is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1948, no 40, 03-07-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i>e i*er CPjy. Vl/*ev/<«jrvMcc>-isc

ALGEMENE MEDEDELINGEN

„Doorbraak” 1 is uitgekomen en wanneer dit nummer’ van „Tijd en Taak ’ verschijnt, is nummer 2 van „Doorbraak” ook uitgekomen. Gaarna vernemen wij het oordeel van de leden van de P.C.W.G. Als geschrift nr. 3 kwam uit een brochure V3n mevrouw M. J. de Geus-Smelt over „De Christen-vrouw en de P.v.d.A.” Ook dit geschrift zal verzonden zijn wanneer dit nummer van „T. en T.” uitkomt. Daarmede heeft de Werkgemeenschap aan haar verplichting, u- in de dagen der verkiezing bij te staan, voldaan.

Bijna al onze afdelngen hebben gereageerd op onze verzoeken en bijna alle afdehngen hebben lectuur verspreid onder Protestanten. Dordrecht spant de kroon. Dordt werkte alleen van ieder geschrift 17.000 exemplaren weg. Hulde afdeling Dordt!

UITSLAG VERKIEZINGEN

Zouden onze secretai-issen, dadelijk na het bekend worden van de uitslag der verkiezingen, aan ons secretariaat op afzonderUjk papier a.u.b. deze uitslag willen bekend maken, liefst met vergelijkend materiaal, zeker van de vorige verkiezing. Willen zij daarbij vergelijkingen maken ten aanzien van de Protestanten? Wanneer de secretarissen dit niet kunnen doen, laten zij alsdan een man met „klerkengeest” opzoeken, bereid en in staat dit werkje over te nemen? Telefonische berichten kunnen opgegeven worden K 3402, nummer 3114.

LECTUUR.

De brochure van mr Van Walsum „De Partij van de Arbeid en de Kerken” loopt uitstekend. Bestellingen zijn uitgevoerd, doch zij moet geheel worden uitverkocht. Dat kan, als u allen bestellen wilt.

Het boekje van ds R. Bijlsma hebben wij nog en het geschrift van ds D. Bakker ligt op de pers. Idem de documentatie van pg De Loor over de Sneker affaire.

Fa. W. ten Have (Kalverstraat, Amsterdam) wil het geschrift van ds Ph. Kohnstamm gaarne, tegen korting, in commissie geven. Indien er af-

Jjestafelnuuws

Marie C. van Zeggelen. Kartini. Een baanbreekster voor haar volk. Roman. J. M. Meulenhof. Amsterdam. Derde druk 1947.

Wanneer eens een gedetailleerde geschiedenis zal worden geschreven over het „ontwaken” van Indonesië, zal de figuur van Raden Adjeng Kartini er een bijzondere plaats innemen. Zij was de eerste Javaanse vrouw, die in opstand kwam tegen de onwaardige positie van de Indonesische vrouw. Heel wat leed en tegenwerking, zelfs van haar eigen vader, R. M. Adipati Ario Sosroningrat, Regent van Japara, had zij te verduren. We kennen haar leven uit haar brieven, die in 1911 onder de titel: „Door Duisternis tot Licht” werdensgepubliceerd en het zijn deze brieven, die Marie van Zeggelen tot leidraad dienden bij het schrijven van Kartini’s levensroman. Niemand beter dan deze schrijfster, die in haar boeken blijk gaf van een liefdevol begrijpen van het Indonesische volk, kon het milieu, waarin Kartini opgroeide, beschrijven. Zij is er meesterlijk in geslaagd, ons een waar en duidelijk beeld te geven van Kartini’s jeugd en ontwikkeling,’ van het gezinsleven, de adat, die deze adellijke meisjes in knellende banden hield en van wat deze fijnbesnaarde en doortastende jonge vrouw, die helaas maar vijf en twintig jaar werd, wilde en wist te bereiken. Al schrijft Marie van Zeggelen soms wat zoetelijk, ze heeft ons toch een mooi eji kostbaar werkje geschonken. Ik heb bewondering voor de wijze, waarop deze bijna tachtigjarige vrouw deze zeker voor haar aantrekkelijke taak heeft volbracht. j. T.

Henri Pirenne. De Middeleeuwen, vertaald en ingeleid door J. A. Meijers. Uitgave L. J. Veen, A’dam 1948, 300 blz. ƒ 6.90.

