is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 46, 1948, no 44, 31-07-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i>e ot-. l4^v/«^-cw»c«»i«cj;^j?

Algemene Mededelingen.

Het eerste definitieve nummer van „Doorbraak” is uitgekomen en de Afdelingen hebben het inmiddels reeds ontvangen. Tevens werd door het Secretariaat een Rondzendbrief verzonden mededelingen bevattende betreffende de Jaarvergadering en de actie tot versteviging van de Werkgemeenschap.

De Jaarvergadering wordt 1 en 2 October 1948 gehouden, De Afdelingen kunnen nu reeds opgeven, of zij de samenkomst des Vrijdags (in het gebouw A.M.V.J., Vondelstraat) willen bijwonen en te Amsterdam overnachten. Des Vrijdags spreken twee sprekers (p.g. C. Kleijwegt heeft de spreekbeurt reeds aangenomen); ér zal muziek en zang zijn. Zaterdag 2 October 1948 beginnen wij om 10 uur 30 min. Doch dan ook precies. Indien vele Afd. des Vrijdags komen, zullen wij om 10 uur kunnen beginnen.

In de vergadering des middags leidt Mr Van Walsum in over de verkiezingen en de vorming van het Kabinet. Volop gelegenheid tot het wisselen van gedachten zal er zijn als de vergadering des morgens vlot verloopt. Het Bestuur heeft het Reglement geheel omgewerkt en zal dit op de Jaarvergadering doen vaststellen.

De afd. zullen derhalve deze maand één keer moeten vergaderen, dat Reglement bezien, en voorts candidaten stellen. Hoe de verkiezing precies zal verlopen, kunnen wij nu niet zeggen, doch dat wij candidaten moeten hebben staat vast. Alles is uitvoeriger in „Doorbraak” omschreven.

Documentatie.

Onze vriend A. den Breejen, Celsiusstraat 46-1 te Amsterdam-Oost houdt de Documentatie flink bij. Doch hij moet gegevens hebben en deze gegevens kunnen de leden (lezers) hem verstrekken. Indien u een aanval op de Werkgemeenschap, de doorbraak, op de P.v.d.A., vooral met betrekking tot de protestantse groep, tegen komt, zend dit stuk snel naar Den Breejen door. Hij weet dit alles te ordenen en uit te doen groeien tot een redelijk archief. Brochures enz. zijn evenzeer welkom. Prof. Mr Dr J. Barents.

Nu „De Waarheid” onthult, dat Mr Dr J. Barents tot de Prot.-Christelijke Werkgemeenschap behoort, kimnen wij niet anders doen, dan deze waarheid maar stil te erkennen en de hoop uit te spreken, dat men, die lieve „men”, het niet al te erg zal vinden en prof. mr dr J. Barents nu niet al te zeer zal tegenvallen. Foei, zo een mens van de doorbraak en dan prof. „Het most niet magge, een doorbraak, die profs levert.”

In elk geval wenst de ganse Werkgemeenschap haar Ud mits dezen recht hartelijk geluk met deze benoeming en wenst hem een lange en zeer vruchtbare loopbaan, tot heU ook van de doorbraak, (Barents doet aan politiek!) toe. Proficiat!

Baamseweg 36 te Den Dolder. De Secretaris v. d. P. C. W. G.,

met deze waardering voor honderd procent eens. Het boeiende van dit boek iS, dat Rost ons laat zien, hoe het hem mogelijk was, de ellende van het concentratiekamp te verdragen en te bestrijden. De literatuur is zijn redding geweest, vooral dan ae klassieke Duitse literatuur. Sommigen menen, oat alleen het christelijk geloof, een mens in staat stelt, in de grootste ellende ongebroken te blijven. Het boek van Rost is het overtuigende bewijs van het tegendeel. Dit zegt niets over de geheel eigensoortige betekenis van het christelijk geloof. Het maakt de probleemstelling alleen veel minder eenvoudig, dan zij voor de meeste christenen is. Wat Christus mij in de gevangenis gaf, dat gaf Goethe aan Rost in oneindig veel moeilijker omstandigheden en gedurende veel langere tijd. Dit boek plaatst ons opnieuw voor de verhouding van Christendom en humanisme, al is dit waarschijnlijk de bedoeling van Rost niet geweest.

Wat mij verder in dit boek getroffen heeft, is de menselijkheid en de mildheid van de schrijver. Het is in de volle zin -van het woord een goed twek, dat mij in menig opzicht verrijkt heeft. Ik wilde wel, dat de communistische beweging in ons vaderland iets van deze menselijkheid en mildheid bezat. Ik kan de verbinding tussen dit gedenkteken voor de communistische wereldbeschouwing en de communistische beweging, zoals zij mij in dagblad en pojitieke actie tegemoet treedt, niet vinden. En ik zou wensen, dat Rost daar eens iets over publiceerde. Dit is een idealisme, waarvoor ik het diepste respect heb, maar dat ik niet anders kan zien dan als een uitzonderlijk en geïsoleerd verschijnsel in het geheel.

