is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 37, 1938, no 1, 01-10-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bewapeningspolitiek en pacifistische voiksverdediging

-7 elden zal een vergadering voortgesproten zijn uit een sterker drang tot samenzijn, dan de bijeenkomst, die ik bij woonde over het onderwerp: „Bewapeningspolitiek en pacifistische volksvei – diging”, georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de’Jongeren Vredes Actie, Het wordt de radicaal gezinde pacifisten dep tijd niet gemakkelijk gemaakt. Staande midden in een tijd van de grootste ontreddering voelen zij zich enerzijds partij; de sympathieën gaan zonder uitzondering uit naar Tsjechoslowakije, naar het regeringsgetrouwe Spanje en naar andere slachtoffers van de fascistische aanval. Anderzijds is onder hen het diep verzet tegen de moderne oorlog met haar afschuwelijke consequenties aanwezig. Er was dus inderdaad reden aanwezig voor een samenzijn te midden van deze branding. |

Sprekers van verschillende richting, het Christendemocratisch kamerlid H. van Houten, de schrijfster Marianne Philips, de sociaal-democraat mr. H. Vrind en ds. Padt gaven hun getuigenis tegen de oorlog, terwijl dr. J. C. Brandt Corstius het meer in het bijzonder over de Pacifistische Volksverdediging had. , Maar ook na deze vergadering, waarin veel te waarderen viel, blijft voor mij de vraag is dit de wijze waarop de concretisering van de strijd tegen de oorlog in de vorm van pacifistische volksverdediging kans van slagen he_eft?__ _

Iïk wil hier afzien'van'(ls'l(| J.V.A. blijkbaar nogal veel voorkomende fout, dat men sprekers aankondigt, die half toegezegd hebben. Ook nu weer moest de voorzitter aan het begin van de veri gadering meedelen, dat drie van de vijf sprekers I niet op het appèl verschenen waren. Belangnjker was mi de fout, dat men in zijn propaganda met aanknoopt bij de directe problematiek van den doodgewonen man. Hoe sympathmk en nodig getuigenissen ook mogen zijn, zij zijn vaak te indivi* dueel en men blijft te ver van wat de gewone man vraagt en denkt. Wanneer men dag in dag uit overstroomd wordt door een chaos van de bmest onheilspellende berichten, wanneer onzekerheid voor de dag van morgen het levensperspectief bedreigt, dan is een eerlijke getuigenis ongetwijfeld belangrijk maar voor het krijgen van contact is nog belangrijker in de eerste plaats aan te tonen hoe men in zijn dagelijks werk, in gezin en in de'arbeid op kantoren, fabrieken of op het land, de nodige zelfbeheersing tot concentratie weet te vinden. I

Slechts vanuit de directe vragen van de dag en in vol begrip van de klein menselijke oerbegrijpelijke en doodgewone problematiek zijn de fundamenten voor een inzicht in de noodzakelykheid van nieuwe vormen van verzet te leggen. Dit aanknopen aan het doodgewone, wij hebben dit als geheel genomen, deze avond gemist. Een uitzondering was het gedocumenteerd betoogvan mr. Vrind, die door zijn gefundeerde stelling „oorlog lost geen problemen op, oorlog schept slechts nieuwe problemen” de nuchtere waarheid

t.a.v. de Sudetenduitse kwestie recht deed weder- Maar in deze richting was juist op dit ogenblik zo veel meer te zeggen geweest. Jarenlang gaan de volkeren gebukt onder de loden last van hun bewapeningen. |

Maar thans, nu het moment voor het gebruik van dit apparaat, objectief gezien, aangebroken schijnt, aarzelen zelfs staatslieden, die in hun politiek waarlijk niet over een te veel aan overgevoeligheid te klagen hebben, het noodlottige sein tot de wereldbrand te geven. Daarin ligt een zeer reeele zin. Er schijnt een moment te komen waarop de ontwikkeling van het geweld zulke monstrueuze vormen heeft aangenomen, dat het voor het oplossen van geschillen niet meer bruikbaar is, dat er een aarzeling komt bij de regeringen als bij de volkeren. En tussen aarzeling tot gebruik en af zien van gebruik van geweld is d© afstand niet groot. Ligt hier niet het practische aanknopingspunt voor de propaganda van nieuwe verdedigingsmethoden? En vroegen deze mensen die uit verschillende overwegingen deze avond verenigd waren in de „Vrije Gemeente” ook met een pacifistisch gefundeerd antwoord op de politieke IMen van vandaag? |

zTin daar niet de twee grote illusies van deze tijd' de collectieve veiligheid op het moderne geweld gebaseerd en de neutraliteitspolitiek, beide voor mijn gevoel in de vorm waarin ze gepropageerd worden even onaanvaardbaar? Op deze vragen van het concreet politieke terrmn gaf deze vergadering ons weinig nieuw inzicht. Dit begrip voor de feitelijke zaken ontbrak naar mijn gevoel te veel. •••*.4-^ En als getuigenis was de brief van Henriette Roland Holst, waarin zij opwekt tot volharding in de strijd met niet gewelddadige strijdmethoden, ongetwijfeld het indrukwekkendst. G. M. NEDERHORST.

Verenigingsleven j 111111111111111111111 M iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Van de Federatie Ik herinner eraan, dat men zich voor het bijwonen van de jaarvergadering nog kan opgeven (door toezending van de strook onder de beschrijvingsbrief) tot Dinsdag a.s. De ingekomen voorstellen worden rondgezonden aan de deelnemers, en voorts, in kleine aantallen, aan de groepsbesturen. Belangstellende niet-deelnemers kunnen ze dus bij hun plaatselljken secretaris krijgen. Een deelnemerslijst wordt nog rondgezonden. Tot ziens in Bentveld. . D. TINBERGEN, Secretaris. Escamplaan 64, Den Haag.

