Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE METAALBEWERKER.

Van 1 Oct. '99 tot 2 Dec. 1900 700 Van 25 Dec. 1900 tot 1 Dec. 1901 ...... 570 en in het begin van dat boekjaar 592 leden. Van 1 Dec. 1901 tot 25 Dec. 1902 840-leden gemiddeld. In het begin van dat boekjaar stonden er 770 betalende leden in het boek, terwijl de contribtieafdracht van de meesten afd. loopt tot October. Toen wijden 25$ten en 2Ósten December 1902 in R’dam ons congres hielden hadden we ongeveer 1000 leden. De werkzaamheden waren in dat jaar van dien aard geweest, dat dringend noodig bleek een propagandist aan te stellen. Dat voorstel is toen uitgegaan van ’t hoofdbestuur en gedaan, daar we gestadig aan vooruit gingen. Het hoofdbestuur heeft in dat jaar veel vrijaf moeten nemen en kon dat gelukkig nog al gedaan krijgen, ofschoon dat naderhand wel is bekocht met ontslag. Dat is de reden dat een propagandist is aangesteld en geen andere. Er was ook niemand die zich er tegen verklaarde. 4) Spreken hooge cijfers dan niet? Het tegendeel is niet te bewijzen. 5) Zie onder 3. 6) Als er geen openbare vergaderingen waren gehouden, dan had het geheeten: je hoort nooit wat van den bond of de afdeelingen, openbare vergaderingen beleggen ze niet. 7) W. A. is toch zelf vurig voorstander van de weerstandskas geweest en ge hebt u ook niet tegen de reiskas verklaard en op ons laatste congres hebt ge voor de motie gestemd om een werkloozenkas op te richten. 8) Aan wien de schuld? Aan ons? Lang zal het niet meer duren en dan vragen we: wie komt een woord van dank toe, om het weer zoover te brengen ? Aan hen die wegliepen ? Hetzij nu of vroeger. 9) Juist! Wacht den tijd af of dat goed gaat. 10) Wij willen geen socialistischen vakbond. Dat sluit toch niet uit, dat inde vakbeweging diegenen welke ijverig werken en studeeren, daardoor tot het socialisme komen. Elke botsing der vakbeweging met de patroons is koren op den molen van het socialisme. 11) «Op het doode punt* was het gevolg van het voorstel van «Nieuw Leven*. Het stuk van «Nieuw Leven* als antwoord is als we ons goed herinneren, dooreen misverstand tusschen het hoofdbestuur en de redactie destijds niet opgenomen. 12) Dat ontkennen we. Maarde ondervinding heeft ons geleerd, en als daardoor eens anders gehandeld wordt dan voor io jaar, is dat nog geen water bij den wijn doen. Wij voor ons propageeren nog precies als voorheen, maar we voegen telkens daarbij de opgedane ervaringen. Redactie. W. F. Dekkers schrijft in dat zelfde nummer een stuk: «Langs nieuwe wegen*, wat zonder noot of iets onder het redactioneel gedeelte geplaatst werd. Mag ik hieruit de conclusie trekken dat het uw goedkeuring wegdraagt? 1) Hij noemt het desorganiseerende daden van het N. A. S., die ons over al dat muffe en schreeuwerige (anti-militairisme) hebben heengebracht. Verder; groote woorden als zelf doen, directe actie enz. enz. voerende arbeiders in het verderf, omdat de koude werkelijkheid is enz. Verder schrijft hij: De desorganiseerende daden van het N. A. S. hebben ten slotte elk greintje sympathie weggenomen, dat nog bij een aantal trouwe bondsmakkers bestond en het zijn alleen de fanatiekers en aan zelfoverschatting lijdende metaalbewerkers, die ver boven den ernst van goede vakvereenigingsleden te zijn, de belangen van het N, A. S. stellen boven de belangen van hun klasse en vakgenooten inden metaalbewerkersbond*. Was ik in Amsterdam, ik zou je nog wel eens tot de orde roepen, en stel mij zelf disponibel om uwe wraak op uitte oefenen als ge over dwangmiddelen, als de A. N. D. B. bezit, kunt beschikken, toe te passen als ongeorganiseerde. Gegroet!!! W. Angenent. 