Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN STAD EN LAND ' ' ■ ' ■ ' , ■ ■

Op de jaarvergadering van de afdeling Apeldoorn, welke beter bezocht had moeten worden, werd het bestuur als volgt samengesteld: B. Buitenhuis, voorzitter; H. Buitenhuis, tweede voorzitter (deze twee hebben dus van bestuursfunctie gewisseld); J. Bakker, penningmeester; S. Seldenrust, tweede penningmeester; W. v. d. Zee, secretaris; J. Mulder, tweede secretaris; G. Eiff, H. J. van Amersfoort enH. Tempel, bestuursleden. Vriend Van Hattem kreeg hierna gelegenheid om een beschouwing te houden over het vele werk, dat de Bond doet en waarmede onze Bond te maken heeft. „Het was een goede en leerzame avond”, schrijft vriend v.d. Zee, „en wij hopen, dat op de volgende vergadering de opkomst groter zal zijn.” Dat moet dus beter worden, Apeldoorners! Onze Culemborgse vrienden hielden op 28 Februari een ledenvergadering over de CAO, welke na een toelichting van vriend Nelemans met algemene stemmen werd aangenomen. Wel werd er op aangedrongen om aantekening te maken van het feit, dat er nog niets bekend was van de gemeenteklas-indellng. Maar dat er voortaan wat meer belangstelling voor zo’n vergadering getoond mag worden, dat zijn we met secretaris J. de Boef eens. Komt, mannen in Culemborg, hoe zit dat? Secretaris C. de Hay van de afdeling Dordrecht deelt mede: Maandag 17 April beleggen wij onze jaarvergadering in gebouw NAB, Steegoversloot Die avond is namens het bondsbestuur aanwezig de bondsvoorzitter H. J. v.d. Born, mede op ons verzoek, daar dit de laatste gelegenheid is, dat hij in ons midden is, wijl hij op het a.s. bondscongres in Juni 1950 de bondsdienst na 35 dienstjaren gaat verlaten Er zijn zes bestuurders aftredend, waarvan vijf zich opnieuw herkiesbaar stellen. Tegencandidaten voor diegenen, die zich herkiesbaar stellen, alsmede candidaten voor het aftredende bestuurslid, kunnen tot ulterlijk 11 April worden ingediend op het afdelingskantoor Singel 115. Het afdelingsjaarverslag over 1949 is voor belangstellende leden verkrijgbaar tot 15 April op het afdelingskantoor. Vrienden, wij rekenen deze avond op een grote opkomst van de leden. Op het programma van de afdeling Eindhoven stond een cursusvergadering over de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, welke op 15 Maart is gehouden. De inleider voor dit actuele onderwerp was de bondsvoorzitter H. J, v.d. Born. Deze begon zijn inleiding met te vertellen, hoe het vroeger was en maakte een verge- / lijking met hetgeen thans al is bereikt. Uitvoerig schetste hij de totstandkoming van deze wet, waarover langdurig onderhandeld is voordat men tot overeenstemming kon raken. Van de gelegenheid om vragen te stellen, werd druk gebruik gemaakt en alle vragenstellers werden met voldoening door v.d. Born beantwoord. Onze vriend Oe Reuver kreeg hierna nog gelegenheid om de aanwezigen te wijzen op de propaganda, die ieder lid zonder onderbreking moet maken om de Bond nog sterker te maken. Eindhovense bondsmakkers, er is nog veel te doen in het Zuiden. Pakt daarom gezamenlijk eens flink aan! Over ditzelfde onderwerp, de wachtgelden werkloosheidsverzekering, hield de afdeling Gouda een cursusavond, waar vriend H J W Koudijs de inleiding ver-

TÊksmmmm !■! .^.' a .1!.... Ull l LIUIN M■■ I»^^- 55e Jaargang Nummer 7 1 April 1950 Uitgave van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. Verschijnt elke 14 dagen. Redacteur D. W. van Hattem. Adres van redactie en administratie: Andries Bickerweg 6, ’s-Gravenhage. Telefoon 321690* Advertentietarief: 30 cent per mm (kolombreedte 58 mm). Bijdragen moeten io dagen vóór verschijning in het bezit van de redactie zijn.

