is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1933, no 1, 07-10-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een goede meer aesthetische ontspanning na de intellectueele inspanning. In zijn lezing over „De critiek op de democratie” weer Dr. Banning er op, dat het bij de democratische principes in het sociale leven gaat om de vrijheid als politieke zelfbepaiing en om het principe der gelijkberechtiging. Wanneer de sociaaldemocratie opkomt voor vrijheid, dan moet ze bereid zijn om die vrijheid ook aan den tegenstander te gunnen.

Na een gemeenschappelijk lied zijn we uiteengegaan in het besef, dat het meer dan ooit er op aan komt trouw te zijn aan elkaar en aan ons democratisch principe. Zij ten slotte nog vermeld dat dit uitstekend geslaagde weekend werd bijgewoond door 120 deelnemers (50 m. en 70 vr.), dat er voor /7.50 aan brochimes, kranten en kaarten werd verkocht en last not least, dat ƒ5B kon worden afgedragen aan het werkloozenfonds. L. v. L.

Een week bij de Woodbrookers van 19-23 Sepl. 1933

Prachtige dagen voor een groep vrouwen, gedupeerd door de tegenwoordige tijdsomstandigheden en opgeroepen om samen in getal van ongeveer 50, eenige dagen door te brengen in het schoone Bentveld. Maandagmiddag om ongeveer 4 uur waren we present uit verschillende oorden van ons land, elkaar nooit eerder gezien, desondanks gevoelden we direkt een zekere band., die niet onder woorden te brengen is. We werden verwelkomd door Mevr. Dora de Jong, onder wier leiding het Internaat berustte. Na wat uitgerust te zijn van de reis, hebben we samen een wa,ndeltocht gehouden; daarna warme soepmaaltijd met brood, dat we ons lekker heten smaken na de vermoeiende reis; na alles samen te hebben weggeruimd en een tijdje rust, kregen we om 8 uur een inleiding van Mevr. Dora de Jong over de oorsprong en bedoeling van de Woodbrookers organisatie.

Er bestaat een groote vereering voor ieders beginsel in de Woodbrookersgemeenschap. Het woord religie beteekent gebondenheid van menschen aan elkander. Wil verlichting brengen aan zwaar getroffenen, daarom deze werkloozen-intematen, waar meer belangstelling voor is gebleken te zijn, dan eerst vermoed werd. Hiermede was deze eerste dag ten einde en begaven we ons ter rust. De volgende dagen werden verdeeld, in eerst gezamenlijk huiswerk doen tot 10 uur, daarna Morgenwijding door het lezen van een gepast woord en 10 minuten stilte waar niet allen tegen konden, dat werkt op het gemoed en heeft z’n goede bedoeling in dit jachtige leven; de invallende pianomuziek maakte de stemming nog plechtiger, er waren dan ook enkelen die tegen dat uurtje opzagen.

Achtereenvolgens hebben we lezingen gehad van: Mevr. Huizinga—Sannes met als onderwerp, de overgangsjaren der jeugd; door Mevr. Dr. Aaf Schuitemaker, Hygiëne van het kind, hoofdzakelijk over het schoolgaande kind en zuigelingen; door

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mevr. Hegt Gelder met als onderwerp, de vrijmaking der vrouw in de loop der eeuwen. Hil Sijbenga heeft voor ons gedeclameerd uit „De Moeder” van Henriëtte Roland Holst. Door Dr. Banning werd een lezing gehouden met als onderwerp, wat onder religie wordt verstaan en Mevr. Pothuis—Smit hield een lezing over Rosa Luxemburg.

Met groote aandacht zijn de verschillende lezingen gevolgd; enkele vragen werden naar genoegen beantwoord. Vrijdag was een dag van ontspanning na de inspanning van het vele gehoorde. Een heerlijke wandeltocht naar Zandvoort en een prettige gezelligheid aan ’t strand, waar we pic-nic hebben gehouden, was het einde van een reeks heerlijke wandeltochten, die ik nog haast vergat te melden. Om 4 uur waren we weer thuis. Na een uurtje rust hebben we onze laatste warme maaltijd genoten. Alle eer aan Marie voor hetgeen die uit de keuken te voorschijn kon tooveren.

