is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1947, no 48, 06-09-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met ’n mattenklopper In de hand. „Al m’n wasgoed bederft. Jullie zijn gek, ik zal de politie halen. Hebben jullie ’n vergunning? Als dat geduvel niet ophoudt...” Ze zei nog veel meer ook, maar we hoorden het niet duidelijk. „Ik kan het niet uithouwe van de stank!” En met een angstige gilstem: „Moete jullie brand make?”

Er moest iets gebeuren, die dreigende gezichten voorspelden niet veel goeds. De oplossing kwam uit ’n andere hoek, dan we verwachtten: er hing ’n zware lucht, we kregen regen.

Het begon te sausen. De tien man schoten de slaapkamer binnen en m’n vrouw schold over die moddervoeten op het zeil. We keken beduusd naar buiten. Het was bar slecht weer. Het ging waaien en hagelen en onweren; ’t was gewoon hondeweer. De toren kraakte. M’n zwager , keek bezorgd naar boven. De top wiegelde. De heipalen kraakten.

Een ervan sloeg los, de hele mikmak waggelde en ging tegen de vlakte. Ik kreeg een opkik en viel op de grond. Er kwam iets over m’n gezicht; ik zag niets meer. In de verte klonk een stem, die steeds duidelijker werd: „Sjakie Sjè,è,kie SJAAKIEÜ!”

Het rare gevoel op m’/i gezicht was ’n deken. Ik was uit bed gevallen. Het regeßde buiten. M’n vrouw keek me bezorgd aan „Je maakte zo’n herrie Schiet maar ’n beetje op, het wordt anders zo laat voor de klante ” Kunt u begrijpen, dat ik slecht te spreken was? Als ze me nou had laten slapen, was ik misschien stéénrijk geweest C. MILOT.

Nieuws uit Kortehemmen VACANTIHWEEK IN HET A.G. HUIS TE KORTEHEIMMEN 'Van 18-25 Augustus 1947

Gedurende bovengenoemde week was een groep van ruim 50 personen in bonte schakering; van Oma en Opa, tot jonge kinderen van 3 t/m 15, onder leiding van de heer en me'vr. ten Hoff uit Enschede de gast 'van het A.G.-huis te Kortehemmen. Begunstigd door het stralend zomerweer zijn dit voor de deelnemers onvergetelijke dagen geworden. Aanvankelijk moest de toon en de vorm van „samenleven” en vacantieagenieten tussen Friezen en Hollanders gevonden worden, maar zienderoog werd de houding losser, de gesprekken opener. Daardoor schalde de lach aan de maaltijden en tijdens de corvees.

’s-Morgens kwamen we samen in het oude kerkje, dat zo vredig staat aan het einde van een prachtige laan met bonten. Als hoogtepunt van deze week geldt wel de prachtige boottocht over de Friese wateren naar Grouw. Dat de leiding niet a,Ueen getracht heeft ook in de vacantie het vraagstuk; „Vrije tijd besteding” tot een stijlvolle oplossing te brengen, maar er ook in geslaagd is bleek wel uit hetgeen in de avonduren werd geboden. We werden meegenomen naar de wereld van het persoonlijk geloof door onze leiders, maar ook de jeugdbeweging kwam ter sprake dooi' Ds. Lammerts en een van de medegasten, de heer Meisner, vertelde van zijn werk als directeur van het tehuis de „Klinge” waar jeugdige S.S.-ers weer tot accep-ta/bele medeburgers gevormd worden. Zaterdagavond bracht ons een boeiende lezing van de heer Schipper over Beethoven. Tot besluit werd Zondagavond een bonte avond gehouden; scherts, zang, pianospel met 'viool, voordrachten, kunstbeschouwingen, werkelijk een bonte avond doch niettemin stijlvol. Ze gleden plm. 10 uur over in een wat ernstiger karakter van de avond, want al'vorens wij onze vacantie zouden afsluiten met het kamp'vuur sprak onze leider het slotwoord en wees daar in op de mogelijkheid dat nieuwe levensvormen ons tot andere mensen kunnen maken.