1) Neen, dat droeg onze goedkeuring niet weg. Ik weet maar al te goed, dat op die manier de andersdenkenden worden geprikkeld, en dat heeft geen zin en men bereikt het tegenovergestelde Ik heb D. persoonlijk daarover geschreven. Het komt mij voor dat ge ons per sé bestrijden wilt. Welnu, dat genoegen wil ik niet ontnemen, maar we behouden ons toch voor om in het vervolg niet op elke vraag te antwoorden, wat we doen zullen en waarom iets wel of iets niet gebeurt. Onze taktiek geven we in het openbaar niet uit. Op een volgend congres kan er over gesproken worden of de manier van strijden in ons blad goed was. Door op deze wijze ons te becritiseeren gaat ge ons afmatten, en dat is toch de bedoeling niet. Een ander zou ons een verwijt kunnen maken, waarom wede uitdrukking van Sieveking in ons blad, ineen verslag Opgezonden, zonder bestrijding opnamen. Hij noemde den A. N. D. B. een stinkroos. Anderen zouden ons kunnen vragen, waarom we «Recht voor Allen« en «De Vrije Socialist* op hun leugens niet hebben geantwoord. Ons antwoord is: als het ons te erg wordt, zullen we wel wat laten hooren. Wij voor ons zijn niet meer zoo teer als vroeger. Je raakt aan vele dingen gewoon. Daarom zijn we bij velen diep gezonken. Het zij zoo. Redactie. Aan de Redactie van sDe Metaalbewerkers. In no. 15 lees ik ik bij «Risico van den Arbeid« o. a.: «Een collecte door de werklieden bracht f57 op, waarvan «f 19 werd besteed voor een krans, die door P. A. Kok «(een der katholieke propagandisten) aan de lijkkoets werd «gehangen enz . . . .« En iets verder: «Zou Kok op dat oogenblik ook gevoeld hebben, dat «zoo iets nooit den rijken overkomt?* Wat Kok op dat oogenblik gevoeld zal hebben, kan de redactie zeer goed begrijpen, als ze weet dat Kok op den noodlottigen dag zich nog Ie water heeft begeven om onzen ongelukkigen makker te redden, doch, helaas zonder goed gevolg. Dit heeft hij niet gedaan als katholiek propagandist, doch als mensch met gevoel. Ook de krans heeft hij niet als propagandist aan de lijkkoets opgehangen, doch op verzoek van de naaste kameraden van den verongelukte (die allen het lijk vergezelden naar de laatste rustplaats) en het zou zeer onheusch van hem geweest zijn om dergelijk verzoek te weigeren. Dankend voor de verleende plaatsruimte. A. O. te A. A. O. schijnt te meenen dat we het P. B. Kok kwalijk

nemen dat hij zooiets deed. Het tegendeel is waar. Juist datgene wat ook A. O. van K. schrijft als mensch met gevoel, noopte ons te schrijven of hij op dat oogenblik ook gevoeld zou hebben, dat zoo’n ongelijk nooit den rijken overkomt, en dit brachten wc wat scherper uit, door den tusschenzin dat Kok eender katholieke propagandisten is. Kok zelf zal heel goed de bedoeling van ons begrepen en als mensch met gevoel dan ook wel gevoeld hebben. Alleen de inzender begrijpt en voelt dat volgens zijn schrijven niet. Stel je voor, beste A. 0., dat Kok op het graf een laatste afscheidswoord gesproken had, en zich daarna weer tot de levenden gewend had, en als mensch mei gevoel gezegd had: Medearbei lers! ons lot is zwaar en hard. Hard werken is voor ons de boodschap, en bij dat al komen nog ongelukken als met onzen diep betreurden kameraad. Dit moet ons een spoorslag zijn om ons te organiseeren en de potroons de klasse der rijken die op derge'ijke wijze hun leven er niet bij inschieten laten zien dat wij zeggenschap willen bij het regelen