Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

DORDRECHT. (G v. N.) Woensdag 6 November is de jeugdgroep herboren. De Koning is dood, leve de Koning. Het aantal, dat op de eerste avond present was, bedroeg 24. Dit is voor de eerste keer niet kwaad. Maar, ’t kan beter. Als ieder lid nu doet zo als m’n vriend Jaap en de jongeren opwekt tot deelneming, dan komt het best in orde. ENKHUIZEN (S. B.) Op Vrijdag 25 Oct. j.l. hield onze afdeling een huishoudelijke vergadering, welke niet’naar wens van het bestuur bezocht was. De winter-propaganda is daar besproken en het bestuur hoopt dat alle leden hun best zullen doen, nog meer leden te winnen Dus op een volgende vergadering een betere opkomst! GELEEN. (G. K.) Vrijdag 22 November hielden wij een huishoudelijke vergadering. Onze districtsbestuurder te Eindhoven hield een korte toespraak, waar allen aandachtig naar luisterden. De propaganda en het vele werk dat onze Bond heeft verzet, heeft ons de laatste wéék vier nieuwe leden opgebracht. Zo gaat het goed, de gang zit er in, vooruit makkers, smeedt één blok!” DEN HAAG. (PI.) De eerste wijkvergadering is ons meegevallen. Wij stonden er wat sceptisch tegenover, omdat vaak te veel en te lang wordt gepraat en deze vergadering juist als een „praatavond" was aangekondigd! De vrouwen waren ook uitgenodigd en zij die gekomen zijn. zullen er zeker geen spijt van hebben. Door Van Otterloo en Vander Xogt werden enkele gedichten gedeclameerd, terwijl door ons jeugdlid De Crooy wat accordeonmuziek werd gegeven. Het was een geslaagde bijeenkomst Door dergelijke bijeenkomsten leren w:e de organisatie en elkander beter kennen; ze bevorderen de kameraadschap. Bovendien waren wij inde gelegenheid een kop koffie met koek te presenteren, wat zeer gewaardeerd werd. Een aantal leden heeft vragen gesteld en hun wensen kenbaar gemaakt. Wij wisten niet, dat onze vriend Willem van der Ree zo’n artlst was en al was zijn voordracht niet nieuw, pet was toch in orde Willem! Loodgieters opgelet! Op Maandag 23 December 1946, des avonds van zeven tol negen uur, kunnen negen .zegels worden ingewisseld op hét kantoor, Prinsegracht 72. Op deze tijd kan ook uitbetaling geschieden van de drie snipperdagen, met een verklaring van den werkgever, die u allen is loegezonden, dat de snipperdagen zijn opgenomen. HOOGEVEEN (L.K.) Kameraden, mede door het prachtige werk van onze propagandaploeg hebben wij ons ledental over de 200 gebracht. Doch wij zijn er nog niet makkers, want er lopen hier in Hoogeveen nog enkele ongeorganiseerden rond en dat mag niet kameraden: iedere arbeider moet georganiseerd zijn. Als wij zien wat wij al bereikt hebben, voor de oorlog 145 leden en nu de 200 gepasseerd, dan kunnen wij die enkele ongeorganiseerden toch nog wel lid maken van onze mooie A.N.M.8.? Kameraden, dank voor het vele werk, je ziet het gaat, goed, en nu maar weer op sjouw. 's-HERTOGENBOSCH (F.H.M.) Op Donderdag 14 November belegde onze afdeling een ledenvergadering. Districtsbestuurder de Reuver bezocht voor het eerst onze vergadering. Na de behandeling van notulen en ingekomen stukken sprak de Reuver een propagandistisch woord, waar de vergadering met volle aandacht naar luisterde. leder kreeg de gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan door velen gebruik werd gemaakt en welke door onze districtsbestuurder tot tevredenheid werden beantwoord. Het was een geslaagde bijeenkomst. Kameraden, op naar de 50.000. Smeedt één blok! HILVERSUM (C.v.d.W.) Op 13 Novembei j.l. was van Wingerden in 6ns midden. Hij besprak het onderwerp van/ de dag n.l. Hoe komen wij uit de moeilijkheden? Hij deed

