is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 38, 1940, no 29, 13-04-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verenigingsleven

R.S.G. – Amsterdam

In ons vorig bericht gaven we reeds de mededeling van het houden van onze traditionele Wijdingsbijeenkomst op 30 April. Thans enkele nadere bijzonderheden.

Zoals reeds vermeld voert dr. W. Banning het woord. Medewerking wordt verleend door het Gemengd koor ~Kunst en propaganda” onder leiding van Joh. F. Keja. Orgel Herman Nieland. De bijeenkouLst heeft plaats te 8 uur in het gebouw van „De Vrije Gemeente”, Weteringschans. De toegangskaarten a 20 cent (10 ct. voor werklozen) zijn verkrijgbaar van 15 April af bij de volgende adressen: De Arbeiderspers (boekh.), Hekelveld 15; Boekh. Lankamp & Brinkman. Spiegelgracht 19; Boekh. Edelman & Barendregt, Da Costaplein 14; De Arbeiderspers. Jan Evertsenstr.; Gregorius’ boekh., 2e V. Swindenstraat 7; Boekh. Bovenkerk, Middenweg 176; Vecht, Mauvestraat 20; Korte, Olympiaplein 188; Buys, Sperwerlaan 38. Wij mogen zeker wel de verwachting uitspreken, dat onze leden aanwezig zijn en familie of kennis op deze avond attent maken. We mogen over het algemeen niet klagen over een matige opkomst op deze avond, toch mag dit ons niet er. toe brengen om de veronderstelling te maken dat de zaal uit zichzelf gevuld zal worden. Een ieder doet zijn best.

R.S.G. – Arnhem e.o.

Op de wijdingsavond ter inleiding van de 1 Meidag, Dinsdagavond 30 April, 8 uur, in het Volksuniversiteitsgebouw. Rijnstraat 42, spreekt Dr. G. Horreüs de Haas uit Zwolle over het onderwerp: „Gerechtigheid, vrijheid, vrede”. Mej. Leni van Lerven declameert.

Voor deze avond (met dézen spreker!) verwachten wij veel belangstelling. Toegangskaarten a 20 cent zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de boekhandel van de Arbeiderspers, Koningstr. 36, bij H. J. Weidema, P. J. Troelstrastr. 1; W. Bruggink, Pontanuslaan 18 en mej. R. Abbing, Raapopseweg 118. Werklozen hebben vrije toegang.

Zaterdag 4 Mei 1940 heeft in Arnhem in de Jeugdherberg onze eerste Jongerenbijeenkomst plaats. Wij hopen hier jongeren van verschillende richting bijeen te brengen voor een gemeenschappelijke overdenking van het thema: „Ons geloof en zijn maatschappelijke consequenties”. De inleidingen worden gehouden door Dr. H. J. Hak, Hervormd Predikant te Arnhem en Mevr. W. H. Kuin—Harttorff, Den Haag.

Deelnemers worden om half vier ’s middags in de Jeugdherberg verwacht. Tussen de lezingen met nabespreking wordt een gemeenschappelijke broodmaaltijd gehouden. De kosten voor de gehele dag zijn 25 cent per persoon.

Wij doen een dringend beroep op onze leden aan ddze bijeenkomst zoveel mogelijk bekendheid te geven en de jongeren O'P te wekken er aan deel te nemen. Ook oudere, belangstellende leden zijn natuurlijk van harte welkom! Voor aanmeldingsformulieren wende men zioh tot Mej. R. Abbing, Raapopseweg 118.

R.S.G. Enschede

Mogen we de T. en T.-lezers nog even herinneren aan de openbare bijeenkomst op Dinsdag 16 April 's avonds acht uur, zaal 3, van „Ons Huis”, Oldenz. str., waar S. de Jong zal spreken over „Een weg opwaarts”?

Wie stuurt nog wat geschikte adressen voor proefnummers T. en T. naar Perikweg 23?

R.S.G. Groningen

Zondag 14 April 10.30 bijeenkomst in het C.J.M.V.-gebouw, Spilsluizen 9. Spreker Ds. M. Gaaikema van Uithuizen.

R.S.G. Rotferdam

Voor de bespreking van het boek: „Een weg opwaarts” worden de deelnemers aan de Linker Maas voor de 2e avond verwacht op Zaterdagavond 13 April half acht in het Zuider Volkshuis. Voor de Rechter Maas wordt de 3e avond gehouden op Zaterdag 20 April, acht uur, bij Van Rhijn, Doezastraat 8.

Houdt allen Zondagavond 28 April vrij. Ds. D. Bakker uit Drachten komt dan op de Wijdingsavond vóór 1 Mei spreken over: „En toch gaan wij verder”

Medewerking verlenen Mevr. H. Walhout—Timmerman, zang en Bram Maas, orgel.

