Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

APPINGEDAM. (J. SI.) Op 16 December j.l. hield onze afdeling haar z.g. .praatavond”. Distrlctsbestuurder Benningshof sprak ■ eerst een inleidend woord, waarna de tongen los kwamen en er door diverse leden en hun vrouwen vragen van allerlei aard werden gesteld, wat voor Benningshof aanleiding gaf bepaalde onderwerpen breedvoerig te behandelen. Het was weer eens een gezellig», nuttige en leerzame avond en we zouden in alle opzichten voldaan kunnen zijn, indien de opkomst der leden beter ware geweest: 30 leden, waaronder nog een tiental vrouwen, van de ruim 200 ingeschreven metaalbewerkers, dat was een bedroevende opkomst. Terwijl Benningshof en Sienneke Knigge, de koude trotserend, de reis van Groningen naar Appingedam maakten, zaten de Damster metaalbewerkers thuis bij de kachel te?????? Vrienden, de hedendaagse omstandigheden, waaronder we leven en werken, bieden redenen genoeg tot ontevredenheid, doch geep ontevredenheid, maar activiteit zal ons een kans geven mede te bouwen aan een betere samenleving» Daarom dienen we er allen bij te zijn, als er gesproken wordt over problemen, die ons alfen na aan het hart liggen. Inde laatste helft van de maand Januari in het nieuwe jaar (de juiste datum wordt nog bekend gemaakt) houden we onze eerste cursusvergadering met als onderwerp: „Bij ons, over ons, doch zonder ons.” Nieuwe vormen van overleg: College van Bijksbemiddelaars. Stichting van de Arbeid, bedrijfsdemocratie, bedrijfsorganisatie en kernen. Een onderwerp dus waar'een ieder zijn hart kan ophalen, verzuimt deze avond niet, toont uw belangstelling, draagt verantwoordelijkheid voor uw eigen lot, komt allen en neemt uw vrouw of meisje mee, want ook zij behoren deelgenoten te worden in het werk van onze Bond. ASSEN. (P. S.) Woensdag 11 December hield onze afdeling een praatavond in het Eigen gebouw. Kam. Benningshof hield een inleiding over het ontstaan 'en de groei der vakbeweging, waarin hij o.m. deed uitkomen dat de vakbeweging zo sterk mogelijk gemaakt moest worden. Na de pauze werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen, waarvan door enige leden gebruik werd gemaakt. Verder werd besloten deze winter een aantal cursusvergaderingen te houden. Tot slot nog dit, deze praatavond was net als onze ledenvergadering – slecht bezocht, Kameraden, wordt toch wakker en beseft dat, wil onze Bond iets bereiken, het bestuur niet alleem maar wij allen met elkaar onze krachten moeten inspannen. Bewerkt de ongeorganiseerden, neemt .ze eens mee naar onze vergaderingen, #waar we hun het doel en wezen van de bond kunnen bijbrengen. Dus kameraden zet hem op: Smeedt één blok! ENSCHEDE. (A. G. V.) Jonge vrienden, onze afdeling heeft een jeugdgroep gevormd. Het ledental is nog klein, doch wij zijn wan plan om hard te werken. Laten zij, die nog niet op onze Zaterdagse bijeenkomsten geweest zijn, tonen dat ook in hen kracht zit om te werken. Elke Zaterdagmiddag om half vier komen wij bij elkaar op ons kantoor: Stadsgravenstraat 15, Enschede. Daar gaan wij ons ontwikkelen en maken muziek en zang. Deze tijd eist fei'me, doelbewuste jonge mensen. Daarom jongens, meld je bij ons, of geef je op als lid bij Bruinewoud, Papaverstraat 78 of bij B. Nieuwenhuis, Violenstraat 27, Enschede. GRONINGEN. • (L. B.) Vrienden, na de praatavond van 14 November, belegden wij op 10 December j.l. de eerste cursusavond. Hier sprak onze vriend Nelemans uit Utrecht over het actuele onderwerp; „Hoe komen wij uit de moeilijkheden?” Voor hij tot het eigenlijke onderwerp kwam, richtte hij eerst het woord tot de aanwezige vrouwelijke toehoorders en sprak er zijn verheugenis over uit, dal wij tegenwoordig ook de vrouwen in ons werk kunnen betrekken. Dit is van zeer grote betekenis voor het slagen van ons werk. Nelemans schetste de toestanden van de Nederlandse industrie in vergelijking met de buitenlandse industrie en de verschillende maatregelen, die na de bevrijding in het belang der arbeiders zijn genomen. Een aantal gestelde vragen gaven hem

