is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 26, 31-03-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gie wezenlik en welke blèèf het lang, in de geschiedenis?

Evenals het leven zélf er niet is om uitgesteld te worden, om later geleefd te worden, maar alleen is, voor zover het in al zijn volheid nü geleefd wordt, evenzo is het socialisme in zijn grootheid en in zijn rijkheid en in zijn volheid alleen voor zover wij het nü trachten te verwezenliken. Het wachten op de revolutie of het wachten tot de socialistiese maatschappij daar zal zijn ontkent de kontinuïteit van alle geestelik leven. Als wij düt besef in onszelf en in de beweging levend weten te maken en te houden, dün zal de leuze „het socialisme nu” pas zijn ware zin en een nieuwe rijke en warme klank gekregen hebben. JAN F. DE JONGH.

Vereenigings- | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiij Ipven B iiiiiiiiiiiiiiiiiiiil =

A.G. en R.S.V: Amsterdam Maandag 9 Aprii spreekt Paulides over: Kunst op Java en Bali (verduidelijkt door lichtbeelden). Toegang voor een ieder. Gebouw Heystee, Heerengracht 545.

A.G. Groep „Het Gooi" De volgende bespreking van „Marx... en verder” vindt plaats op Vrijdag 6 April, des avonds 8 uur, wederom ten huize van de inleider v. d. Kieft, Meentweg 50, Bussum.

A.G. Groep Arnhem Groep I Tijd en Taak, komt 4 April samen bij fam. Secrève, Vondellaan 93, ’s avonds 8 uur. Behandeld wordt: Verdwijnende en Blijvende Zekerheid (in den mensch) H. A. Brinkhorst. Leest vooraf Tijd en Taak 18 November ’33. Groep II Tijd en Taak komt 12 April samen bij fam. Henstra, St. Peterlaan 52, ’s avonds 8 uur. Behandeld wordt de hoofdartikelenreeks Oosten-

rijk enz.; Leest vooraf nrs. 21, 22 en 23, 24 Febr., 3 en 10 Maart. Deelneming aan groep II is nog mogelijk. Bespreking colportage. Bentveld, en 1 Mei.

A.G. Groepen Leeuwarden, Huizum, Sneek

Bolsward, Pingjum Het is gelukt om ’t bestuurslid van de A.G. W. Middendorp te bewegen enige spreekbeurten in Friesland te vervullen. De regeling is als volgt: Zaterdag -7 April, ’s avonds 8 uur in „Ons Gebouw” te Leeuwarden, Emmakade hoek Grachtswal, Toegang 20 cent. Werklozen vrij. Zondag 8 April, ’s middags te Bolsward. Idem ’s avonds 8 uur, te Sneek, Gerechtsgebouw Marktstraat. Middendorp hoopt te spreken over: De verhouding Oost-West. Op deze bijeenkomsten zal gelegenheid worden gegeven een gave af te dragen voor de inrichting van het nieuwe lezingzaaltje in Bentveld. R.S.V. en A.G; Den Haag Op Vrijdag 6 April wordt de laatste cursusavond van Dr. J. C. A. Fetter gehouden. Onderwerp: Jeanne d’Arc. In het gebouw De Ruyterstraat 67 te 8 uur.

Bulletin bouw van de lezingzaal; 28 Maart

De oude lezingzaal is niet meer. Dinsdag werd zij door een muur van geluiddempend materiaal in tweeën verdeeld: de aanstaande bibliotheek en de toekomstige praatkamer, waarin vorige week reeds een begin werd gemaakt met het doortrekken van de bank langs de muren. Ondertussen wordt met man en macht gewerkt om de nieuwe lezingzaal op afgesproken tijd over te kunnen dragen. De metselaars krijgen Woensdag het laatste stuk muur af en gaan dan aan het voegen. Het plafond komt waarschijnlik Donderdag klaar, er wordt getimmerd dat het davert. De schilders zijn aan het gebouw begonnen en zetten het buitenwerk in de grondverf. De electricien is aan het draad trekken. Vrijdagavond vertelde A. D. het een en ander over de fabrikage van lichtgas en kooks. Maandag sprak Van de Kieft op de hem eigen wijze over het pian-De Man. De aankleeding