De voortreffelijke inleiding van de vertaler zegt geen woord te veel als hij beweert, dat Pirenne met zijn studie over de Middeleeuwen geschiedenis heeft gemaakt. Uit kronieken en rekeningen heeft hij, als uit de dorre beenderen van Ezechiel’s visioen, het leven opgeroepen en wie nu wil weten, hoe het maatschappelijk en economisch leven in de Middeleeuwen verliep, moet dit boek raadplegen. Ik prijs dit boek niet aan bij de mensen van het vak. Zij kennen en waarderen het, maar de ontwikkelde lezer, die zijn kijk op de Middel-

delingen zijn die dit geschrift kunen wegzetten, moeten zij dit p.o. aan ons secretariaat opgeven. Spoed!

VERANDERINGEN VAN ADRES.

Secretaris van de afdeling Assen is thans; L. Westra. Adres: Wltterstraat 45. Het voorlopig bestuur van het gewest Gelderland van de P.v.d.A. is thans voltallig en bestaat uit de heren (dames) E. J. van Spankeren (voorzitter), B. W. Wind (secretaris), prof. dr Ph. Kohnstamm (2e voorz.), J. Coster (2e secr.), J. Quast (penningmeester), mej. 'Van Kempen (2e penpingm.), en ds J. C. van 'Veen (Lichtenvoorde) als alg. adj.

MIDDELBURG,

De verkiezingsactie is hier in volle gang. Dmsdagavond sprak ds W. H. Kelder uit Leiden in de geheel gevulde grote zaal van het Concertgebouw voor de partij-afdelng, doch in samenwerking met de afd. van de P.C.W.G., over: „Waarom als Christen in de Partij van de Arbeid”. De met gloed en overtuiging uitgesproken rede was een groot succes voor de afdeling. De voorzitter mr. P. C. de Jonge sprak een inleidend woord.

Voor deze vergadering werden 300 a 400 uitnodigingen dank voor het schrijven, pg. Lokerse! en een dubbel aantal vlugschriften verzonden. Eveneens zal de verkiezingskrant nog worden verspreid en zal een 600-tal uitvoerige, gecyclostileerde opwekkingen voor lijst 2 uitgaan. De afdeling verzorgde tevens de verspeiding van verkiezingslectuur in verschillende Zeeuwse gemeenten.

BREUKELEN.

Op Dinsdag 6 Juli hoopt in Breukelen ’s avonds 8 uur in „Het Statewapen,” te spreken ds R. Bijlsma van Amsterdam in een verkiezingsrede. Als de verkiezingsactie achter de rug is, zal in Breukelen worden ovei’gegaan tot de oprichting van een afdeling van de P.C.W. Partijgenoot Scheps zegde reeds een spreekbeurt toe.

De secretaris van de P.C.W.G.

Baarnseweg 36, te Den Dolder.

eeuwen wil verruimen tot beter weten dan alleen van enkele romantische feiten en ridderlijke daden, hem raad ik dit boek ten stelligste aan. Veel interessante illustraties zijn aan het boek toegevoegd, dat zich laat lezen, hoogste lof ■voor een vertaler, als een goed geschreven oorspronkelijk Nederlands werk. J'. G. B.

Beknopte geschiedenis van het Kerklied, door Prof. Dr G. van der Leeuw, met medewerking van Prof. Dr. K. Ph. Bemet Kempers, J. B. Wolters 1948, 2e druk. Prijs ƒ 9.50.

Wie ook maar een beetje belangstelling bezit voor de liederen die de protestantse gemeenten in hun kerkdiensten zingen, zal zich verheugen, dat er van dit prachtige boek een herdruk is verschenen. We bezaten in het Nederlands maar een paar werken over deze materie, en die'waren verouderd. Het is dus alleszins begrijpelijk, dat de eerste druk destijds met gejuich ontvangen werd en spoedig uitverkocht was. Meen niet, dat dit boek alleen geschreven is voor hen, die over een grote mate van kennis op dit gebied beschikkem Het is leesbaar voor ieder die belangstelling heeft, bovendien voorzien van zeer vele muziekvoorbeelden. Na een inleiding over het godsdienstige lied, over zang en gemeenschap, over Kerk en lied, bespreekt de schrijver de oudheid, de middeleeuwen, de reformatie, de contra-refofmatie en de 18e en 19e eeuw. Wie de lijn van het oud-synagogale gezang naar de kerkmuziek van de Rooms-Katholieke Kerk tast of beter hoorbaar voor zich wil zien, die leze dit boek.