dit, ineen zeer onderhoudende rede. Hierna volgde een zeer geanimeerde discussie, waarbij een van de sprekers de opmerking maakte, dat de nog altijd hopeloze toestand van de bevolking inde verwoeste gebieden, zeker als een van de oorzaken kan worden genoemd, waardoor het herstel geremd wordt. Laten wij, zo stelde hij voor, gedurende enige tijd een uur per week langer werken en het loon voor deze mensen beschikbaar stellen. Als dat over het gehele land ingang kon vinden, zou het zoden aan de dijk zetten en wij hadden tevens het voordeel vaneen meerdere productie De vergadering voelde wat voor deze gedachten en besloot ze aan het bondsbestuur en de Unie voor te leggen. KRIMPEN AAN DE IJSSEL (L.L.L.) In onze laatst gehouden ledenvergadering werden enkele nieuwe bestuurders gekozen. Als penningmeester werd benoemd; P. de Bruin, Steenbakkerstraat 3. Verder nog P. Visser, KI. Verduin en C. A. Noorland C 101a te Ouderkerk a.d. IJssel. Onze leden woonachtig te Ouderkerk a.d. IJssel, kunnen zich nu met eventuele klachten tot dezen bestuurder wenden, zodat het contact ook daar verstevigd kan worden. LEKKERKERK (J. d. W.) Op 14 October hield onze afdeling haar 29ste jaarvergadering. De 2e voorzitter opende deze maar matig bezochte bijeenkomst waar ook de boudssecretarls D. W. van Hattem aanwezig was. Vrienden, het moet ons van het hart ‘ de goede niet te na gesproken —, maar 30 van de 177 leden was voor deze avond bepaald slecht te noemen. Dit kon beter! En wij vertrouwen er dan ook op, dat de ""nog te houden vergaderingen beter bezocht zullen worden Het blijkt, dat onze afdeling een batig saldo heeft van ƒ 134,90 Een woord van dank aan onzen penningmeester voor zijn accuraat werk, is hier zeker op zijn plaats. Bij de bestuursverkiezing werd inde vacature van voorzitter gekozen J. Noorlander. C. Hofwegen en L, Vos werden herkozen. Tot . Qontróle-commissie werden benoemd C. de Pater, A Mudde en G, van Driel. Daarna was het woord aan onzen vriend Van Hattem, die onze afdeling namens het bondsbestuur gelukwenste met ons ledental, waarna hij het propaganda-werkplan voor de aanstaande winter inleidde En nu kameraden aan de slag, op naar de 200 leden! NIEUWKOOP (0.J.5.) Donderdag 14 November, organiseerde onze afdeling een propagandafeestavond. In zijn opgenlngswoord schetste de 2e voorzitter de ontwikkeling van de organisatie hier ter plaatse, verder sprak de bondspenningmeester Jan Landman een propaganda-rede uit, waarin hij opwekte mee te helpen de 50.000 leden vol te krijgen. Districtsbestuurder Tielenburg werd in de pauze een kleine herinnering overhandigd voor het vele-werk, dat hij in het afgelopen jaar voor onze afdeling heeft gedaan. Het gezelschap Teun Klomp vrolijkte met een liedje en een schetsje de avond op. Moge deze avond er toe bijdragen de actie „Smeedt één Blok” te doen slagen. Dan kunnen ook wij zeggen daaraan te hebben bijgedragen. NIJMEGEN (J. G.) Uitbetaling van vacantiezegels voor de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag zal plaats vinden op Maandag 23 December 1946. ’s avonds van half 8 tot half 10, in „EGMA”, Berg en Dalseweg 38. ROTTERDAM. 1 J A.) Verloren. Een onzer leden heeft op Dinsdag 26 November j.l. in het Luxortheater, waar voor onze leden een toneelvoorstelling werd gegeven, een 'vulpenhouder verloren. De vinder wordt verzocht zijn naam en adres aan het afdelingskantoor op te geven. RUSSEN (W.5.8.) Onlangs hield onze afdeling haar jaarvergadering in café Ter Harmsel, De vergadering was slecht bezocht, wat wel te betreuren was. De districtbestuurder De Vries uit Hengelo was uitgenodigd en voerde het woord over de loon- en prijspolitiek en verder over