De bijeenkomst heeft plaats in het gebouw van het Nieuwe Verbond, Jagerslaan 9 bij de Strevelsweg. Kaarten a 15 cent (werklozen 10 cent) verkrijgbaar bij J. V. Rhijn, Doezastraat 8; E. Schouten, Lange Geer 97: Mevr. Boogaart— Lavooij, lependaal 154; J. Krul—Bulsing, v. Heusdestraat 9; A. P. Boekhandel, Meent 81 en ’s avonds aan de zaal.

R.S.G. Sneek

8 April kwamen wij met 22 deelnemers bijeen Voor de bespreking van „Een weg opwaarts”, ondei- leiding van dr. De Vos. 22 April hopen wij te veiwolgen, vanaf blz. 18. Wie nu moest verzuimen, is dan nog welkom.

Wie ~Tijd en Taak", 2e kwartaal, wil betalen, haaste zich! 14 April wordt het geld vei-zonden.

Wij hopen Maandag 29 April in zaal Piso een bijeenkomst vóór 1 Mei te kunnen houden. Nadere gegevens volgen. Houdt alvast de avond vrij.

H. S.—H.

R.S.G. – Utrecht

Op onze bijeenkomst op Zondag 14 April, des avonds 7 uur in gebouw „Harmonia”, Ambachtstraat 12, zal spreken mevr. W. Ploegsma—Bentum te Rotterdam en wel over het onderwerp ~De mens en zijn roeping”. De toegangsprijs bedraagt 10 ct., voor werklozen vrij entrée.

Kortehammen-cursus

Cursus „Onderwijsvernieuwing"

Onder leiding van den heer J. van der Meulen, Directeur der Rijkskweekschool voor Ond.s. en Ond.essen te Meppel.- werd van 26—29 Maart j.l. te Kortehemmen een belangrijke cursus gehouden over het actuele onderwerp „Onderwijsvernieuwing”. Daai’bij was het de bedoeling, dat de diverse onderwerpen werden beschouwd in het licht van de dagelijkse practijk, wat in de titels reeds tot uiting komt. Aan dit streven hebben de sprekers zich voortreffelijk gehouden en mede hierdoor is het te verklaren, dat de cursus een groot succes is geworden. Theoretische verhandelingen werden alleen gegeven voor zover dat voor een goed begrijpen van de behandelde systemen nodig werd geoordeeld.

De beschikbare plaatsruimte laat helaas niet toe een uitgebreid verslag te geven van de lezingen, die stuk voor stuk zeer belangwekkend waren en een actieve belangstelling van de cursisten tot het eind toe levendig wisten te houden. Het zal moeten blijven bij een overzicht, dat hier moge volgen.

De heer J. Toot uit Laren gaf als inleiding een oriëntatie met zijn onderwerp: „Pogingen tot onderwijsvernieuwing in binnen- en buitenland", waarbij hij een aantal kernpunten formuleerde, die geheel of gedeeltelijk in nagenoeg alle nieuwe stromingen op onderwijsgebied zijn terug te vinden.

Met zeer veel toewijding behandelde mej. J. A. Jansen Heijtmajer uit Haarlem: ..Persoonlijkheidsonderwijs in de practijk.” Deze inleidster, die thans over een zesjarige practijk met het Persoonlijkheidsonderwijs beschikt, had een uitgebreide expositie ingericht van schoolwerk, dat door haar leerlingen was vervaardigd. Daarbij was ook werk te zien van leerlingen, die vanaf het eerste tot en met het zesde leerjaar het onderwijs van de spreekster hadden gevolgd, waardoor men een goede indruk kon krijgen van het verloop en de resultaten van dit onderricht. Deze tentoonstelling trok zeer de aandacht.

Het „Dalton-onderwijs in de practijk” werd toegelicht door den Inspecteur van het L.O. in de inspectie Winschoten, den heer I. van der Velde. Ook hier was de behandeling van het onderwerp in goede handen en kregen de toehoorders een heel wat helderder oordeel over het daltonsysteem, dan uit de gangbare handboeken in de regel verkregen wordt.

Enthousiast was de Heer L. H. Fontein uit Bussum in zijn betoog over „De methode Montessori in de practijk.” Dat deze spreker bij de discussie een extra serie vragen te beantwoorden kreeg, was wel te verwachten.

De Heer R. J. Sipkes uit Leeuwarden bepleitte op vaak geestige wijze de „Vernieuwing van het zangonderwijs.” Na de pauze en na de discussie werd de groep cursisten getransformeerd in een toegewijd zangkoor, dat onder de beproefde leiding van den spreker spoedig een paar liederen onder de knie kreeg.

