Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GASGEYSERS (IV)

Langzame ontstekingsschroef. Algemeen toegepast wordt daartoe de langzame ontstekingsschroef, figuur 3. (Zie technische rubriek in no. 8 van het vakblad). Deze schroef heeft aan de voorzijde een kegelvormig vlak, dat samenwerkt met een- overeenkomstig kegelvormig vlak in het kanaal G. In het hart van deze schroef is een boring aangebracht, welke met een dwarsboring verbonden is. Wanneer bij het openen vaneen warmwaterkraan, het water naar de hogedruk membraankamer wil stromen, rolt het kogeltje -voor decentrale boring en sluit deze af. Het water wordt dus gedwongen door dé nauwe spleet tussen de beide kegelvormige vlakker; te stromen. Door in- of uitschroeven van de regelschroef kan men de spleet vernauwen of verwijden en aldus de beweging van de gasklep juist instellen. Bij het sluiten van de geopende kraan wordt het teveel aan "water inde hoge drukmembraankatner weer teruggedrukt dóór de gasklepveer. Het -water kan nu, door dein» de regelschroef aangebrachte dwarsborrngen decentrale boririg bereiken en ongehinderd doorstromen, daar het ' kogeltje in het (Jaartoe bestemde mandje terugyalt. Men heeft dus, met een dergelijke regelschroef, de snelheid van beweging van de gasklep geheel inde hand. Niet’temin is. ook ' deze inrichting niet voldoende, om-een roetvrije ontsteking te

bereiken. Dakrtoe sient toegepast te worden een z.g. Tweetrapsontsteking. Deze bestaat hierin, dat men niet direct de volledige gashoeveelheid 'tot de brander toelaat, maar slechts een zo grote hoeveelheid als nodig is, om de brander met vlammetjes van pl.m. 15 mm hoogte te laten branden. Men handhaaft deze verkleinde gastoevoer zo lang, tot de aansteekvlam gelegenheid gehad heeft alle uitstromende gasstraaltjes op de brander te ontsteken. Zodra dit heeft plaats gevonden, wordt de gastoevoer snel op de juiste hoeveelheid gebracht. De dan eenmaal brandende vlammetjes kunnen de snel vergrote gastoevoer gemakkelijk volgen en een roetvrlje ontsteking is gewaarborgd. Het enige tijd constant houden vaneen sterk verkleinde gastoevoer wordt bereikt door het geven vaneen zeer speciale vorm aan de gasklep. (Zie figuur 4 in vorig vakblad). Deze is n.l. zodanig geconstrueerd, , dat onder het normale schuine gedeelte op juiste afstand een lage cylindervormlge rand is aangebracht, welke met een zeer geringe, voor elk brandertype nauwkeurig bepaalde speling, door de gasklepzitting passeren kan. Zodra de gasklep wordt gelicht, kan het gas slechts ontwijken door de nauwe,- ringvormige spleet,. welke tussen genoemde rand en de zitting openblijft. De doortocht wordt pas vergroot, wanneer deze .rand boven de klepzitting uitkom,t.

De twee trappen, waarin de gastoevoer plaats vindt, zijn, bij het ontsteken van de brander en ook bij het sluiten van de gastoevoer zeer duidelijk waarneembaar. Regelschroeven, welke niet op de schema’s vermeld zijn, doch welke aan elke automaat voorkomen. A. Waterregelschroef. Zoals in het begin reeds werd uiteengezet, heeft elke automaat,’ om goed te kunnen functionneren, een bepaalde hoeveelheid water nodig. Deze hoeveelheid is op elk toestel aangegeven en dient ter plaatse ingesteld te worden door,, middel vaneen waterregelschroef. -"lnstellen van te voren is niet mogelijk, aangezien de doorgelaten hoeveelheid water o.a. afhankelijk is van de druk, welke ter plaatse in'*het waterleidingnet heerst. B. Gasregelschroef. Na het instellen van de waterhoeveelheid volgt nog het , instellen van'de juiste gashoeveelheid. Daartoe is inde gasleiding (meestal inde holle gasplug) een regelschroef aangebracht. De gashoeveélheid, welke per minuut of per uur doorgelaten moet worden, ’is steeds op het toestel vermeld. Het instellen geschiedt . door aflezing op de gasmeter of door middel van de juiste dfuk met behulp van de water. manometer. C. Regelschroef voor de aansteekvlam. Deze regelschroef maakt het mogelijk de aansteekvlam de juiste lengte te geven. D. Regelschroef voor de waterpakkingbus. Alleen bij drtikautomaten. Br.

