Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48e JAARGANG NUMMER 27 – BIJLAGE VAN „ARBEID" No. 27 – II JULI 1941 – VERSCHIJNT WEKELIJKS

DE METAALBEWERKER

ORGAAN VAN DE ALGEMENE NEDERLANDSE METAALBEWERKERSBOND REDACTIE-ADRES: HEMONYLAAN 24, AMSTERDAM-Z. – TEL. 26175 EN 90030

Beperking van het ijzer- en staalgebruik (IV) Het gebruiken van ijzer en staal en van alle fabrikaten van ijzer of staal voor de hieronder opgesomde doeleinden is verboden. Dit verbfuiksverbod geldt alleen voor Nederland. Deze verboden zijn niet van toepassing voor zover de gehele of gedeeltelijke vervaardiging uit ijzer of staal ingevolge algemene of plaatselijke Voorschriften van bouwpolitionele aard of voorschriften ter bevordering van de bedrijfsveiligheid is vereist. Gebruiksdoeleinden, waarvoor alle soorten ijzer en staal verboden zijn 1. Plaat- en balkfunderingen voor vakwerkpalen. 2. Balken voor het opvangen van het metselwerk boven deur-, poort- of raamopeningen. 3. Wielkeerders. 4. Ballastgewichten, alle soorten tegengewichten, belasting- en spangewichten (met uitzondering van de ophanging, ommanteling en ander benodigd ijzer Voor de montering van het gewicht) met een gewicht per stuk van meer dan 2 kg. (bij uit delen bestaande gewichten geldt als gewicht per stuk het gezamenlijke gewicht van de delen). Uitgezonderd zijn: a. gewichten, die tot ultbalancering van draaiende of voortdurend heen- en weergaande machine-onderdelen dienen; b. lóopgewichten van hoogstens 30 kg. per stuk voor riemspanrollen. Bij gewichten, die uit delen bestaan, geldt als gewicht per stuk het gezamenlijke gewicht van de delen; c. in frames van gereedschapswerktuigen geleidetegenwichten tot een maximum gewicht van 400 kg.; d. gewichten aan calanderwalsen van katoenslagmachines, evenwichtsgewichten aan ringspinmachihes voor katoen, drukgewichten aan ringspinmachlhes voor kamgaren, belastingsgewichten voor het strekwerk van kamgarenselfactors, drukgewichten voor het strekwerk van katoenfleyermachines, bast-Vezelstrekkers, voorspinmachlnes en Gillmachines, gewichten aan het conus- en omkeerapparaat van katoen- en kamgarenfleyermachines, balanstegenwichten aan twijnmachines en kettinggewichten voor – kaardmachines; e. tegenwichten voor toneelinrichtingen (met de hand beweegbare) tot een totaal gewicht van 300 kg., trek-, remgewichten en belastlnggewichten aan hefwerktuigen, heftoestellen en liften tol een maximum stukgewicht van 40 kg.; f. tegen- en loopgewichten aan grote bascules en snelwegers tot een stukgewicht van 30 kg.; g. tegenwichten aan beproevingsmachines; h. tegenwichten, in- of uitwendig aangebracht bij precisie werktuigen tot 8 kg. stukgewicht; i. tegenwichten aan spanwerken van het signaalbeyeiligingssysteem, die zich in kelders bevinden; j. tegenwichten voor het ophijsen van de lantaarns aan de lichtsignaalmast en aan het voorsignaal met vleugel: . k. tegenwichten aan trommelwasmachines; l. aa. belastlnggewichten aan papier-, carton-, hout-, slijp- en cellulose-ontwateringsmachines van de zeefpartij tot en met het rolapparaat; bb bijbehorende plaatgewichten aan de stofvoorbereidingsmachines tot aan de zeefpartij. Deze uitzonderings-Vergunning (aa. en bb.) hebben geen betrekking op de basisgewichten: m. tegenwichten tot belancering der dwars-, hoogteen zijroeren voor vliegtuigen; n. ballastgewichten voor glij- en zweefvliegtuigen; o. aa. in vaste voetstukken lopende tegenwichten aan electro-medische apparaten; bb. tegen- en ballastgewichten in beweegbare statieven van electromedische apparaten. 5. Bekledingen, blinderlngen en bedekkingen van muur- en dakoppervlakten, met uitzondering van; rand- en noklijstwerk, muurverbindingen, goten, goothouders e.d. 6. Manchetten voor isolatie van bulsleidingen, met uitzondering van: manchetten uit dunne plaat met

