Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ttMïimws uit dê AFDELINGEN

DEN HAAG (R. B.) Met frisse zin de winter in. Dat is een motto, waaronder we u binnenkort een handige folder met een overzicht van onze bijeenkomsten gedurende deze winter zullen aanbieden. Neem goed kennis van de inhoud van deze folder. U steekt er ongetwijfeld iets uit op. Onze eerstvolgende cursusvergadering vindt plaats op; Donderdagavond 28 October a.s. in zaal 1 van het Volksgebouw. Daar wordt gesproken overeen belangrijk probleem: De verzorging van de oude dag. Ook moeder de vrouw is van harte Welkom. Maar eerst krijgen we toch nog de afscheidsavond van Baart in het Gebouw voor K. en W. Deze bijzondere bijeenkomst vindt plaats op Woensdag 6 October. DELFT (P. L.) Onze jongere leden inde leeftijd van 20 tot 30 jaar maken wij erop attent, dat de arbeidersavondscholen deze winter weer door de D.8.8. worden georganiseerd en in October zullen beginnen. De cursussen, die gehouden worden, betreffen Nederlandse taal, rekenen en sociale kennis (sociale aardrijkskunde en eenvoudige staatsinrichting) en vinden plaats, elke week een avond gedurende twee uur. De kosten zijn voor eên cursus van dertig avonden met inbegrip van de boeken ƒ 15.—■ waarvan bij de aanmelding ƒ 3. moet worden voldaan en verder gedurende de eerste twaalf lesweken telkens ƒ I.—. Na de volledige betaling blijven de leerboeken het eigendom van de leerlingen. Vrienden, neemt deel aan dit werk, kennis is macht. Geeft u zo spoedig mogelijk op bij de Secretaris uwer afdeling. Verder delen wij u mede, dat wij nog enkele exemplaren hebben van het boekwerk „Gereedschapmaken”, prijs ƒ 5,50. Het ligt ter inzage op het afdelingskantoor. Bestellingen Maandagavond tussen 8 en 10 uur. Wij moeten nog een zeventig nieuwe leden inschrijven en dan hebben wijde 1000 leden. Wij doen op u allen een beroep, deze mijlpaal te bereiken. Er zijn nog honderden ongeorganiseerden en deze moeten wij overtuigen van het grote belang, dat zij en wij er bij hebben, wan-

OFFICIËLE MEDEDELING Over de week, lopende van 4 tot 9 October 1948, wordt het contributiezegel in het 41e vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week, lopende van 11 tot 16 October 1948, wordt het contributiezegel in het 42e vakje van het bondsboekje geplakt.

neer zij zich aansluiten bij onze Bond* Wij' rekenen op aller medewerking. KINDERDIJK (J. L.) Onze afdeling kwam 15 September in jaarvergadering bijeen. De opkomst der leden, we hebben inmiddels de -600 bereikt, was matig. Bij tal van leden zit bepaald de vacantie nog inde benen. Denk er echter om vrienden, om de vacantie te kunnen behouden is een sterke, gezonde organisatie nodig. Het bestuur werd als volgt samengesteld; J. Lagendijk, voorzitter; C. v.d. Rhee, secretaris; H. Knuistingh Neven, p. 801, 2e voorzitter; Adr. Vogel, 2e secretaris: C. Pater, 2e penningmeester; D. M. Verhoeff, C. Maat en L. Both, leden. Besloten werd een viertal cursussen en een familie-avond te organiseren inde komende wintermaanden. Deze zijn ook toegankelijk voor de vrouwen. Hierna was het de beurt van onze districtsbestuurder Piet Bomas. die een uitstekende rede hield. De kern van zijn betoog was, dat het levenspeil van de arbeidersklasse niet verder mocht worden aangetast. In dit verband wees hij ook op een artikel van Suurhoff in „De Vakbeweging.” Een en ander werd met aandacht gevolgd. De gestelde vragen werden doof hem beantwoord. Onze kern- en vertrouwensleden komen op 13 October in vergadering bijeen. Deze bijeenkomst, Bomas is dan ook aanwezig, zal nog nader worden geconvoceerd. En nu vrienden, weer vooruit, de 600 leden zijn bereikt, laten wij ze vasthouden en zorgen, dat we er spoedig ver over zijn. Aangepakt dus! ROTTERDAM (J. A.) In verband met een bijzondere ledenraadsvergadering op Dinsdag 12 October a.s. is er die dag geen klachtenavond. De leden worden verzocht hiervan goede nota te nemen. WOERDEN (J. S.) Op Vrijdag 3 September 1948 belegde de afdeling een ledenvergadering in Hotel Ruysch, die maar matig bezocht was. Op deze vergadering namen we afscheid van onze vriend Meinster en werd tot le penningmeester benoemd C. J. Scheyen Nieuwendijk 101. Tevens werd het bestuur uitgebreid met een 2e voorzitter, vriend Kroon en een 2e penningmeester, vriend De Waard. Een 2e secretaris werd op onze vorige vergadering reeds gekozen, n.l. vriend Van Erp. In zijn slotwoord sprak de wnd voorzitter de hoop uit, dat een volgende maal meer leden aan de oproep van het bestuur gehoor zullen geven. We delen de nieuwe leden en hun aanbrengers nog mede, dat de jubileumgeschenken afgehaald kunnen worden bij J. Snelders,_ Rijn 51, Woerden.

