is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 15, 13-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigings- j lIIIIIIIIIIIIIIIUIII =

Hoofdbestuur Religieus Socialistisch Verbond Aan de algemeene leden wordt verzocht hun contributie 1934 te storten op de girorekening van den penningmeester no. 196270 ten name J. van Rhijn, Doezastraat Bb, Rotterdam. Na 15 Februari wordt per kwitantie beschikt onder bijberekening der incassokosten. Rel.-Soc. Bijeenkomsten op Zondag 14 Januari R.S.V. Amsterdam, ’s Morgens halfelf, in gebouw „Heystee”, Heerengracht 545—549. Spreker; J. H. Scheps, Den Dolder. Onderwerp; De geest van Christus en... de geest van Mussert.

R.S.V. Groningen, ’s Morgens halfelf, in de Waalsche Kerk, Vischmarkt 18. Spreker; dr. G. Horreus de Haas, Zwolle. Onderwerp ; Gods geheim boven onze tent. Toegang 10 cent; leden en werkloozen vrij. R.S.V. Leeuwarden, ’s Avonds 5 uur in „Ons Gebouw”, hoek Emmakade. Spreker; dr. H. G. v. d. Wielen, Bakkeveen. Onderwerp; Volkshoogeschoolgedachten in Crisistijd. Gelegenheid tot gedachtenwisseling.

R.S.V. Rotterdam, ’s Avonds halfacht in gebouw Irene”, Hartmanstraat 53—57. Spreekster: mevr. B. Bulsing—Van Besouw. Onderwerp: Katholicisme en socialisme in de praktijk. R.S.V. Utrecht, ’s Avonds zeven uur in „Harmonia”, Ambachtstraat 12. Spreker: B. Agter, Soestdijk. Onderwerp: Nationaal Herstel. Toegang 10 cent; werkloozen vrij. Toegang niet-leden 20 cent; werkloozen vrij.

Bentveldnieuws Het nieuwe programma van de kursussen te Bentveld is verschenen. Wij zetten Zaterdag en Zondag 20 en 21 Januari in met een Weekeinde over „Oost en West” onder leiding van W. Middendorp.’ Mevr. Mankes—Zernicke zal de geestelike achtergrond van de Brits-Indiese volksbeweging tekenen (Hindoeïsme en Boedhisme), terwijl rnevr. Roland Holst over Gandhi en het Gandhisme spreekt, daarbij ook de ontwikkeling van een lmkcrvleugel in het Gandhisme en de mogelikheden van toepassing der geweldloze methoden in Europa in het oog vattend. Vooral voor deze eerste kursus is spoedige opgave gewenst. Verdere kursussen:

Het plan van den Arbeid van Hendrik de Man; Klassenstrijd en Socialisme; De crisis van het humanisme; De maatschappelike konsekwentie van onze levensbeschouwing (een Jongeren Weekeinde, waar een jonge Katholiek, Protestant en rel.-soc. het woord voeren); Hergroepering van krachten. Men kan een programma aanvragen: Bentveldsweg 5, Bentveld.

R.S.V. Afd. Amsterdam Woensdag, 17 Januari, des avonds om halfacht cursusavond van de Orth. Prot. Werkgroep van het R.S.V. bij H. Nieuwenhuis, Willebrordusstraat 22 I. Inleider; J. H. Scheps. Onderwerp: „Rondom het proces-Van der Lubbe”.

R.S.V. Afd. Groningen Degenen, die de cursusvergaderingen over het Geweldsvraagstuk willen bezoeken worden verzocht dit aan het wijkhoofd of aan de secretaris op te geven. De eerste vergadering wordt gehouden op Vrijdag 2 Februari a.s. met ds. J. N. Sevenster, Zuidbroek en de tweede op Vrijdag 23 Februari met W. H. Segaar, Groningen. De derde wordt gehouden in eind Maart met Ds. D. Bakker, Drachten. Kosten per cursus ƒO.lO. De vergaderingen worden gehouden in de Prof. Kapteynzaal van het Concerthuis, Poelestraat. |

Het plaatselijk werkloozenwerk loopt goed. Er wordt druk gebruik van gemaakt. Van deze plaats nog dank aan de velen, die het werk financieel steunden. We komen nog goede boeken te kort. (geen jaargangen van tijdschriften) Degene, cüe boeken heeft te missen, kan deze zenden aan de secretaris J. Start, Vischmarkt 28a, Groningen. Bij voorbaat dank.