Toen was het donker, maar de hoge vlammen van het kampvuur verlichtten ons en het huis. De leider vertelde iets van de oude betekenis van het vuur en ook voor ons bleek het vuur nog symbool te kunnen zijn. De heer Meyer droeg een passend stuk voor. Gesterkt en voldaan namen we Maandagmorgen als vrienden zeer node afscheid, om weer met nieuwe kracht ,het volle leven” in te gaan. Een onzer gasten willen wij niet 'vergeten;/ dat is ons aller Gerda. Zij werd gedragen door allen

in letterlijke en figuurlijke betekenis. Haar wensen wij spoedige ibeterschap. Dank spreken wij niet uit, toch is ons hart verheugd om al wat ons geboden werd. J. V. N.

Prot. Chr. Werkgemeenschap De afdeling Den Haag van de Protestantse Christelijke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid toelegt op Donderdag 11 September a.s., ’s avonds te 8 uur, een openbare vergadering in ,Pomona”, Molenstraat 53. waar zal spreken; Dr. J. M. van Veen, Ned. Herv. predikant te Rijswijk over; Christendom en Communisme. Toegangskaarten a ƒ 0.25 te verkrijgen aan o. s. adressen; Camera Obscurastraat 82; Ananasstraat 28; Hulshorststraat 307; Drogersdijk 34; S-umatrastraat 15; v. Lumeystraat lE.

Over «het Indonesisch vraagstuk zal Zaterdag 20 September de Prot. Christelijke Werkgemeenschap zich opnieuw beraden. Inleiders zijn; Ds. J. J. Buskes Jr. en N. Stufkes. De vergadering begint om 11 uur in de Leeuwenberg te Utrecht. Leden en belangstellenden zijn welkom. I

Leestafelnieuws

Prof. dr. Ph. Kohnstamm: „Staat dan in de vrijheid” I. Brieven over het Oude Testament, 1947. Uitgeverij W. ten Have N.V., Amsterdam (f 6.90; 236 bl.). Ds. A. A. Wildschut: „Jeremia, de Profeet van het Rijk Gods”, Baarn, Bosch en Keuning (f 4.90; 235 blz.).

Boeken, die de Bijbel voor de moderne mens toegankelijk maken, zijn ons zeer welkom. De afstand tussen het oude boek en de moderne mens is er meer dan één op recht ontzaggelijk groot, zo groot, dat het in de regel zinloos is, de moderne mens de Bijbel zonder meer in handen te geven. Prof. Kohnstamm heeft in de bezettingstijd, toen hij Ermelo niet mocht verlaten, voor zijn kleinkinderen in de vorm van een aantal brieven twee boeken geschreven; één over het Oude en één over het Nieuwe Testament. Het eerste ligt voor ons, het tweede verschijnt aan het einde van dit jaar. Wij hebben zijn brieven over het Oude Testament met grote dankbaarheid gelezen. Hij schreef het voor zijn kleinkinderen, maar het is een boek, dat voor vrijwel iedereen van grote waarde is, zowel voor hen, die in kerkelijke kring zijn opgegroeid als voor de talloos velen, die 'van huis uit vreemd tegenover de Bijbel staan. Prof. Kohnstamm zegt zelf in zijn voorbericht; „De Bijbel beter toegankelijk te maken voor de mens van de twintigste eeuw, die haar taal spreekt en denkt in haar denkvormen, is de bedoeling van dit boek.” Wie dit boek gelezen heeft, zal zeker niet meer de vraag stellen, waarom de kerk nog altijd aan het Oude Testament vasthoudt. Van fundamentalistische zijde zal men dit geschrift van prof. Kohnstamm' afwijzen, omdat het radicaal breekt met de traditionele Schriftbeschouwing, die uitgaat van de verhaleninspiratie. Maar juist deze traditionele Schriftbeschouwing heeft de moderne mens van de Schrift vervreemd en ver gehouden. Prof. Kohnstamm rekent op een verantwoorde wijze met de resultaten van het Bijbelonderzoek van de nieuwe tijd, terwijl toch voor hem de Bijbel het boek is, waarin de mens Jezus Christus ontmoet als de Gods openbaring.

