Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZEEUWEN DOEN HET GOED! „We zijn weer boven de 1500”, schreef in jubelende toon het bestuur van de afd. Vlissingen. „Weer”, want ze hadden ze ook in 1940. Proficiat mannen! Jullie doen het daar aan de Scheldeboorden uitstekend. Het gaat trouwens in heel Zeeland met onze Bond èn met de gehele beweging best. Een paar cijfers over het totale ledental van onze afdelingen in deze provincie: 1 Jan. 1940 1768 leden 30 Juni 1942 329 leden X Jan. 1946 1251 leden 1 Jan. 1949 2178 leden 1 Sept. 1949 2315 leden Bravo! Middelburgers maken jullie nu ook de 500 vol” Pensioenzcgels. Nieuwe verkoopgelegenheden. De pensioenzegeis, benodigd voor de premiebetalingen aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Kleine Metaalnijverheid, zijn thans ook verkrijgbaar te: Vriezenveen; Agentschap van de Ned. Middenstands Spaarbank, wijk 4, no 558 A. Maarssen: Agentschap van de Ned. Middenstands Spaarbank, Huize Bolenstein. Maasdijk: Agentschap van de Ned. Middenstands Spaarbank, Willem 111-str. 10. Kinderbijslaglijsten. Uw kinderbijslaglijst over het tweede kwartaal 1949 moest vóór 8 Juli zijn ingezonden bij de Raad van Arbeid of bedrijfsvereniging, waarvan het adres op de lijst vermeld is. Is dit geschied? Zo niet, draag er dan thans nog zorg voor. want wanneer de lijst niet vóór 1 November 1949 is ingezonden, kan over het genoemde kwartaal geen kinderbijslag meer gegeven worden. U zou niet de eerste zijn, die daardoor schade zou lijden! Ziekengeld en inënting. In verband met de aandrang, welke van overheidswege wordt uitgeoefend om zich te laten herinënten tegen pokken, heeft het Prophylaxefonds besloten, om bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van inenting uitkering van ziekengeld te zijnen laste te doen verstrekken over de eerste drie dagen der arbeidsongeschiktheid (carenzdagen) en wel tot 80 pet van het dagloon. Mogelijke verlenging der tijdelijke kinderbijslagregeling. De thans van kracht zijnde regeling van de kinderbijslag 40 ct per dag voor het eerste kind, 44 ct voor het tweede en derde kind en 54 ct voor het vierde en de volgende kinderen is een tijdelijke, die per 1 Jan. 1950 vervalt. Het ziet er echter naar uit, dat binnenkort de Tweede Kamer een voorstel zal bereiken om deze tijdelijke voorziening te verlengen. Het pas ingediende wetsontwerp tot wijziging van de Kinderbijslagwet, waarbij belangrijke verbeteringen, oa. wat het natuurlijke kind aangaat, voorgesteld worden, grijpt namelijk weer terug op het oude beginsel van kinderbijslag van het derde kind af. Daar de nog steeds bestaande spanning

ZIJ DIE VAN ONS HEENGINGEN ... Amsterdam, C. D. Joon, 11 September, 44 jaar. Capelle aan de IJssel, C. v.d. Sijden. 13 September, 52 jaar. Doesburg, A. Hulsman, 12 September, 23 jaar. Gorinchem, J. de Bruin, 9 September, 65 jaar. Den Haag, J. F. Woensdregt, 4 October 73 jaar. Haarlem, A. van Donkelaar, 27 Augustus 39 jaar, Hengelo, G. J. Borgman, 3 October, 76 jaar. Krimpen aan de IJssel, P. J. den Boer, 20 September, 28 jaar. Leiden, A. A. Polanen, 28 September, 39 jaar. Nijmegen, J. A. Janssen, 3 September, 70 jaar. Rotterdam, G. Bravenboer, 28 September, 32 jaar; G. Damsteek, 10 September, '44 jaar; N. Verhoeven, 24 September, 37 jaar. Utrecht. R. Meyers, io September, 35 jaar; D. Moes, 24 September, 60 jaar. Vaassen, R. Westerveld, 22 September, 46 jaar. Vlissingen, A. de Veld, 30 Augustus, 44 jaar. Rust zacht, makkers!

