is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 47, 1948, no 3, 09-10-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Griekse denkers en de oude christelijke Kerk door zovele grote geesten verder gevormd is, waarin de vrijheid van de geest gewaarborgd is en waarin democratie en socialisme een samenleving van gerechtigheid kunnen verwezenlijken?

Dat was hèt thema van de inleidingen, de diepgaande discussies en ook van vele persoonlijke gesprekken. Twee muziekavonden, gegeven door Dora Schrama en Pelix de Nobel en door Nap de Klijn en Allee Heksch, legden op weer andere wijze de diepe band tussen Engeland en Europa bloot. Op vele andere ogenblikken beseften we echter, dat het ook vacantie was en werd er aan het strand, :n de duinen en de bossen gewandeld, aan tafel levendig geconverseerd, werden er gezamenlijk liederen gezongen en nog meer sterke verhalen verteld, zodat aan het einde van de veertien dagen er een gemeenschap van vrienden was ontstaan, waarin Engelsen en Nederlanders één waren geworden.

Deze cursus was een uitstekend geslaagde proefneming, die zeker gevolgd zal worden door meer Summerschools van Engelsen in Nederland en van Nederlanders in Engeland.

M. T. de J.

,7 VI ife i>er

In de op Zaterdag 2 October 1948 te Amsterdam gehouden jaaiwergadering is het bestuur op nieuwe wijze samengesteld. Naast de rechtstreeks op de jaarvergadering gekozen leden, staan de vertegenwoordigers van de reeds gevormde en de te vormen gewesten. Uit het algemene bestuur zal een dagelijks bestuur worden aangewezen, dat de huishoudelijke zaken behandelen zal.

Nieuw gevonnd bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Mr G. E. van Walsum, voorzitter. Delft; J. H. Scheps, secretaris, Den Dolder; R van der Brug, Gouda; Mev ouw ds M. de Geus-Smelt, Driebergen; ïi’ ■ J P Hogerzeil, Zwolle (voor Overijsel); Kees Jongkind, Amsterdam; C. Kleijwegt, Nijmegen;

Ml' dl A. A. van Rhijn, ’s-Gravenhage; Vi L. H. Ruitenberg, ’s-Gravenhage; o-'-' M T A. J. W. Schorer, Middelburg; i. .. Spankeren, Ede (voor Gelderland); . .kneu., Leeuwarden (voor Friesland); J. H. Stoker, Enschede; N. Stufkens, De Bilt;

J. Quast, Apeldoorn; Ds H. J. de Wijs, Vlaardingen. (Het Gewest Noord-Holland zal alsnog een vertegenwoordiger aanwijzen).

De Commissie van Redactie van „Doorbraak” is herkozen en bestaat derhalve uit: R. van der Brug, N. Stufkens, J. H. Scheps (Eind-Red.) en mr G. E. van Walsum.

De propaganda voor dit blad zal met kracht worden aangepakt.

Afdeling Apeldoorn:

De samenstelling van het bestuur van de afdeling Apeldoorn is thans als volgt: J. A. de Visch-Eijbergen, voorzitter, Deventerstr. 89; J. Quast, secretaris-penningmeester, Bandalaan 19; Mevrouw A. A. Roeterdink-v. d. Broek, Loolaan 31; H. C. Schaap, Apollolaan 29.

Afdeling Stiens:

Het adres van de secretaris is thans: Joh. Bijlsma, Petterhuisterweg 27 te Stiens.

Het gironummer.van de PCWG is : 5 2 2.292 ten name van de penningmeester van de Prot.-Chr. Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid, Baarnseweg 36 te Den Dolder. Men glrere niets meer met andere nummers.

De secretaris van de PCWG,

Baarnseweg 36, Den Dolder.

Jjestafelnieuws

Spel en lied. 4 Vrolijke vrienden 11, samengesteld door Ans M. Bos en Marie J. de Haas. Uitgave W. P. van Stockum en Zoon, Den Haag 1948, 106 blz. ƒ2.90.

Na deel 3, Vrolijke vrienden I, voor jongens en meisjes van 7—14 jaar, thuis en op school, eveneens samengesteld door mej. Bos en mej. De Haas, verschijnt nu deal 4 voor dezelfde leeftijdsgroep, m.aar nu voor clubs, kampen en koloniehuizen. Evenals de vorige, is ook dit boekje met zorg uitgegeven. Aardig zijn de illustraties. De spelletjes.

grapjes, kunstjes zijn duidelijk beschreven. Handig is, dat leeftijd en aantal spelers voor de spelletjes worden genoemd. Uitvoerig is ’t hoofdstuk Kindertoneel. Een ander geeft stof voor kampen en buitendagen. Er wordt gewezen op de verschillende eisen van een picnicdag, een wedstrijdmiddag, een bonte avond. Niet erg geslaagd vinden we het muzikale gedeelte; de 2-stemmige liedjes doen ons ietwat „uit de tijd” aan, nu we de rijke verzameling Kinderzang en Kinderspel van Dien Kes, Pollman en Tiggers (uitg. de Toorts) kennen.