De schrijver zegt; dit is een boek, door een leek voor leken geschreven! Zijn bescheidenheid eert hem. Hij is ook inderdaad geen theoloog van professie. Toch is zijn werk theologisch volkomen verantwoord, al is het niet geschreven in de zo bekende theologische dieventaal. Waarlijk een inleiding in de Bijbel voor mensen van onze tijd. Tegelijkertijd een overtuigde en warme geloofsbelijdenis. Ds. WUdschut geeft een inleiding op Jeremia. Hij schrijft meer voor kerkelijke mensen, veel minder critisch dan prof. Kohnstamm, ook minder actueel. De afstand tussen Bijbel en heden blijft vrij groot. De studeerkamer van ds. Wildschut staat was meer geïsoleerd' in de kerk en de wereld van de twintigste eeuw dan die van prof. Kohnstamm. Toch willen wij ook dit boek graag aanbevelen.

Róbert Baelde 22 Juli 1907—15 Augustus 1942, Van Loghum Slaterius, Arnhem 1947 (114 blz. f2.—).

Dit voortreffelijk uitgegeven boekje beoordelen wij niet. Wij aanvaarden het als een kostbaar „in memoriam”. Mr. Robert Baelde is één van de vijf Gestelse gijzelaars, die op 15 Augustus 1942 op de Goirlese heide door de Duitsers werden doodgeschoten. Op die zwarte dag maakte een stomme kogel aan dit prachtige leven, dat nog zo veel beloften in zich droeg, een gruwelijk einde. Welhaast onaanvaard-

baar. Wie nog niet weet, welke offers voor onze bevrijding gebracht werden, leze dit geschrift, dat behalve de beschrijving van het leven en de persoon uit zijn geschriften geeft. Prof. Banning schrijft over „In St. Michielsgestel”.

De laatste woorden van dit edele „in memoriam” schreef mr. Baelde aan het begin van de oorlog; „Verdieping van de christelijke geest in de samenleving is doodeenvoudig een gewetenseis. Wij kunnen eigenlijk niet anders, al proberen wij er nog ijverig aan t*. ontkomen. Wij hebben eigenlijk geen keuze, omdat er voor ons al gekozen is. Gekozen is en door een Macht, die ons tuchtigt, maar tegelijk draagt en ons onze weg in de wereld aanwijst. Onze weg; thuis, tegenover onze vrienden, maar ook hoe wonderlijk dat moge zijn op kantoor, op de straat, aan de werkbank en bij het bouwen aan de Nieuwe Tijd.” J. J. B. Jr.

Aan onze lezers

Met ingang van het volgende nummer verschijnt ons weekblad voorlopig met vier bladzijden meer. De Redactieraad zowel als de medewerkersstaf is uitgebreid (o.a. met prof. H. Kraemer, prof. v. d. Leeuw, mr. dr. A. A. van Rhijn) in verband met het feit, dat voortaan, met behoud van eigen aard en sfeer, Tijd en Taak tevens orgaan is va,n de Prot. Chr. Werkgemeenschap. We zullen echter dan alleen in staat zijn deze uitbreiding, die naar we vertrouwen, onze lezers welkom zal zijn, waar de abonnementsprijs dezelfde blijft, te handhaven, indien onzer lezerskring aanmerkelijk (d.w.z. met minstens 2000 nieuwe abonnees) uitgebreid wordt. We doen dus nogmaals een dringend beroep op allen, voor wie Tijd en Taak iets betekent, dat zij in deze weken zioh naar vermogen zullen inspannen, nieuwe abonnees te werven. Slechts dan alleen kan Tijd en Taak deze uitbreiding volhouden.

Wanneer Tijd en Taak u de boodschap van Evangelie en Socialisme soms mocht verduidelijken, werk dan mee, dat de stem van ons weekblad voller klinkt en verder draagt. Red. secr.

Voor Goud en Zilver iVan Dijk I Steenweg 39 – Utrecht I voormollen j De eekhoorn is verstandig. Hij zorgt voor moeilijke lijden. Deed U dat ook ? Zorgde U reeds voor een levensverzekering ? Zo neen, neem dan een polls bij „De Centrale". Deze maatschappij verdient wegens haar bijzonder karakter • haar steun aan sociaal werk • immers de voorkeur. I en Depos>‘o n \ ,28 DenHa^ Rijnstraat

MV. Dt AftWXXmFCRS • AMTEROMI