is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1948, no 42, 17-07-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wicht had, het comfoor vast, de andere beschermde de vlam. Ik keek er lang naar: hoe eenvoudig, bij na-vanzelf sprekend was dat beschermend gebaar. De vingers en de pols hadden een mooie ronding erdoor gekregen zoals een vrouwenhand altijd het mooist is, wanneer ze een van die bijnavanzelfsprekende gebaren maakt. Het gezicht was niet mooi. De neus was klein, de mond was gesloten, en de lippen waren te dun om een bepaalde uitdrukking aan het gezicht te kunnen geven. Het haar was glad, met op de schouders krullen. De ogen!

Ik vergat dat dit een zandstenen beeldje was. De ogen waren gericht op de vlammen die zich zouden weerspiegelen in de donkere pupillen als zij niet door de wimpers verborgen waren.

Het was net alsof het hoofd draaide. In de ogen inderdaad donker —■ las ik vragen, dié me verlegen maakten: „Waarom sta je hier? Waarom loop je zomaar te zwerven?” Ik wist geen antwoord. „Je bent je doel vergeten, je hebt maar zowat rondgedwaald,

geiokt door klanken en kleuren die steeds heller en lelijker werden.” Ik greep nadenkend het stuur van m’n fiets en keek nog even om voordat ik opstapte. Het was warm geweest en ik had gedroomd. De vrouwenfiguur had nog steeds het komfoortje vast. De ogen en de handen bewaakten en beschermden de vlam. Ze zou hier nog wel een paar eeuwen blijven staan.

Ik voelde me als een mislukkeling. Ik had geen kans gezien om m’n doel: het kijken naar mooie oude dingen één middag na te streven. Pas toen ik aan de rand van de stad was begreep ik dat de tocht niet helemaal tevergeefs was geweest. Hoeveel mensen lopen er niet aan zulke kleinigheden voorbij?

Zo nu en dan moet men rondkijken en nadenken; al is het ook maar een staren naar de diepte van de blauwe lucht of naar de lijnen van een eenvoudig beeldje. Als men maar oppast dat men niet verdwaalt. C. MILOT

JCeestafelnieuws

Curzio Malaparte Kaputt uit het Italiaans vertaald door dr J. P. ten Cate, uitgave A. Manteau Brussel, verkoopkantoor Tilburg, z.j. (1948?) 563 blz., ingen. ƒ7.50, geb. ƒ9.50.

In de gewone spreektaal zal men dit boek „razend interessant” noemen, en men heeft gelijk, omdat deze schrijver drie zeldzaam samengaande kwaliteiten verenigt: door zijn relaties, die overigens in dit boek niet duidelijk zijn, beschikt hij over gegevens en ervaringen, die zeldzaam zijn; vrijwel alle grote kopstukken aan het fascistisch front kent hij van zeer nabij; de rotte wereld van Nat. soc. en fascisme heeft voor hem, die Himmler naakt in het bad aanschouwde, geen geheimen. Daarenboven bezit hij de nieuwsgierigheid, de brutaliteit, de mensen-verachting en de neiging tot kwaadspreken, die de grote reporter vaak kenmerken. En tenslotte beschikt hij over de belezenheid, het doorzicht en de schrijfvaardigheid van de moderne literator. Dit boek is een grillige reportage In grote stijl van de gruwelijkste aller oorlogen geschreven door eeni diplomaat, een journalist en een kunstenaar. Ik heb de -indruk meer durf ik niet zeggen dat het in grote lijnen betrouwbaar is. Er worden feiten in dit boek verteld, zo schrijnend, dat het haast een wonder lijkt, dat ik zeg niet de slachtoffers maar de getuigen het overleefd hebben. Malaparte weet zich te handhaven met een cynische glimlach. Mischien is dit ook wel het enige verweer, het smalle pad langs de afgrond, dat een mens in deze situatie nog rest. Een boek dat ge niet uit handen legt voor ,ge het beëindigd hebt, maar dat werkt als een nachtmerrie en een heel bittere nasmaak achterlaat.

H. Wlelek: Lof der vacantie. Uitgave Vrij Nederland, A’dam z. j. (1948), 109 blz.

Ik had me dit boekje anders voorgesteld: luchtiger, speelser, maar ook zo is het een aardig geschrift geworden. Ondanks de toon, die telkens probeert opgewekt te doen, is het eigenlijk een moraliserend werkje, maar als zodanig uitstekend: vol goede raadgevingen en vermaningen, een soort lekenpreek over de vacantie: de lezer kan er wat nuttigs uit putten, mits hij zichzelf durft te zijn en ook de raadgevingen van de schrijver in de wind durft tè slaan. Het laatste hoofdstuk bevat veel nuttige gegevens, adreslijsten, die alleen al het boekje tot een nuttig geschenk maken. Het werd aardig geïllustreerd en is in deze dagen het lezen overwaard. j. G. B.

