Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ie ABONNEMENT; Bi| vooruitbetaling par jaar I 2. – Voor het buitenland verhoogd met porto ADVERTENTIES: Atdelings – advertenties per regel .... I 0.20 Aanvragen voor personeel ol andere advertenties, welke met de metaalindustrie verband houden pe' regel I O 30 Verschijnt 2x per maand

52e jaargang Nummer 2 Zaterdag 25 Januari 1947 Oplaag 51.600

Metaalbewerker Redacteur: D. W. van Hattem – Hemonylaan 24 – Amsterdam-Zuid – Telefoon 27858-20821

VACANTIE-ARTIKEL GROOT-METAALINDUSTRIE 1947

paalde in lid 13, lid 17 en lid 18 van dit artikel, in dat kalenderjaar een vacantie van 12 dagen, waarvan niet minder dan 6 dagen 1 aaneengesloten zullen zijn en de overige verspreide vacantiedagen (snipperdagen). 3. Werknemers, die na de eerste werkdag van het kalenderjaar in dienst treden bij een werkgever, ontvangen in dat jaar één dag vacantie voor iedere maand, gedurende welke de dienstbetrekking heeft geduurd. 4. Een werknemer, die na de eerste werkdag vaneen kalendermaand in dienst treedt vaneen werkgever, wordt geacht op de eerste van de volgende maand in dienst te zijn getreden. Een werknemer, die na de eerste werkdag vaneen kalendermaand de dienst verlaat, wordt geacht op de laatste dag van deze maand de dienst te hebben verlaten. 5. De aaneengesloten vacantie zal worden genoten tussen 1 Mei en 1 October. Door den werkgever zal deze vacantie worden vastgesteld na gepleegd overleg met de kern. 6. De snipperdagen worden verspreid over het kalenderjaar. Zij kunnen worden onderscheiden in algemene snipperdagen en individuele snipperdagen. De algemene snipperdagen worden zo tijdig mogelijk, na overleg met de kern, de individuele snipperdagen na tijdige aanvrage door den betreffenden werknemer, door den werkgever vastgesteld. Onder de snipperdagen kunnen onder meer worden begrepen Chr. feestdagen, niet vallende onder dein artikel 12 genoemde, gedenkdagen van het Koninklijk Huis, nationale feestdagen. 7. Zowel bij de aaneengesloten vacantie als bij de snipperdagen zal één Zaterdag zijn. ledere verdere Zaterdag, welke op verzoek van werknemers als vacantiedag wordt genoten, geldt met inachtneming van het bepaalde in lid 9, voor een hele dag vacantie. 8. De werkgever kan bepalen, dat inde loop van het jaar verdiende of nog te verdienen vacantiedagen inde eerste plaats voor de aaneengesloten vacantie of de algemene snipperdagen zullen worden gebruikt. 9. Over de vacantiedagen zal aan de werknemers het inkomen worden betaald, dat zij dientengevolge derven, waarbij met overwerk of tijdelijke werktijdverkorting geen rekening wordt gehouden. 10. Wanneer ineen onderneming een algemene fabrieksvacantie geldt, zullen de werknemers, die krachtens dit artikel geen recht hebben op deze vacantie, voor zover zij niet