een maximale breedte van 30 mm. voor en achter losneembare bulsverbindingen. Voorts is het gebruik van afvoerpijpen van ijzer en staal voor de hieronder vermelde gebruiksdoeleinden in Nederland verboden. Dit verbod geldt echter niet voor het herstellen van reeds aanwezige leidingen van ijzer en staal. Het gebruik van gietijzeren afvoerpijpen is echter slechts toegestaan, indien de te herstellen gedeelten uit gietijzer bestaan. Doeleinden, waarvoor het gebruik van afvoerbuizen uit ijzer en staal verboden is. 1. Binnen gebouwen: a. voor ontluchtlngsleidingen van sanitaire inrichtingen; b. voor de af voer van afvalwater, dat ijzer en staal aantast, tenzij de buizen zijn gebitumineerd; c. voor afvoerpijpen van privaten zonder waterspoeling. 2. Buiten gebouwen: In alle gevallen. VAN ONS WERKTERREIN Contractactie Wij ontvingen de mededeling, dat de Nederlandse Rawlplug Comp. te Delft, lid is geworden van de R.K. Vereniging van Werkgevers inde Metaalnijverheid. Hierdoor is deze onderneming dus gebonden aan de C.A.0., afgesloten met de-Metaaltaond en bovengenoemde vereniging. De loonsverhoging Zoals wij in ons blad van 20 Juni j.l. mededeelden, is dein onze krant van 30 Mei 1941 aangekondigde loonsverhoging door het College van Rijksbemiddelaars goedgekeurd. Zoals wij reeds schreven, geldt deze verhoging voor de leden van de Metaalbond, de R.K. Vereniging van Werkgevers inde Metaalnijverheid en de Vereniging van Prot. Chr. Metaalindustriëlen, tezamen omvattende rond 50.000 arbeiders. De samenwerkende bonden zijn nu begonnen dit loonsverhogingsvoorstel ook in te dienen bij de ongeorganiseerde werkgevers. Reeds meer dan 200 ongeorganiseerde werkgevers zijn deze voorstellen toegezonden, met het verzoek, dezelfde loonsverhoging te willen geven als de leden van bovengenoemde werkgeversverenigingen. Zodra wij iets van de resultaten weten, zullen wij onze leden daarvan in kennis stellen. Zilverindustrie Schoonhoven Wij zijn bij de zilversmeden, die personeel in dienst hebben, op bezoek geweest om de toezegging të krijgen, dat ze een week vacantie zullen geven. Deze toezegging hebben we gekregen van; D. Gaillard, J. Hooykaas, A. Mesker, Alb. Meyer, fa. Pelt, J. Rous, C. Wendels, J. de Bruin, De Jong en Schriek. A. Pluut, G. v.d. Berg, A. Meyers, A. Landmeter, A. Meyer, Gaillard en Kok, J. Verkerk, Gebr. Huisman, fa. Hooykaas en de Gebr. Niekerk. Met de fa. Hooykaas waren wij onderhandelingen begonnen overeen loonregeling. Deze loonregeling bracht loonsverhoging met zich mede. Met de fa. Hooykaas waren wij reeds lot overeenstemming gekomen. In verband echter met de onderhandelingen overeen landelijke C.A.O. in het goud- en zilverbedrijf is dit nog even opgeschort. In verband daarmede zal de fa. Hooykaas nu

een week extra loon betalen ter compensatie voor de toegezegde loonsverhoging. N.V. Zwolse IJzerg. en Mach. fabr. v.h. fa. G. J. Wispelwey 6 Co. te Zwolle Deze N.V. betaalde voor overwerk geen extra loon. Ineen bespreking werd overeengekomen, dat voortaan wel overwerkgeid betaald zal worden. N.V. Thabur te Den Haag Deze N.V. wilde een nieuwe tariefregeling invoeren. Het gevolg was, dat de arbeiders minder loon kregen. Na enige besprekingen is vast komen vast te staan, dat de arbeiders er geen schade van zullen ondervinden. N.V. Solajabriek te Zeist Hier -hadden we een bespreking over de uitbetaling van het loon gedurende de vacantiedagen. Vroeger bedroeg dit 48X het uurloon. Dit jaar zal echter 48X het uur inkomen uitbetaald worden. Fa. A. Rijsdijk—Boss & Zn., Werf Prudentia te H. I. Ambacht Hier vroegen we een week vacantie, aan welk verzoek werd voldaan. N.V. Verw. Mij. „Cérac" te Utrecht Deze N.V. betaalde voor het werken in-ploegen geen toeslag en ook geen overwerkpercentage. In een bespreking werd dit opgelost en het te weinig uitgekeerde loon zal nabetaald worden. UIT ONZE INDUSTRIE N.V. Machinefabriek „Jaffa" v.h. L. Smulders & Co„ te Utrecht Aan het jaarverslag over 1940 van deze onderneming ontlenen wij het volgende: Gedurende de eerste vier maanden van het afgesloten jaar waren de meeste afdelingen der fabriek behoorlijk van werk voorzien, zodat de bedrijfsbezetting redelijk was. De gebeurtenissen in begin Mei brachten een grote stagnatie inde geregelde gang van zaken teweeg. Hoewel wij geen schade door oorlogshandelingen leden, zag de toekomst voor ons bedrijf er toch, somber uit. Door stopzetting van alle defensieopdrachten, moest de werktijd tot 36 uur per week worden verminderd. Veel vlugger dan verwacht mocjjt worden herstelde zich het binnenkomen van opdrachten, zodat reeds na enkele weken de normale werktijd weer kon worden ingesteld. Gedurende de rest van het jaar kwam een voldoende hoeveelheid werk binnen en kon een goede bedrijfsbezetting worden bereikt. De geldelijke resultaten zijn, mede daardoor, gunstig. Zoals in het verslag over 1939 is medegedeeld, namenwwide fabricage van gasgeneratoren voor auto’s ter hand. Wij vonden daarvoor een ruim afgezetgebied. De fabricage van oliemotoren voor vrachtauto’s en autobussen kwam door gebrek aan vloeibare brandstof geheel tot stilstand. Onze overige producten blijven gewaardeerde belangstelling ondervinden. De technische resultaten van 'onze producten waren onverdeeld gunstig. In verband met het stilleggen der motorfabricage achten wij het gewenst wederom een belangrijke afschrijving op de ontwikkelingskosten daarvan te doen evenals op dein magazijn aanwezige onderdelen en materialen voor de bouw dezer motoren. Het tot nu toe verlopen gedeelte van 1941 was

Sluiten