is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1933, no 4, 28-10-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rel. Soc. Bijeenkomsten op Zondag 29 October

R.V.S. Amsterdam: ’s morgens half elf in het Odd Pellowhuis, Keizersgracht 428. Spreker: Fedde Schurer, over „Religie en Kunst”. Toegang niet-leden 20 ct.; werkloozen vrij.

R.V.S. Rotterdam en I. v. A. O. Vlaardingen: ’s avonds 8 uur in Het Volksgebouw, Schiedamscheweg 12, te Vlaardingen. Spreker: ds. H. J. Mispelblom Beyer, over „Leider en leiding”.

R.V.S. Utrecht: ’s avonds 7 uur in „Harmonia”, Ambachtstraat 12. Spreker: Martien Beversluis, over „Religie en Poëzie”. Toegang 10 ct., werkloozen vrij.

A.G. Sneek: ’s middags half drie in het A.J.C.- gebouw. Nieuwe Havenstraat. Spreker: ds. J. Kalma, over „Onze plaats in de partij”.

R.S.V. Afd. Groningen

Zooals u waarschijnlijk uit de plaatselijke pers zult hebben vernomen, is Maandag 16 October j.l. in het V.C.J.8.-Centrum, Roode Weeshuisstraatje Nr. 11, alhier het Verpoozingslokaal voor jeugdige werkloozen geopend, en wel in tegenwoordigheid van de pers en de personen die reeds een week naar Bentveld zijn geweest en die wij thans beschouwen als de kern van bezoekers, die mede zullen werken, dat in de uren, dat het gebouw open is, er een kameraadschappelijke geest heerscht, zooals dit ook in Bentveld het geval is.

Het bezoek na deze eerste dag is goed geweest. Er wordt druk gelezen, terwijl daarnaast verschillende spelletjes worden gedaan. Wij hopen echter nog grootere belangstelling te krijgen, terwijl we daarnaast vertrouwen dat personen die een middag vrij hebben ons mee zullen helpen voor de leiding.

Tevens ontvangen de leden van de R.V.S. en lezers en lezeressen van „T. en T.” deze week een circulaire met bijbehoorende strook, waarin wij om finantieele steun vragen. Wij zullen blijven trachten de uitzending van werkloozen naar Bentveld te bevorderen, zooals dit ook tot heden is geschied.

Zondag 4 Novermber a.s. zal voor ons Verbond spreken Ds. F. C. de Vries, Franeker, terwijl op 13 November Ds. G. K. Wiersma, Schiermonnikoog, zal spreken. Houdt deze data vast.

Prov. Com. der A.G. in Friesland

In samenwerking met de Centrale Commissie en het R.S.V. wordt op 25 en 26 Nov. a.s. een rel.- soc. weekend gehouden te Leeuwarden in „Ons Gebouw”.

Aanvang Zaterdag 25 Nov., ’s middags 4.30 uur. Op Zaterdagavond houdt Ds. G. K. v. d. Horst van Akkrum een inleiding over „Opbouwend Socialisme”; Zondagmorgen houdt Mevr. F. Kalma-Koops een preek, terwijl er Zondagmiddag een kunstmiddag zal worden gehouden, waaraan medewerken Mevr. H. Walhout-Timmerman (zang) en Ds. D. Bakker (literaire bijdrage); tenslotte wordt ingeleid door Ds. Vink van Bolsward: „Vasthouden aan de democratie”.

De deelnemersprijs is gesteld op ƒ 1.25 (werkloozen vrij). Deelnemers worden beleefd verzocht zich zoo spoedig mogelijk aan te melden bij J. W. v. d. Meulen, Gerard Terborchstraat 8 te Huizum.

I I Innoud I I m = —= g rilz. g

I Koerswijziging of Hervorming, W. B. ... 1 | I Buitenland: Crippsisme, J. S. Bartsta ... 2 1 I Mensentypen: Jan van Eyck, Kanunnik | s van de Paele 3 | I Zonde tegen den heiligen Geest, K. i s Geertsma 3 | I Binnenland: Radiocensuur, Drift en in- | I stinct. Stuurloos, J. A. Bruins 4 | I Gedicht: Opstand, Jan W. Jacobs 5 1 i Onze Opstand, W. B 5 | I Communisme en fascisme, H. Roland i I Holst 5 I 1 Werk van Jan Mankes, J. J. Meyer 6 s I Liedje, Jan J. Zeldenthuis 7 | i De getrouwe Schildwacht, G. Kalff 7 | iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIï

Werft abonné's voor dit blad T

Zoo ju is t Ver s chenen 3 J. M. SELLEGER-ELOUT « »IMITH TEIIJKi; DEN HAAG 3 r V 2 Een waarlijk ongewone en fascineerende J I roman over het leven van de rijpende jeugd f * in dezen tijd, geschetst tegen een achter- * I grond van school, gezin en jeugdbeweging. | ' Zoowel de cynische, vroegrijpe, genotzieke 3 » f 2.50 en quasi-zelfbewuste als de idealistische jon- | ï geren, die hun enthousiasme willen uitleven 3 ; I 3.25 in werk voor de gemeenschap, komen in dit | * veelzijdige boek tot hun volle recht. | 3 I Ruth, de zoekende, vindt als jongere geen | definitief antwoord op de vele problemen, die J I op haar afstormen, maar ze vindt vriend, j * die wat verder gekomen is met de beant- 3 I woording en met wie ze samen gaat trachten j den Boekhandel iets heel moois van het leven te maken.

MELKINRICHTING „DE VELUWE" GROOTSTE INRICHTING HIER TER STEDE, ANNEX „WINKELBEDRIJF" LEVERING VAN MELK, BOTER, KAAS, EIEREN, FLESSENMELK EN ALLES VERDER TOT HET VAK BEHOORENDE MET ONS WAGENPARK (18) KUNNEN WIJ OP DE MEEST SPOEDIGE MANIER UWE TELEFONISCHE ORDERS UITVOEREN DIRECTEUR j. W. BARCEMAN APELDOORN KANAALSTRAAT 17 – TELEFOON 2728

Dit is de roep van onzen tijd om God Prof. Dr. ADOLF KELLER DE ONBEKENDE GOD VERTAALD DOOR J. C. HELDERS BEOORDEELINGEN: „Men zou rijk willen zijn om dit boek aan al zijn vrienden cadeau te kunnen maken; men zou altijd een exemplaar ervan bij zich willen hebben om het te geven aan die, in moeilijkheden verkeerend, onzen weg kruisen. Het zou ons verbazen, als van dit boek niet spoedig een tweede druk noodig was. De vertaling van J. C. Helders is uitmuntend.” Roel Houwink in „Vrije Geluiden”. Wel een boodschap, geladen van nieuwe mogelijkheden Gods. Ook literair heeft het hooge kwaliteiten. Woord en Geest. Een heel fijn boekje, met diep begrip van de levensnood der moderne menschen. Achter elke zin voelt men een levend, warm, strijdend en toch stil mensch. Dr. W. Banning in „Tijd en Taak”. De prijs van dit werkje is ƒ 1.90 ing., ƒ 2.40 geb. Uitgave van J. PLOEGSMA, te Zeist Bij den Boekhandel voorhanden.

PLATEN EN KUNST VOORWERPEN I VERKOOPCENT LJ_AJ.C. 1J REGULIERSGRACHt"'"'~‘ 72 A MSTERDAMC