is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 44, 1946, no 22, 02-03-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üi^bak

ZATERDAG 2 MAART 1946 No. 22

Aan God behoort de aarde en haar volheid. Psalm 24:1

ONAFHANKELIJK WEËKBLAD voon EVANGELIE EN SOCIALISME

ONDER REDACTIE VAN Dr. W. BANNING EN Ds. J. J. BUSKES Jr. ADRES DER REDACtIE: HEKELVELD 15, AMSTERDAM-CENTR.

VERSCHIJNT VIJFTIG MAAL PER JAAR – 44ste JAARGANG VAN DE BLIJDE WERELD

ABONNEMENT BIJ VOORUITBETALING PER JAAR ƒB.OO, HALFJAAR ƒ4.25, KWARTAAL ƒ 2.30 PLUS ƒ0.15 INCASSO. LOSSE NUMMERS f 0.15 POSTGIRO 21876 GEMEENTE GIRO V 4500 ADMINISTRATIE: N.V. DE ARBEIDERSPERS, HEKELVELD 15, AMSTERDAM-CENTRUM

BROEDERS, BLIJFT DE AARDE TROUW

Daar enerzijds het socialisme in zijn opkomst zeer nauw met het Marxisme verbonden was en de eerste socialisten bijna allen atheïsten waren, die bovendien voor hun atheïsme een felle propaganda maakten, daar anderzijds de kerk de godsdienst tot een zaak van uitsluitend de ziel en de hemel maakte, zijn arbeidersbeweging en kerk zonder meer aan elkander voorbij gegaan. Zij hebben elkander hartstochtelijk bestreden, maar tot een ernstig gesprek kwam het niet. Er waren enkel tegenstelling en misverstand.

Waarom heeft de kerk de godsdienst zo uitsluitend tot een zaak van de ziel en de hemel gemaakt?

In het heidendom vindt men de gedachte, dat de ziel van den mens goddelijk is. God i$ het licht. Vonken van dit goddelijk licht zijn verdwaald op aarde, waar zij opgesloten zitten in de lichamen der mensen. Dit is de ellende, dat de ziel gevangen zit in de stof. De verlossing bestaat dan ook hierin, dat de ziel weer van de stof, van het lichaam, verlost wordt en terugkeert tot haar oorsprong.

Men poneert een principiële tegenstelling tussen ziel en lichaam, geest en stof. De stof en het lichaam zijn het ongoddelijke, zo niet het antigoddelijke. De geest en de ziel zijn goddelijk, maar zij zijn van hun oorsprong vervreemd en moeten weer tot hun oorsprong terugkeren. Deze terugkeer is een proces van loutering en reiniging, dat honderden jaren duren kan. Want telkens keert de ziel, die nog niet geheel gereinigd is, terug in een ander lichaam, totdat het louteringsproces zijn einde vindt en de ziel, verlost van het lichaam, in God wordt opgenomen. De ziel is onsterfelijk, zij vindt haar oorsprong in God en keert uiteindelijk tot God terug, zoals een rivier opgenomen wordt in de oceaan. '

Via Plato en het Neo-Platonisme zijn deze gedachten doorgedrongen in de Roomse Kerk en via de Roomse Kerk ook in de Protestantse Kerken. De leer van de onsterfelijkheid der ziel en alle beschouwingen, waarin een dualisme en vaak zelfs een tegenstelling geproclameerd wordt tussen ziel en lichaam, zijn in de grond der zaak heidens.

De bijbel leert nergens de onsterfelijkheid der ziel. De ziel bestaat niet van eeuwigheid en ook niet tot eeuwigheid. De bijbel leert, dat de mens met ziel en lichaam door God geschapen wordt, dat de mens sterft en dat de mens bij Christus’ wederkomst weer zal opgewekt worden ten

leven. In de Apostolische Geloofsbelijdenis belijdt de kerk niet: ik geloof de onsterfelijkheid der ziel, maar: ik geloof de wederopstanding des vleeses. De mens is als zodanig niet onsterfelijk, noch naar zijn ziel, noch naar zijn lichaam. Paulus spreekt in een van zijn brieven over God „den Koning der koningen en den Heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft”.