I Ij tttjT «^INDUSTRIE Productie Hoogovens stijgt snel. De productie van ruw ijzer, stalen platen en balken van de Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden-Velsen stijgt zeer snel. Vergelijkt men de verslagjaren 1947- 1948 met het vorige verslagjaar, dan blijkt dat deze stijging voor ruw ijzer ca. 45 pet bedraagt, nl. van 222.000 op 322.500 ton. Dunne platen stegen van 38.500 tot 45.700 ton, dikke platen werden alleen in het laatste verslagjaar geproduceerd en wel tot een hoeveelheid van bijna 40.000 ton. Balken stegen van 6.200 op 16.800 ton. Er werd 31,7 millioen kubieke meter gas aan gemeenten afgeleverd, wat ook bijna 6 millioen kubieke meter meer is. Belangrijk is, dat thans een stijgende hoeveelheid scheepsplaten wordt afge-Jeverd. De uitbreiding der fabrieken wordt steeds voortgezet. Thans is de vijfde Siemens-Martin-staaloven gereed. Er werd begonnen met de bouw vaneen vierde cokesbatterij. Van Februari af wordt tegelijk met drie hoogovens gewerkt. De sterkte van het personeel is thans boven de 6.000. De directie stelt vast, dat de arbeidsproductiviteit is toegenomen, maar meent, dat nog harder kan worden gewerkt! (De Waarheid.) Vier Duitse fabrieken naar Nederland. Het intergeallieerde agentschap voor

herstelbetalingen heeft 53 Duitse fabrieksinstallaties onder de geallieerden verdeeld. Aan Nederland werden toegewezen een gedeelte van de Alexander Wackerwerke voor de vervaardiging van plastic, de fabriek van blaasbalgen en ventilatoren Paul Pollrich en Co., de fabriek van optische en precisie-instrumenten Geissler en de fabriek voor cellulose-derivaten Kali en Co. in Wiesbaden. (De Volkskrant.) Patent Machine-bouw. Opgericht is de N.V. Patent Machinebouw te Eindhoven, ten doel hebbend de exploitatie vaneen fabriek van machines, hoofdzakelijk op het gebied van de tabaksindustrie, de handel in machines en onderdelen daarvan enz. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ 500.000, verdeeld in 500 aandelen op naam a ƒ 1000, waarvan geplaatst en volgestort 50 aandelen bij de N.V. Verenigde Tabaksindustrieën Mignot en De Biock en 50 aandelen bij de N.V. tot Fabricatie van Tabak- en Sigaretten Crescent Cie. Directeur is Walter de Waal. (Het Parool.) Nieuwe Auto-industrie. In Rotterdam zal een belangrijk nieuwe industrie gevestigd worden, n.l. een montagefabriek voor de vervaardiging van Kaizer-Prazer Automobielen. Tal van voorbereidingen zijn reeds getroffen en de verwachting is geuit, dat de productie begin volgend jaar op gang zal zijn. Het kapitaal oedraagt f 3.200.000, waarvan ƒ 600.000 in Amerikaanse handen. De wagens, waarvan men er twintig per dag hoopt te produceren, zullen ƒ 7000 a f 7500 kosten. (Beursberichten.)