de Raam-C.A.O. inde kleln-metaalnijverheid. Tenslotte kwam nog het propagandawerk ter tafel, om dit met nog krachtiger hand aan te pakken. « UTRECHT. Utrechtenaren, opgelet! (L. N.) Op Zaterdag 4 Januari 1947 wordt inde grote zaal van het N.V. Huis een afdelingsfeestavond gehouden. Medewerking verleent het cabaret-gezelschap „De Windwijzer”, dat eendoor Wim lbo samengesteld bont klein-kunstprogramma presenteert onder de titel „Mensen passeren de revue”. Na afloop volgt een gezellig samenzijn met dansen. Toegangsprijzen a ƒ 1.30 per persoon zijn van 16 December af verkrijgbaar op het afdelingskantoor, bij den bode en de bestuursleden, ’s Middags wordt een kinderbijeenkomst georganiseerd voor de kinderen onzer leden inde leeftijd van 6 tot en met 13 jaar. Opgaven moeten voor 25 December bij ons binnen zijn. Het deelnemersgeld is gesteld op 15 ct. voor 1 kind, 25 ct. voor 2 kinderen, 30 ct. voor 3 en ipeer kinderen uit één gezin. Laat 4 Januari voor het gehele gezin eeh feestdag zijn. Op Donderdag 19 December a.s., des avonds om 7,45 uur, spreekt voor onze afdeling onze bondssecretaris D. W. van Hattem over het onderwerp „Nieuwe vormen van overleg”. Hierbij wordt gesproken over de Bedrijfsunie, de Stichting van de Arbeid. College van Rijksbemiddelaars, bedrijfsorganisatie e.d. De bijeenkomst wordt gehouden in het N.V.-Huis. Niemand verzuime deze belangrijke bijeenkomst! VAASSEN. (H. P.). Op Maandag 11 November j.l. hadden wij eendruk bezochte kadervergadering, die jloor het bondsbestuur en het afdelingsbestuur in overlegwas vastgesteld in Se zaal van den heer Vos. Bondssecretaris, vriend v. Hattem, gaf een uiteenzetting over de moeilijkheden van het tekort aan kader in onze afdeling. ' Verder zijn wij erin geslaagd candidaten, zowel uit de grote als kleine bedrijven, te krijgen om het bestuur uitte breiden. De namen zijn als volgt: G. J. v. Vemdè, J. Karrenbelt, W* Kip, J. H. v Mossel, allen „Industrie” te Vaassen; G J. Kuiper, fa. v. (Rijssen te Vaassen; G. Vijge, Stampwerk te Epe; H. Bruinhorst, Hiweg te Weemum; A. Berghorst, Loodgieters. De leden worden pok nog in de gelegenheid gesteld op de eerstvolgende ledenvergadering andere candidaten te stellen. Wanneer wij die vergadering houden, laat dan ieder lid tonen, dat hij lid is, door op deze belangrijke bijeenkomst aanwezig te zijn. Kameraden, komt allen in het belang van uzelf en de organisatie en voor de uitbouw van onze afdeling. VLISSINGEN. (d.R.) Het winterwerk en de propaganda zijn hier ter stede ingezet met een eerste bijeenkomst voor de leden op 21 October. De voorzitter van de Raad van Arbeid te Middelburg, mr. Van Epenhuijzen, en de inspecteur van de buitendienst van deze Raad, de heer De Bruijn, hadcien zich bereid verklaard een lezing over „Sociale Verzekering en Bedrijfspensioen” te houden. De heer De Bruijn behandelde de Sociale Wetgeving en de grote betekenis van deze wetten voor den loontrekker. Uitvoerig stond spreker stil bij de invaliditeits- en ouderdomsverzekering en deelde tenslotte de plannen der regering mede om tot verhoging van de uitkeringen te komen. Na de pauze behandelde mr. Van Epenhuijzen het vraagstuk der bedrijfspensioenen en toonde de grote moeilijkheden aan, welke er zijn en overwonnen dienden te wórden. Van staatspensionnering had' spreker persoonlijk geen grote verwachtingen en bleef hij vooralsnog voorstander van het verzekeringssysteem. Beide inleiders werden met een dankbaar applaus beloond voor hun heldere uiteenzettingen. De belangstelling voor deze eerste bij- – eenkomst was uitstekend, maar t0ch...... het kon nog beter. In zijn slotwoord dankte voorzitter Römijn beide inleiders voor hun bereidheid deze lezing voor onze leden te hebben willen houden en deelde mede, dat deze cursusavond door meerdere gevolgd zal worden waar eveneens vraagstukken, welke aller belangstelling verdienen, zouden worden behandeld. Tot slot wekken wij onze leden krachtig op mede te werken aan de verdere uitbouw van de Bond.