nog gelegenheid om nader op verschillende punten in te gaan. Voorzitter Noordhoff kon aan het eind namens de aanwezigen vriend Nelemans een gemeend dankwoord toespreken. Vrienden, het was een leerzame avond. Om de propaganda naar behoren te kunnen voeren is het noodzakelijk, dat men op de hoogte van de feiten is. Dit geeft tevens weer vertrouwen in eigen kracht. Wij rekenen dan ook op een groter bezoek dan tot heden het geval was.- De volgende cursusavonden zullen worden gehouden in het Concerthuis op; 14 Januari: Het geheel en de delen, 'inleider L. Benningshof. 11 Februari: Wie niet werkt, zal toch eten, inleider W. v. zflll. 11 Maart; Jongerenavond, inleider L. Benningshof. Bij , deze laatste avond zijn ook de ouderen welkom, terwijl de dames worden verzocht zich ook onder het begrip „vrienden” te rekenen. Met een dringend beroep om ons ledental te helpen versterken besluiten wij met de leus van deze winter; Smeedt één blok! DEN HAAG. (H. J. B.) Het oude ledenlal bereikt. Mei 1940 3071 Leden, 31 December 1946 3072. Bij het afsluiten van het jaar 1946 is de balans van het ledental opgemaakt en mocht worden vastgesteld, dat het aantal leden van onze afdeling weer was gestegen tot het cijfer, van 1 Mei 1940. Het was dan ook een goede gedachte van het bestuur om als sluitstuk voor het jaar 1946 een grote bijeenkomst te houden op Zondag 22 December 1946 in het Lorentztheater, waarheen honderden mannen en vrouwen waren gekomen onge.acht de strenge vorst om getuigen ie zijn van het feit, dat de afdeling Den Haag door samenwerking tussen leden en bestuur er weer in was geslaagd het ledental op te voeren. Naast de film „Dit is Amerika” werd gedeclameerd door den heer P. v.d. Meulen, die dit op zeer voortreffelijke wijze deed. Door onzen 2en bondsvoorzitter, C. v. Wingerden, werd aan de afdeling de felicitatie namens het bondsbestuur overgebracht voor het bereikte resultaat, waarbij hij op een zeer gedocumenteerd betoog, nog eens allen onder de aandacht bracht wat inde komende tijd moet worden gedaan om onze machtspositie te versterken. Het jaar 1946 is voor de afdeling een goed jaar geweest, een jaar vol werklust, waardoor de resultaten voor onze leden niet zijn uitgebleven. Het afdelingsbestuur wenst van deze plaats alle leden met hun gezin een goed jaar 1947 toe en beloven daarbij elkaar, dat ook in dit jaar alles zal worden gedaan om onze machtspositie te versterken. Het oude ledencijfer is in 20 maanden bereikt fen nu op naar de 3500 leden! Het was in één woord weer een goed geslaagde bijeenkomst op Zondag 22 December 1946, welke zijn. uitwerking voor onze afdeling niet zal missen. Vrienden, hoog onze Organisatie en steeds voorwaarts moet het parool zijn! HAARLEM. (L. J. V.) Onze afdeling heeft een aanvang gemaakt met de cursusavonden, welke inde loop van deze winter zullen worden gehouden. De eerste avond vond plaats op 13 December j.1., met als onderwerp „Van vragen wordt men wijs” De inleider was de secretaris-penningmeester N. C. J. Lignian. De opkomst was helaas niet groot, maar het was verheugend, dat er ook vrouwen waren meegekomen, om eens te horen, wat de organisatie, waar de man lid van is, hun te vertellen heeft. Zo moet het gaan; onze vrouwen moeten op de hoogte worden gebracht met het bondswerk en er meer van weten, dan dat zij iedere week bij den bode een zegeltje moeten nemen. Brengt ze mee, indien het even mogelijk is. Het is een echte praatavond geworden. Vragen van zeer uiteenlopende aard zijn gesteld, die door den inleider op zeer duidelijke wijze en naar genoegen werden beantwoord. De gesprekken werden op kameraadschappelijke en geanimeerde wijze gevoerd. Thuisblijvers, gij hebt wat gemist. Maakt dit goed door onze volgende avonden te bezoeken. Op 10 Januari a.s. spreekt de bondssecretarls D. W. v. Hattem over „Hoe komen wij uit de moeilijkheden?” Alle bijeenkomsten worden gehouden in „Cultura”, Jansstr. 83. Toont belangstelling voor het werk dat de vakbeweging doet voor u en de gemeenschap. Laat u voorlichten door onze inleiders, die veel werk van dein te leiden onderwerpen hebben gemaakt. Gij

