is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1947, no 7, 08-11-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man en kind. Doorlopend echter uit zich hier een dichterlijk gemoed, te vaak echter mist men de dichterlijke vormgeving.

M. Mok. Het wankel hart, uitg. Servire, Den Haag 1946, 36 blz., ƒ3.25.

En hier is de echte dichter. Ge hoort dit vanaf de eerste regels en dan mag de toon soms zakken, telkens klmkt weer dat trefzekere woord, waaraan ieder versgevoelige onmiddellijk herkent de echte poëzie. Hier spreekt zich, op vaak aangrijpende wijze, een mens uit, ontsnapt aan de Duitse hel, die niet tot rust kan komen en moeizaam zijn plaats in de wereld-orde zoekt. Het hart wankelt, het mist evenwicht en nu klaagt het over het voor immer geschonden heelal. Er dwaalt een vrouw door deze verzen; de herinnering aan haar laat de dichter niet los en telkens weer poogt hij haar afwezigheid te bezweren door haar beeld voor zich op te roepen, groots en meeslepend, maar tegelijk met het fataal gebaar van een, die weet, dat ze gedoemd is onder te gaan.

Ik zou wel voor deze verzen het woord „prachtig” willen gebruiken, ze hebben iets weelderigs. Mok heeft een grote adem, een cosmische beeldspraak, een rhetorische bewogenheid. De liefhebber van poëzie kan ik dit bundeltje aanbevelen.

J. G. B.

'Tientvdd-nieuivs

Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers ■ Bemveldsweg 3, Bentveld

EUROPA TUSSEN RUSLAND EN AMERIKA

Weekend-conferentie te Bentveld op 22 en 23 November

voor studenten en jongere intellectuelen

Heeft Europa nog toekomst? Ingeklemd tussen twee ■Wereldmachten, die scherp tegenover elkaar staan, is de positie van Europa verre van rooskleurig. Midden-Europa een puinhoop met verslagen, wanhopig om het naakte bestaan vechtende mensen; de landen daaromheen, uitgeplunderd door Duitsland, bedelend om dollars bij Amerika, trachten met inspanning van alle krachten er óf alleen öf tezamen economisch bovenop te komen en een sociale, economische en politieke ineenstorting te voorkomen.

Zal Europa erin slagen om politiek en economisch een zekere zelfstandigheid tussen Rusland en Amerika te bewaren en zó iets van haar eigen eeuwenoude cultuur en van de hoogste geestelijke goederen der mensheid te redden?

Deze vragen benauwen levende en denkende mensen in Europa, in het bijzonder jonge mensen, die de toekomst nog voor zich hebben. Wij weten dat deze vragen voor jongere intellectuelen onontwijkbaar zijn; weten ook, dat velen er voortdurend mee bezig zijn.

Daarom organiseert de A.G. der Woodbrookers deze weekend-conferentie. Wij willen samen nadenken en spreken over: hoe staan de zaken, welke mogelijkheden resten er voor Europa, welke taak en geloofsopdracht rust er daarom op de bewust levende, jongere intellectuelen van Europa?

Beschouw deze aankondiging als 'vriendelijke uitnodiging tot deelname aan de conferentie. Spoedige opgave is gewenst, daar de belangstelling groot, het aantal deelnemers slechts 82 kan zijn.

Programma; Zaterdag 17 uur: Opening door de cursusleider; 18 uur: Broodmaaltijd; 20 uur: Geestelijke aspecten, door prof. dr. G. van der Leeuw Zondag 10 uur: Ochtendwijding; 10.30 uur: Culturele aspecten, door dr. Ph. J. Idenburg (gevr.); 13 uur: Warme maaltijd; 16 uur: Politiek economische aspecten, door prof. dr. P. Kuin: + 18 uur: Sluiting. Daarna broodmaaltijd. Leider, ds. A. van Biemen.

Zakelijke gegevens: Cursusprijs naar draagkracht ƒ4.—, ƒ5.— of ƒ6.—. Wie graag wil komen maar geen ƒ4.— kan betalen, schrijve aan ds. A. van Biemen, Bentveldsweg 5 te Bentveld.

Voor nadere inlichtingen en eventuele opgaven richte men zich tot de administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3 te Bentveld.

Weekend-conferentie voor mensen uit het Verzekeringsbedrijf.

op 29 en 30 November a.s.

De Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers organiseert op 29 en 30 November a.s. een weekend-conferentie te Bentveld voor mensen uit het verzekeringsbedrijf.

Het programma voor deze conferentie, opgemaakt in overleg met enkele mensen uit het verzekeringsbedrijf, luidt als volgt:

Opening; Zaterdag 17 uur. Broodmaaltijd: Zaterdag 18 uur. De zedelijke en religieuze grondslagen van de sociale zekerheid, door Mr. A. H. Heering, Zaterdag 20 uur.