van den arbeid. Zij, de patroons, de rijken, die zelf geen deelnemen aan dien gevaar- en moeitevollen arbeid en wier menschelijk gevoel jegens ons dikwijls geheel afwezig is, moeten door organisatie gedwongen worden betere regeling en hoogere loonen te geven. Dat was mannentaal geweest, nietwaar? Helaas, zulken zijn er dunnetjes gezaaid. Mannen als Kok worden steeds voor zulke dingen gevraagd en aangewezen. Welnu, wij hebben dan toch van onzen kant het recht, het licht te laten vallen op datgene, wat wij meenen dat menschen met gevoel, en propagandisten inde eerste plaats, dan hebben te doen. We geven A. O. den raad; vraag eens in stilte aan Kok of hij het met ons eens is dat de rijken nooit zooiets overkomt en vraag hem ook eens, hoe het komt dat zooiets niet gezegd wordt in het openbaar, als het niet van onzen kant komt. Uwe critiek was ons zeer welkom en ge waart er vlug bij. Is dat ook zoo als het uw baas of patroon aangaat? Deze vragen zijn gewettigd, omdat ge over het andere in ons stukje niets zegt. Redactie. Mijnheer de Redacteur! Verleen mij s. v. p. een klein plaatsje in uw veelgelezen blad «De Metaalbewerker*, Orgaan van den Algemeenen Metaalbewerkersbond in Nederland. Tot mijn groote verwondering kreeg ik dezer dagen «De Metaalbewerker* no. 14 inde handen en las daarin een stukje uit Enschedé, van de firma Tattersall, dat die firma het personeel verplichting oplegde, afstand te doen van het recht van vereenigen, wat eiken Nederlander bij de wet was toegekend. Maar daar heb ik de grootste bewijzen voor, dat door die firma aan niemand de taak is opgelegd, dat zij zich niet mochten vereenigen, en daarom vind ik het niet alleen ergerlijk, maar teeken beslist protest aan tegen de plaatsing van zulk een stuk, wat onwaar is. 1) U schrijft verder, dat die bedoelde firma reeds voor twee jaar tot dien maatregel overging, n.1.: óf de fabriek uit, óf de vereeniging uit, wat, zoo ik het noemen mag, een groote leugen is; door die firma zijn deze woorden niet geuit. 2) Ik weet beslist zeker dat bedoelde firma niet tegen vereenigen is, daarvoor hebben wijde grootste bewijzen. 3) Dus daar is een groote fout begaan tegen die firma, waarvoor ik u verzoek om die fout weer te herroepen, want zoodoende, door zulke stukken te plaatsen, zou men meer slecht dan goed veroorzaken. 4) Dankend voor deze plaatsruimte, noem ik mij Een katholiek metaalbewerker. 1) Geef die bewijzen dan. 2) Bewijs dan eens dat het zoo is, wat geven nu die praatjes? Wij houden vol dat indertijd met het ontslag van Bergman de leden van de Enschedésche metaalbewerkersvereeniging voor de keus gesteld werden: óf de fabriek uit óf bedanken voor de vereeniging. Dit is in Enschedé genoeg bekend en kan ook den inzender bekend zijn. 3) Alweer, waar zijn die bewijzen ? 4) Dat zal dezen hielenlikker wel weinig kunnen schelen of er goed of slecht gemaakt wordt. Het is hem te doen om iets anders; want dit is niet de eerste keer dat dit heerschap zoo optreedt. Hiervan hebben wij bewijzen, die we zullen publiceeren, als dezen man ons de vrijheid geeft zijn naam 'bekend te maken. Hij onderteekent met «een kath. metaalbewerker*:, doch waarom den naam er niet onder ? Hier is toch geen bezwaar voor de boterham. Kom nu eens uit uw schuilhoek, dan kunnen wij ook de Enschedésche metaalbewerkers uw heele doen en laten bekend maken. Redactie. In no. 15 van ons vakblad komt een stukje voor, dat even recht gezet dient te worden. Er staat dat bij de firma Woud & Schaap Hemelvaartsdag vrij gegeven is