• neemt er veel van mee, dat u weer kunt , uitdragen tot versterking van onze organisatie. LEIDEN. Vrouwenvacantie N.V.V. Nu wij terug zijn van onze vacantieweek in Lunteren, hebben we behoefte onze dank uitte spreken aan het N.V.V. voor de heerlijke dagen, die we in het prachtige Gelderland hebben kunnen doorbrengen. Als we terugdenken aan de fijne uren, die we met elkaar ineen kleine gemeenschap hebben beleefd, doorstroomt ons een gevoel van innige blijdschap en dan weten we dat, waar het onze groep de 56 metaalbewerkersvrouwen uit Leiden—betreft, het N.V.V. er voor 100% in geslaagd is, ons eens een volle week uit de dagelijkse zorgen te halen. Er waren heel wat vrouwen onder ons, die nog nooit zo’n lange tijd van huis waren geweest. De prachtige autotochten, die we gemaakt hebben door de heide en de bossen, die in die tijd van ’t jaar zo bijzonder mooi zijn, zullen steeds in onze dankbare herinnering blijven. Op de bonte avond waren Eisink van het N.V.V. en de bestuurders van de L. B B. aanwezig. Ja, deze week hebben we nieuwe kracht opgedaan om deze moeilijke tijd door te komen. NEEDE. (J. V.) Op Woensdag 11 December j.l, hield onze afdeling een praatavond voor leden met vrouw of verloofde. Onze districtsbestuurder De Vries uit Hengelo was aanwezig; hij sprak over het onderwerp lonen en prijzen, dat vooral bij de vrouwen gehoor vond en over het jeugdwerk. Dit laatste was aanleiding, dat na afloop een aantal jeugdige leden zich opgaven. Door enkele leden werden nog vragen gesteld, welke door spreker werden beantwoord. De voorzitter spoorde de aanwezigen aan toch geregeld de vergaderingen te bezoeken.' In Januari is de bedoeling weer een dergelijke praatavond te houden. Hij hoopte, dat deze nog beter bezocht zou worden. Tot slot was er nog een gezellig samenzijn. STREEFKERK. (C. v. A.) Na de oprichtingsvergadering op 7 October 1946 van onze groep, kwamen wij weer bijeen voor een praatavond oo 16 December j.l. Districtsbestuurder Bomas hield een zeer duidelijke inleiding over ons bondswerk in het bijzonder en over de taak der vakbeweging inde bedrijven en tegenover de regering, waarna gelegenheid was tot vragen stellen, welke door Bomas duidelijk werden beantwoord. Kameraden, het was. wel koud die avond, maarde opkomst was niet zoals zij wezen moest. Voorheen moesten we voor een bondsvergadering ongeveer 10 kra fietsen en nu bijkans naast de deur. Komt allemaal of) onze vergaderingen; dit versterkt toch het bondsleven; kent uw plicht. Tot de volgende bijeenkomst, maar dan ook allen! VAASSEN.' (H. P.) Ojr Zaterdag 14 December hield de afdeling een Sinterklaasfeest in Spoorzlcht. Er waren ruim 200 kinderen aanwezig, o.a. uit Epe en Ernst. De middag werd verzorgd door Gezelschap Studio Shilosa uit Zutphen. Er werden enige kinderfilms vertoond, waar terdege om gelachen is; de kinderen genoten volop en gingen tegen half zes weer huiswaarts. ’s Avonds werd voor de leden een propaganda-feestavond gehouden. Medewerking voor deze avond werd verleend door de toneelafdeling van Vaassen’s fanfare, die het stuk „Hun Kind” ten tonele brachten. De propagandarede werd gehouden door vriend v. Wingerden, die het afdelingsbestuur tevens de felicitaties van het bondsbestuur overbracht wegens de ledenwinst van onze afdeling. De voorzitter dankte den spreker voor zijn gloedvolle rede en ook het toneelgezelschap voor zijn medewerking. Hij wekte de leden op zich opnieuw inde strijd te werpen voor de groei van onze afdeling in het belang van de Organisatie! ADVERTENTIËN * Op ,17 December 1946 overleed na een langdurige ziekte onze trouwe bondsmakker J. H. SISSING inde ouderdom van 56 jaar. Dat hij ruste in vrede. Het bestuur der afd. DOESBURG.

