is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 36, 09-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een uit goddelijke liefde levende, Offervaardige JOHAN TOOI.

N.B. Na het beëindigen van dit artikel ontving ik een door Kees Boeke geschr uSf™n“ ~aai rem“a“p BEven, waar re a 15 cent verkrijgbaar is. Men vindt er een kor.e haEnl arbeid', leerplan, methoden, hulpmiddelen de W.G.8., de „Commissie van advies , n-t leven in de Werkplaats, bijzondere gebeurrr,"'.l-aEEEat«“i Werkplaats en de maatschapp J tergrond. Kennismaking er mee kan iK zeerste aanbevelen. J

Vereenigings-

lltllllllllllllllllll lawpn nilllllllillllllllll

Arbeiders-Cemeenschap der Woodbrookers In „Tijd en Taak” van 12 Mei ’34 was het hoofdartikel „Teieurgesteiden”, door Mevr. Roland Holst geschreven. Dit artikel Is thans verschenen In den vorm van een kleine brochure, die tegen 2 cents verkocht kan worden. Het artikel Is actueel; er moet dus gezorgd worden, dat binnen zeer kort de heele oplaag uitverkocht Is. Als alle groepen der A.G., afd. R.S.V. en ook verspreide leden der organisaties In verschillende plaatsen een aantal afnemen, Is het werk vlug en vlot gedaan. Men bestelle bij Dora de Jong, Noorder ,\mstellaan 4 huls, Amsterdam.

R.S.V. Amsterdam Openbare bijeenkomst op Zondag 10 Juni, des morgens om half elf in Gebouw Heystee, Reertmgracht 545—549. Spreker; Ds. P. Eldering. Onderwerp: „De wereldellende en ons geloof”. Opening der zaal om 10 uur. Niet-leden 20 :‘ts., werkloozen vrij toegang.

R.S.V. Groningen Degene uit de stad Groningen of uit den omtrek, die van plan is om het week-end te Hooghalen te bezoeken, dat gehouden wordt op 30 Juni—l Juli a.s., wordt verzocht dit te berichten aan Jaap Start, Vischmarkt 28a, Groningen, opdat voor een gezelschapsbiljet kan worden gezorgd. Ook degene, die per fiets wii gaan, gelieve zich even op te geven.

A.C.-Croep Arnhem Opdat alle vrienden er vroegtijdig genoeg rekening mee kunnen houden deelen we thans reeds mede, dat we in het a.s. najaar weer een week-

einde (evenals verleden jaar, onder leiding van K. Geertsma) in Arnhem hopen te houden. Op 29 en 30 September verwachten we weer vele bekende, maar ook nieuwe, gezichten in het prachtige Oolgaardthuis te zien om ons daar te samen een tweetal dagen te bezinnen op het thema: „Nationaalsocialisme en democratisch socialisme, beide oeschouwd naar vorm en geest.” Op Zaterdagavond en op den Zondagmorgen zal Van de Kieft voor ons inleiden; „De corporatieve staat” en „Strevingen naar socialisatie in de Nederlandsche en in de buitenlandsche socialistische bewegingen”, terwijl Banning des Zondagsmiddags zal behandelen: „De geestelijke inhoud van nationaal-socialisme en democratisch socialisme. |

Opgave voor deelname kan reeds nu geschieden bij ondergeteekende, waarna toezending van programma t.z.t. volgt. H. H. KOCH, Arnhem, Rich. Kolfschotenlaan 12.

Werft abonné’s voor „Tijd en Taak”

Studenten en kerken tegen den oorlog en de kanonnenfabrikanten

n De Europêesche pers schijnt niet gesproken te hebben van de staking op 13 April van Amerikaansche studenten tegen den oorlog. In New York was de indruk groot. Meer dan 15.000 studenten van de Columbia, de City College en New York Umversity namen er aan deel, optochten en telrijke bijeenkomsten organiseerend. Zij hebben in het bijzonder geprotesteerd tegen de R.O.T.C. (Reserve Officers Training Corps), d.i. de militaire vooropleiding van studenten. In de V.S. is de militaire dienst niet verplicht; maar de Universiteiten bezitten militaire organisaties, die de toekomstige reserve-officieren onderrichten. Ik heb persoonlijk de gelegenheid gehad herhaaldelijk te constateeren, dat de studenten in steeds grooter aantal tegen de R.O.T.C. protesteeren, die verplicht is in verscheidene Universiteiten. Er zijn anti-militaristen van enkele universiteiten verwijderd. Onlangs heeft een moedige Methodistische Rector de R.O.T.C. in zijn Universiteit gesupprimeerd. De staking der studenten is zonder twijfel beteekenisvol. _ |