Al met al een boekje, dat voor de lage prijs een enoi’me hoeveelheid materiaal biedt. Het zal een welkome hulp zijn voor jeugdleiders, gestichtspersoneel en ieder, die groepen jonge kinderen te leiden heeft. R. B.—v R.

Charles Morgan. Sparkenbroke, vertaald door H. Foeken en M. Foeken—Visser. Ditgevfrij Contact 1947, 546 blz. Geb. ƒ8.90.

Naar mijn persoonlijke smaak is dit een der grootste romans, die de nieuwe literatuur heeft opgeleverd en ik vind het verheugend, dat deze roman nu ook in het Nederlands toegankelijk is in ee)j vertaling, die me, zonder schitterend te zijn, goed geslaagd lijkt. Sparkenbroke is, oppervlakkig gezien, een liefdesroman, die zich afspeelt tegen een poëtisch décor en als zodanig kan men dit werk oprecht bewonderen om de fijne weergave van levende mensen. Maar tegelijkertijd is het de roman van de kunstenaar, die maar één plicht heeft: het kunstwerk en aan dit verheven en tragisch egoïsme mensen en ■ dingen rondom hem opoffert. En tenslotte is dit de roman van een genie, dat poogt door te dringen tot het goddelijke, dat vermoed wordt achter de schoonheid en vreugde der aarde. Sparkenbroke is asceet en mysticus der schoonheid. Kunst, liefde, dood zijn hem de ingangen tot het eeuwige. Men zou het de roman van het onsterfelijke Platonisme kunnen noemen. Ik heb geen ruimte om deze levensbeschouwing te confronteren aan de christelijke, hoe interessant dit probleem ook is en besluit met deze roman aan te bevelen alleen aan degenen, die van een roman nog meer vei*wachten dan een boeiend verhaal, n.i. een bespiegeling over het levenslot.

N. Gogolj. Taras Boeijba. Vertaald door J. D W. Steenhuisen, verlucht door Nico Bulder. Uitgeverij Contact, A’dam 1949, 187 blz. ƒ 5.90.

Interessant in dit boek is de inleiding van Theun de Vries, die op brillante wijze inzicht geeft in de raadseiachtige figuur van de gi'ote Russische schrijver Gogolj. Ik kende van hem de Revisor en Dode zielen, die ik iedere lezer kan aanraden en verheugde me op de lectuur van dit boek. Ik wil graag op gezag aannemen, dat deze novelle tot de meesterwerken der Russische literatuur behoort; ik zie ook wel hoge kwaliteiten, b.v. de verrassende verhaaltechniek: de meeslepende cmwe van de geschiedenis, de weergave der atmosfeer, maar totaal gezien, laat deze bloedige historie van martiale kozakken mij toch onbevredigd. De pathos van dit heldendom ligt ons niet; interessant als cultuurbeeld is het vocy een moderne lezer meer vreemd dan mooi. Contact, dat zo uitstekend kiest uit de grote wereldliteratuur, deed m.i. met dit boek geen gelukkige keuze. Tenslotte, het boek is fraai geïllustreerd.

Prof. Dr. C. W. Mönnich. Jezus Christus God en Heiland. Uitgave Lankamp en Brinkman, A’dam 1948, 129 blz. ƒ3.25.

Ik stel me voor, dat de Centrale commissie van het Vrijz. Protestantisme, die deze studie, overigens voor rekening van de schrijver, voordraagt, er mee ingenomen is geweest. Het is n.l. een kloek en buitengewoon evenwichtig werk. De S. onderzoekt of de z.g. basisformule van de Wereldraad der kerken: „gemeenschap van kerken, die onze Heer Jezus aanvaarden als God en Heiland” voor de vrijziimigen aanvaardbaar is. Eerst stelt hij de kwestie aan de orde naar de natuur van deze formule, m.a.w. welke haar dwingend karakter is, vervolgens onderzoekt hij hoe ze historisch gegroeid is en vanuit dit inzicht toont hij haar beperktheid aan, tenslotte concludeert hij, dat de formule, hoewel niet on-evangelisch toch tezeer historisch bepaald is om in deze wereld zeggingskracht te hebben, maar dat ze geen beletsel hoeft te zijn voor Vrijzinnigen om aan het oecumenisch werk deel te nemen. Mij persoonlijk beviel buitengewoon het dogma-historisch centrale deel, waar in kort bestek een prachtig overzicht gegeven wordt der ontwikkeling van het Christologisch dogma, als zodanig een uitstekende aanvulling bij het vorig werk van de S. „Het geloof der oude kerk” (zie T. en T. 5 IX. 48). Een kleine betutteling (zie blz. 55): de broeders des gemenen levens voor te stellen als laat-Middeleeuwse mystieken lijkt me na de studies van Dom. Huyben onjuist. Gij, vrijzinnige lezer, die bekennen moet, dat ge weinig van uw geloof af weet, lees eens deze studie, en rechtzinnige broeder, lees dit boek ook eens om te beseffen, dat de echte vrijzinnigheid een woord over Jezus te zeggen heeft, dat misschien het uwe niet is, maar waard is om aan te horen. J. G. B.

