is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 17, 27-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigings- m iini[iiiiiiiiiiiiii| Ipwppj M iiii[iiiiiiiiiiiiiiil m

Benfveldnieuws

Tweede Bulletin, bouw van de lezingzaal 24 Jan

De eerste week kwam het grondwerk klaar, op de plaats waar over een tijdje de sprekers zullen staan, worstelden we een groote knoest uit het duin. Maandag werd de eerste steen gelegd van de voeting, die Woensdag af was. Ondertussen wordt er geschaafd en getimmerd, de eerste dakspant ligt al te wachten.

Het weer is prachtig, ’s morgens vooral; we werken dan tussen berijpte bomen en struiken, waar de lage zon langs glinstert. Als het maar niet gaat vriezen Woensdagmorgen kon er de eerste uren al niet gemetseld worden.

Twee of drie avenden per week vertelt telkens één van ons zijn levensgeschiedenis; die avenden zijn zo fijn, dat opgemerkt werd dat de sprekers die in ons midden komen het niet makkelik hebben, willen zij ons even goede avenden geven. Maar ook dat is in orde. Banning sprak over „Demokratie en diktatuur als levenshoudingen”. Middendorp vertelde „Indiese ervaringen” en Feenstra over „Bouwen”.

Rel. Soc. Bijeenkomsten op Zondag 28 Januari R.S.V. Amsterdam: ’s morgens half elf in gebouw Heystee, Heerengracht 545. Spreker: Garmt Stuiveling. Onderwerp: „Ee.n nieuwe faze van het socialisme.” Toegang 20 ct.; werkloozen vrij. R.S.V. Groningen: ’s morgens half elf in de Waalsche Kerk, Vischmarkt 28. Spreker: ds. J. L. Paber, Zutfen. Toegang 10 cent; werkloozen en leden vrij.

R.S.V. Leeuwarden: ’s avonds 5 uur in „Ons Gebouw”, hoek Emmakade. ' Spreker: ds. G. O. v. d. Horst. Onderwerp: „De Crisis van het humanisme.” R.S.V. Rotterdam: ’s avonds half acht in „Het Nieuwe Verbond”, Jagerslaan, linker Maasoever. Spreker: ds. N. Padt, Zandvoort. Onderwerp: „Godsdienst, de motorische kracht in den maatschappelijken strijd.” R.S.V. Utrecht: ’s avonds 7 uur in.gebouw „Harmonia”, Ambachtstraat 12. Spreker: ds. P. Eldering, Oegstgeest. Onderwerp: „De Jeugd en de Toekomst.” Toegang 10 ct.; werkloozen vrij.

R.S.V. Assen

Dinsdag, 30 Januari, ’s avonds 8 uur, ten huize van de heer Oostra, Steendijk 142, laatste cursusavond over het Nationaal-Socialisme. De heer Oostra zal tevens een kort resumé geven van het besprokene, en event. te stellen vragen beantwoorden. Wij verwachten alle leden en geestverwanten.

R.S.V. afd. Rotterdam

Wilien de leden even een giro-biljet invullen: op p. r.k. nr. 225379 van E. Schouten, Lange Geer 97, Rotterdam, voor contributie R.S.V. (ƒ 3.— per lid of ƒ4.50 per echtpaar). Dit bedrag mag ook verhoogd worden. Er zijn leden die niet in de gelegenheid zijn geregeld onze bijeenkomsten te be-

zoeken. Deze dragen dus niet bij in de collecten die daar gehouden worden (te rekenen op ƒ 0.25 per keer) en kunnen dit nu bij hun contributie storten.

A.G. en R.S.V: Amsterdam

5 Febr. vervolgen wij het ontwikkelingswerk. Dan spreekt J. Reitsma over: De geestelijke gesteldheid van Oost en West.

A.G. Groep Wier

Op Zondag 4 Pebruarie komen wij en, naar wij hopen, velen uit de omtrek in Wier samen. Het moet een dag van religieus-socialisties samenzijn worden. Dus: veel bekende gezichten, weer een aantal nieuwelingen, ernst en sterk gevoelde kameraadschap, een blijde lach en een: ondanks alles, voorwaarts!

’s Morgens 9.30 uur, preek van ds. Kalma (St. Jacobi Parochie) in het Wierster kerkje. Onderwerp: „Kameraadschap”.

Daarna wandeling en maaltijd bij de gastheren, ’s Middags 1.30 uur, inleiding van meester Van der Meulen (Huizum). Onderwerp: „Socialistiese levenshouding”, nabespreking en daarna inleiding van ds. Bakker (Drachten). Onderwerp: „De waarde van de kerk”.

Men geve zich zo spoedig mogelik op bij S. Boersma of D. Zijlstra, beide in Wier, zodat een regeling getroffen kan worden. De toegangsprijs is 20 cent, maar mag voor niemand een bezwaar zijn.

A.G. Groep Leeuwarden-Huizum

Aan de deelnemers van de kursus-Ds. Borgman over het „Nationaal-Socialisme” wordt medegedeeld, dat de volgende bijeenkomst niet, zoals was afgesproken, op 2 Febr. a.s. gehouden zal worden. Men zie voor nadere aankondiging „Tijd en Taak” van de volgende week.

A.G. Groep Arnhem

Er is verband gelegd tusschen internaat-bezoekers Bentveld, die nu samen met andere „T. en T.”- lezers een 2e groepje hebben gevormd.