De beweging tegen den oorlog en militarisme in de V.S. groeit .De Gereformeerde Protestantsche Kerken hebben in hun „Social Credo” bevestigd, dat de oorlog onvereenigbaar is met het Christendom en verzetten zich openlijk tegen de R.O.T.C. 20 predikanten uit New York, waaronder H. E. Posdick hebben aan president Roosevelt een telegram gestuurd, hem vragend zijn veto uit te spreken tegen de Vinson Bill, die de zeemacht met 102 schepen vermeerdert. De protestantsche bladen maken een intense pacifistische propaganda. De „Christian Century” in Chicago verbaast zich er over, dat men gestemd heeft voor een crediet van 3.000.000 dollar, bestemd om het getal reserveofficieren te vermeerderen van 14.000 tot 37.500, terwijl men geen geld kan vinden om het onderwijs te betalen en verplicht is talrijke te sluiten. De publieke opinie begint de agitatie van de kanonnenfabrikanten te kennen. Het tijdschrift Fortune” publiceerde in z’n Maartnummer een opzienwekkend artikel over dit onderwerp. Engelbrecht en Hanighen gaven een werk uit over de

Knnnlißden des Doods”, dat zich snel onder het | Bubliek verspreid heeft.

■ De senatoren Nije en Vandenburg hebben de Senaat een voorstel doen aannemen om een uitgebreid onderzoek over de beivapeningslndustrie in te stellen. De Commissie zal nagaan welk verband er tusschen de wapenfabrikanten, de vroegere oorlogen, de huidige troebelen in Zuid-Amerika en de gespannen verhouding met Japan bestaat. Een beteekenisvol feit is, dat de maar al te goed bekende William B. Shearer, die de Vlootconferentie van Genève deed kelderen, weer in Washington is aangekomen, waar hij de belangen van de Bethlehem Steel Corporation verdedigt. Walter Rauschenbush, de profeet van ’t Amerikaansche Sociaal Christendom, herinnert er in één van zijn boeken aan, terwijl hij de cijfers van een officieel rapport van 13 Augustus citeert, dat deze zelfde Staalmaatschappij in 1916 een oorlogswinst van 40 millioen dollar maakte, te weten 1300 pet.! Men herinnert zich, dat Shearer door de Maatschappijen van Vlootbouw van Bethlehem, Newport News en de Brown Boven naar Genève werd gezonden. Hij ontving 51.230 dollar voor zijn diensten, maar reclameerde na zijn terugkomst nog 200.000 dollar omdat hij er in geslaagd was bestellingen van oorlogsvlooten te vinden, die niet gedaan zouden zijn, als de conferentie geslaagd was! |

De kerken en de volken moeten zich. verzetten tegen de kleine, maar machtige minderheden, die de volken op duivelsche wijze tegen elkaar ophitsen. Zij moeten hun stem verheffen en complotten onthullen, zonder zich door de wapenhandel en oorlogsindustrie onder de voet te laten loopen. Men ' kan niet rekenen op de groote pers, die maar al te vaak gecontroleerd wordt door dezelfde belangen. Gelukkig, dat in de V.S. een deel van de kerkelijke pers zich aan ’t hoofd stelt van deze dringend noodige campagne. ARNOLD MOBBS (Vredes Pers-Bureau.)

. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| I I inhotlH I Blz. I I Boven pessimisme uit, W. B 1 | I Buitenland: Prankrijks schuld, J. S. | i Bartstra 2 1 i Gandhi over het Gebed 3 § I Kritiese Kroniek (Adama van Scheltema) | I G. Stuiveling 3 g I Binnenland: Jacht op revolutionairen; is | 1 een boek slecht, omdat er in gevloekt | I wordt? de rode Zonnestraal; Wat gij | I niet wilt..., J. A. Bruins Jr 4 | I Gedicht: Haat, waarom? Martha Belin- | 1 fante 5 g I Solidariteit als religieuze eis, H. Roland | I Holst 5 I I Een nieuwe pachtwet, K. Terpstra 6 | I De werkplaats van Kees Boeke, Johan | I Toot 6 I I Waarom geen rel. Socialisme in België? | 1 J. Kalma 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiii

Ziin wens vervuld, want hij kocht een KWIKSTAART twee persoons licht gewichttent bij de N V. VERKQOPCENTRALE DE BRUG lteisuliersKriu-lit Ti—78. AMSTKKUAM. Nu kunnen /.l,i er ledere week op uit en Is d'“ narigheid van tenten huren voorbij!

Wie wil gedurende een maand (Juni Juli) in Zandvoort het

huisgezin

voeren voor twee Joodsche dames, waarvan één hulpbehoevend is. Vergoeding nader overeen te liomen. Brieven Lr, T.T, 269. Bureau van dit blad.

'?r. V';. X'\ -\t\Q® q\09' de€enlrale Arbeiders Levens-Verzekering ■ Rijnstraat 24 • Den Hoog

PÒÒÖÒQÒQÒÒÒÒ<