is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1948, no 19, 07-02-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schapen, beroept men zich niet mgpr op de staatsrechtbanken, maar onderwerpt men zich vrijwillig aan de uitspraken van zelfgekozen scheidsmannen; wordt het zelf , spinnen bij de agrarische bevolking in het stille seizoen weer ingevoerd om onafhankelijk te worden van werkloosheid en voorziening door Engelse industrie. En wat het belangrijkste is: dit is geen opportunisme, geen keuze van de nuttigste, voor de Britten het moeilijkste te bestrijden strijdwijze, maar onwrikbaar geloof aan de goddelijke zedewetten, dat ook niet wankelt bij mislukking; dan is het menselijk ongeduld nog te groot, de innerlijke overtuiging nog niet hecht – genoeg geweest; aan een onrechtvaardig bewind mag de Indische nationale beweging geen deel hebben, ook al biedt dat tijdelijke voordelen.

De koloniale machthebbers antwoorden met hun methoden: openbare geseling is aan de orde van de dag, de gevangenissen geraken overvol, maar het Indische volk aanvaardt het martelaarschap en begint in plaats van tot terrorisme over te gaan de strijd tegen eigen misstanden, tegen de „onaanraakbaarheid” der Paria-kaste bovenal en tegen de eeuwige strijd tussen Mohammedanen en Hindoes.-

Hoezeer de geest, waarin Gandhi leiding gaf werd begrepen, bleek toen hijzelf in 1922 werd gevangen genomen en tot 6 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld; deze 18e Maart werd voortaan als boete- en vastendag gevierd. In 1924 werd Gandhi op grond van zijn gezondheid in vrijheid gesteld, maar liet de politieke actie voorlopig aan anderen over. Na de dood van Das en de mislukking van de autonomie-voorstellen van de commissie-Simon, nam hij de politieke leiding weer op zich om een gewelddadige strijd te voorkomen. Zijn gezag onder zijn eigen volk werd steeds groter, zodat men hem nauwelijks meer gevangen kon nemen; in '1929 werd hij, tegelijk met de officiële eis van het Indische Congres ter verkrijging van de Dominion-positie voor India, door dit. Congres met dictatoriale macht bekleed om de strijd der burgerlijke ongehoorzaamheid voort te zetten, indien deze eis werd verworpen; dit geschiedde inderdaad en de boycot van alcohol. Engelsetextiel en van het zoutmonopolie volgde; in Januari 1931 gaf Engeland het verzet op en werden Gandhi en zijn medeleiders, die weer in hechtenis waren genomen, vrij gelaten om deel te nemen aan de rondetafel conferentie, waar een grondwetsontwerp in de zin van de dominion-status ter tafel kwam; een accoord kwam vooraf tot stand, waarbij de vrije zoutwinning werd toegestaan, de politieke gevangenen werden vrij gelaten tegenover een schorsing » van de veldtocht voor burgerlijke ongehoorzaamheid.

De Ronde-tafel conferentie liep in het zand en op Gandhi’s bericht dat er niets rfieer van te. hopen viel, begon de boycot van het Britse gezag weer, dije zo zeer verscherpte dat Gandhi wederom in de gevangenis werd geworpen, evenals zijn vrouw. Zelfs daar zette hij zijn strijd voort; toen Londen India in 1932 een kieswet oplegde, waarin het niet geraadpleegd was, begon hij een hongerstaking, die de steun van de hogere Hindoe-kaste aan de eis van politieke rechtsgelijkheid der paria’s ten, gevolge had; daarop gaf ook de regering toe. Op 1 Januari kwam Gandhi op vrije voeten maar werd nog driemaal in hechtenis genomen vóór hij in Mei definitief vrij geiaten Werd op voorwaarde dat hij zich tot Augustus 1934 van politieke actie zou onthouden. Aldus gebonden, kon hij niet verhinderen, dat de Indische vrijheidsstrijd zich naar het parlementaire terrein ver-

legde, waaraan ook hij sedert 1934 deelnam; daarbij ging de scheiding steeds meer over op Nehroe en anderen. Hij bleef echter de géestelijke vader der beweging.