R.S.G. Arnhem e. o. De Europese crisis, thema van het zesde Arnhemse religieus-socialistische weekeinde op 15 en 16 Oct. ’3B in het Oolgaardthuis. ; Sprekers: drs. B. W. Schaper, De politieke en 1 economische situatie in Europa; mr. J. F. de Jongh,

De geestelijke situatie in Europa; dr. W. Banning, Naar een nieuwe Christenheid. Toegangsprijs ƒ1.50; echtparen ƒ2.25. Na de maaltijd op Zondag en voor de middaglezing wordt met een aantal autobussen een tocht gemaakt langs de herfsttooi van de Zuidelijke Veluwezoom. . Volledig programma van het weekeinde verkrijgbaar bij mej. R. Abbing, Raapopseweg 116, Arnhem, waar men zich ook reeds voor deelname lian aanmelden. Voor bezoekers van buiten Arnhem kan voor logies bij geestverwanten worden gezorgd.

R.S.G. Utrecht Op Zondag 2 October houden wij in gebouw „Harmonia”, Ambachtstraat 12, een bijeenkomst, waarop als spreker zal optreden ds. F. v. d. Veer van Amsterdam. Deze zal spreken over „Het recht van den sterkste.” De bijeenkomst vangt aan des avonds 7 uur. Toegangsprijs 10 ct„ werklozen vrij R.S.G. Den Haag

Als inzet van ons winterwerk zal op Zondagochtend 9 Oct. voor ons spreken ds. G. Horreus de Haas uit Zwolle over het onderwerp: „Na een halve eeuw”, in de zaal van de Haagse Kunstkring, Lange Houtstraat 7, te Den Haag. Aanvang half elf. Voor muzikale medewerking zal worden gezorgd. Entrée ƒ0.20. Werklozen ƒO.lO. Er is geen gelegenheid om fietsen te plaatsen. In samenwerking met het Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling wordt een cursus gegeven over: „Figuren uit de Bijbel.” Leidster mej. ds. W. S. ’wiardl Beekman. Avonden zijn 3, 10, 17 en 24 October. Kosten ƒ 0.75. Men kan zich hiervoor nog opgeven op het Instituutskantoor, Prinsegracht 73, of bij het secretariaat van de R.S.G., Meloenstraat 149. Op elke derde Woensdag in de maand, te beginnen op Woensdag 19 October, zullen ledenbijeenkomsten worden georganiseerd, waar actuele onderwerpen worden behandeld. HET BESTUUR.

R.S.G. Corinchem e.o.

22 September j.l. hield onze gemeenschap haar vierde jaarvergadering. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat de werkzaamheden in het afgelopen jaar in hoofdzaak bestonden uit cursusbijeenkomsten voor kernvorming. Er werden o.a. vijf avonden besteed ter behandeling van „Religieuze Opbouw” door dr. Banning. Twee bijeenkomsten hadden we ter bespreking van het geweldvraagstuk, naar aanleiding van de syllabus over dat onderwerp, terwijl eveneens in twee samenkomsten behandeld werd „De grote ontmoeting” aan de hand van het boekje van Joh. Winkler, en „Kerk en Socialisme” van dr. H. de Vos. Alle bijeenkomsten werden door vrijwel alle leden en enige belangstellenden trouw bezocht. (Goed zo! alle leden en enige belangstellenden! Red.) Het bestuur is thans als volgt samengesteld. Mevr. K. H. J. Schöyer—De Vries, Voorzitster; Mevr. L. Rozendaal—Verhoeven,secretaresse,adres: Arkelse Onderweg 1; W. R. Donker, penningmeestCT. Eerstvolgende ledenvergadering 19 October, Appeldijk 19. Agenda: Verslag afgevaardige Jaarvergadering en Winterprograrruna.

BIJEENKOMST ter herdenking van BART DE LIGT. Vledeweikins van liet llollamls 521, Niehwendam, Dis- Kaaitcn 20 et. (werkl. 10 ct.) aan de ƒ’t.oa R huil A’dam-Oost Lmnaeustelweg 15 huis. A’dani-Zuid: 62 1 A'dam-West: Geuzenstr. 34 1. Pr. Julianastr. 16 Boekh. Lankamp & Brinkman, Spiegelgracht 19.

aanmeldingsformulier VOOR EEN ABONNEMENT Hierdoor verzoekt ondergetekende hem te noteren voor een abonnement op het weekblad ~Tijd en Taak ƒ 0.90 per kwartaal j 1.75 per halfjaar Naam: Adres: ; ■ Ondertekening:

VAN DE ADMINISTRATIE Wij maken de abonné’s er op attent, dat 1 October a.s. een nieuw kwartaal en tevens een nieuwe jaargang ingaat. Ter besparing van onnodige kosten, verzoeken wij de abonné’s vriendelijk, het abonnementsgeld vóór 15 October op onze girorekening 21876, voor Amsterdam V 4500, te willen storten.

De binnenlandse abonnementsprijs bedraagt; pei kwartaal ƒ0.90; per halfjaar ƒ1.75; per jaar ƒ3.40; de buitenlandse ƒ 1.15 per kwartaal. Na 15 October wordt over het abonnementsgeld, verhoogd met ƒ 0.15 incassokosten, per kwitantie gedisponeerd.

Gevraagd beschaafde dame ongeveer 35 jaar, voor gezelschap en leiding van de huishouding hij damealleen. Dienstbode aanwezig. Brieven onder no. A 3779, hur. v.d. blad