idt rfè ,' AFDELINGEN

BAARN (P.J.V. Op Zaterdag 3 A.pril j.l. organiseerden wij in onze afdeling een feestavond in „de la Promenade”. Dit ter gelegenheid van onze uitstekend geslaagde propaganda-actle inde afgelopen wintermaanden, welke het ledental heeft doen ~ stijgen van 88 op 121 leden. Bravo voor onze werkers! Voorzitter, kameraad Enzerink schetste in zijn openingswoord het verloop der actie,, bracht dank aan de werkers en spoorde de vrouwen aan- actief mede te werken aan de uitbouw van onze organi- Districtsbestuürder, kameraad Nelemans sprak de propaganda-rede uit, en complimenteerde bestuur 'en leden, namens het bondsbestuur met het behaalde succes, daarbij de wens uitsprekend, dat wij in zelfde- tempo naar de 150 leden zullen gaan. Namens de Baamse Bestuurdersbond sprak voorzitter P. Helmers enige waar- woorden over de door ons gevoerde actie Het amusante deel der avond werd verzorgd door „Canré’s-Radio-Sterren-Variété, uit Utrecht, die met hun revue „Mens maak geen poppenkast”, een daverend succes'oogstten. ’ Al -met al. was het een gezellige avond, waar wij met genoegen op terug' kunnen zien. * Vrienden, laten wij voortgaan op de ingeslagen weg, om onze afdeling steeds groter, en sterker .te maken leder lid spanne zich nog eens extra. in. Zet ’m op, vrienden. Onze afdeling naar de 150 leden en de Bond in z’n geheel naar de 60.000. GROIJW. (B.) Op Zaterdag 10 April j.l. hield onze afdeling haar jaarvergadering. Het nieuwe bestuur werd als volgt ’ samengesteld: Voorzitter: T. dé 'Jong; secretaris; J. F. de Boer; 2e‘ secretaris: W. J. Deelstra; penningmeester: A. Hilarides; leden: L. Kiel, H. de Jong en L. Schaafstal. , . OFFICIËLE MEDEDELING Over de week, lopende van 3 tot 8 Mei* 1948 wordt het contributiezegel in het 19e vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week, lopende van 10 tot 15 Mei 1948 wordt het contributiezégel in het 30e vakje van het bondsboekje geplakt.

