Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48e JAARGANG NUMMER 35 – BIJLAGE VAN „ARBEID" No. 35 -5 SEPTEMBER 1941 – VERSCHIJNT WtKELUKS

DE METAALBEWERKER

ORGAAN VAN DE ALGEMENE NEDERLANDSE METAALREWERKERSBOND – REDACTEUR: H. C EBELING, AMSTERDAM REDACTIEADRES; HEMONYLAAN 24, AMSTERDAM-Z. – TEL. 26175 EN 90030

Loktonen

n» cpcrstaris aeneraal van hef departement van Sociale op grond van de loonvormingsverordening SnTMhSiS-H. .en derde uitvo.rl„gsb..J da. ten doe, heet, het aanbieden van k«Z Lg.n bi] vW arbe'ders zonder goedkeuring van het college van riiksbemiddelaars, door den werkgever geen gunstiger loon en arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen dan, die, welke geld» ten .ancien van ZZÜÏÏ SÜ ? **7 *rbeiopgetegd. door' het aanbieden vaneen hoger loon of

andere gunstiger arbeidsvoorwaarden uit de dienst-betrekking weg te lokken, is verboden De werkgever, die nr.t de» voorschriften in .tn,d hendeit, is ... *!. -«"d." of geldboete van ten hoogst, drie duizend gulden. ... , Wanneer het strafbaar gestelde feit v*nweg? een rechtspersoon wordt begaan, wordt de stratvervol£.****£ Ï „iding weSit*:» s^ti.r=tPs“T – * De bepalingen trede, op 2b Anges.es in werking.

Uit onze industrie Overzicht van leveringsmogelijkheden

De op 15 Juli in Den Haag gehouden orderbeurs, welke door de Zentralauftragstelle werd georgaseerd, werd bezocht door 160 Duitse en 350 Nederlandse ondernemingen. De Nederlandse industrie ontving hier opdrachten tot éen totaal van R.M. 10 millioen, aldus deelt dt. Karl Wittmann. plaatsvervangende leider der Zentralauftragstelle Niederlande, in het door de Duitse K. v. K. in Nederland uitgegeven tijdschrift „Niederlande” mede. Hier en daar was in Duitsland de mening ontstaan, dat de Nederlandse bedrijven door de sedert een jaar verstrekte Duitse opdrachten (de totale waarde dezer orders beloopt tot heden ongeveer R.M, 2 milliard) niet meer in staat zouden zijn nog nieuwe orders aan te nemen. Het is waar, dat bepaalde Nederlandse fabrieken, die zich bezighouden met de vervaardiging van zogenaamde „Engpass-Gerate” voor maanden en in sommige gevallen voor jaren van orders voorzien zijn. Er is echter nog een groot aantal fabrieken, dat in staat iS" Duitse orders met naar verhouding gunstige levertijden te accepteren. Schrijver geeft dan een overzicht van de leveringsmogelijkheden van de Nederlandse metaalindustrie, waarbij met producenten, die reeds op lange tijd met orders zijn voorzien, geen rekening is gehouden. Hij merkt daarbij tevens op, dat°dit slechts een klein deel belicht van de industriële productiecapaciteit van Nederland, dat bij velen slechts bekend is als land van tulpen en kaas. Aan dit overzicht der nog vrije capaciteit inde Nederlandse metaalindustrie, is in het kort het volgende ontleend; Ijzer- en staalgicterijen. Terwijl orders voor staal-, en grauw tempeer gietwerk binnen afzienbare tijd niet meer geplaatst kunnen worden, bestaat er nog interesse voor dun grauw gietwerk en metaalgietwerk. Ijzer- en staalconstructies. Zware constructies kunnen nog in beperkte mate besteld worden. Voor lichtere constructies (stalen vensters, buisleidingen, leiding- en lichtmasten) bestaat levendige belangstelling. Bij het verstrekken van opdrachten wordt het volgende aangeraden: De Duitse staalbouwonderneming dient de Nederlandse onderneming het materiaal, dat eigendom der Duitse opdrachtgevers blijft, te leveren.