Vrijheid en scheiding Toen na de tweede wereldoorlog de dominion-status voor India werkelijk een feit werd, verzette hij zich tevergeefs tegen de scheiding van dat grote land in een Hindoestaat en een Mohammedaanse (die naar een letter-cómbinatie van de samenstellende landen Pakistan werd genoemd) Maar nu de gehate overheerser eindelijk een royale houding voorbereid door Cripps in de oorlog aannam en bij monde van Attlee verklaarde, dat midden -1947 er geen Britse ambtenaren zouden overblijven, behalVe de gouverneurs namens de Koning, waartoe Mountbatten en Djinnah werden benoemd, laaide de onder- ' linge haat tussen beide hoofdgodsdiensten telkens opnieuw op en werd de scheiding en daarmee de gruwelijke gedwongen verhuizing van acht millioen mensen een feit. En ook na de scheiding duurde de strijd voort; nu om het gebied van Kasjmir, welks Hindoe-maharadja na een opstand van zijn Mohammedaanse boeren (ondersteund door Pathans uit Pakistan) zich aansloot bij India en aan Mountbatten om .militaire hulp vroeg. Toen deze verleend werd, lokte dit weer tegenweer door Pakistan benevens een formele klacht bü de Veiligheidsraad uit: Ook elders in India werd de toestand tussen de aanhangers van beide hoofdgodsdiensten steeds meer gespannen: Om hierin verbetering te brengen begon Gandhi weer op 12 Januari te vasten, totdat een aantal besluiten werden genomen, die de scherpste tegenstellingen overbrugden: onder andere werden de moskeeën voor de in India gebleven minderheden weer geopend. Gandhi wist dat hij op zijn leeftijd de dood riskeerde, maar dat wisten de Moslim’s en Hindoe’s ook en de verzoening kwam op 18 Januari tot stand. Maar dit was niet naar de smaak der activisten van beide kanten en een jonge Hindoe loste de noodlottige schoten. Was het een jonge Mohammedaan geweest, dan was op de dood van ~de Grote Ziel van Indië” reeds onmiddellijk een bloedbad gevolgd. Nu hebben de Moslim’s geen aanleiding tot strijd en de Hindoes veeleer tot schaamte. Maar wat de toekomst moet brengen nu deze profeet aan India is ontvallen, durft niemand te voorspellen. W. VERKADE.

VERVOLG VAN PAGINA 1 het christelijk gehalte van onze maatschappij en ons persoonlijk leven. Die persoon en dat werk, zij mogen dan niet christelijk zijn, herinneren ons aan enkele woorden van het Evangelie, die wij op nonactief gezet hebben of in elk geval zó uitgehold hebben, dat er van hun oorspronkelijke geestelijk-revolutionnaire betekenis niets meer is overgebleven. Die persoon en dat werk dringen ons daarom tot bezinning op de vraag, wat wij met die vergeten en in elk geval verwaarloosde woorden van Jezus in ons leven doen.

Met grote eerbied en schaamte staan wij bij de baar van de Mahatma.

Indien wij nu maar één ding diep beseffen: de dood van Gandhi betekent niet, dat wij van hem af zijn. Zijn persoon en zijn werk blijven spreken. En misschien zullen wij pas na vele jaren zien hoe groot Gandhi geweest is. We staan nu nog te dicht bij hem om die grootheid naar waarde te schatten.

ﻫ ï>«r

V.A.R.A.-Rode. i

Het lid van het H.B. van de P.C.W.G., Jhr Mr T. A. J. Schorer, zal Zaterdag 14 Februari 1948 15—15 uur 15 min. spreken voor de Radio over het onderwerp: „Perspectieven”.

Deze uitzending wordt door de Vara, in samenwerking met de P.C.W.G., verzorgd.

Algemene Vergadering te Utrecht.