De oude voorzitter Sjoerdsma was niet herkiesbaar daar hij overgaat naar de 8.W.T.0. Districtsbestuurder de Vries bracht in warme waarderende woorden dank aan de afgetreden voorzitter. ' – Voorts . werden nog epkele vragenstellers naar genoegen beantwoord. HUIZEN (v.d. P.) Het Meifeest wordt dit jaar op'3 Mei gevierd in het Verenigingsgebouw. Spreker is Arle van Nierop. Het gezelschap „de Valreep” verzorgt de avond. ROTTERDAM (J. A.) Oud Lidmaatschap. De leden die vóór 31 December 1945 opnieuw als lid zijn ingeschreven en ook vóór de oorlog tot Mei 1940 of later lid van onze Bond zijn geweest, is medegedeeld dat het oude lidmaatschap meetelt. ' . De oude lidmaatschapsdatum moet echter in het nieuwe bondsboekje alsmede in ónze administratie .worden vermeld. De leden die hun’ oude boekje nog bezaten, zijn het eerst afgewerkt. Thans zijn wij zover dat-aan de tweede groep kan worden begonnen. Dit betreft de leden, die geen oude bewijzen meer hebben. Vanzelfsprekend zal de afwerking hiervan veel meer tijd vergen, omdat niet zonder méér een vroegere datum aangenomen kan worden, maa^- bij overheidsinstanties informaties ingewpnnen moeten worden In verband hiermede verzoeken wi] de leden, waarvan de oude' lidmaatschapsdatum nog in het'boekje ingeviild moet worden, van het volgende goede nota te nemen. Aan' de administratie van onze afdeling vrfn VollenhovenStr. 25, schrijft u een briefkaart met zoveel mogelijk gegevens. Allereerst uw naam en voorletter(s). adres, bondsnummer en toetredingsdatum volgens uw nieuwe bondsboekje. Vervolgens, en daar gaat het in hoofdzaak om; natuurlijk voor zover u dit kunt opgeven, het oude bondsnummer, de datum van toetreding en uw adres van vóór Mei 1942. Weet u b.v. dat u in 1925 lid bent géwordén maar niet in welke maand dan geeft u alleen dit jaartal op. In elk geval zoveel en zo juist mogelijke gegevens. * De kaart met gegevens stuurt u naar ons kantoor of .geeft u aan de bode af. _ Alleen deze kaart en geen bondsboekje meegeven. Zodra wij met de controle klaar zijn zullen wij uw bondsboekje opvragen, doch daarover krijgt u nader bericht. SCHERPENZEEL. (P. den D.l Op 23 Maart hield onze afdeling een cursusvergadering. Als onder-

■werp was gekozen „Medezeggenschap in de bedrijven". Onze vriènd van Hattem gaf hierover een beknopte maar zeer duidelijke en leerzame uiteenzetting. Enkele vrienden maakten van de gelegenheid gebruik om vragen,te stellen. Jammer was het. dat de vergadering maar matig bezocht was. Kameraden, dit kan beter. Op naar de 60.000! TERNEUZEN. (G. S.) Woensdag 17 Maart j.l. hielden wij een jaarvergadering. Hierop werd een nieuwe kascommissie benoemd, diè bestaat uit de vrienden: J. Dlerikc, G. Koole en J. Gasstel. Districtsbestuurder, kam. H, van der Meer, gaf een overzicht van het afgelopen jaar en wat er nog te doen is. Onze vrienden die niet aanwezig waren, hebben veel gemist.-