Daarnaast worden de schoonste liederen van de Kerk der eeuwen met warme liefde en grote deskundigheid besproken, niet alleen wat de melodieën, ook wat de teksten betreft. Ik kan geen handzaam boek in onze taal, dat u zulk een rijkdom aan godsdienstige poëzie en muziek in kort bestek schenkt. Bovendien zorgt een uitgebreid register er voor, dat u elk gesproken lied, gemakkelijk terug kunt vinden.

Eigenlijk behoorde iedere predikant dit boek te kennen, niet minder iedere organist. Maar wat zou er in onze godsdienstoefeningen anders gezongen worden, met dieper begrip en meer uit het hart, als de gelovigen dit boek lazen. Helaas is het daarvoor te duur, ƒ 9.50 is een heel bedrag. En toch raad ik u dringend aan het, als u kunt, te kopen. Als ik één opmerking mag maken, dan deze. Laat

de schi'ijver een volgende maal iets uitvoeriger ingaan op het verdwijnen der „Souterliedekens”. Immers dit feit heeft het trieste gevolg gehad, dat in ons kerklied het Nederlandse volkslied bijna geheel ontbreekt, en dat daardoor ons volk zo goed als geen Noord-Nederlandse volksliederen en volksmelodieën bezit, met alle nadelige gevolgen van dien.

Overigens: u moet dit boek kopen. U zult er nooit spijt van hebben. A. v. B.

L. Post-Beuckens. Land en Volk van Gaast en Klif. Historie en legenden, traditie, volkskarakter, volksleven, taal en folklore, dieren- en plantenwereld. Uitgegeven door A. G. Schoonderbeek. Laren, 1947, ƒ7.50.

Wie Gaasterland niet kent, zal door dit keurig uitgegeven boek met zijn prettige tekeningen en prachtige foto’s het verlangen in zich voelen opkomen, er in de vacantie heen te trekken. Het heeft mij doen besluiten er deze zomer nog eens heen te gaan. Gaasterland is een kleine landstreek vol natum-schoon, vol afwisseling, met tal van herinneringen aan vervlogen tijden. Het boek geeft veel historische bijzonderheden, het is vol folklore en bevat een aantal legenden, pr is een beetje te veel romantiek, het heden \(rordt wat spaarzaam belicht, maar het is en blijft een gezellig boek, dat men zo nu en dan gaarne eens opneemt en weer doorbladert. Het zou aanbevehng verdienen, er bij een volgende druk een kaartje van Gaasterland in op te nemen.

J. T.

Nog eens: De cijfers spreken

■ln het nummer van 19 Juni vermeldde Ik, op grond van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 1946, welk resultaat de door de Minister van Onderwi.ls, Kunsten en Wetenschappen aan ambtenaren geboden gelegenheid gaf, om 14 dagen extra-verlof te krijgen voor het volgen van een cursus voor jeugdleider.

Twee conclusies werden in hoofdzaak gemaakt. De eerste, dat te weinig ambtenaren van Prot. Chr. overtuiging van deze gelegenheid gebruik maakten in verhouding tot het percentage jeugd, ondergebracht in het jeugdwerk dezer groepering. Er zal dus binnen deze groep nog veel moeten worden ondernomen om in voldoende mate over het nodige kader te gaan beschikken.

De tweede conclusie luidde, dat het al of niet toestaan van dit extra-verlof in handen zou liggen van de afd. Vorming Buiten Schoolverband van het Departement van Onderwijs. Het is mij evenw'el gebleken, dat de beshssing hierover niet ligt bij het Ministerie van Onderwijs, doch bij de overheidsinstantie in wier dienst de betrokken jeugdleider is. N. O. J. v. S.

Onderlinge Maatschappij NEERLANDIA Tel. 551331, Schevenlngen, Corn. Jolstraat 1, Haringkade 163. BRAND-, INBRAAK-, BEDRIJFSen STORMVERZEKERINC Comblnatie-polissen

Woningruil Den Haag-Amsterdam

Aangeb. per 1 Sept. (Indien iri bezit huisvest.verg. Haag), goede stand, zonn. 2e étage, 2 kamers en suite aan brede laan. Omg. W. de Zwijgerlaan, C.V., stf. w.w. plus nagenoeg alleen gebr. grote keuken plus badk. opslagruimte en fietsenst.

GEZ. A.MSXERDAM: kleine flat of suite plus keuken, d. echtp. midd. leeft. z. kind., in bezit huisvestingsverg. Br. onder no. A 6109, bur. van dit blad.

II ZILVER Vuil UIJIV STEENWEG 39 – UTRECHT

NV. M AMnKMMM • AMCTB)»AM