tussen lonen en prijzen evenwel nu nog niet toelaat de kinderbijslag voor het eerste en tweede kind op te heffen, is er sprake van de bestaande regeling te verlengen. ACCOORD! De contróle-commissie, bedoeld in artikel 25 der statuten, verklaart kennis te hebben genomen van de mededelingen van het accountantskantoor Wegerif & Leguyt, vermeldende dat de technische controle op de bondsboekhouding over het tweede kwartaal 1949 (periode 1 April-30 Juni 1949) is verricht en dat deze geen aanleiding geeft ot het maken van bijzondere opmerkingen. Van haar kant verklaart de commissie, dat zij van oordeel is, dat het in deze periode gevoerde beleid van de bondspenningmeester in overeenstemming is met de ten deze inde Bond geldende regelen. De contróle-commissie: (w.g.) P. ROBBÊ (w.g.) JOH. ANDEWEG (f g.) A, JOSSO. Amsterdam, 22 September 1949. WIE HELPT? Drie bondsmakkers die momenteel ziek zijn, vragen door middel van ons bondsorgaan, of er kameraden zijn, die hen aan postzegels voor hun verzameling kunnen helpen. Het zijn: P. J. v, d. Buse, Park Ziekenhuis, Honingerdijk 70, Rotterdam O. (Deze vraagt postzegels, liefst van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen.) H. Bijl, Sanatorium Beatrixoord, lid van de afdeling Winschoten, secr. G. Reininga, Karei Doormanlaan 137 a. (Deze spaart alle postzegels.) j. A. Jongedijk, Sanatorium, Hoog-Laren K 54. (Kan alle gestempelde postzegels gebruiken.) Vrienden-postzegelverzamelaars, kunt u postzegels missen of hebt u dubbele? Denkt dan om deze zieke kameraden. DE ARBEIDSVOORWAARDEN OP DE DUITSE SCHEEPSWERVEN Inde pers en naar ons gebleken is ook onder een aantal werkgevers, circuleren er mededelingen over de slechte arbeidsvoorwaarden op de scheepswerven in Hamburg enz. Het bondsbestuur heeft hierin aanleiding gevonden daarover navraag te doen. De inmiddels reeds ontvangen inlichtingen wettigen reeds de voorlopige conclusie dat er hier sprake is van overdrijving. In het volgende nummer zullen wij deze conclusie nader motiveren. KALENDER 1950 (d. K. Jr) Evenals vorig jaar geeft onze Bond ook binnenkort weer een kalender gratis aan alle leden. De kalender voor het aanstaande jaar is naar onze smaak weer beter geslaagd dan die, welke thans nog op de muren

* AGENDA ★

Arnhem, 22 en 23 October. Jeugdleidersconferentie inde jeugdherberg „Alteveer”, Diepenbrocklaan 27. Besturen van afdelingen, waar nog geen jeugdgroep, maar wel belangstelling voor het jeugdwerk bestaat, kunnen zich voor het zenden vaneen afgevaardigde met het bondsbestuur verstaan Baarn, 30 November. Familieavond inde grote zaal van Hotel „de la Promenade”, Amalialaan 1. Medewerking verleent „Canré’s Radio-Sterren-Variété” met de lachrevue „Inde stemming”. Toegang gratis. Den Haag, 20 October Familiefllm-avond in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Aanvang 8 uur. Hoofdfilm: „Hoog bezoek”. Voor zover voorradig zijn nog toegangsbewijzen a /0.50 verkrijgbaar bij de boden, de bedrijfsinners en aan het afdelingskantoor, Prlnsegracht 72. 27 October. Vierde avond van de Studiekring in het afdelingskantoor. Aanvang 8 uur De heer Stelnmetz, adj.-directeur van het Arbeidsbureau te Den Haag, leidt in: „De taak van het G.A.8.” 28 October. Mobllisatievergaderingen voor de jubileum-spaaractie.