WAGENINGEN. (J. P.) De werkersploeg In Wageningen, hoe klein dan ook, heeft begrepen, dat groot en sterk maken onzer organisatie de voorwaarden zijn om tot een goede toestand te geraken. Wanneer de voortekenen ons niet bedriegen, halen wij nog dit jaar 110 pet. ledenwinst bij het aantal van vóór 1940. Voorlopig alle hulde aan de werkers, die wekelijks er op uitgaan om leden voor onze Bond in te schrijven. Maakt de adressen van ongeorganiseerden bij het afdelingsbestuur bekend; wij zorgen dan, dat ook dezen met een bezoek vereerd worden. Verder hopen wij, dat bij de volgende oproep voor feen huishoudelijke vergadering éllen aanwezig zijn. De punten van bespreking raken u allen. Tevens heeft het afdelingsbestuur plannen ook te Wageningen een vergadering te „beleggen met een feestelijk karakter; maar dan moeten wij ook de volle medewerking hebben van al de leden, opdat zo’n vergadering slaagt. Voorlopig gaan wijdoor met onze ledenwerfactie, onder het motto „Smeedt één blok”. ZAANDAM. (J. v. D.) Op Dinsdag 12 November hield onze afdeling, als inzet van het winterwerk 1946—1947, de eerste cursusvergadering, waar aanwezig was onze vriend Van Wingerden. Wat., hebben we gepraat, maar Kees toch nog het meest. Thuisblijvers, u hebt veel gemist en wij verwachten u wél op de volgende cursusvergaderingen, die het bestuur zal beleggen met de volgende onderwerpen: 17 December 1946: Bij ons, zonder ons, over ons; 14 Januari 1947: Samen uit, samen thuis; 11 Februari 1947: Wie niet werkt, zal toch eten; 11 Maart 1947: Nader te bepalen; 8 April 1947; Gezellige slotavond. Al deze avonden worden gehouden in hotel „Reitsma”, Westzijde. Vrienden, houdt deze avonden , vrij, laat de zaal te klein zijn. Tevens brengen we nog even onder de aandacht van de leden, dat een ieder, die moeilijkheden of wat te vragen heeft, dit kan doen iedere Dinsdagavond voor de aanvang van de. bestuursvergadering. De afdeling groeit langzaam, maar zeker; dit moet harder gaan, vrienden. Onze leus is; „Inde Zaanstreek geen ongeorganiseerde metaalbewerkers meer”. Ook wij zullen ons aandeel leveren inde grote winteractie „Smeedt één blok”. Kameraden, laat ze niet met rust, zet ’ra op, wij rekenen op u! AD VERTENTIEN Met leedwezen géven, wij kennis van het plotseling overlijden van onzen trouwen bondsmakker J. C. CORNELISSE inde ouderdom van 62 jaar. Dat hij ruste in vrede! Het bestuur der afd. Arnhem. De 29ste November overleed ons bondslid JAN VAN WIJNGAARDEN inde ouderdom van + 65 jaar. Het bestuur der afd. Heerenveen. Kleinere Metaalwarenfabriek in Zuid-Holl. zoekt iemand voor werkvoorbereiding, tijdstudie, en ontw. gereedschappen, zoomede eenv, adm. In aanmerking komt instrumentmaker, fijnbakwerker of stempelmaker, die in blik- of metaalwarenfabr. gewerkt en ambitie heeft voor dit werk. Bij geschiktheid woning beschikbaar. Goede vooruitz, Aanb. met alle bijzonderh. (ouderd., opl. waar, hoe lang en in welke functie/ gewerkt, geh. of ongeh.), alsmede verl. sal. onder no. 28720 aan het Adv. Bureau v „Die Haghe”, Plein 1, Den Haag. GEVRAAGD: Bekwame vormers, aankomende vormers, leerling vormer, afbramen Aanmelden bij de Haarl. Koperen Metaalgieterij, ’t Krom 31—37, Haarlem.

Sluiten