is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 14, 05-01-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Internaat van de Stichting „Kerk en Wereld” wordt voor direct gevraagd

VR. HOOFD VAN DE KEUKEN

uitstekend bekend met het verzorgen van omvangrijke maaltijden. Soll. moeten passen In een opgewekte gemeenschap van jonge mannen en jonge vrouwen, waaraan zij bij corvée en andere huishoudelijke taken leiding moeten kunnen geven.

vximdschujisbancLjeaem^(ledekmntjio

HetVriJeVolk

DAMES- EN HERENKLEERMAKERIJ

AMSTELDIJK 130 bij de Berlagebrug, telef. 97825, A’dam. Verandert, keert en repareert. Ook nieuwe coupons worden verwerkt. Door uitbreiding In 3 weken klaar! Onzichtbaar stoppen, stomen, verven en persen. Secuur niet duur.

OVER CREMATIE wordt U ingellcht door het nieuwe prospectus verkrijgbaar bij afd .besturen of Hoofdbestuur van de ARB. VER. y. LIJKVERBRANDING AMBTEIRDAM SAE.PHATISTBAAT 41 TEL. 54954

W

‚ Voor wie áeí/‘aísíe wel?» wl/ ’

N.V. Maatschappij Volharding tot Exploitatie van Onroerende Goederen GEVESTIGD TE AMSTERDAM SEDERT 1890. Telefoon 34263—37057. Kantoor: AMSITEL 2 HOEK MUNTPLEIN. BELAST ZICH MET ADMINISTREREN VAN ONROERENDE GOEDEREN

uAhAhAhAhAhAhAh* OOK IN 1940^ Kvil^E^enSE^lCE^ % EEN VOORSPOEDIG yf \ NIEUWJAAR J

C 1-0443 0

De Natuur geeft het voorbeeld Een kleine zaadkorrel in het voorjaar, een schoone vrucht in den herfst. Zoo gaat het ook met Uw polis. De geringe premie, toevertrouwd aan ~De Centrale", groeit tot een kapitale som. Daarenboven hebt U van den eersten dag af de zekerheid, dat er voor vrouw en kind gezorgd is. Laat vooral Uw levensverzekering nu niet in het gedrang komen. Integendeel, verhoog, indien eenigszins mogelijk, de verzekerde som. Bijna alles is immers duurder geworden. DE CENTRALE ARBEIDERS-VERZEKERINGS- EN DEPOSITO-BANK N.V. RUNSTRAAT 28 ■ DEN HAAG

Advertentietarief TIJD EN TAAK 15 cent per m.m.

KERKORGELS STEMMEN ONDERHOUD Piano- en Harmoniumreparaties. SMITS NIJMEGEN v. GOORSTRAAT 91.

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 153, Tel. 35439, Westermarkt 7.

De ondergeteekende: adres in hlokletters J.v.p.) wenscht lid te worden van het Nederlandsche Roede Kruis, tegen een jaarlijksche contributie van f (minimum comributie Pl. per jaar) Over het bedrag kan gedisponeerd worden / Ik stort op giro 22120 / Ik betaal per postwissel. (doorhalen wat U niet verlangt) Handteekening;

LIJKVERBRANDING Lldm. afd. A’dam Ver. v. Paculatieve Lijkverbranding, minimum contr. ƒ 1.50 per jaar voor man, vrouw en kinderen beneden 21 jaar tezamen. Crematiekosten voor leden ƒ84.43, niet-leden 168.61, zonder transportkosten. Prosp. gratis. Corn. Krusemanstraat 37 huls, Amsterdam, tel. 29649. Corn. Krusemanstraat 37 huls, Amsterdam, tel. 29649

Naast de in heel Nederland populair geworden cursus volgens geheel nieuwe methode verzorgt Instituut Servira ook een Echriftelijke cursus ter opleiding Vraagt vrijblijvend de gratis brochure V onder vermelding ' Engels of Middenstdiploma 1 SERt^RA • Neerlands Speciaal Instituut voor Schriftelijk Onderwijs Geuzenkade 36. Amsterdani>W

KINDERFOTO’S Bij U dan huls maken wij van Uw kind ol baby een leuke serie

KINKERSXR. 58, Tel. 85340 en 1)E LAIRESSESTR. 168, Amsterdam