is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1948, no 15, 10-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde

VV*cv/<^cw>cev»sc^^|?

Wat zullen wij bovenaan de lijst van wensen voor 1948 plaatsen? Laat het ditmaal de orde zijn. Onze wereld roept om dat is de les, die voor ons in het jongste verleden ligt opgesloten en die ook in onze tijd opnieuw gehoord wordt. Het komt er slechts op aan, of er een orde in het leven geroepen kan-worden, die geestelijk verantwoord en sociaal gezien ook vruchtbaar is.

Het laat zich echter ook denken, dat men niet van de orde,, maar van de wanorde ais beginsel uitgaat. Dat zuilen zij doen,, die niet in een nieuwe maatschappelijke vormgeving geloven, voordat met de oude radicaal is afgerekend. Daarom zullen zij staking op staking organiseren en als het nodig is zullen zij zelfs tot andere middelen hun toevlucht nemen. Liever de verwarring in de hoop op verbetering, zeggen zij, dan de orde, die een schijnorde is. Ogenschijnlijk lijkt er iets voor dit standpunt te zeggen, maar de theorie is onschuldiger dan de practijk. In de practijk betekent afbraak honger en kou voor tallozen, die zelf hartgrondig naar een nieuwe orde verlangen. Bovendien is het de vraag, of de vernieuwing ooit daar zal doorbreken, waar men uitgaat van de afbraak. De afbraak is daar het meest radicaal, waar er het minst over gesproken wordt. Dat heeft ons Christus geieerd, die een absolute vernieuwing tot stand bracht en daarbij terloops een enkele toespeling op de afbraak maakte.

Het viruien van een, werkelijke orde zou een belangrijke inzet voor het komende jaar zijn. Wij dienen ons er dan echter wel uitdrukkelijk rekenschap van te geven, welke orde daarmee bedoeld is. Want voor Hollandse oren wordt het woord ,torde” zo gauw verstaan als „netjes” of „keurig”. H§t kUnkt als een niet gering compliment, wanneer de zaken „keurig in orde” zijn. Maar dit begrip heeft een nasleep van burgerlijkheid, waarvan geen enkele bevruchtende invloed voor het maatschappelijk leven is te verwachten. Ook herinnert ons het woord „orde” al te zeer aan de ambtenarij en als er ergens gevaar van is te duchten, dan is het van de ambtenarij, niet het minst voor het socialisme. Ja, het zou wel eens kunnen zijn, dat het socialisme in de ambtenarij een roemloos einde vond. Daarom zou het de moeite waard zijn om na te gaan, wat het, kwaad is van de ambtenarij (let welj ik zeg niet van de ambtenaar). Ambtenarij is een toestand van besluiteloosheid, het verschuiven van een beslissing naar een volgende instantie, maar dat is in een wereld, waarin het aan alle kanten kraakt dood-gevaarlijk. Als er geen beslissingen in kort geding worden genomen, loopt het met de wereld vast, of men krijgt de dictatuur, wat beide op hetzelfde neerkomt.

Daarom is het van het grootste belang, dat er in het komende jaar een ernstige bezinning op de orde plaats heeft. Het Protestantisme zal zelf hierin moeten voorgaan, want dit is al een heel slecht voorbeeld, dat de wereld krijgt. Een begin maakt de- Hervormde Kerk door met een nieuwe kerk„orde” voor de dag te komen. Moge ook het socialisme de noodzaak zien, opdat het niet in stakingschaos of ambtenarij -orde ondergaat. Werkelijke orde kan daar alleen zijn, waar een begin is, een geestelijk begin. Niet „een” beginsel, want die zijn er al vele in de wereld, maar „het” begin. Dan lijkt het nog altijd het meest beproefd om hierbij aan te sluiten: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. A. F. L. VAN DIJK.

