is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1947, no 37, 14-06-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTMOETINGSDAGEN VOOR AMBTSDRAGERS EN GEMEENTELEDEN OP „DE HORST"

De Kerk moet 'beginnen met haar opbóuw van het „lekenapostolaat’i Op verzoek van velen en met instemming van het Moderamen der Generale Synode stelt de Stichting „Kerk en Wereld” daarom haar „De Horst” deze zomer ter beschikking voor de bezinning, bezieling, en scholing van ambtsdragers en vooral gemeenteleden, die actief

aan het gemeentewerk in het bijzonder op het terrein der evangelisatie deelnemen. Het Directorium heeft zes conferenties ontworpen, waarvan vier alleen toegankelijk zijn voor personen, die in overleg met of namens hun Kerkeraad komen. /

Programma Conferenties^) I 1. Conferentie van 21—26 Juli. Uitsluitend voor ouderlingen, diakenen, kerkvoogden, collectanten, Zondagsschoolleiders(sters), leiders(sters) van Jeugdverenigingen (niet de leden van de commissies voor Inw. Zending, noch de werkers onder buitenkerkelijken, noch de beroeps-kerkelijke medearbeiders). Leider: Dr. H. Berkhof, Zeist. Kosten: ƒ18.50 per persoon. , »

Programma: Het ambt der gelovigen in de Bijbel — Ds. F. J. Pop, Driebergen. Het ambt der gelovigen in de practijk —■ De heer E. M. v. Diffelen, Driebergen. De Bijbel als eenheid —■ Ds. F. J. Pop, Driebergen. Theorie der Bijbelbespreking —i Ds. P. ten Have, Amersfoort. Godsdienstige typen in het Ned. Volk — Prof. dr. J. P. Kruyt, Utrecht.

Practijk der Bijbelbespreking ' — Ds. G. P. Klijn, Driebergen. Huidige situatie der Herv. Kerk ■ — Dr. H. Berkhof, Driebergen. Evangelieverkondiging aan buitenkerkelijken — Mr. A. W. Kist, Driebergen. Het Evangelie en het sociale vraagstuk van heden — Prof. dr. W. Banning, Driebergen. Dogmatische wagen in de practijk — Dr. H. Berkhof, Driebergen. Het Evangelie en de hedendaagse Jeugd — Dr. J. M. van Veen, Rijswijk. 2. en 3. Weekends 12—14 en 19—21 Juli. Voor door de Kerkeraden aangewezen ambtsdragers en/of gemeenteleden, ook groepen van I evenals de leden der commissies voor Inw. Zending en werkers onder buitenkerkelijken.

Leiders: Ds. A. Dronkers, Utrecht en Ds. F. J. Pop, Driebergen. Kosten f6.50 per persoon. Programma: Kennismaking met „Kerk en Wereld” —Een der directeuren (12—14); idem (19—21). Het ambt der gelovigen — Ds. A. Koolhaas, Amersfoort (12—14); Ds. F. J. I Pop, Driebergen' (19—^21). Het nieuwe v. d. moderne Evangehsatae — Mr. A. W. Kist, Driebergen (12—14); Ds. D. Tromp, Amsterdam (19—^21). Hoe 'beantwoorden wij vragen van buitenkerkelij- —' Ds. P Smits, Enschede (12—14); Ds. J. W. van ken? Nieuwenhuyzen, Heemstede (19—21). Hop zetten wij werk onder de buitenkerkelijken op? — Ds. A. pronkers. Utrecht (12—14); Ds. A. Th. Stegenga, Arnhem (19—^21).

4. Conferentie van 6—9 Augustus. Voor de onder 2 genoemde personen. Leider: Ds. M. Groenenberg, Amsterdam. Kosten: ƒ 12.50 per persoon. Programma: Ie dag Kennismaking met „Kerk en Wereld” — Een der directeuren. Het ambt der gelovigen — Ds. M. Groenenberg, Amsterdam. Vragen van buitenkerkelijken — Prof. Dr. M. van Rhijfi, Utrecht. 2e dag Wat ‘betekent gemeente zijn? ' —. Ds. H. G. Groenewoud, Wageningen. Wat was de London Christian Commando Cam- Paign? '• _ Ds. G. P. KUjn, Driebergen. Het nieuwe v. d moderne Evangelisatie — Mr. A. W. Kist, Driebergen. De Bijbel in onze samenleving — Ds. K. Strijd, Hengelo. 3e dag \ Hoe leiden we een bijbelkring met buitenkerke- » lijken? — Ds. G. J. H. Gijmink, Rotterdam. Hoe doen we huisbezoek? — Prof. Dr. M. van Rhljn, Utrecht. Iets over gemeenteploegen — De heer E. M. van Diffelen, Driebergen. Hoe zetten we ’t werk onder buitenkerkelijken op? — Ds. M. Groenenberg, Amsterdam.

5. Weekend 2—4 Augustus. Voor personen die niet officieel namens een Kerkeraad komen. ' Leider: Ds C. Brouwer, Utrecht. Kosten: ƒ6.50 per persoon.

Programma; Kennismakmg met „Kerk en Wereld”. . — Een der directeuren. Ons ambt van gelovigen in, deze tijd. ' — Ds. C. Brouwer, Utrecht. Het nieuwe van de moderne Evarigelisatie. — Mr. A. W. Kist, Driebergen. Hoe beantwoorden Avij vragen van buiteiikerkelij- ■ i ken? — Ds. J. H. Smit Sibinga, Eindhoven. Hoe zetten wij werk onder buitenkerkelijken op? —■ Ds. G. P. Klijn, Driebergen.