zorgde. Ook hier werd weer met aandacht geluisterd en op duidelijke wijze vertelde Koudijs de vele problemen, welke zich bij deze belangrijke wet voordoen. Zo is er weer een stuk sociale wetgeving mede door de vakbeweging tot stand gebracht en daarom makkers, wijst uw collega’s de stap inde goede richting; brengt hen in onze rijen! De leden van de afdeling Den Haag, die aan de spaaractie hebben deelgenomen —en dat zijn er zo rond 4.000 • moeten er rekening mee houden, dat uitsluitend tot en met 8 April bij de boden en het afdelingskantoor op volgeplakte spaarkaarten toegangsbewijzen voor het Gebouw van K, en W. verkrijgbaar zijn. Na die datum kan de aanwezigheid van kaarten niet worden gegarandeerd. Alle inlichtingen, over de feestavonden, staan vernield inde folder „Spijkers met koppen”, die alle leden hebben ontvangen. Hebben de Haagse leden de aangehechte Invulkaart al ingezonden, dan kan wellicht op de feestavonden een ledenstand van 4.700 bekend worden gemaakt!

Den Haag IN MEMORIAM H. KAARS (C. J. C.) Na een ziekbed van zes weken is 'de oud-afd.bestuurder H. Kaars van de Haagse afdeling inde ouderdom van 65 jaar overleden. Kaars was inde afdeling geen onbekende ; 17 jaar maakte hij deel uit-van het bestuur der afdeling. Als zodanig heeft hij de afd. belangrijke diensten bewezen, waarbij zijn kennis van de toestanden onder de arbeiders, zijn nauwgezette toewijding aan het werk dat hem werd opgedragen, anderen tot voorbeeld was. zich ook in te spannen. Hij was ook enkele jaren jeugdleider van de afdeling. leder, die wat weet van omgang met de jeugd, kan begrijpen dat je bijzondere gaven moet hebben om dit met succes te kunnen doen. Bij de begrafenis was zéér grote belangstelling, zowel van zijn kameraden uit de fabriek als van oudere leden. De oudste directeur van de Gasmeterfabriek, de heêr ir H. Wilson, sprak woorden van dank aan hem, die 46 jaar een voorbeeldig arbeider was geweest en altijd klaar stond om de belangen van zijn kameraden te verdedigen. ’ Namens Hoofd- en Afdelingsbestuur sprak Cornelisse woorden van dank en troost. Hij wees op de grote mate van eerlijkheid, nauwgezette plichtsbetrachting en zijn liefde voor de natuur. H. J. Baart sprak als vriend woorden van afscheid. Inde Haagse afdeling en daar buiten zal zijn nagedachtenis in ere blijven.

Het ledental van de afdeling Heerde is de honderd al gepasseerd. Dit werd medegedeeld op de eerste jaarvergadering, welke op 4 Maart werd gehouden. Het bestuur werd als volgt herkozen: E.v. d. Vrugt, voorzitter: A. Bijsterbosch, secretaris; G. Lokhorst, penningmeester; W. TiemenS, tweede secretaris; Joh. Vijge, tweede penningmeester: H. Bruins en Joh. Bijsterbosch, kascontróle-commissieleden. Onze vriend Eiff behandelde voorts de wijzigingen voor de nieuwe CAO. Aan het slot van de vergadering wees voorzitter v.d. Vrugt nog op de noodzakelijkheid van het bezoeken van de vergaderingen en wekte allen op om nog meer propaganda te maken, zodat de afdeling nog groter en dus sterker wordt. Dus allen aangepakt, vrienden! Uit de afdeling Kinderdijk ontvingen wij een dankbetuiging van het echtpaar H. Knuistingh-Neven voor de belangstelling, ondervonden bij de viering van het 40-jarig huwelijksfeest. De talrijke instanties, onze Bond en vele vrienden zeggen zij langs deze weg hartelijk dank voor deze belangstelling en zo schrijven zij; „wij hopen er weer kracht uitgeput te hebben om de eerste vijf jaren nog vol te houden, o.a. met het beheren van de financiën van de afdeling Kinderdijk”. Nogmaals onze beste wensen en een goede gezondheid, vrienden! De wijzigingsvoorstellen voor de nieuwe CAO werden eveneens aangenomen ineen