De bijbel leert evenmin een dualisme, laat staan een tegenstelling tussen ziel en lichaam. De hele mens is door God geschapen, zijn lichaam niet minder dan zijn ziel. De geest is van God, maar ook de stof is van God. Het is dus niet waar, dat verlossing bestaat in de bevrijding van de ziel uit het lichaam. De verlossing bestaat hierin, dat wij met lichaam en ziel het eigendom van Jezus Christus worden.

Wanneer in de Roomse Kerk het klooster boven de winkel, het kantoor en de fabriek wordt gesteld, is dat een onbijbelse gedachte. Het is niet waar, dat het geknield liggen voor een crucifix en het de hele dag lezen in de bijbel in godsdienstig opzicht te verkiezen is boven het verkopen van koffie en thee, het tikken van facturen en het werken in de Hoogovens.

Wanneer velen in Protestantse kring het gewone, natuurlijke leven ver beneden het zogenaamde geestelijk leven stellen, dan is dat een restant van het heidendom. Ik denk aan de beschouwingen in vele orthodoxe kringen over het sexuele leven, de sport, de natuur, de sociale strijd.

Ik denk ook aan de beschouwingen in vele christelijke kringen over het einde van alles: de hemel met een aantal verloste zielen. Hoe diep deze gedachten er in zitten, is mij op mijn catechisaties gebleken. Vraag aan de catechisanten de jongeren even goed als de ouderen wat het einde van alles is en in negen van de tien gevallen komt het antwoord: de hemel. Dat de bijbel spreekt over een nieuwe wereld, waarin gerechtigheid woont en waarin de eer en de heerlijkheid der volken zal worden ingedragen, schijnt men niet te weten. Bij het graf is de hemel het uitzicht. Het lichaam wordt op zijn best gewaardeerd als stoffelijk overschot of stoffelijk omhulsel. De ziel is het eigenlijke.

Ik denk aan de minachtende wijze, waarop vele gelovigen spreken over de strijd om de boterham en de hele actie van de vakbeweging als materialistisch karakteriseren, terwijl Jezus toch midden in het Onze Vader aan het dagelijks brood een plaats heeft gegeven.

Geen wonder dat Nietzsche van dit christendom niets weten wilde. Het was immers geheel gericht op het hiernamaals en wendde zich af van de aarde. Broeders, zo sprak hij, blijft de aarde trouw! Deze oproep betekende voor hem: Breekt met het christendom!

Blumhardt heeft het parool van Nietzsche overgenomen: Broeders, blijft de aarde trouw! Maar voor hem betekende deze oproep: Gelooft in Jezus Christus! De aarde is immers van God, die de Schepper, de Verzoener en de Verlosser is! Het einde en het laatste is niet de hemel met een aantal verloste zielen, maar de aarde, waarop God zal zijn alles in allen. Het einde van al Gods wegen is de lichamelijkheid: de naar ziel en lichaam verloste mens in een wereld, die evenzo verlost en verheerlijkt is geworden!

Tegen alle mogelijke misvattingen in en buiten de kerk zullen wij deze wereldomvattende boodschap van de verlossing aan allen hebben te brengen. In de kerk woekeren deze misvattingen nog voort als de kanker en ondermijnen het echte bijbelse inzicht.

Buiten de kerk menen duizenden nog altijd, dat het in het geloof alleen om de ziel en de hemel gaat. Men weet van geen godsdienst dan van die, welke uitsluitend op het hiernamaals gericht is en die toch eigenlijk het werk op de aarde en voor de ' aarde verwaarloost.

Het zal er op aankomen ernst te maken met het getuigenis van een oud belijdenisgeschrift, dat wij met licham en ziel het eigendom van Jezus Christus zijn. Het zal er op aankomen ernst te maken met het woord van Jezus: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Het zal er op aankomen ernst te maken met de belijdenis van de gehele christenheid: Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en: ik geloof de wederopstanding des vieses.

Blumhardt laat ons zingen:

O welk een vreugde zal het wezen als ieder volk den Vader vindt.

uit aard’ en hemel opgerezen, het nieuwe lofgezang begint.

als ieder voor den Heer zich buigt, en aller stem Gods lof getuigt.

Niet Nietzsche, maar Jezus Christus zegt tot ons; Broeders, blijft de aarde trouw!

J. J. BUSKES Jr.