kmanen worden te werk gesteld, niettemin het inkomen ontvangen, dat zij anders zouden hebben verdiend, waarbij met overwerk of tijdelijke werktijdverkorting geen rekening wordt gehouden. Hetzelfde geldt voor algemene snipperdagen. 11. Overigens heeft de werkgever het recht te veel genoten vacantiedagen te doen inhalen, of te verrekenen met nog te verdienen vacantiedagen. In geval de dienstbetrekking wordt beëindigd op verzoek van den werknemer, heeft de werkgever het recht te veel genoten vacantiedagen te verrekenen met het loon. In geval van inhalen, gelden de uit dien hoofde gewerkte uren, voorzover zij buiten de normale werkdag vallen, als overuren in de zin van artikel 10. 12. Hij, die bij de aanvang der voor hem vastgestelde, aaneengesloten vacantiedagen of van één of meerder voor hem vastgestelde, verspreide vacantiedagen ongeschikt tot werken is ten gevolge van ziekte of ongeval, zodat hij vaneen of meer dier vacantiedagen geen gebruik kan maken, ontvangt, behoudens het bepaalde in lid 18, deze vacantiedagen op een andere tijd in het lopende kalenderjaar. 13. De werknemer, die de dienst gaat verlaten, zal, voor zover hij nog geen vacantie heeft ontvangen, deze alsnog van zijn werkgever ontvangen, met dien verstande, dat voor iedere maand dienstverband in het lopende kalenderjaar één dag vacantie zal worden gegeven. 14. Op verzoek van den werkgever of op verzoek van den werknemer kan met den volgenden werkgever schriftelijk worden overeengekomen, dat deze laatste de vacantie zal geven. 15. Op het ontslagbrief je wordt vermeld, hoeveel vacantiedagen in het lopende kalenderjaar worden genoten. 16. Bij ontslag wegens voor den werkgever dringende redenen vervalt het recht op vacantie. 17. Het aantal vacantiedagen zal met één dag worden verminderd voor elke maand boven één maand gedurende welke de werknemer in dienst vaneen bepaalden werkgever zijn werkzaamheden niet heeft verricht. Indien dit echter het gevolg is van ziekte of ongeval, zal het aantal vacantiedagen worden verminderd met één dag voor elke maand boven de 6 maanden. 18. Het recht op vacantie zal nimmer worden vervangen dooreen uitbetaling in geld. 19. Vacantiedagen, die vóór het einde van het lopende kalenderjaar niet konden worden opgenomen, kunnen alsnog vóór 15 Januari van het volgende kalenderjaar worden genoten. OFFICIËLE MEDEDELING Over de week lopende van 27 Jan.—l Febr. 1947 wordt het contributiezegel In het sde vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week lopende van 3—B Febr. 1947 wordt het contributiezegel in het 6e vakje van het bondsboekje geplakt.

(H. J. v.d. B.) Alle bondgenoten, die geprobeerd hebben het vacantie-artikel, geldende voorde groot-metaalindustrie in het jaar 1946, te lezen en te begrijpen, hebben hun ernstig streven daartoe zonder tot een gunstig eindresultaat te zijn gekomen moeten opgeven. Een troost voor hen was, dat de leden van de Federatie van Werkgeversvakverenigingen voor precies dezelfde puzzle zaten. En de besturen van beide partijen hebben alleen al over dit onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, legio brieven ontvangen en dientengevolge moeten beantwoorden. Ten einde raad hebben partijen in gemeenschappelijk overleg een toelichting op het vacantie-artikel samengesteld, hetgeen wel enige verheldering bracht. De moeilijkheden bleven voor beide partijen echter groot. Herhaaldelijk is er bij ons op aangedrongen te trachten een redactie samen te stellen, die door ieder normaal mens en dat zijn metaalbewerkers allen niet alleen gelezen, maar ook begrepen zou kunnen „worden. Welnu, beide partijen, dat dient gezegd, hebben er alles op gezet aan voornoemde wens gevolg te geven. Wij menen zelfs van onze gemeenschappelijke arbeid te mogen zeggen, daarbij geslaagd te zijn. Maar het is echter dan pas in orde, als onze bondsleden ons oordeel kunnen onderschrijven. Begin 1947 ontstond er al een zeer eigenaardige toestand. In feite was er geen vacantieregeling, want de vorige was uitdrukkelijk goedgekeurd voor het jaar 1946. Partijen zijn daarom reeds einde 1946 bijeengekomen om overleg te plegen overeen vereenvoudigde regeling, ten einde zelfs maarte voorkomen, dat de bestaande regeling zou blijven bestaan b!v. automatisch zod verlengd tot aan einde Mei, datum van het einde van de C.A.O. De laatste bespreking tussen partijen vond plaats op Dinsdag 14 Januari j.l. Wij laten het vereenvoudigde vacantie-artikel hieronder volgen en dringen er bij onze betreffende leden op aan, de ledenvergaderingen te bezoeken, in welke bijeenkomsten het nieuwe artikel zal worden toegelicht en bovendien bijzonderheden zullen worden medegedeeld betreffende de verdere plannen voor de vacantieregeling-1947. Bondgenoten, allen op uw post!! Vacantie-artikel voor de Metaalindustrie 1. Het vacantie jaar is gelijk aan het kalenderjaar. 2. De werknemer, die op de eerste werkdag van het kalenderjaar in dienst is vaneen werkgever, ontvangt, behoudens het be-

Sluiten