ledenvergadering van de afdeling Maarssen. nadat eerst vriend Nelemans deze duidelijk had uiteengezet. Maar vrienden in Maarssen, toont wat meer belangstelling voor deze vergaderingen. Op deze bijeenkomsten krijgen jullie antwoord op de vaak gestelde vraag: „Wat doet die Bond nou eigenlijk?” Inde rij van jaarvergaderingen hoort bok de afdeling Oud-Alblas thuis. Na een uiteenzetting van C, de Hay werd de nieuwe CAO met algemene stemmen aangenomen. De twee aftredende bestuursleden werden herkozen, zodat het bestuur er als vólgt uitziet: J. Versluis, voorzitter; C. Bouman, secretaris; L. Ouweneel, penningmeester; R. Langerak en A. Stierman, leden. En onze bondsmakkers E.v. d. Heerik, C. Vuurens en M. Booy zullen de penningmeester zo nu en dan controleren. Uit het jaarverslag vair. secretaris Bouman willen wij hier het slotwoord laten horen; „Er zijn nog vele moeilijkheden te overwinnen, doch dat inde geest van kameraadschap, solidariteit en vertrouwen veel te bereiken is. Grote problemen liggen nog voor ons, doch als wij afspreken, dat wij allen tezamen ééndrachtig zullen samenwerken, dan moet het mogelijk zijn een nieuwe maatschappij te bouwen, waarin vrijheid, arbeid en brood voor een leder zal zijn. Makkers, laat daarom ook voor 1950 onze strijd gericht zijn op de uitbouw van onze mooie ANMB”. Als onze Rotterdamse bondsmakkers de agenda in dit nummer hebben gelezen, dan weten zij dat zij Dinsdag 4 April naar de jaarvergadering moeten. Tenminste die bondsmakkers, die een legitimatiebewijs als vertrouwensman bezitten of rechtstreeks gekozen ledenraadslid zijn. In verband met de bestuursverkiezing kunnen de leden overeenkomstig artikel 63 van het huishoudelijk reglement candidaten hiervoor onder toevoeging vaneen

OFFICIËLE MEDEDELING

Over de week, lopende van 3 tot en met 8 April 1950, wordt het contribatiezegel In het veertiende vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week, lopende van 10 tot en met 15 April 1950, wordt het 'ontributiezegel in het vijftiende vakje van het bondsboekje geplakt. bereidverklaring tot de aanvang van deze vergadering indienen bij het afdelingsbestuur. Zorgt, Rotterdammers, dat jullie voorzitter Leysen een uitstekende opkomst kan rapporteren! En ook het laatste afdellngsbericht brengt bijzonderheden vaneen jaarvergadering, nl. van de afdeling Woerden. Koos van Wagtendonk behandelde hier de voorstellen voor de nieuwe CAO. Ook hier gaven onze bondsmakkers het hoofdbestuur volmacht om de nieuwe CAO te ondertekenen. Het bestuur bestaat thans uit; R. Kirpensteijn, voorzitter; J. Slagter, secretaris; C. J. Scheijen, penningmeester; J. Kroon, tweede voorzitter; G. P. Zwaan, tweede secretaris; M. de Waard, tweede penningmeester, en C. W. Proost, propaganda. Maar voor de propaganda heeft vriend Proost mannen nodig, die hem helpen bij dit nuttige en prachtige werk, nl. om de afdeling groter te maken en daarmede helpt de leuze: „De ANMB „na vijf jaar” 70.000 leden”, waar te maken. Kunnen we ook op jullie rekenen, Woerdenaars?

r De Algemene Kunstzijde Unie N.V. zoekt voor haar bedrijf te Ede; Enige prima Bankwerker-monteurs Aanstelling in vaste dienst met opneming in pensioenfonds geschiedt na gebleken geschiktheid, na een proeftijd van 3 maanden. Sollicitaties vermeldende leeftijd, genoten opleiding enpractijkervariing . te richten aan de Afdeling Personeel der fabriek te Ede. UITSLUITEND MEER ERVAREN KRACHTEN KOMEN VOOR DE FUNCTIES IN AANMERKING. (Leeftijd plm. 30—40 jaar). L J

achter in Uw vakontwikkeling werktuigbouw leert TEKENINGLEZEN constructiebouw Vraag vrijblijvend inlichtingen aan ons Instituut TECHNISCH INSTITUUT ERO Haarlem, Zijlweg 1 Druk: N.V. „De Arbeiderspers" —. Amsterdam.

8

Sluiten