Algemene Vergadering te Utrecht op Zaterdag 14 Febr. 1948

Het lag in het voornemen van het Bestuur om in de maand Januari 1948 de afdelingen van onze gemeenschap in een algemene samenkomst bijeen te roepen, doch aangezien wij met het huren van een zaal in deze maand niet konden slagen, hebben wij deze bijeerikomst eerst op Zaterdagmiddag 14 Febr. ’4B, te 14 uur in het N.y.-Huis Oude Gracht te Utrecht kunnen stellen. Wij hebben daartoe de zogenaamde Nieuwe Zaal gehuurd en hopen in deze verwarmde 'zaal een belangrijk onderv/erp te kunnen bespreken. De bedoeling is, dat de heren N. Stufkens en J. H. Scheps ieder een belichting zullen geven van het. onderwerp: „Onze verhouding tot het Rooms-Katholicisme”. Deze tweeërlei belichting veronderstelt geen politiek debat, doch een variërend belichten van dit probleem. Allerlei quaesties als ons staan tegenover de K.V.P., het anti-papisme enz. zullen daarbij ter sprake gebracht kunnen worden. De leden zullen zich geheel kunnen uitspreken. Wij nemen derhalve aan, dat de afdelingen goed op deze vergadering, die tijdig aangekondigd wordt, vertegenwoordigd zullen zijn. Aan alle leden zal persoonlijk een uitnodiging, tevens bewijs van toegang, gezonden worden. Ofschoon de secretarissen van de afdelingen hun leden omtrent deze vergadering wel mogen inlichten, is het zenden van een convocatie niet nodig. Men houde 14 Febr. '4B vrij.

De afdelingen krijgen de reiskosten voor één man op de gebruikelijke wijze v^goed.

Lectuur.

Er zijn afdelingen, die de beschikbare lectuur bestelden, er zijn ook afdelingen, die niets van zich lieten horen. De lectuur moet weg, vrienden. Hoe vlugger hoe liever. En de „Tijd en Taak”-actie moet voortgang hebben. Welke afdeling bestelde of dééd , nog niets?

Waarom Nuth (L.) geen afdeling van de P.C.W.G. heeft.

Wij hebben in December 1947 in Limburg enige spreekbeurten vervuld en spraken o.a. te Nuth in Limburg. Waarom richt u hier geen afdeling van de P.C.W.G. on, vroegen wij een der vrienden. Om- • dat, zo luidde het antwoord „omdat, wij slechts 22 leden in de afd. van de Partij hebben en daarvan 20 Protestant zijn. Wanneer wij met deze 20 mensen een afdeling van P.C.W.G. oprichten, wil dit zeggen, dat de afdeling vergadert zonder de twee man niet-Protestanten en dat willen wij cnie 2 Rooms-Katholieken niet aandoen.”

Wij gaan er mede accoord, als... deze 20 leden ook abonnent zijn op „Tijd en Taak”.,.

Afdeling ’s-Gravenhage.

Vrijdag 6 Febr. 1948 spreken voor de 'P.C.W.G. de prof. G. V. d. Leeuw en W. Banning. Deze avond moet u nu reeds noteren. U'kunt kaarten verkrijgen bij onderstaande adressen: Daguerrestraat 27, Camera öbscurastraat 82, Hulsthorststraat 307, Dorgersdijk 34, Van Lumeystraat 1 en het Volksgebouw – Kamer 12. Prijs der kaarten 35 c. Wij nemen aan, dat de zaal vol lopen zal.

Utrecht.

De bestuurders van de afd. van de P.C.W.G. in de provincie Utrecht worden verzocht Vrijdag 23 Januari 1948 vrij te houden en de bijeenkomst, uitgaande van de Contact-Commissie in deze provincie bij te wonen. Deze samenkomst wordt gehouden bij de secretaris van de afd. Utrecht, Spaarnestraat 28 (ongeveer tien minuten met busj lijn ste bereiken)! Wij nemen aan, dat de bestuurders van de Utrechtse provinciale afdelingen hiervan goede nota zullen nemen.

Oegstgeest-Leiden verenigd. De secretaris van de afdeling Oegstgeest van de P.C.W.G. meldt ons, dat deze afdeling besloten heeft zich met de afdeling Leiden te verenigen. Deze afd. leunt practisch op de afd. Leiden en gezien de weinige mogelijkheden heeft zij in aansluiting bij Leiden bevrediging gezocht.

Afdeling Amsterdam.

De penningmeester van de afdeling Amsterdam van de P.C.W.G. vraagt de leden over 1948 een vrijwillige bijdrage te storten op gironummer M 4564 t. n. V. D. N. G. van Meurs. Deze vrijwillige bijdragen stellen ons in staat, zo merkt hij op, vooral in het jaar van de verkiezing de propaganda

intensiever ter hand te nemen en vooral een goede schriftelijke propaganda te voeren.

Onder de energieke leiding van onze propagandaleider E. M. Buter, colporteerden 14 van onze leden tijdens de jaarwisselingshijeenkomst van de partij in het R.A.1.-gebouw. Resultaat: onze voorraad „Tijd en Taak” (160 exemplaren) en brochures (110 exemplaren) totaal uitverkocht en wij hadden zeker nog meer kunnen verkopen. Bij Buter, Jacob Obrechtplein 3, zijn nog enige verslagen te verkrijgen a 90 cent, van de discussie tussen prof. Diepenhorst en ds Buskes Jr. Ook proefexemplaren van „Tijd- en Taak”.