met behoud van loon en oot de Pinksterdagen en de daarop volgende 2 kermisdagen. Dit is waar. Bij Verwer bestond dit alreeds, alleen met dit verschil dat bij Woud en Schaap 2 kermisdagen en bij Verwer 1 wordt gegeven. Dit heeft de correspondent van het lithografisch vakblad vergeten, dat bij Verwer alleen de gehuwden die dagen uitbetaald worden. Voorheen gaf Verwer aan ieder, gehuwd of ongehuwd, een vrijen dag met behoud van loon en nog naar «mens zegt iets extra bovendien. Dus nu geeft hij alleen aan de gehuwden op de christelijke feestdagen, wat hij vroeger gaf aan het geheele personeel. Het personeel bestaat uit ongeveer 300 personen en grootendeels uit ongehuwden, als we daaronder ook een 80-tal vrouwelijke personen rekenen. We kunnen dus gerust zeggen dat er wel meer verschil is dan die eene kermisdag. En dan is inde schaftzaal, waar de correspondent zoo over inde wolken is, geen damspel te vinden, terwijl we in het streven van den patroon Verwer vooral niets beters zien als van anderen en ons het streven van den correspondent van ’t lithografiisch vakblad ook verdacht voorkomt, want hij heeft beslist tegen beter weten in Verwer inde hoogte gestoken, inplaats de toestanden juist weer te geven. 1) Van het dominospel wordt wel gebruik gemaakt, maar waarom dat nu tot dobbelen overslaan moet, is ons niet duidelijk. Het is de plicht van ons daarop te wijzen en te zorgen dat er gezonde, frissche lectuur komt. De Correspondent. 1) Ja juist, dan zouden we vernemen dat de kwestie

Heynis zeer angstvallig hier en daar ontweken is en dat Verwer dreigde met weder ontslag te geven aan Heynis, als de afdeeling niet opkwam tegen ons schrijven, toen we geschreven hadden dat Verwer van onze actie lont geroken had. Als de afdeeling dat niet gedaan had, dan had hij ook geen vrijen dag meer gegeven. En hoewel de geest in Krommenie zeer goed is, waren ze toch slaafsch genoeg om aan Verwer zijn verzoek gehoor te geven, terwijl we bewijzen kunnen dat allen die de actie van Heynis hebben raeegemaakt dezelfde meening hadden als wij. Redactie. ©tnnenlanb. Waarsch u wing. Men zendt ons een uitknipsel uit het «Zaansch Volksblad*, waaruit we lezen, dat de meermalen in ons blad gepubliceerde oplichter ASHMAN weer eens zijn slag geslagen heeft. Hij vroeg aan de Vrije Groep maar eventjes f 10, dan kon hij naar Parijs, want een intern, reisclub zou hem daarmede helpen. De man had wel papieren, maar geen voldoende bewijzen. Men zij dus nog eens gewaarschuwd voor dezen sinjeur. * * * Evenzoo is het noodig op te passen voor P. RIJKE, die ook al naar Parijs wil en beweert lid te zijn geweest van den Belgischen metaalbewerkersbond. Laat het nu toch eens voor goed uit zijn; men geve aan niemand ondersteuning, die geen behoorlijke bewijzen van de afdeeling kan overleggen. De goeden, die op reis gaan, zullen dus zoo verstandig zijn, zich alle benoodigde stukken aan te schaffen. We lezen in «Het Volk*: Werk aan den winkel. De Nederlandsche fabriek van werktuigen en spoorwegmaterieel, die door slapte in het werk al meer dan eens werklieden op straat heeft moeten zetten, heeft thans de handen zoo vol dat zij werklieden vraagt. De volgende belangrijke werken zijn onder handen; De complete machineriën voor twee mailbooten van de stoomvaart-mij. «Nederland*, elk met een vermogen van ruim 4000 Indicateurpaardekrachten. De afmetingen dezer machines zijnde grootste tot hiertoe in ons land vervaardigd. De complete machines voor twee stoomschepen van de Koninklijke Paketvaart-Mij., elk