Op 17 December 1946 overle'Cü na een langdurige ziekte onze bondsmakker MARINUS VAN HORSSEN inde ouderdom van 32 jaar. Rust zacht, kameraad! Het bestuur der afd. GORINCHEM. De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor haar Werktuigkundige afd.: a. voor den 2-ploegendienst; ELECTRISCH-LAS SCHERS DRAAIERS SCHAVERS FRAISERS KOTTERAARS GEREEDSCHAPSLIJPERS DRAAIBEITELSLIJPERS; b. voor den dagdienst: ERVAREN GEREEDSCHAPMAKERS ERVAREN CONSTRUCTIEBANKWERKERS ERVAREN MACHINEBANKWERKERS bekend, met , stoomwerktuigen en 'dieselmotoren. In verband met de froningschaarschte moet, behoudens door middel van woningruil, de mogelijkheid tot vestiging binnen de gemeenten Velsen en Beverwijk uitgesloten worden geacht. Sollicitaties worden binnen 8 dagen na plaatsing dezer advertentie ingewacht bij de Sociale Afdeeling Blijenhoeve. Gevraagd voor spoedige indiensttreding BEKWAME EN AANKOMENDE ELECTRO-MONTEURS. Goed bekend met telefoon- en krachtinstallatles. Plaatsing en reparaties aan motoren en koelkasten. Bi; gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Prettige werkkring en goede sociale verhoudingen. N.V. Techn. Bedrijf v.h. Jac. Berg & Zn., Koornstraat 29—31, Hilversum. Telefoon 4814. Gevraagd voor spoedige indiensttreding BEKWAME EN HALFWAS LOODGIETERS. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Prettige werkkring en goede sociale verhoudingen. N.V. Techn. Bedrijf v.h. Jac. Berg & Zn., Koornstraat 29—31, Hilversum. Télefoon 4814.

r In verhand met * – zeer belangrijke op-- ~1 drachten voor den wederopbouw van ons land, zooals reparatie en ombouw van walvischvloot, koopvaardijvloot e.d. vragen wij: ‘1 Bankwerkers Leerling Bankwerkers Draaiers Leerling Draaiers Uzerwerkers Leerling Uzerwerkers Vormers Fraisers Caulkers Xankpersers Smeden Voorslaanders ~ Nageljongens Aanmelden bij de afdeeling Personeelszaken van de N.V. AMSTERDAMSCHE DROOGDOK MIJ. Meeuwenlaan 56, Amsterdam-N.

Druk: N.V. „De Arbeiderspers” Amsterdam.

Sluiten