De slotlezing was voor rekening van den heer J. van der Meulen uit Meppel en handelde over de Opleiding van de leerkrachten. Spr. wilde een poging ondernemen, enige oriëntering te vinden op de weg naar een degelijker en vooral meer op de practijk ingerichte opleiding. Uitgangspunt daarbij was de stelling, dat de leerkrachten niet lichtvaardig afstand moeten doen van het vele goede, dat het onderwijs van thans stellig bezit, maar dat zij zich toch ook behoren open te stellen voor het nieuwe, dat anderen door ervaring, door vakstudie of intuïtief als waardevol hebben leren kennen voor het zo goed mogelijk vervullen van de taak in de school. Een zeer uitgebreide discussie bewees, dat deze interessante inleiding het denken van de hoorders sterk had geactiveerd.

De hele cursus verliep in een opgewekte sfeer. Alle lezingen hadden levendige discussies tengevolge, welke op hoog peil stonden. De vele vragen hadden veelal betrekking op de practijk van het dagelijkse schoolleven en deden het informatieve karakter van de cursus duidelijk uitkomen.

De Inspectrice van het L.O. in de Inspectie Dokkum, Mw. A. Keuning, toonde haar belangstelling, door een der avondlezingen bij te wonen.

Zij, die deze cursus hebben meegemaakt, hebben sterk gevoeld van hoe grote waarde, juist voor hun dagelijkse werk, de voorlichting is, die insiders over het door hen gevolgde en beproefde systeem geven. Niet, dat ieder conferentie-ganger zich nu plotseling een nieuw, compleet systeem zal gaan aanmeten. Maar wèl zullen de ogen geopend worden voor verstarring en tekortkomingen in eigen practijk en talrijke suggesties zullen overwogen en wellicht toegepast worden, ter verbetering van resultaten, waarover slechts weinig leerkrachten in eigen geweten voor 100 pet. tevreden zullen zijn.

Daarom moge hier tot slot een opwekking worden gericht aan de onderwijsmensen in het algemeen, om van de gelukkig steeds veelvuldiger voorkomende gelegenheden tot voorlichting een dankbaar gebruik te maken, in het belang van Jeugd, Onderwijs en Leerkracht zelve.

INHOUD: Blz. Devaluatie van den Geest, W. B 1 Buitenland: Overrompeling, B. W. Schaper ... 2

De verstoting. F. Kalina—Koops 3 Binnenland: Mussert, de Ziener, Onverdraagzaamheid, Uitgeven en opeisen. Kerk en staat, J. A. Bruins 4

De twintigjarige crisis, E. C. Knappert 5—6 Tour de Hollande, L. H. Ruitenberg 6 Vreugde, H, Fedder 6

Boeken voor Jongeren, B A. v. d. Graaf—Klok 7 Geluk, gij leeft..., Frank Daalder 7 Ordening en offers, W. H. Kuin 7 Verenigingsleven 8

Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, onze lieve en zorgzame Vrouw, Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw WIETSKE OTTE, geboren Van Aibada in de ouderdom van 59 jaar. Uit aller naam; J. OTTE, ’s-Gravenhage, 6 April 1940. Blois van Treslongstraat 63. Geen rouwbeklag.

In ingenieursgezin te Utrecht met drie grotere kinderen, is piaats voor een

Beschaafd jong meisje

boven 20 jaar, om geheel als huisgenote, samen met de vrouw des huizes en hulp voor ruw werk, alle huishoudelijke bezigheden te verrichten.

Brieven met volledige inlichtingen aan de administratie van „Tijd en Taak”, Hekelveld 15, Amsterdam, onder no. A 7631.

Op flink dorp in Achterhoek van Gelderland wordt een

eenvoudige flinke huishoudster

gevraagd. Leeftijd 40—50 jaar. In een gezin van drie personen (vader en 2 volw. zoons). Br. met uitv. inl. en opg. verl. salaris aan bur. van dit blad onder no. A 7639.

Meisje, 20 jaar, in bezit diploma huishoudkunde en daarbij aansluitend praktijkdiploma, zoekt tegen Mei een

passende werkkring

Brieven onder letter F. aan de N.V. De Arbeiderspers, Arnhem, Koningstraat 36.

Gezocht tegen 1 of 15 Mei in gezin met 2 kinderen van 4 en 7 jaar, een

flinke bescfiaafde hulp

in de huishouding, v.g.g.v. Intern met huiselijk verkeer. Loon f 30. per maand. Brieven aan L. Kuipers—Sannes, De Mildestraat 17, Den Haag.