met een vermogen van 1800 Inducateurpaardekrachten. De complete machinerie voor een stoomschip van de Java-China-Japan-lijn, met een vermogen van 2000 Inducateurpaardekrachten. De complete machines, voor twee stoomvischvaartuigen. Voor diverse suikerfabrieken op Java, onder meer: De complete inrichting voor een suikerraffinaderij, alsmede belangrijke bestellingen voor verschillende fabrieken. Voorts 5 sneltreinlocomotieven voor de Staatsspoor, 10 id. en 8 locaaltreinlocomotieven voor de Hollandsche spoor, 6 locomotieven voor de Rotterdamsche Tramweg-Mij., benevens 4 locomotieven voor de Nederlandsche-Indische Spoor-Mij. van zeer zwaar model. Overigens vele rijtuigen en wagens voor genoemde maatschappijen, o. a. 8 zeer groote rijtuigen op 4 assen voor de Staatsspoor en 130 eleclrische tramwagens voor de Haagsche Tramweg-Mij. Verder verscheidene Dieselmotoren, de complete installatie v or een ijsfabriek te IJmuiden, de overkapping van het station Scheveningen, benevens een aantal ketels en machines voor fabrieken en poldergemalen, waaronder een machine voor de gemeente-electriciteitswerken. We hopen dat de directie de slachtoffers der algemeene werkstaking nu ook weer aanneemt. ONTVANGEN CONTRIBUTIE van 26 Juni tot 23 Juli. Afd, Utrecht f 13.23 afd Hilversum f 8.20 afd. Amsterdam «V. Z. O. S.« f 6.02 afd. ’s-Gravenhage f 16.24 afd. Charlois f 8.40 afd. Arnhem f 17.29 afd. Tiel f 13 37 afd. Sneek f 1.90 afd. Kinderdijk f 1.12 afd. Gorinchern f 448 afd. Haarlem f 11.20 verspreide leden te Kampen f 0.80 De volgende afdeelingen hebben na het gehouden congres nog geen contributie betaald: Apeldoorn, Deventer, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Zaanstreek en Dordrecht «V. Z. O. S.« Komt, afdeelingspenningmeesters, komt eens over de brug, want wij zijn hier ook hard en er moet toch gewerkt worden. Laat tenminste eens hooren de oorzaak van dat niet betalen. Want niet betaald te worden, is niet pleizierig en dat kunnen wij, zooals te begrijpen is, ook niet volhouden. Jk verwacht dus binnenkort veel geld. Ontvangen steun voor de Zweedsche uitgesloten metaalbewerkers. Metaalbew. Hoogezand f 1.90 W. D. H., Amersfoort f 3.80 Hilversum f 3.65 Haarlem f 1.12 Neutrale Metaalbew, vereeniging St. Eloy R’dam f 10.— Haailem f 0.75 A’dam «V. Z. O. S.« f 11.80 Krommenie f ”4,20 Den Haag, collecte Spoor & Wilson, (8 Juli) f ;34i idem (15 Juli) f 3.49 N. N. f I. Spoor & Wilson collecte (22 Juli) f 4.70 collecte openb. verg. (23 Juli) f 4.10 Utrecht f 7.95. Totaal f 61.87. KAMERADEN ! Denkt u een oogenblik erin, dat daar ginder in het hooge Noorden ongeveer 17000 onzer vakgenooten gewoonweg op straat gezet zijn, om te trachten hunne organisatie den kop in te drukken ; de organisatie die hun een steun is in alles. Dat zullen we moeten helpen voorkomen, niet waar ? Hoog de internationale solidariteit! De Bondspenningmeester, D. H. Adresverandering. Het correspondentieadres der Metaalbewerkers-jongeliedenvereeniging is thans: E. HUBELMEIJER, Jacob van Lennepstraat 231, Amsterdam. CORRESPONDENTIE Correspondent Leeuwarden. Voor dit nummer te laat. Delft. Te laat. Red. Kath. Metaalbewerker. Volgend nummer zulllen we antwoorden. De ruimte is de oorzaak. G. O. Amsterdam. Volgend nummer. P. B. Junior te H ’k Weet het adres van P. D. niet. Gegroet, Redactie. Aan de correspondenten en inzenders verzoeken we, de copie uiterlijk Maandag voor den middag in ons bezit te doen zijn, anders verschijnt het blad later en dan komen de klachten bij de vleet.

64

Sluiten