In verscheidene wijken worden de vertrouwensleden bijeen geroepen om de plannen voor de spaaractie te bespreken. Leerdam, 5 November Feestavond. Oe plaatselijke toneelvereniging „Tavenu” zal het blijspel „Een partijtje poken” opvoeren. Nijmegen, 29 October. Feestavond ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Na afloop bal inde grote zaal der vereniging. Prijs der kaarten 75 ot voor leden (ƒ 1,25 voor niet-leden. ’s Middags een bijeenkomst voor de kinderen (6 tjn 14 jaar) van de leden. Utrecht. 17 October. 2e Cursusavond „Sociale Verzekering”. Inl. Meijer de Vries. 8 uur afdelingskantoor. 20 October. Ledenvergadering. Inl. D. W v. Hattem. Onderwerp; Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. 8 uur N.V.-Huis. 24 October. 3e Cursusavond „Sociale Verzekering”. Inl. Meijer de Vries. 8 uur afdelingskantoor. 31 October. Concert U.S.O. voor leden vakbeweging. 8 uur Tivoli; Winschoten, 16 November. Familieavond in het Clubgebouw. Aanvang 8 uur.

van onze leden prijken. Ook de nieuwe kalender bestaat weer uit vier bladen. De tekeningen houtsneden van de bekende kunstenaar R. Snapper stellen voor. een scheepswerf, het Stadhuis te De Rijp, de Schreyerstoren te Amsterdam en het Stadhuis van Vere. De druk is om en om JEUGD NIEUWS (M.Z.) Op Zondag 21 Augustus was het een gezellige drukte voor het station te Dordrecht. Het was daar nl. het trefpunt van bovenstaande groepen, die deze Zondag hadden uitgekozen voor een gezamenlijke sportdag. Toen alle treiners en fietsers binnen waren, werd de tocht naar de Windhondpolder waar ons sportterrein lag en waar de krachten gemeten zouden worden aanvaard. Eten goede propaganda maakten de Rotterdamse en Lekkerkerkse vrienden, die al in het bezit waren van de bondsvlaggetjes en er hun fietsen mee hadden versierd. Omstreeks half elf vingen de wedstrijden aan; het was een vijfkamp, waaraan alle deelnemers individueel deelnamen, Helaas moest het al spoedig teruggebracht wórden tot een vierkamp, omdat één van de Rotterdamse geweldenaars kans zag bij het paalwerpen, de paal, (een flinke boomstam), grondig te vernielen. Het deed echter aan het geheel

bruin/zwart en groen/zwart. Het kalendarium is duidelijk. Wij zijn er van overtuigd, dat er voor deze nieuwe kalender van onze Bond een extra goed plaatsje inde huiskamers opgezocht zal worden; deze fraaie kalender waardig. Dordrecht Rotterdam Lekkerkerk niets af en er Is met veel animo gesport. Na de vierkamp werd de voetbalwedstrijd Dordrecht—Rotterdam gespeeld. Het Dordtse elftal, dat een combinatie was van Dordtenaren en Lekkerkerkers, kreeg met 6—2 van Botterdam de vellen. Voor de wedstrijd bood de Rotterdamse groep hun gastheren een vaantje aan, hetgeen dezen zeer op prijs stelden. Na de wedstrijd werd de inwendige mens versterkt en daarna werd de groene grasmat verwisseld met het zilte nat en trok men naar het Wantijbad om deze dag te besluiten met een gezamenlijke zwempartij. Bij het bad wachtte ons nog een verrassing; de bondsjeugdleider kwam ons opzoeken. Om 5 uur was het toen verzamelen, waarna de groepen naar hun woonplaatsen terugkeerden Het was een fijne dag, die er ongetwijfeld toe bijgedragen heeft de kameraadschap tussen de groepen te verstevigen.