Korte aankondigingen

Verschenen is de Hervormde dagkalender 1949, uitgave Boekencentrum, Javastr. 100, Den Haag, prijs ƒ 1.75 met een eenvoudig en zinvol schili De kalender bevat een Schriftoverdenking naar aanleiding van de dagtekst, met een psalm en gezang. De achterkanten bieden vaste rubrieken: Maandag: Wij vrouwen. Dinsdag: Jeugd, Woensdag en Donderdag: De kerk en haar werk. Vrijdag: Ontspanning, Zaterdag: Gebed, Zondag: Rguren uit Kerk en Zending. Red.-secr.

* * * 1) Wat niet in de feest-filmjournaals is opgenomen. We lezen in het verslag Buurt- en straatfeesten van het comité Kroningsstad; „Een van de doeleinden van ons werk was: in de buurten zoveel aantrekkelijks te bieden, dat met allen zich gedrongen voelden, naar de Dam, de Kalverstraat of het Leidseplein te trekken. Van de bum-tfeesten hebben vooral de moeders met kleine kinderen en de ouden genoten. Doordat ons comité niet verschillende gezelschappen afspraken maakte, was het mogelijk de onkosten tamelijk laag te houden. Zodoende kregen ook buurten, die anders zelf niets hadden kunnen organiseren door gebrek aan geldmiddelen, toch voldoende op- en uitvoeringen in hun wijk.

Van 31 Augustus tot en met 6 September 1948 werden door ons comité de volgende voorstellingen en

uitvoeringen georganiseerd: 25 wagenvoorstellingen voor kinderen (poppenkast, toneelstukje, samenzang). Gemiddeld aantal bezoekers 1200 per keer; 2 voorstellingen van een marionettentheater, elk met 500 bezoekers, een dansuitvoering voor kinderen, ’n goochelaar trad op, 3 toneelgezelschappen speelden eik 6 maal op pleinen voor volwassenen. Gemiddeld aantal bezoekers. 1500 per keer; 18 openluchtconcerten, 8 muzikale wandelingen en 5 taptoe’s van de politie vonden plaats (gemiddeld aantal luisteraars per concert 1000). Bijzonder geslaagd waren de volksdansuitvoeringen. 3000 bezoekers béluisterden de 2 kerkconcerten op Zondag 5 September. Aparte vermelding verdienen de 23 straat- en zaalfeesten. Met haar speelwagens trokken de leidsters er op uit en de kinderen volgden hen als een tweede rattenvanger van Hameln; 7500 kinderen namen aan de diverse feesten, spelen en wedstrijden deel. Niet alleen de grote pleinen en straten van de binnenstad waren betrokken in de feestvreugde van deze gedenkwaardige dagen, maar ook de kleinste arbeiderswijken in Sloten en Nieuwendammerham.”

Ziedaar enkele flitsen uit dit verslag! Het komt ons voor, dat hier belangrijk cultm-eel werk verricht is, dat minstens evenzeer waardering en veraielding verdient als de spectaculaire vertoningen in het Stadion en, o minister Lieftinck, minder geld gekost heeft en toch meer mensen een beetje feestvreugde heeft gebracht, juist aan hen, die geen dure entrée’s konden betalen.

GEVRAAGD

Bij twee oudere dames te Zwolle wordt gevraagd, een beschaafd en ontwikkeld meisje, beslist geestverw., leeft, van 28—45 jaar, om met overleg de huishouding te doen en goed kunnende koken. Behoorlijk salaris en dito vrije tijd, gunstig vooruitzicht. Br. met uitv. inl. onder no. 7428 adm. Tijd en Taak.

Onderlinge Maatschappij NEERLANDIA Tel. 551331, Scheveningen, Com. Jolstraat 1, Haringkade 163. BRAND-, INBRAAK-, BEDRIJFSen STORMVERZEKERINC Combinatie-polissen

nüL YmII UIJII STEENWEG 39 – UTRECHT

«V. os ARfIEIOERSPiRS • AItfTEMMM