Dit groepje komt 13 Februari samen bij de familie Henstra, St. Peterlaan 52, ’s avonds 8 uur: Onderwerp: „Het Plan van den Arbeid” door v. d. Kieft. Leest vooraf No. 15 en volgende.

De andere (oudere) groep komt bijeen 7 Februari bij de familie Secrève, Brederostraat 11, ’s avonds 8 uur. Onderwerp: „Verdwijnende en blijvende zekerheid”, door Brinkhorst. Leest vooraf No. 5, 6 en 7 van „T. en T.”

Nieuwe deelnemers voor de avondjes willen zich wel even melden bij Secrève, Brederostraat 11.

Het Bentveld-internaatfonds heeft telkens weer aanvulling noodig. Willen de sympathiseerenden daaraan denken? g.

Van de Redactie

In dit nummer vinden de lezers een eerste artikel van een nieuwe medewerker: dat over Beeldende Kunst van den heer Hammacher. Wij verheugen ons zeer, dat wij nu van iemand, die van de studie der beeldende kunst zijn levenswerk maakt, geregeld voorlichting zullen ontvangen. Het is de bedoeling dat zijn artikelen geïllustreerd zullen worden. Wij zijn er van overtuigd, dat het peil van ons blad door deze beschouwingen omhoog gaat. w. B.

Upton Sinclair. Borrelparade. Vertaling van Joh. Kuiper. N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam. 1933.

Doel van dit uitstekend geschreven tendenzboek is Amerika te laten zien vlak vóór en tijdens het drankverbod en te onthullen die duistere werkzaamheid van troebele instincten, die zich achter de soms wel zeer doorzichtige schermen afspeelt. Een sober verhaal weeft zich door dit boek van 530 blz. heen, met tallooze treffende episoden, die ons bewijzen, welk een fijn opmerker, een goed psycholoog Sinclair is en welk een gemakkelijk schrijver, die met dialogen geen moeite heeft en boeiende tafereelen weet te schilderen van doodgewone gebeurtenissen. De eigenaardige mentaliteit van den bewoner van het Zuiden van de U.S.A., die zich van wat edeler maaksel acht, die een aristocratische traditie meent te kunnen ophouden, meer uiterlijke opvoeding meent te bezitten, wordt herhaaldelijk in de situaties betrokken en de kinderlijke trots, die is blijven zitten in de oudere geslachten, omdat het Noorden hen van hun slaven heeft beroofd, wordt door Sinclair met zachtmoedige ironie geteekend.

Maar hoofdzaak is schrijvers taak, bloot te leggen die door en door corrupte samenleving, die er op uit is wetten te ontduiken, te bedriegen, te smokkelen, om te koopen, verachtelijk te spelen met eer, oprechtheid, fierheid en andere deugden, die de, blijkbaar zeldzame, waarachtige mensch als zijn hoogste goed beschouwt. Alles wat ons uit den geheelonthoudersstrijd bekend is de schrijnende gevolgen van het onbeteugeld drinken, de door en door zielige dronkemansfiguren, de nietsontziende methoden van het drankkapitaal om den tegenstander onsohadelijk te maken, maar ook de rotsvaste overtuiging van sterke, idealistische strijders, die alles offeren om hun roeping geheel te kunnen volgen, wordt in dit boek meesterlijk en met overtuigende juistheid beschreven. Het is een boek, waaruit de geheelonthouder, in zijn strijd veel illustratief materiaal kan putten bij zijn propaganda, een boek tevens, door de tegenwoordige toestanden in Amerika, dwingend tot nadenken over de voor- en nadeelen van een drankverbod.

Johan Toot.

I lIIIIIIINIIIIIIIII<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII| fllllllltllllllllllllllllllllllll IJ I I Inhoud I „,1 1 1 1 Dl 7. g, I Om het dageliks brood, W. B 1 | I Buitenland: De duivelskring aan de Saar, | I J. S. Bartstra 2 1 I Mensentypen: Nic. Maes, Gebed voor het | i eten 3 | I Het plan van den Arbeid, J. van de Kieft 3 | I Binnenland: De corporatie, De sterken en | I zwakken. Kruidje roer me niet. J. A. 1 i Bruins Jr 4 i I Lof Gods, K. Brandwijk 5 | I Rijwielamazones in Italië, Herm. v. d. | i Heide 5 | I Beeldende Kunst, A. M. Hammacher 6 i I Gedicht: Ahasverus-Werkloze, Jac. v. d. 1 I Ster 6 i i Boerenbonden en Soc. demokratie, K. 1 i Terpstra 7 i liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GOEDKOOPE AANBIEDING

W. Banning: Realistiese Religie

H. A. Brinkhorst: Maatschappelijke en Geestelijke Krachten

M. C. V. Mourik Broekman: Het karakter der massa K. F. Proost: Socialistische Kunst

G. H. V. Senden: Christendom enUniverseele Religie J. Jac. Thomson; Elementen eener Socialistische Cultuur.

H. A. Weersma; Sociale Ontwikkeling K. F. Proost: Waardeering der Techniek Henr. Roland Holst: Gustaaf Landauer (dubhelnr.)

Prijs per ex f 0.85

Prüs per 4 ex. naar keuze . . f 2.—

VAN LOGHUM SLATERUS N V., ARNHEM

STUDIEBOEKEN ROMANS EN GEDICHTEN VERKOOPCENT R A L E A.J.C. REGULIERSGRACHT' AMSTERDAM-C

Doet iedere vriend en vriendin van ons blad goed zijn best om nieuwe abonné's te winnen?