Ochtendwijding: Zondag 10 uur. De toekomst van het verzekeringsbedrijf, gezien in de richting van een socialistische maatschappij door Mr. S. Mok: Zondag 10.30 uur.

Warme maaltijd: Zondag 13 uur. De positie van de employé als bedrijfsgenoot door Drs J. Oudegeest: Zondag 16 uur.

Sluiting: Zondag 18 uur. Daarna broodmaaltijd. Zakelijke gegevens: Cursusprijs naar draagkracht: ƒ4.—, ƒs. of ƒ6.—. Echtparen ƒ8.—, ƒ9.— of ƒ 10.—.

Voor nadere inlichtingen en eventuele opgaven richtte men zich tot de Administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldseweg 3, Bentveld.

WEEKEND-CURSUS VOOR AMBTENAREN.

Op 18 en 19 October waren in Bentveld ongeveer 70 ambtenaren bijeen om een aantal vragen te bespreken met betrekking tot de interne ambtelijke verhoudingen, die op een conferentie van een soortgelijk gezelschap in Februari jl., niet aan de orde waren gekomen. Er waren vogels van diverse pluimage, van brandweerman in gemeentedienst af tot hoofdambtenaar van een Ministerie toe. Aanvankelijk was de stemming ook .wat stijf; de kennissen van vroegere gelegenheden vonden elkaar wel, maar er was weinig gesprek tussen onbekenden. Na de eerste inleiding werd dat echter al gauw beter. Drs H. A. Hutte, die onder de titel „De ambtelijke dienst als arbeidersgemeenschap” een uitstekend overzicht gaf van de stand van het psychologisch onderzoek in de arbeidersgroep, zoals zich dat in de industrie heeft voltrokken, sprak zelf wel niet over de ambtelijke verhoudingen maar bracht op deze wijze de cmsisten des te beter aan het denken over wat zijzelf dagelijks in hun eigen arbeidsgroep beleven. De uitvoerigs inleiding en de nabespreking hielden ons tot 11 uur bezig. De meesten zochten daarna al gauw him slaapsteê op, teneinde de volgende morgen tijdig aan het ontbijt te zijn.

Zondagmorgen sprak de heer D. W. Walkate, directeur van de Centrale Personeelsdienst, over „Kadervorming onder ambtenaren”. Op welke wijze kunnen de leiding en de organisatie in het ambtelijk apparaat snel op een hoger plan worden gebracht, zodat het beter aan de eisen des tijds voldoen kan? Naast algemene vakscholing en maatschappelijke en culturele vorming is hier nodig kadervorming, zowel voor het aanwezige leidinggevend personeel als voor de aanwezige leiders op hoger en lager niveau. Kadercursussen onder deskundige bedrijfspsychologische leiding en bedrijfskadertraining volgens de tijdens de jongste oorlog in de U.S.A. uitgewerkte methoden zullen hierbij de voornaamste hulpmiddelen moeten zijn. De overheid zal hiervoor tijd en geld beschikbaar moeten stellen; binnen enkele jaren zal blijken, dat de resultaten ruimschoots tegen de kosten cpwegen. Maar niet alleen voor de vorming van het zittende en toekomstige' hoger personeel vroeg spreker aandacht; hij wil ook de ongeschoolde groep hulppersoneel (bodes, chauffeurs, koeriers), welker houding tegenover het publiek zo belangrijk is, een zekere scholing doen ondergaan.

Na de middagpauze, die door het prachtige herfstweer velen tot lange wandelingen heeft verleid, kwam onze cursusleider, dr J. F. de Jongh, aan het woord over „De geestelijke, maatschappelijke en cultmele vorming van de ambtenaar”. Hij 'wees erop, dat in het bijzonder ons middelbaar onderwijs niet meer voldoet aan de behoefte aan algemeenmaatschappelijke scholing. Niet alleen de ambtenaren lijden daaronder, maar ook technici, beoefenaren van vrije beroepen en andere groepen der bevolking. Het is hoog tijd, dat hierin wordt voorzien, en iedere groep zal hier voor zichzelf moeten zorgen* zolang geen algemene verbetering in het onderwijs wordt gebracht. Spreker ontwikkelde voor deze vorming een programma, rekening houdende met de eisen, waaraan het moderne ambtenarenapparaat met zijn grote macht in de eerste plaats moet voldoen: het moet de regering dienen en het moet tussen overheid en burgerij bemiddelen. De inleider dacht zich een Instituut voor ambtelijke vorming, waarin zowel de overheid als de ambtenarenorganisaties deel zullen nemen, en dat ten doel zal hebben de vorming zoveel mogelijk te stimuleren en zo nodig zelf ter hand te nemen.