’s Avonds 8 uur verscheen het Barchem Koortje onder leiding van J. Kêja. Dat was een genotvolle avond om nooit te vergeten. Na eenige nummers van het koor hebben we gezamenlijk nog socialistische hederen gezongen door Keja begeleid op de piano. Na 10 uur hebben we nog voor ’t laatst een wandeling gemaakt naar ’t Kopje van Bentveld, een hoog duin, vanwaar je een schitterend vergezicht hebt. ’t Lijkt wel een Sprookjeswereld zoo bij avond met al die lichtjes en de vuurtoren van IJmuiden op de achtergrond, ’t Was al over 11 uur, en voor de laatste nacht gingen we uiteen. Zoo werd het Zaterdagmorgen en waren we voor ’t laatst in de lezingzaal bijeen. Mevr. Dora de Jong sprak ons een laatste afscheidswoord toe, de stoelen waren gezellig gerangschikt, maar hoe gezellig ook, het afscheidswoord hebben we gevoeld, er was een band ontstaan van kameraadschap. De vrouwen hebben een dubbele taak te verrichten: naast het gezin, de taak in de Maatschappij.

De Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers heeft naar mijn oordeel iets laten zien, hoe het behoort te zijn in de wereld en het is een verheugend verschijnsel, dat er zooveel behoefte aan wordt gevoeld. Ik durf dan ook uit naam van alle vrouwen dank te brengen voor alles wat aan ons gedaan is deze dagen. Drachten (Fr.). B. S.—-K.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Doet iedere vriend en vriendin van ons blad goed zijn best om nieuwe abonné's te winnen?

Van de administratie

Wij verzoeken den abonné’s vriendelijk, ter besparing van incassokosten, het abonnementsgeld voor het 4e kwartaal vóór 20 October op onze girorekening 21876 (Amsterdam V 4500), met vermelding van de woorden „abt.geld Tijd en Taak” te willen storten.

De abonnementsprijzen bedragen: kwartaal ƒ 0.90 halfjaar „ 1.75 jaar 3.40 buitenland:

ƒ 1.15 per kwartaal. Indië, landmail, buitenl. abt. prijs. Indië, zeepost, binnenl. abt. prijs. Na 20 October wordt met 15 cent incasso per kwitantie gedisponeerd.

Boekbespreking g iiiiiiiiiiiiiiiiiiii| S iiiiiiiiiiiiiiniiiii B

Fouten, door Greta Vollewens—Zeylemaker. N.V. De Zuid. Holl. Boek- en Handelsdrukkerij, Dmi Haag.

Een bundel opvoedkundige schetsen, waarvan ik er sommige, ik meen, in „Het Kind” las. Tussen wat zwaardere artiekelen in is zo’n schetsje een verademing en waardeer je ’t beter dan tussen zoveel soortgelijke verhaaltjes. Toch zijn er wel heel fijne dingetjes bij, zoals b.v. Het Cadeau, De Appel, Het Lampje, maar je moet ze niet achter elkaar lezen, en daarom zie ik dergelijke schetsjes liever in een blad tussen andere lektuur, dan gebundeld. H. B.—S.

I I \±QUd I I

I Recht of Macht, W. B 1 | i Buitenland: Bemoediging, J. S. Bartstra’ 2 | I Mensentypen: Rembrandt, Jan Six 3 I s De Engelsche Kerk in haar sociale leer 1 I en praktijk, J. Keulen 3 |

1 Binnenland; De Kath. Dem. Partij, Waar- | i dige is sterke bestrijding, De Openbare | i School in het gedrang. Een rustige | i wereld, J. A. Bruins 4 1 I Kritiese Kroniek: De gemeenschap der | I Jong-Kathoheken I, G. Stuiveling 5 1 ‘| Nieuw Socialisme?, L. H. Ruitenberg ... 6 | 1 Gedicht: Op de Kentering, David de | I Jong , 7 I iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

Steenhouwerij Jacq. Simon ARNHEM Grafmonumenten Zerken in Graniet, Hard- steen, Marmer, Zandsteen Alle soorten Bouwwerken WERK- EN OPSLAGPLAATS: HOMMELSCHEPOORT WOONHUIS. HOMMELSCHEWEO 241 |

VERHUIZINGEN met gesloten wagens Aanbevelend

).. \'M. V')'''-e l'\' ToQ- ®?. \e'<® , V o\ e .„ae '°''®V\ ó°°' deCerilrale Arbeiders Lewens-Verzekering – Riinstraat 24 – Den Haag