A.G. Groep Amsterdam Makkerhulp is geen liefdadigheid. Gemeente Giro A 1435.

A.C. Groep Den Haag Zondag 31 December jl. hield onze groep een bijeenkomst met vrienden die een internaat te Bentveld hebben meegemaakt. Wij waren dien ochtend met 32 menschen bjj elkaar en ik geloof niet te veel te zeggen wanneer ik beweer, dat niemand spijt van zijn of haar bezoek heeft gehad. Aan mevrouw Albarda hadden wi] verzocht voor wat piano-muziek te willen zorgen, doch deze verrastte ons met een geheel muzikaal programma. Mejuffrouw Annie Visser bracht niettegenstaande een hevige verkoudheid op sublieme

wijze eenige liederen ten gehoore, terwijl mejuffrouw C. Folge Ponden ons vergastte op mooie vioolmuziek en de heer L. Pappenheim op zeer verdienstelijke wijze op de piano begeleidde. Middendorp gaf een uiteenzetting van de beteekenis van het Kerstfeest en aan de hand daarvan liet hij zien waarom wij toch nog niettegenstaande alle ellende hoopvol en zinvol het leven tegemoet kunnen trede.n. En nu moet men 3nij niet vragen, om van het gesprokene een verslag te geven, want dat kan ik niet, omdat op papier niet uit te’ drukken is wat wij allen voelden. Wij waren er stil van en na het beëindigen van de rede van Middendorp was er niemand die zich de eerste oogenblikken durfde verroeren, bang, de gewijde stemming te zullen verbreken, waarin wij door de voordracht van Middendorp, juist op dien Oudejaarsmorgen gekomen waren.

Bij mijn sluitingswoord moest ik dan ook de woorden uit de laatste radio-rede van Banning tot de mijne maken: Wij hadden dien morgen „heilige” dingen aangeraakt. Na het gezamenlijk zingen van „Morgenrood gingen wij dankbaar uiteen. J- CARIOT.

A.C. Groep Drachten e.o. Het was zéér verheugend dat onze vorige bijeenkomst, die midden in de ijspret viel een beter bezoek had dan de eerste. Zondag 14 Januari vindt de volgende plaats, waarvoor wij ds. v. d. Horst en ds. v. Apeldoorn bereid vonden een inleiding te houden. Wij rekenen op de getrouwen. Daar elke bijeenkomst een vrij afgerond geheel vormt, kunnen ook nog nieuwelingen mee komen. Tijd en plaats als gewoonlik. Rijzende Zon, om halfdrie.

I I Inhoud I I 1 Ons religieus protest, W. B 1 | I Buitenland: Een jaar pauze, J. S. Bart- g 1 stra 1 g Mensentypen: Kathe Kolwitz, Luiste- p I renden 1 i Naar een nieuwe oriëntering, Anton Polet 3 | I Binnenland: Aan het inpolderen, N.S.B. ver- g I boden. Afgescheidenen, J. A. Bruins Jr. 4 g I Wij dooven, A. Elffers 5 | g Boerenbonden en Soc. demokratie, K. g I Terpstra ® 1 I Soekarno, W. Middendorp 6 | I Gedicht: de Herfstboom, Anton Polet ... 7 g I Het plan van den Arbeid, J. v. d. Kieft 7 |

P INSTRUMENTEN JE HET BEST BIJ DE VERKOOPCENTRALE A J.C. / IrEGULIERSGRACHT 72 ]/ AMSTERDAM-C. IdE BRUG

■ y -.. ; deCenlrole H Arbeiders Levens-Verzekering Rijnstroat 24 Den Hoog

Doet iedere vriend en vriendin ft van ons blad goed zijn best om nieuwe te winnen?

In „BEVRIJDING van Januari schrijft: ROSA MAYREDER oven Onhoudbare Wereldbeschouv/ingen (Hedonisme Pessimisme Naturalisme) HENR. ROLAND HOLST over: Sovjet-Rusland ALOYS DEVIN over: Jeugd en Fascisme B. DE LIGT over: Banning en het Nationaal Socialisme en over Prof. Sevenster's inaugureele rede Abonnementsprijs: f 1.50 per halfjaar Vraagt proafnummßr aan d© administrati©. K©iz©rstraat 5 – Utrecht