Het bestuur van de afdeling Baarn bericht, dat op Woensdag 30 November a.s. voor de leden met hun' echtgenoten of verloofden een famllie-avond wordt belegd inde grote zaal van hotel „De la Promenade”, Amallalaan 1, waaraan zal medewerken „Canré’s Radio-Sterren-Varlété’ met de nieuwe lach-revue „Inde stemming”. Zij, die de propaganda-feestavond van 3 April van het vorige jaar hebben bijgewoond, zullen zeer zeker nog een prettige herinnering aan dit geselschap hebben. Verzuimt dus niet op 30 November aanwezig te zijn. De toegang is gratis. Nadere mededelingen volgen op de eerstvolgende ledenvergadering. De afdeling Barnevcld meldt een goed bezochte ledenvergadering, welke op 23 September jl. werd gehouden en waar de wijzigingsvoorstellen voor de nieuwe C.A.O. werden behandeld. De voorstellen werden vlot en duidelijk door bondsraadslid J. C. Vukkink uit Deventer behandeld en van deze plaats af nog dank voor zijn komst en toelichting. Voorts vestigt onze vriend Bakkenes er de aandacht op, dat eind November,

begin December een film- en familie-, avond, waarschijnlijk te Stroe, zal worden gehouden. Het belooft een gezellige avond te worden, nazaten van Jan van Schaffelaar, dus allen moeten aanwezig zijn. Woensdag 21 September hield de afdeling Bedum een ledenvergadering in hotel Bakker. De opkomst had beter kunnen zijn. Vriend Benningshof besprak de wijzigingsvoorstellen voor de C.A.O. grootmetaalindustrie, welke alle werden goedgekeurd. Het geheel was een leerzame avond De propaganda voor het as. winterseizoen werd besproken, waarna men huiswaarts toog. Aldus bericht secretaris Reinders ons. De feestavond van de afdeling Bergen op Zoom ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan is een daverend succes geworden. De zaal was tot de laatste plaats bezet, hetgeen aldus onze vriend Post voor deze plaats een bijzonderheid is. Nadat Lamberts, de voorzitter van de feestcommissie, de avond geopend had, vond de huldiging plaats van de leden J. Post, A. Pree en M. Jansen. Post ontving het

bondsinsigne en de beide andere bondsmakkers een boekwerk, omdat zij de oprichters van de afdeling waren. De vrou, wen van de jubilarissen werden blr>emen i aangeboden. Onder ademloze stilte sprak bondsvoorzitter Van den Bom een bezielende rede uit. waarin hij een overzicht van de laatste 60 jaren gaf. Daarna werd het blijspel „Het wonder der wetenschap” , door leden van de Bergen op Zoomse i Bestuurdersbond opgevoerd. Het was een ' prima avond! Op Maandag 19 September hield de afdeling Gouda een ledenvergadering over de wijzigingsvoorstellen C.A.0., welke Koos van Wagtendonk op heldere wijze uiteenzette. Zoals steeds was de koffie uitstekend verzorgd. „De opkomst was beter dan anders”, aldus secretaris Klaas Spruyt, „wat echter niet wegneemt, dat het wel beter kan.” Toont, dat het beter kan bij de eerstvolgende vergadering, mannen uit de pijpenstad! De leden van de afdeling Den Haag ontvingen deze week naast de „gewone” ! Metaalbewerker ook nog een „herdenkingsnummer”, ter gelegenheid van het ■ 55-jarig bestaan van de afdeling. Dit ; nummer werd ook in grote aantallen aan de Haagse bedrijven verspreid. De bedoeling Is duidelijk: Propaganda voor de i jubilerende afdeling. ; Deze propaganda kan echter alleen tot haar recht komen, als alle leden er hun , „prèvelementje” bij maken en iedere ongeorganiseerde wijzen op de duidelijke ; taal, die deze krant spreekt. In deze krant worden verder ook de plannen ontvouwd ! voor de grote jubileum-spaaractie. Leest de publicatie „Den Haag viert feest” aan; dachtig en overweegt reeds nu, met hoe-

7

Sluiten