Laten in elk geval alle socialisten dit boek van deze communist lezen.

Indien de uitgever gelijk heeft met zijn getuigenis: „dit boek bewijst de machteloosheid van het geweld en de superioriteit van de geest”, dan is dit dagboek van Rost ook de meest felle critiek op het commimisme. Intussen niet alleen op het communisme.

Ik vind dit één van de meest waardevolle boeken uit de bezettingstijd. J- J- B. Jr

E. Stanley Jones „Is het Koninkrijk Gods werkelijkheid?” ƒ5.50 (254 blz.). E. Stanley Jones „Christus langs de Amerikaanse heirweg”, ƒ 4.50 (238 blz.). Uitgeverij H. J. Paris, Amsterdam, 1947 en 1948.

Ik houd van Stanley Jones, ondanks alle bezwaren, die ik tegen zijn theologische beschouwingen heb en dat zijn er niet weinige. Ik weet niet wat ik aan moet met de gedachte, die altijd weer terugkeert en het geheel bepaalt, dat het Koninkrijk Gods te verwerkelijken is. Ik vind dit bijbels en theologisch een volstrekt onjuiste en gevaarlijke gedachte. Ik geloof er nu eenmaal niets van, dat wij, mensen, het Koninkrijk Gods kunnen realiseren. Maar nu begint het pas. Het merkwaardige is, dat Stanley Jones op grond van de gedachte een levenspraktijk propageert, die naar zijn vaste overtuiging echt bijbels is, terwijl deze levenspractijk door de meesten, die theologisch veel verantwoorde taal spreken, wordt afgewezen en bestreden. 'Waaruit blijkt, dat wij er met een zuivere theologie al evenmin zijn. Persoonlijk zou ik de levenspractijk, die Stanley Jones voorstaat, met een meer verantwoorde theologie willen verbinden. Dan is die levensprac-

tijk m.i. veel hechter gefundeerd en worden wij bewaard voor teleurstelling en ontgoocheling! Ik vrees, dat de zuivere theologen op de onzuivere theologie van Stanley Jones zullen aanvliegen, om over zijn levenspractijk te kunnen zwijgen. Noodlottige strategie. Theologen zijn nu eenmaal hardleers. Jammer vooral voor hen zelf. Zij zouden van Stanley Jones heel veel kunnen leren. Laten wij maar eerlijk erkennen, dat het ons christendom in Nederland nu net precies ontbreekt aan wat in deze boeken van Stanley Jones het essentiële is. Dat -hebben wij nodig als brood. Ons christendom is tam, mak en behoudend. Dat van Stanley Jones fel, krachtig en revolutionnair. Wij moeten hem wat minder becritiseren en onszelf door hem wat meer laten oordelen. Tot ons behoud. J. J'. B. Jr

K. van der Geest. Mijn oom Becker. Novelle. H. P. Leopolds Uitgevers Maatschappij N.V. ’s-Gravenhage. 1947. .

Na een drietal romans van Van der Geest, waarin hij zich deed kennen als een aangenaam verteller, een goed psycholoog, een schrijver van vlotte dialogen stelt deze novelle te leur. Er is weinig dialoog in, zodat de levendigheid, de spanning er door de beschrijving moet worden ingébracht en deze mist het boeiende, het geïnspireerde. Het verhaal is weinig aantrekkelijk en het is dor en droog en krakerig verteld; wat glans en spanning aan een- novelle geeft: het vlot en vloeiend uit en in elkaar lopen van alle feiten en gebeurtenissen tot één organisch geheel, ontbreekt er aan. Er zijn een paar gedeelten, op zichzelf goed geschreven, die geen zinvolle betekenis hebben in de gang van het verhaal, waardoor de aandacht voor de eigenlijke intrige (waar, wie en hoe is Oom Becker en wat zijn de motieven voor zijn zonderlinge daden? Er zijn goede vondsten: het type van Oom Becker is een interessant gegeven; de wijzen, waarop achtereenvolgens hoe langer hoe meer omtrent hem aan het licht komt, zijn aardig getekend. Maar de schrijver laat na enkele schakels aan te brengen, de -vrouwenfiguur ós niet voltekend, het geheel komt niet voldoende uit de windsels. Er zit geen harteklop in, het is niet levensecht.

Hilbrandt Boschma „Eenvoudig Christendom”, vierde druk, De Tijdstroom, Lochem, ingenaaid ƒ3.25, gebonden ƒ5.35 (164 blz.).

Toen de zoon van wijlen minister Heemskerk de Gereformeerde Kerk verliet? om met het Hersteld ■Verband mee te gaan, kreeg hij de dominee en de ouderling op bezoek. Het gesprek duurde uren. In wanhoop vroeg de dominee ten slotte: „Maar wat bent U dan eigenlijk”. Het bevrijdende antwoord luide: „Gereformeerd, maar zonder al die flauwekul”.