6. Conferentie van 19—22 Augustus. Voor de onder 4 genoemde personen. Leider; Dr. J. M. van Veen, Rijswijk. Kosten: ƒ12.50 per persoon.

Programma; Ie dag Kenmsmaking met ,,Kerk en Wereld”. — Een der directeuren. Ons ambt van gelovigen in deze ijd. — Ds. H. C. Touw, Utrecht. Vragen van buitenkerkelijken. — Ds. P. Lugtigheid, Den Haag. 2e dag Wat betekent gemeente zijn? — Dr. J. M. van Veen, Rijswijk. Wat was de London Chiistian Commando Campaign? —. Mr. A. W. Kist, Driebergen. Het nieuwe van de moderne evangelisatie. • * — Ds. B. J. Lietaert Peerbolte, Hilversum. De Bijbel in onze samenleving. — Ds. J. J. Buskes Jr., Amsterdam. 3e dag Hoe leiden we een bijbelkring met buitenkerkelijken? — Dr. J. M. vani Veen, Rijswijk. Hoe doen we huisbezoek? — Ds. P. Lugtigheid, Den Haag. Iets over gemeenteploegen. — Mr. A. W. Kist, Driebergen.. Hoe zetten we ’t werk onder buitenkerkelijken op? — Ds. B. J. Lietaert Peerbolte, Hilversum.

Zij, die willen deelnemen, worden verzocht zich vóór 25 Juni a.s. onder mededeling van hun leeftijd, geslacht, beroep en kerkelijk werk op te geven. Men veimelde daarbij of men dn overleg met de Kerkeraad is afgevaardigd. „de Horst”, Driebergen. Het Directorium Tel. 8385, Giro 214945. van de Stichting „Kerk en Wereld”. ‘) De hierna te noemen personen zijn als sprekers gevraagd, maar hun deelname is nog niet zeker.

koTMude VY^dt

Door de Dr. Wiardi Beekman Stichting wordt van 7—lo Juli a.s. op het Chnferentie-oord van de Woodbrookers te Bentveld een conferentie over Internationale Vragen georganiseerd

Voor deze conferentie, die opder leiding staat van ‘ dr. C. D. J. staan de volgende inleidingen op het programma: „De toekomstige ontwikkeling van Afrika”, door dr. H.' J. Nannen;' „Duitsland en de Wereldvrede”, door mr. I. Opstelten; „De diplomatieke en consulaire dienst”, door de heer C. Vrede; „Japan en de vrede in het Verre Oosten”, door prof. dr. A. J. P. Tammes; „De internationale nieuwsvoorziening”, door dr. N. A. C. » Slotemaker de Bruine; „Nederland en de wereldvrede”, door mr. J. A. W. Burger. Naar wij vernemen worden op deze conferentie enkele der belangrijkste vraagstukken, die momenteel de wereldpolitiek beheersen, naar voren gebracht en zullen de inleidingen en de discussies er ongetwijfeld toe bijdragen de situatie te verduidelijken en de grote lijnen in de internationale politiek zichtbaar te doen worden.

Ook voor hen, die nog geen lid van de Dr. Wiaidi Beekman Stichting zijn, ‘bestaat gelegenheid aan deze conferentie deel te nemen, indien zij zich als lid van de Stichting opgeven a ƒ 2.60 of ƒ 10.— per jaar (naar keuze). De kosten van deelneming bedragen ƒ 20.—, waarin een bedrag van ƒ 2.50 begrepen is, dat uitgekeerd zal worden aan die deelnemers, die de hoogste reiskosten gemaakt hebben. Overigens zijn de reiskosten voor eigen rekening. Inlichtingen over deze conferentie worden gaarne verstrekt door de Dr. Wiardi Beekman Stachting, Tesselschadestraat 31, Amsterdam W., Tel. 87731.

'Nieuws uit Kortehemmen Hier volgt het voorlopig zomerprogramma van Kortehemmen: 10 Augustus... Kortehemmendag; 11-18 Aug. eerste vacantieweek"; 18-25 Aug. tweede vacauitieweek; 25-30 Aug. cursus: „De kentering in het socialisme”. De kosten bedragen ƒ 22.50 per persoon en per week. Voor de vacantieweken kinderen beneden* ■ 12 jaar ƒ 15.—. , Aanmelding kan nu reeds geschieden bij ds. J. L. van Apeldoomi te Boombergum.

„Als ik me heel eenzaam voel, denk ik aan Zijn eenzaamheid in de hof, toen HU heel nauwkeurig wist, wat Hem te wachten stond en al Zijn vrienden sliepen. Als ik me heel laf voel, denk ik aan Zijn dapperheid, Zijn stem die sprak vanaf het afschuwelijke getimmerte, waarop zij Hem folterden. Hij luas toen een mens, we moeten dat niet vergeten. Hij was niet bezig de rol te spelen van een mens. En nu, dat Hij de God is, tot Wien we bidden, denk je, dat Hij vergeten is, hoe iemand zich voelt, die zo’n eenzaamheid, zo’n ontzetting, zo’n pijn doorstaan moest?” uit ,Jnterim” (1945), van R. C. Hutchinson

HUISGENOTE Mevr. A. Overbeek, Dennenlaan 3, Bennekom, vraagt medewerkster in haar gezin met drie kinderen, waarvan 1 verpleging nodig heeft, tel. 468’.

Voor Goud en Zilver jVan Dijk I Steenweg 39 – Utrecht

■ «< I ■ KffBELEM I ■ I ■ kmamsebu I ■ I ■

Voor direct gevraagd in het conferentiehuis de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers Bentveld (bij Haarlem)

EEN FLINKE HULP IN DE HUISHOUDING

voor de zomermaanden, intern. Sollicitaties veldsweg 3, Bentveld.

»V. Bt