MEDEDELING

De volgende week (24 Juli) verschijnt Tijd en Taak niet

Red. secr.

Verwoesting en wederopbouw. Uitgave „Contact”, prijs ƒlo.—.

Een royaal uitgegeven boek met ruim 170 foto’s, die voor het merendeel een beeld geven van de verwoestingen in Nederland. Aan de wederopbouw is gezien de titel te weinig aandacht besteed. Het zou niet kwaad geweest zijn na de jaren van zinneloze verwoesting aan die wederopbouw wat meer aandacht te besteden. Van de foto’s die de vernieling en het verzet uitbeelden zijn trouwens talrijke al eerder gepubliceerd. Ir P. Th. Tromp schreef een inleiding. Tekst bij platen en inleiding zijn in het Engels vertaald. Het boek is dus voor de „export” bestemd. Indien men op het standpunt staat van „nooit vergeten” schaffemen zich het boek aan of geve men het cadeau.

M. KI.

KORTE AANKONDIGING

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij er u eveni op: le. ds Kr. Strijd, Christendom en oorlog, 45 vragen, opmerkingen en antwoorden. Uitgave Hoofdbestuur „kerk en vrede”, secr. Argonautenstr. 37, A’dam Z. 1948. 48 blz. /0.50. Een helder geformuleerde, kleine cathechismus van de Christen-antimilitaristen. Aanbevolen.

2e. Wat deed Koos Vorrink? de klare taal der feiten. Uitgave N.V. Arbeiderspers 1948, 63 blz. ƒ0.25. Dat deze brochure nodig was, blijft een schande voor de C.P.N. Het is echter goed, dat ze geschreven werd en dat ze zó geschreven werd: overtuigend door de klare taal der feiten, en tevens breed genoeg opgezet om ook als de modderregen neergeslagen is, nogeens te lezen als het relaas van wat eminente partijgenoten deden in de tijd der bezetting.

3e. Jan Schaap 150 spelen, vierde druk, uitgave N.V. Leopold den Haag 1948, 135 blz. ƒ2.75. Voor wie kinderen heeft bezig te houden of buiten, is dit een uiterst bruikbaar boekje, dat in de a.s. vacantiedagen uitnemende diensten kan bewijzen. Niet alle spelletjes lijken me even geslaagd, maar ge hebt zo’n ruime keuze, dat er allicht nog veel van uw gading overblijft, én, wat in een dergelijk boekje uiterst belangrijk is: de spelregels zijn helder geformuleerd.

4e. Jeugd in nood, uitgave 1.0.G.T. (goede tempelieren) secr. Statenweg 53 a, Rotterdam-C., 16 blz. ƒ0.15. Een groepje jeugdleiders en andere mensen, die iets van de jeugd afweten en het goed met ze voor hebben, schrijven in deze brochure korte opstellen, waarin ze op de actuele gevaren wijzen, die deze jeugd bedreigen en waarvan het alcoholisme niet het geringste is. Ter lezing aanbevolen.

se. De Wandelaar. Groot Nederlands maandschrift voor de levende natuur. Uitgave A. G. Schoonderbeok, Laren. Abonn. prijs ƒ 10 per jaar. We kregen een voortreffelijk zomemunurier (Juniaflevering) ter aankondiging. Foto’s en tekeningen zijn mooi en de tekst is aantrekkelijk, omdat ze, hoewel wetenschappelijk verantwoord, nooit saai wordt. De schrijvers hebben een aanstekelijk enthousiasme. De inhoud is rijk gevarieerd: de levende natuur, heemschut, volksleven, buitenleven en toerisme, dat alles ontmoet ge er in. Red. secr.

i>e t>cr

Algemene mededelingen.