Aan alle leden zijn de uitnodigingen tot het bijwonen van de Algemene Vei'gadering te Utrecht te houden, -verzonden. De leden zullen hebben vastgesteld, dat de datum vei-zet is van 14 op 21 Febr. en dat de plaats van samenkomst Mariaplaats, in het gebouw voor Kunsten en Wtetenschapiren zal zijn. Aangezien wij de zaal betrekkelijk bijtijds dienen te verlaten, moest de samenkomst om 14 uur aanvangen en -wij vertrouwen, dat de leden hun medewerking, door tijdige komst, niet zullen ont‘houden. De Afd. krijgen de kosten van één afgevaardigde vergoed, doch alle leden zij», op vertoonvan de kaart, welkom.

Attentie. H.H. Predikanten, Leraren, Onderwijzers Willen de leden-predikanten Maandag 1 Maart 1948 pogen vrij te houden, teneinde een belangrijke vergadering van de leden-predikanten van de P.C.W.G., waarschijnlijk te Utrecht, -bij te wonen? De leden-leraren en onderwijzers, alsmede de leden van de (bijzondere) Schoolbesturen worden verzocht Zaterdag 6 Maart voor te behouden.

De bijeenkomst voor ondei-wijzers vangt om 14 uur, die der predikanten om 11 uur aan. Nadere bijzonderheden volgen.

Afdeling Amsterdam. 1) West I en West 11.

Op Dinsdag 10 Februari a.s., des avonds om 8 uur, spreekt ten huize van de familie D. N. G. van Meurs, Paramariboplein 23 huis, de Indonesiëexpert, de heer J. A. Meijers, over het onderwerp „Van Djacatra tot Djokjakarta”. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

2) Watergraafsmeer en Oost I.

Op Vrijdag 13 Februari a.s. houden wij onze eerste huisbijeenkomst in Amsterdam-Oost, en wel des avonds om 8 uur ten huize van de familie De Vries, Linnaeusparkweg 185. Kees Jongkind houdt een korte inleiding over: Wij, Protestanten, in de Partij van de Arbeid”, waarna ruimschoots gelegenheid tot gedachtenwisseling zal zijn. Wij rekenen op aller aanwezigheid I

3) Welke buurt volgt met zijn huisbijeenkomst n,a Oost? Wij rekenen op activiteit in deze!

4) Onze colportageleider E. iJI. Buter, Jac. Obrechtplein 3,-ibeschikt over enige exemplaren van een verslag van de discussie-avond tussen ds J. J. Buskes Jr -en A. J. Koejemans over: Christendom en Communisme”. Haast UI

Afdeling Haarlem.

Na de zeer geslaagde vergadering in December met als spreker mr dr Van Rhijn, hielden we op 20 Jan. een huishoudelijke bijeenkomst. Na afdoening van enkele zaken sprak op deze vergadering voor ons pg. mr De Jong uit Den Haag over het ondei-werp: „Huwelijks- en Echtsoheidingswelgeving”. We kregen een goede indruk van de moeilijkheden van dit -vi-aagstuk. Aan de discussie werd vooral deelgenomen door advocaten en kerkelijke ambtsdi%gers. Het bestuur van de plaatselijke afdeling van de Hum. Werkgemeenschap was als gast in ons midden en kreeg een indruk lioe wij materie benaderen.

Het bestuur is -bezig leesclu-bs te vormen, waarin besproken zal worden het bost van dr Dippel „Kerk en wereld in de crisis”. Aanmeldingen tot deelneming bij het secretariaat. Pijnboomstraat 122. Het voornemen bestaat ongeveer half Maart een openbare vergadering te beleggen, waarvoor als spreker is gevraagd ds R. Bijlsma uit Amsterdam. Nadere berichten volgen nog.

De secretaris, CHR. A. ALDERS

De secretaris van de P.C.W.G.

in de P.v.d.A.

Den Dolder, Baarnseweg 36. Tel. 3114 K 3402

herdenkingsbijeenkomst bij GANDHI’S DOOD.

Maandag 9 Februari, des avonds 8 uur, in de Vrije Gemeente, Weteringschans 6—B. Sprekers: Ds J.J.BUSKES Jr, J. B. MEYER, H. VAN, RANDWIJK, Ir P. SCHUT. Kaarten Verkrijgbaar aan de bureaux en aan de zaal. Opening der zaal 7.30 uur. Entrte ƒ 0.35.