In West I en West II wordt onze 2e Huisbijeenkomst gehouden op Dinsdag 13 Januari 1948, ten huize van pg. D. H. Herlaar, Admiralengracht 2161. Na onze uitstekende eerste bijéénkomst (14 deelnemers) spreekt nu pg. v. Meurs over „Christendom en Socialisme”.

De partij-afdeling Watergraafsmeer organiseert op Vrijdag 16 Januari 1948 een openbare vergadering in het gebouw in de Bunzenstraat, hoek Kruislaan-Middenweg, des avonds om 8 uur. Spreker ds M. Groenenberg. Onderwerp vermoedelijk „De geestelijke achtergronden van het socialisme”. Kaarten verkrijgbaar bij: A. den Bregen, Celsiusstraat 461; Koch, Oogststraat 10; mej. E. Halm, Archimedesweg 49. Medewerking verlenen nog: het socialistisch zangjcoor „Paraat” en mevr. Roozemond, piano. Wij wekken onze leden op, zoveel mogelijk kaarten te verkopen.

Bericht inzake werfactie „Tijd en Taak”.

Verscheidene secretarissen h'ebben ons gevraagd, of zü de proefadressen van „Tijd en Taak” en de nieuwe abonnementen aan ons adres of aan de uitgeefster, de N.V. Arbeiderspers, moeten opgeven. Ons antwoord luidt: geeft alle adressen, proefadressen en nieuwe abonnementen, rechtstreeks aan de N.V. De Arbeiderspers op. In de practijk deden de meeste secretarissen dit toch en het bevordert een vlotte afhandeling van zaken. Wij geven uit de aard der zaak door, hetgeen wij krijgen, doch aangezien ' deze adi-essen toch op het Hekelveld terecht moeten komen, kunnen de secretarissen het materiaal even goed dadelijk doorzenden. Klachten over het niet-ontvangen van „f. en T.”, eveheens bij de Arbeiderspers. .Onze administratie is geheel bij, wat betreft het doorzenden van namen en adressen, zodat het niet ontvangen van „Tijd en Taak” alleen bij de n"v. De Arbeiderspers te Amsterdam kan worden uitgezócht.

Alle bestellingen van onze geschriften zijn eveneens tot de laatste order uitgevoerd, zodat alle bestellingen, ook de particuliere orders, ontvangen moeten zijn.

Op de vraag van een secretaris en van een nietsecretaris in zake de namen en adressen van de voormalige Vrijzinnig-Democraten moeten wij mededelen, dat ons kaartsysteem generlei aanduiding bevat inzake het al of niet —■ voormalig lid zijn van de V.D.B. Wanneer deze Vrijzinnig-Democraten zich Protestant voelen, zijn zij even welkom in onze gelederen als welke andere Protestanten ook. Men moet echter alleen leden inschrijven, die zelf als zodanig beschouwd willen worden.

Comité van Actie verkiezingen.

Op* verzoek van het partijbestuur' heeft ook de P.C.W.G. een commissie gevormd teneinde in overleg met de Commissie ■ van Drie uit het P.B. de actie'te leiden. Daartoe zijn aangewezen de H.8.- bestuurders mr G. van Walsum, J. H. Scheps en R. V. d. Brug, 'terwijl ook pg Kees Jongkind Hudsonstraat 154 te Amsterdam-West in deze commissie is opgenomen. Dit laatste om het contact met de belangrijke stad Amsterdam-te bewaren.

De Secretaris van de

P.C.W.G. i. d. P.v.d.A.

Baarnscheweg 36

Den Dolder. (Tel. 3114 K 3402).

Ned. Chr. Jongeren Gilde

Voor het N.C.J.G. ontvangen van: P. C. de J. te Middelburg ƒ 10, W. B. te Apeldoorn ƒ 10, Mr F. A. V. T. te Leiden ƒ 10, J. v. G. te A’dam ƒ 5, Dr W, B. te Driebergen ƒ 5, W. G. O. te Zelhem ƒ 2.50, J. V. te Sneek, ƒ 2.50, P. C. J. S. te Alkmaar ƒ 2.50, J. V. d. M. te Santpoort f 2.50, Mevr. K. te Haarlem ƒ 2.50, C. 3. te Zwolle ƒ 2.50, Mej. W. C. H. te Nieuwersluis ƒ 2, Mej. M. J. P. te A’dam ƒ 1, Mevr. H..A. C. v. D.—Z. te Bussum ƒ 1, Mevr. M. C. B. te Voorschoten ƒ 1. Hartelijk dank. J. J. BUSKES Jr.