EEN ERNSTIG VERLIES . (C. W. v. W.) Op Zaterdag ' 17 April bereikte ons het ontstel– lende bericht van het overlijden van onze persoonlijke vriend, onze trouwe bondsmakker en penningmeester van de afdeling Gorkum: Dirk van Zanten. Wel zeer tragisch is dit verscheiden in verband met de omstandig' heid, dat de afdeling Gorkum en ons bondsbestuur zich opmaakten om hem op Zaterdag 24 April inde jaarvergadering op glorieuze wijze uitte luiden als penningmeester, , het ambt dat hij met zo grote toewijding dan’ 25 jaar zou hebben vervuld. Bijna 64 jaar oud is hij geworden en. het grootste deel van deze jaren heeft hij de arbeidersbeweging met hart en ziel, met algehele overgave, gediend op een wijze, die groot respect afdwingt en die hem . tot een voorbeeld maakt voor alle jongeren. Penningmeester vaneen afdeling, die de moeilijkheden niet bespaard zijn gebleven, trouw op z’n post ook inde zware crisisjaren van vóór . de oorlog, één van de eersten dig. na de oorlog het werk weer opvatte en meebouwoe aan de formidabele groei van de afdeling. Als ieder mens had ook hij zijn fouten, maar boven alles uit rijst zijn markante figuur als het symbool van de onbezweken trouw aan het ideaal, dat zijn leven richting gaf. < Groot is de verslagenheid in Gorkum, in onze Bond, ia zijn onze Metaalbewerkers – muziekvereniging. Hij Idat een lege plaats ‘achter tussen zijn kameraden bij De Vries—Robbé. Moge het' zijn nabestaanden tot een troost zijn, dat zijn vele, vele vrienden zijn nagedachtenis in hoge ere zullen houden. UTRECHT. De bestuurdersbond deelt ons mede, dat op 1 Mei om 7 uur door de jeugdorganisatie -. een reveille zal worden gehouden op het Domplein. Dan wordt om 10.30 uur een ochtendbijeenkomat belegd in het N.V. Huis, waar Dr W. Banning, als spreker optreedt. Tijdens de middag wordt een kinderfeest georganiseerd, terwijl om ca. 7.30 uur een bgtogingzal wojden gehouden. Vertrek vanaf het Paardenveld,, waarna een grote avondvergadering in aansluiting op de optocht wordt gehouden en »waar oud-minister-Logeman als spreker optreedt Bovendien wordt door de Ned. Hervormde Kerk om 9 uur v.m. een bijzondere kerkdienst inde Domkerk belegd.

, ' ADVERTENTIES i

Heden overleed onze bondsmakker THEODORUS JOHANNES VAN DAM inde ouderdom van 22 jaar. . Dat hij ruste in vrede! Het bestuur der _.afd. Den Haag, VINGERLING’S MACHINEFABRIEK N.V., Voorhaven 99, Rotterdam, fabrikant van speciaalmachines voor de chocolade-/ en suikerwerkindustrie vraagt voor spoedige indiensttreding enige BEKWAME METAALDRAAIBRS, EEN BEKWAAM FRAI?ER en ELECTRISCH-LASSER bekend met roestvrij, staal. ' Aanmelding schriftelijk; Voorhaven 99. Mondeling; Schans 156. HOLLAND ELECTKO C.V. Stofzuigers Electromotoren Wegens uitbreiding van de productie vragen wij voor spoedige indiensttreding : A. BEKWAME GEREED SCHAPMAKERS in . staat zelfstandig buig-, snij- en trekstempels voor massafabricage te vervaardigen. B. PRODUCTIEDRAAIERS goed bekend met revolverbanken en moderfie draaibanken; Bij mondelinge sollicitaties aanmelden aan de fabriek, Marconistraat 10, Rotterdam-W. Reiskosten worden vergoed.

N.V. DE VITRITEFABRIEK, Middelburg, vraagt: een zeer bekwaam SLIJPER, volledig bekend met in- ïn uitwendig rondslijpen en vlakslijpen, met hoge nauwkeurigheid op moderne hydraulische , slijpbanken. Voor prima vakman afzonderlijke eengezlns-woning beschikbaar. Schriftelijk of persoonlijk aanmeh melden bij Afd. Personeelszaken: Maisbaai 6. t Gevraagd: ERVAREN MOFFELAARS en LAKSPUITËHS en BIEZERS en LETTERZETTERS ia le kl, fabr. omgeving Den Haag. Brieven met vol! inl. onder no. 3500 Alta’s Publiciteits Bedrijf, v, d. Wateringelaan 02, Voorburg (Z.-H.) / j'o N.V. Handels- er. Industrieonderneming v.h. A. S. Polak i.o’ Afci. Metaalwarenfabr. Amstelveen. Gevraagd: Prima ervaren GEREIDSCHAPSDRAAIER Aanbiedingen schriftelijk of persoonlijk .aan de fabriek". Machineweg 1. Amstelveen (tel. K 2970—2177), of na 19 uur bij de heer J. P„ Tieland, Batjanstraat 6, 111, A’dam-Oost.

3

Sluiten