Het zou heel begrijpelijk zijn, wanneer de afdelingen op de plaats rust zouden gaan staan en dat zij zouden zeggen, dat het na gedane arbeid» goed rusten is. ■Wij zijn'over onze afdelingen zeer tevreden. Er is uitnemend gewerkt en er is veel lectuur verspreid. Het apparaat heeft de volle medewerking van de afdelingen ondervonden en wij zeggen de secretarissen en de overige wepkers recht hartelijk dank. Toch kunnen wij nog niet tot de stand rust overgaan. Wij moeten de oogst binnen halen. In „Doorbraak” hebben wij enige malen formulieren afgedrukt teneinde lid te worden van de Partij of de Werkgemeenschap. 'Voorts kon men zich opgeven als abonnent van „Doorbraak”.

Wij vragen de afdeUngen dringend:

1. Niet te gaan rusten alvorens zij aan leden en abonnenten Ijebben ingehaald, hetgeen thans makkelijk te oogsten is en 2. Administratief af te handelen, hetgeen nog voleindigd worden moet en kan. Laten de afdelingen zoveel mogelijk leden winnen voor Partij en Gemeenschap en als afdeling een keer vergaderen, teneinde de gevoerde actie na te gaan, nu reeds de tekorten vast te stellen, de op-Kmerkingen en aanmerkingen nu reeds in een rapport samen te vatten en op te stellen, hetgeen wij voor de volgende verkiezing (1949) nodig hebben. Wij moeten vooral aandacht besteden aan „Doorbraak”.

Aan de secretarissen van de afdelingen is opgegeven, hetgeen bij ons secretariaat binnen kwam aan namen, adressen, nieuwe leden enz. Ook aan het secretariaat van de Partij gaven wij het nodige door.

Mogen wij voorts verzoeken de laatste verklaringen inzake de verspreiding van lectuur op te zenden naar ons adres? De meeste gegevens zijn binnen, doch enkele verklaringen ontbreken nog. Tenslotte delen wij mede, dat de administratie van „Doorbraak” een Gironummer heeft aangevraagd en dat dit nummer 1 Augustus 1948 verschijnen zal.

Van het front der afdelingen valt niets te melden. DE SECRETARIS VAN DE P.C.W.G. Baarnseweg 36 te Den Dolder.

GEBODEN KANS

In de loop van de vorige week hebben vele lezers van hen, die zich bij ons opgaven een adres gekregen, waarheen zij verzocht hun lectuur te zenden. Wie geen adres ontving, moet nog even geduld hebben: wij zijn nog andere adressen in Indonesië wachtende. Men sture eens per maand en per zeepost en hemde ml, ook al komt er nooit antwoord: de adressen zijn met zorg uitgekozen.

Red.-secr.

INTERNATIONALE LANDDAG 1 AUGUSTUS ’4B TE LEERSUM

Kampeerterrein „De Bonte Vlucht”

Sprekers: R. Laan Sr, voorzitter, Transportarbeidersbond (N.'V.'V.); Albert de Jong, oud-bestuurder 1.A.M.8.; Jef Last, redacteur „De 'Vlam”; H. Af. v. Randwijk, redacteur „Vrij Nederland”; A. v. d. Berg, voorzitter 0.V.8.; Jac. Engels, hoofdbestuurder 8.W.T.0. (N.V.V.); Jean Paul Sartre, Rassemblement Democratique Revolutionnaire Parijs; R. de Vleeschhouwer, Vlaamse studenten; Gomarez Gi-Tonelld, secretaris U.S.S.E. Parijs; John Mc Nair, Independent Labour Party. Londen.

Medewerking van Arbeiders Muziekcorpsen. Gantine-tent aanwezig. De meeting duurt van U tot 4 uur. Bij slecht weer in een grote tent.

Organiseert in uw woonplaats het reizen naar Leersum per autobus of per fiets. Parkeerterrein en stalling aanwezig. Per trein bereikbaar via Arnhem, Utrecht, Amersfoort, richting Driebergen. Toegangsprijs ƒ 0.50, kinderen ƒ 0.25.

Alle inlichtingen bij het organisatiebureau Singel 135, Amsterdam-C, telelefoon 37920.

Of plaatselijk: voor de provincies Groningen, Friesland en Drente bij: W. Schor, Oppenheimstr. 39, Groningen. Voor de provincie Overijsel: O. van der Maar, Nijverheidsstraat 35, Hengelo. Voor Rotterdam: mevr. M. de Jong—Lagerwaard, Iste Kiefhoekstraat 30. Voor Den Haag: J. Bourgonje, Meerweg 242.

DE LANDDAG STAAT ONDER LEIDING VAN SAM DE WOLFF.

II H■ ■ I VOOR GOUD EN ZILVER Vuil UIJI% STEENV/EG 39 – UTR^HT

»«. M Mmioiimfnt – amstmoam