Een zeer verheugend bericht met een dito bedrag uit Rotterdam. Amsterdam gedachtig aan de waar-

>T» digheid die het heeft op te houden, is oi . bezig, maar wenst het resultaat pas mee op de dag van de opening. Hoog spanne van verwachtingen! ]Qe_

Commissie van Voorlichting inzake de Dienstweigeringswet

De Commissie van Voorlichting inzake de Dienst-- weigeringswet maakt bekend, dat zij vanaf 1 April 1 permanent zitting houdt en dat zij vanaf dezen i datum, verplaatst wordt naar Lacai van Meerder-- voort 19, Den Haag, telefoon no. 337495, gironum-- mer 146748. De tijden waarop men inlichtingen kan bekomen,, zijn dagelijks van 9—12 uur, Maandag en Vrijdag; van 7—lo uur. De Commissie neemt zelf geen politiek of gods-- dienstig standpunt in, zij dient om bekendheid te: geven aan de wet van 13 Juli 1923, en aan de uitvoering hiervan. Wie op grond van zijn overtuiging, dat hij den: evenmensch niet mag dooden, gewetensbezwaren' heeft tegen de vervulUng van den militairen dienst,: kan bij de Commissie alle gewenschte inlichtingen: bekomen.

Opdat de Commissie zoo volledig mogelijk Inge-: licht zij omtrent alle gevallen die hiermede in ver-' band staan, verzoekt zij al diegenen, die gebruiki v/enschen te maken of reeds hebben gemaakt van; genoemde wet, zich met de Commissie in verbin-, ding te willen stellen. De Commissie staat in dienst van alle ernstig ge-i wetensbezwaarden. MR. C. ENTHOVEN.I

I I Inhoud I Biz. I I Paschen, H. de Vos 1 Ij 1 Het duitse nat.-soc. aan het werk 2 M I Bij de dood van Koningin Emma, W. B. 3 J I Religieuze Opbouw, Jac. Engels 3 M 1 Binnenland: Een vorstelike begrafenis; | i de Marxisten; Revolutionair; Woeker, S 1 J. A. Bruins 4 g i Mensentypen: Dürer, Grijsaard 5 | I Gedicht: De profundis, Garmt Stuiveling 6 S I Op bezoek bij de Belgen, J. van de Kieft 6 S i Gedicht: Nog geen plaats?, G. J. Heroma- s i Ennen 7 1 I De nieuwe periode. Jan F. de Jongh 7 1 iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Bevrijding reeks No. 3

Bart de Ligt

De overwinniné van het éeweld

Prijs per stuk 20 cent. Franco per post 23 cent 5 exempl. 85 et; 10 exempl. f 1.60; 50 exempl. f 7.50 plus portokosten

Bestellingen aan Uitgeverij Bevrijding Keizerstraat 5, Utrecht Telefoon 17033

Te NUNSPEET wordt tegen Pinksteren geopend ’n speciaal Vegetarisch Pension KODAU’

gelegen temidden der uitgestrekte vrije bosschen en slechts: 7 min. gaans van het station. Nieuw gebouwd, voorzien vanr centr. verwarming, stroomend warm en koud water, badkamer;" garage, rustig en modern interieur. Schitterende gelegenheid voor week-end, vacantie en verblijf; speciaal veg. voeding, rauwkost en dieet op aanwijizing van H.H. natuurgeneeskundigen. Eigenaar-leiders; Fam. W. KOOL.

Dr. W. BANNING, RELIGIEUZE OPBOUW De groots belangstelling, die dit boek heeft ondervonden,heeft binnen 2 maanden een herdruk noodig gemaakt. ★ Deze is thans verschenen. Prijs f 1.75 ing., f 2.50 geb. Verkrijgbaar in den Boekhandel VAN LOCHUM SLATERUS N.V. – ARNHEM

STUDIEBOEKEN ROMANS EN GEDICHTEN VERKOOPCENTR A L E A.J.C. RE G U LIE RSGR AC H T AMSTERDAM-ci_l4]s^