeds bezig is te verschijnen. Het is geschreven door dr. H. Brugmans en getiteld: „De grondslagen van het Democratische Socialisme”. Een werk, waaraan naar onze mening juist nu bijzondere behoefte bestaat, want wij leven immers ineen tijd van grote geestelijke verwarring. Ineen tijd ook, die ons roept tot verdediging van de democratie tegen allen, die haar belagen. Maar als geroepenen om te verdedigen is het allereerst nodige dat wij weten, goed en deug – delijk weten, wat verdedigd moet worden. En daaraan ontbreekt nog wel het een en ander. Aan het prospectus, dat aan de verschijning

van de eerste aflevering van dit boekwerk voorafgegaan is, ontlenen wij: Welnu, het democratisch socialisme wil de sociale mogelijkheid scheppen voor de menswording van den mens. Dat wil het niet alleen in theorie, maar hier en nu. Het biedt een moderne oplossing voor de nood van de dag. Maar tegelijkertijd is het geworteld in de ganse geschiedenis. Het is oeroud èn gloednieuw! Dat idealistische en practische, dat oeroude èn gloednieuwe, sullen wij in dit boek bespreken. Wij zullen nagaan, hoe Joodse profeten en Griekse denkers zijn opgekomen voor de rechten van den mens. Wij zullen zien, hoe de Bijbel een aantal zedelijke eisen inde wereld heeft gebracht, die (bewust of onbewust) in ons voortleefden toen wij kwamen tot socialisme en democratie.” De naam van den schrijver, dr. H. Brugmens, zowel als het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, dat de opdracht tot het schrijven verleende, maar óók de N.V. „De Arbeiderspers”, die het werk verzorgt en uitgeeft, waarborgen ons dat de toekomstige lezers deugdelijke waar in ruil voor een billijke prijs zullen ontvangen. Het werk verschijnt in 10 maandelijkse afleveringen van 32 pagina’s, gedrukt op illustratiepapier. Elke aflevering kost slechts ƒ 0.45, een prijs, die geldt voor leden van de bij het N.V.V. aangesloten bonden. Voor linnen stempelband en inbinden wordt voor intekenaren een prijs van ƒ 1.— berekend. Drie afleveringen zijn intussen reeds verschenen. Bestellingen worden opgenomen door het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, Weteringschans 106 of het Boekenbedrijf der N.V. „De Arbeiderspers”, Hekelveld 15, be.den te Amsterdam. Desgewenst vrage mén eerst prospectus, waaraan inteken- of bestelbiljet verbonden is.

j'aar gemeente- rijks- mare• politie veldwacht chaussee 1933 4.687 1.292 ~969 1934 6.517 1.879 2.311 1935 6.591 1.944 2.447 1936 7.550 2.265 2.759 1937 8.575 2.698 2.915 1938 10.411 3.104 2.836 Het verslag bevat een apart hoofdstuk; „Medewerking van andere zijde”. In 1938 kwamen 6.407 klachten binnen, tegen 5.532 in 1937 en 4,949 in 1936. De toeneming van klachten wordt toegeschreven aan de uitbreidingssfeer van de inspectie. Gesplitst naar de herkomst waren de klachten als volgt: van vakverenigingen 1.501 ~ werkgevers 222 ~ werknemers 1.389 ~ anderen 1.179 ~ anoniem 2.116 totaal 6.407 hiervan gegrond 2.066 gedeeltelijk gegrond 680 Betreffende deze klachten lezen wij nog in het verslag; „Van de ingekomen klachten werd bij onderzoek 57 % ongegrond bevonden. Vaak bleek het gewraakte overwerk volkomen geoorloofd dooreen verleende vergunning. Verscheidene klachten betroffen in het verslagjaar personen, wier arbeidsduur nog niet aan beperkende bepalingen is onderworpen, zoals expeditiewerk enz. Vele hadden betrekking op hulpkellners, amateur-musiei, dansHmren e.d., die in hun vrije tijd als zodanig zouden werkzaam zijn.” En verder citeren wij nog: „Hoewel de medewerking der arbeiders bij het onderzoek der klachten weder meermalen te wensen overiiet, soms door gegronde vrees voor ontslag, doch maar al te vaak ook door het verlangen naar extra verdiensten, en zowel door werkgevers als werknemers allerlei middelen werden aangewend om het ontdekken van overtredingen te verijdelen, gelukte het de controlerende ambtenaren nog menigmaal, ongeoorloofd overwerk te c" ‘tateren. Zodoende konden in het Iste, sde, 7de, 9de en 10de district resp. 83, 176, 79, 67 en 263 processenverbaal worden opgemaakt." Wij tekenen hierbij aan, dat dus in het sde en in het 10de district de meeste processen-verbaal zijn opgemaakt en vermelden er bij, dat het sde district Amsterdam en het 10de district Den Haag omvat. Waaruit wij concluderen, dat in deze districten de activiteit van de inspectie het grootst is geweest. Want wij kunnen niet aannemen, dat in districten als Rotterdam, Maastricht en Breda, om er maar enkele te getal overtredingen gunstiger zou zijn dan in Amsterdam of Den Haag. Mogelijk ook is de activiteit van de arbeiders in laatstgenoemde districten groter dan in andere. Wij moeten het, zeker voor ditmaal, hierbij laten. De roem over de Arbeidsinspectie is niet immer even groot; er is veel critiek soms. Die critiek kan de activiteit, maar stellig ook de soepelheid, vooral wat het verlenen van overwerkvergunningen aangaat, betreffen. Maar zonder twijfel wordt er door haar ambtenaren heel veel werk verzet, waarvoor een woord van lof niet mag worden onthouden. Het werk breidt zich steeds uit en het aantal ambtenaren, waarmee de dienst werdf versterkt, houdt daarmee geen gelijke tred. Dat itogen we bij alle critiek niet vergeten. Moge de Arbeidsinspectie in 1'940 er vooral toe meewerken, dat het aantal en de duur der overwerkvergunningen zoveel mogelijk worden beperkt, opdat er gelegenheid kome om de arbeidsmarkt van een te groot aanbod te verlossen.

Sluiten