„■ Dit wordt in Nederland bewerkt en gereed voor montage naar Duitsland verzonden. Scheepsbouw. —De Nedérlaftdse zeescheepsbouw , is momenteel volop varrorders voorzien. Binnenschepen kunnen nog op middelgrote én kleine werven worden gebouwd met gunstige levertijden, indien het, materiaal door de Duitse opdrachtgevers in natura geleverd kan worden. Reparaties aan binnenschepen kunnen tot dusver regelmatig worden uitgevoerd en ctit zal ook inde toekomst wel zo blijven. Machinebouw. Ondanks de vele ontvangen orders bestaat nog mogelijkheid tot het plaatsen van orders voor tal van soorten machines. Voertuigen. Carrosserieën van allerlei aard kunnen nog gebouwd worden, speciaal aanhangwagens. De Nederlandse rijwielindustrie biedt nog grote mogelijkheden, indien het prètaleem der levering van de benodigde onderdelen uit Duitsland of België op bevredigende wijze wordt opgelost. Electrotechnische industrie. Van de nog te leveren artikelen worden o.a. genoemd: motoren (kleine capaciteit), transformatoren, radiotoestellen met toebehoren, (in kleine hoeveelheden), draad en kabels van allerlei soort, gloeilampen,'huishoudelijke electrische apparaten, accumulatoren en batterijen (in beperkte hoeveelheden), etc. Ijzer-, staal- en blikwaren. Grote levermogelijkheden op het gebied van stalen meubelen, kasten, gasdichte schuilkelderdeuren, blikwerk e.d. AMSTERDAMS NIJVERHEiDSINSTITüUT Leraren M.O. en N.O, Opleiding voor V.M.T.O. eft de Nij\«errheidsakfen Nli, Nj, Nk„ Nu, Nw, Nz, NI en toelatingsexamen M.T.S. Jekerstraat 2, Amsterdam-Z., Tel. 96561. ismt

Over de week van' 8 September tot 13 September 1941 wordt het contributiezegel op de 37e week van het bondsboekje geplakt. Vestigingsbesluit Centrale Verwarmingsbedrijf De vestigingswet voor het kleinbedrijf is in 193 ( tot stand gekomen om verbetering te brengen inde toestand van de-handeldrijvende en industriële'middenstand. De overheid heeft nu de bevoegdheid de vestiging van nieuwe middenstan-dszaken te verbieden. tenzij wordt voldaan aan bepaalde minimum-eisen van credietwaardigheid, handelskennis en vakbekwaamheid. Deze eisen zijn nu ook vastgesteld voor het centrale-verwarmingsbedrijf. Onder het centrale-verwarmingsbedrijf wordt in dit besluit verstaan: 10. het ten behoeve van het publiek monteren en doen monteren, zomede het voorbereiden van de montage ten behoeve van het publiek van installaties voor; a. centrale verwarming; b. warmwatervoorziening', gekoppeld aan installaties voor centrale, verwarming; c. klimatisering van ruimten, bestemd voor het verblijf van personen; 20. het voorhanden hebben van grondstoffen, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen, bestemd om in eigen bedrijf te worden gebruikt Dij verrichtingen, als onder 10. bedoeld; ■ 30. het vervaardigen van ontwerpen, zomede het nemen van andere voorbereidende maatregelen ten behoeve van verrichtingen, als onder 10. bedoeld, welke in eigen bedrijf zullen worden uitgevoerd; 40. het ten verkoop aan het publiek in voorraad hebben, zomede het aan het publiek verkopen van installaties, als onder 10. genoemd, zomede van onderdelen of toebehoren daarvan Het is nu verboden een inrichting voor de uitoefening van het centrale-verwarmingsbedrijf te vestigen, uitte breiden of over te nemen zonder toestemming van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Deze vergunning wordt pas verstrekt als men voldoet aan de gestelde eisen van credietwaardigheid. handelskennis en vakbekwaamheid. Ter oriëntering laten wij hieronder de eisen, die ten aanzien van de vakbekwaamheid gesteld worden, volgen: I. Algemeen: kennis vatl: a. bouwkundige tekeningen; ta. gereedschappen en materialen voor installaties voor verwarming, waterdistributie en .warmwatervoorziening; v c regelapparaten en toebehoren voor stoom- .en warrawaterdistributie; d. lucht- en gasleidingen; e. de voornaamste keteltypen en verwarmingslichamen; 11. Theorie. Warmteleer: . enige kennis omtrent warmteleer. Hygiëne: ,- enige kennis omtrent de warmtebehoefte van het menselijk lichaam in verband met hetbegiip „behaaglijkheidsgevoel”; enige kennis omtrent de eisen, welke, in ver• band met de ligging van de te verwarmen ruimten, zijn te stellen ten aanzien van temperatuur en vochtigheidsgraad van de daarin aanwezige lucht. (Vervolg op'pag. 3 onderaan)

Sluiten