Op de omslag van het boek van Hilbrandt Boschma staat een kruis en in dat kruis staan deze woorden: .Zonder aUe rompslomp, waarmee een gewoon mens haast geen weg weet, vindt ge het christendom in dit boek tot zijn eenvoudigste proporties herleid”. Men kan tegen dit boek veel bezwaren in brengen het is niet voor niets een boek van Hilbrandt Boschma maar voor een ieder, die het leest, zal het een bevrijding betekenen en het legt ons

enkele vergeten stukken van de Bijbel aan het geweten.

Boschma schiet met scherp, al is hij anti-militarist, en hij schiet raak. J. J. B. Jr

Dr W. v. Ravesteyn „De Wording van het Communisme in Nederland (1907—1925)”, 1948, Amsterdam, P. N. V. Kampen en Zoon N.V., (240 blz.).

Dr' Van Ravesteyn heeft in 1925 met Moskou gebroken. In de jaren voor 1925 was hij één van de leidende figuren in de communistische beweging in ons vaderland. Zijn boek over de wording van het communisme is een boeiend verhaal. Het geeft veel meer dan een opsomming van feiten. Van de op de voorgrond tredende figuren wordt een verantwoorde karakteristiek gegeven. Ik denk aan H. Roland Holst, Herman Gorter, David Wijnkoop e.a. Ook voor het begrijpen van de controverse tussen P.v.d.A. en C.P.N. is dit boek belangrijk. De Waarheid zegt, dat de Nederlandse arbeidersklasse van Vaii Ravesteyn, deze afgedwaalde zoon der bourgeoisie, vergeten heeft; hij was een Trotzkist. Best. Zijn boek wordt er niet minder belangidjk door. Interessante foto’s verhogen bovendien de ' waarde van deze studie. Wij kunnen verstaan, dat Dr Van Ravesteyn aan het einde zegt: „Schoon was dit alles toch wel!” Nog is de strijd niet ten einde. Wie hem wil meestrijden, moet dit boek zeker lezen. X J. B. Jr.

Lisa Tetzner: Mirjam in Amerika, uitgave van Ditmar, A’dam-Antwerpen, 1948, vertaling Bep Otten, prijs ing. ƒ 3.—, geb. ƒ 4.50.

Reeds eerder (Tijd en Taak, 45e jrg. no. 31, 46e jrg. no. 10) bespraken we boeken van deze Zwitserse schrijfster. Ook dit boek is weer een deel van de odyssee voor de jeugd „De kinderen van no. 67’. Mirjam, een van de geredde kinderen na de schipbreuk, over wie we al lazen in ~Het zwervende schip” en „De kinderen op het eiland” beleeft in Amerika een spannende tijd als zij, met behulp van een New Yorkse krantenjongen en een zwarte liftjongen, zoekt naar de vader van de 2-jarige Ruth, ook een van de geredde kinderen, over wie zij zich als pleegmoeder heeft ontfermd. De avonturen zijn boeiend beschreven. Maar, wat m.i. deze boeken zo waardevol maakt, is de gezindheid, die er uit spreekt. De verhalen zijn allerminst braaf, maar wel nobel. De kinderfiguren doen echt aan. Men voelt, zonder dat er veel over gezegd word, nat de schrijfster vertrouwt op de kracht van kameraadschap tussen kinderen van verschillende nationaliteit en van verschillende milieu’s. Kinderen van 12 jaar en ouder zullen ook dit deel geboeid lezen, dunkt me. Ook is het boek geschikt om voor te lezen (en er over te bomen!) in clubs en in kampen. Jammer dat ook nu weer de vertaling niet altijd gelukkig Is (bijv. blz. 118: M. K. haalde de nieuwste krant uit zijn zak en verdiepten ze er zich gezamenlijk in). Uitstekende jeugdlectuur.

R. B.—V. R.

Rapport over de ondernemingsraad van het N.V.V. Het rapport geeft nog eens een goed overzicht van de gedachten, die in socialistische kringen leeft over de gemeenschap in de onderneming. Vooral belangrijk zijn de opmerkingen, dat zulk een ondernemingsraad niet op de stoel gaat zitten van de ondernemer, doch zuiver mede-zeggenschap heeft en geen zeggenschap-alleen.

J. G. V. d. P.

Onderlinge '' Maatschappij NEERLANDIA / Tel. 551331, Scheveningen, Com. Jolstraat 1, Harlngkade 163. BRAND-; INBRAAK-, BEDRIJFSen STORMVERZEKERINC * Combinatie-polissen

mm VOOR GOUD EN ZILVER ■ 211 111J K STEENVI/EG 39 – UTRECHT

MW. M AJWIOftMMIkS • AHSTCfKtAM