In de discussies op de drie inleidingen kwamen achtereenvolgens voornamelijk aan de orde: de betekenis van de sociale positie van de ambtenaar voor de teamspirit; de mogelijkheden en moeilijkheden van scholing van ouderen in het ambtenarencorps en de taak van de vakbeweging bij het vormingswerk. Met de gemeenschappelijke avondmaaltijd was deze

geslaagde conferentie ten einde. Ze zal zeker aan velen stof ter overdenking gegeven hebben en een stimulans zijn bij het verrichten van de eigen taak.

A.G.-WERK IN HET NOORDEN.

Onlangs hebt u in dit blad iets künnen lezen over plannen, die de Noordelijke Commissie voor het A.G.-werk in Kortehemmen wilde gaan uitvoeren. Intussen is in Groningen en Drente een aantal actieve A.G.-leden begonnen met werk op te zetten voor de leden en belangstellenden in de provincies Groningen en Drente.

Hoewel de coördinatie van deze groep en de Noordelijke Commissie haar beslag nog niet heeft gekregen overleg is nog gaande heeft deze Groningse groep niet stil gezeten.

Verder zal in een 6-tal cursusbijeenkomsten te Groningen besproken worden het boek van prof dr. W. Banning „Het vraagstuk van de Arbeid” Men hoopt dit ook in andere plaatsen in de provincies Groningen en Drente te doen.

Als afsluiting van dit stuk cursuswerk hoopt men met zoveel mogelijk cursisten deel te nemen aan een weekend in Kortehemmen over hetzelfde onderwerp Op 13 en 14 December a.s. organiseert deze groep een weekend-conferentie in het Natuurvriendenhuis „De Hondsrug” te Noordlaren over het thema: „Hedendaags Socialisme”.

Programma: Zaterdag 17.30 uur: Opening; 19.30 mn: De Orthodox Protestanten en het Socialisme, door ds. J. E. Uitman te Groningen (gevr.). Zondag 10 uur: Ochtendwijding; 10.30 uur: De buitenkerkelijken en het Socialisme, door J. Tuin te Hoogezand; 13 uur: Warme maaltijd; 14.30 uur: De Christen Humanisten en het Socialisme, door ds. J. Goorhuis te Groningen; 17 uur: Sluiting. Leiding H. Roelfsema, Groningen.

Kosten: naar draagkracht ƒ2.— of ƒ3.—. Echtparen ƒ3.50 of ƒ5.—. Aanmelding voor deelname aan: S. Knigge, Kamperfoeliestraat 53, Groningen, en wel vóór 3 December.

Vormingscentrum ~De Vonk”

In het Vormingscentrum „De Vonk” te Noordwijkerhout wordt van 10 November tot 20 December een cursus georganiseerd voor meisjes van 14, 15 jaar, die geen verder onderwijs ontvangen en nog niet in het bedrijfsleven zijn opgenomen. De leiding van „De Vonk” hoopt deze meisjes door een internaatsverblijf van zes weken een steun te geven, waardoor ze beter bestand zullen zijn tegen de neerhalende invloeden <van het maatschappelijk leven. Nu vragen we niet om adressen van meisjes, want de cursus is al volgeboekt. Maar toch komen we om hulp. De meisjes zullen natuurlijk veel practisch bezig zijn, ze zullen o.a. leren van kleine resten aardige gebruiksvoorwerpen en speelgoedbeesten te maken, ze zullen de Vonkdekens (die vele rafels vertonen!) keurig omhaken, ze zullen... ja, ze zullen... maar waar zijn die kleine resten: wol, zij, lapjes? Niet op „De Vonk”. Maar misschien wel op uw zolder of in een doos in uw kast of in een vergeten la van uw kabinet. Och... kijkt u het eens na en stuurt u dan een klein pakje naar „De Vonk”! En als u helemaal niets meer heeft, kunt u dan een of twee punten missen? U kunt ze eigenlijk niet missen, maar misschien -wilt u ze af staan! Ze worden heel gaarne met hartelijke dank ontvangen door de leiding: W. Bos en C. H. Dommisse.

Gezocht in omgeving van Utrecht gezellig tehuis voor verpleegster (30 jaar), die om gezondheidsredenen enige maanden buiten moet wonen. Liefst daar waar piano aanwezig is. Br. met gevr. pensionprijs onder no. A 5144 bureau van dit blad

van Dijk VOOR GOUD EN ZILVER Steenweg J9 – UTRECHT

’N LIEVE ZORE ERBIJ, een zorg, waaraan U gaarne zo goed mogelijk wilt voldoen! Dan sluit U ook een studie* of uilzetver* zekering bij «De Centrale , de maatschappij die belangrijke financiële steun verleende op sociaal gebied, o.a. aan ontwikkelingswerk. i ' I \