ZAANDAM (J. v. D.) 21 September hield onze afdeling een feestelijke ledenvergadering, waar onze penningmeester inde bloemen werd gezet, omdat hij liefst 25 jaar de centen van onze afdeling op bewonderenswaardige wijze heeft beheerd. De voorzitter feliciteerde namens de afd. en bood prachtige cadeau’s aan, terwijl Koudijs namens het H.B. een kernachtige rede uitsprak en tevens enkele -boeken aanbood. De voorzitter van de Z.8.8. sprak enige vriendelijke woorden tot Nieuwenhuis en ''zijn vrouw en overhandigde een boekwerk. Vriend Akkerman kon niet nalaten ook nog enige woorden te wijden aan de jubilaris en zijn vrouw. Het was een zeer goede avond; er waren liefst 135 personen aanwezig, hetgeen getuigt hoe gezien oom Jaap is in onze afdeling. Ten slotte heeft ons bestuur de volgende cursusvergaderingen vastgesteld, noteer ze vast in uw zakagenda en houdt deze avonden vrij. 21 October 1948: Feestelijke opemng van het winterseizoen. Ons toneelgezelschap is bezig (Meer mag ik niet zeggen.) 11 November 1948: „Kent gij het huis waarin gij woont?7’ 13 Januari 1949: „Wij zijn meerderjarig geworden.” 10 Februari 1949: „De verzorging van de oude dag.” 24 Maart 1949: Sluiting van het winterwerk.” (Toneelclub enz.) Geeft u nu reeds op als deelnemer aan deze cursusvergaderingen, opdat wij vast een overzicht krijgen van het aantal deelnemers. t Vrienden, wij gaan door, zoals onze vriend Nieuwenhuis heeft gezegd: Met volle kracht vooruit! Jhs uitr DEN HAAG (R. B.) Voor de jongere leden van de afdeling w-ordt op Zaterdagmiddag 23 en Zondag 24 October een weekend belegd in de Jeugdherberg „De Waterbaan” aan de Reewijkse plassen. Het wordt een gezellig weekend, met een bonte avond, verschillende spelen en een wandeling langs de plassen. De kosten bedragen met inbegrip van de reis, een warme maaltijd en de verblijfkosten ƒ 3.—. Opgaven tot deelneming kunnen worden ingestuurd aan het afdelingskantoor Prinsegracht 72. We rekenen op een groot aantal jonge Haagse metaalbewerkers. GORINCHEM (B. A. M.) Woensdag 15 September hebben wij met onze jonge metaalbewerkers vergaderd. Aanwezig waren ook M. Zondervan, jeugdcommissielid district Dordrecht, en afdelingsvoorzitter M. ’t Lam. De opkomst was zeer bevredigend. Cor Tuinenburg hield een duidelijke inleiding over het onderwerp; „Wat is het jeugdwerk?” waarna Maarten Zondervan een korte rede uitsprak. Hij spoorde de jongens aan nu eens actief aan het jeugdwerk deel te nemen, hetgeen met applaus beloofd werd. Hierna werd het volgende bestuur gekozen: F. den Adel, Vijfzinnestraat 37, voorzitter; T. J. Bronkhorst, Kortendijk 126, secretaris: J. Bronkhorst, Kortendijk 126, penningmeester; H. Tuinenburg en H. Smiezing, leden. Tot slot kreeg M. ’t Lam het woord, die de volste medewerking van het afdelingsbestuur beloofde en zich zelf voor het houden vaneen inleiding beschikbaar stelde. Jongens, de jeugdgroep staat nu weer flink op zijn poten en dus met volle kracht vooruit. Die jeugdleden, die niet op deze vergadering zijn geweest, worden nogmaals uitgenodigd ’s Woensdagsavonds om 7.30 uur aanwezig te zijn in het gebouw „Palvu”. HAARLEM (J. C. K.) Jonge vrienden, het winterwerk gaat nu weer onze aandacht vragen en dat betekent, dat wij daar jullie bij nodig hebben. Speciaal richt ik mij tot degenen, die wij tot nog toe niet of heel weinig bij onze groep hebben gezien. Het jeugdgroepbestuur heeft voor de komende winter de volgende excursies op het programma staan: naar de Hoogovens, de Arbeiderspers, de V.A.R.A.- studio, openbaar slachthuis. Rijksmuseum en Veiligheidsmuseum Verder gaan wij een toneelstuk in repetitie nemen om het op een familie-feestavond voor het voetlicht te brengen. Ook voor hen, die graag knutselen, hebben wij gezellige avonden, want er zijn een hoop requisieten te maken voor de toneelgroep. Wij komen iedere Woensdagavond bij elkaar ineen gezellig jeugdlokaal, waarover je nog bericht krijgt. Ook voor de muziekgroep komt er weer werk aan de winkel, want degenen, die een Instrument bespelen, zullen voor de familie-feestavond' natuurlijk met een programma op de proppen komen, dat klinkt • als een klok. Vrienden, komt eens bij ons kijken, het verplicht tot niets en jullie zult zien hoe gezellig het is. Geeft gehoor aan de berichten van de secretaris, dan verzekeren wij je een gezellige en nuttige winter. Komt en geniet van wat de jeugdgroep je biedt!!

MEDEDELINGEN Attentie! Kinderbijslaglijsten. Uw kinderbijslaglijst over het tweede kwartaal 1948 moet vóór 8 Juli zijn ingezonden bij de Raad van Arbeid of bedrijfsvereniging, waarvan het adres op de lijst vermeld is. Is dit geschied? Zo niet, draag er dan thans nog zorg voor, want wanneer de lijst niet vóór 1 November 1948 is ingezonden, kan over het genoemde kwartaal geen kinderbijslag meer gegeven worden. U zou niet de eerste zijn, die daardoor schade zou lijden! (Persbericht N.V.V.) In aansluiting op ons berichtje hierover Nederlandse vorderingen op Duitsland, onder de rubriek „Mededelingen” in no. 18 van het vakblad, delen wij nog mede, dat volgens de Nw. Rott. Crt. de sluitingsdatum tot wanneer geprotesteerd kan worden is; 20 October 1948. Van dit protest moet, volgens het genoemde blad, ook afschrift gezonden worden aan de Nederlandsche Bank, afd. Centrale Administratie, Rokin 6, Amsterdam. Adverten ties Op 1 September overleed plotseling onze bondsmakker HENDRIK GERRITSEN in de ouderdom van 62 jaar. Rust zacht, kameraad. Het- bestuur der afd. Dieren. Op 5 September overleed door een noodlottig ongeval onze bondsmakker DIRK VAN SCHAIK in de ouderdom van 26 jaar. Dat hij ruste in vrede! Het bestuur der afd. De Bilt—Bilthoven. Op 31 Augustus overleed door een droevig ongeval onze jonge bondsmakker J. GROEN in de leeftijd van bijna 17 jaar. Hij ruste in vrede! Het bestuur der afd. Den Haag. 14 September overleed onze trouwe bondsmakker CORNELIS SCHOUTEN In de ouderdom van 76 jaar. Dat hij ruste in vrede! Het bestuur der afd. Krimpen a/d IJsel. Stigter en Messemaeckers, zoekt voor werken in Utrecht en naaste omgeving CENTR. VERWARMINGS-MONTEÜRS en HÜLPMONTEURS Aanm. Nieuwe Gracht 30, Utrecht. Gevraagd voor spoedige indiensttreding vakbekwame ELECTRO-MONTEURS en LOODGIETERS. Prettige werkkring. Goede condities. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. N.V. Techn. Bedr. v/h Jac. Berg & Zn, Koornstraat 29—31, Hilversum. Wij hebben nog steeds werk voor mensen die aan willen pakken. DRAAIERS KOTTERAARS BEDIENDE V/H GEREEDSCHAPMAGAZIJN Zowel vaklieden als aankomende krachten en leerlingen zijn bij ons welkom. Eventueel bestaat gelegenheid tot opleiding voor het Bemetel-examen. Hoogste loon volgens CA,O.; goede sociale voorwaarden, regelmatige werktijden. Machinefabriek en Metaalgieterij WIENER & CO Oostenburgervoorstraat 29—31 AMSTERDAM-O / N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIJ vraagt voor haar bedrijf in Indië Baas voor Koeltechnische Afdeling Moet goed .bekend zijn met montage van electrische koelkasten en kleine koelinstallaties met bijbehorende apparaten, de reparatie en het onderhoud daarvan. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Afd. Personeel, „Het Scheepvaarthuis” Amsterdam.

Druk: N.V. „De Arbeiderspers” Amsterdam.

4

Sluiten