is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 50, 1951, no 6, 03-11-1951

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bazen, als zij daarom binnen afzienbare tijd er de voorkeur aan blijken te geven om met het Westen tot zaken te komen.

Samenvattend geloven wij, dat de weinig éclatante overwinning der Engelse conservatieven lang niet de ramp behoeft te zijn, die een werkelijke ineenstorting van Labour veroorzaakt zou hebben. Churchill weet zich in zijn mandaat zeer beperkt. Zijn eerste daden wijzen er op, dat hij daar naar zal handelen. De combinatie van zijn matiging met een constructieve oppositie door Labour geeft de mogelijkheid voor een goed internationaal beleid. Zo zal zelfs Engeland wellicht thans de leiding kunnen geven, die West-Europa reeds zo lang heeft ontbeerd. H. VAN VEEN

BENTVELDNIEUWS

„DE TAAK DER OUDE JEUGDBEWEGING”

Weekeindcursus te Bentveld'op 17—18 November ’5l, bestemd voor oud-leden van N.8.A.5., N.C.S.V., A.J.C., V.C.J.C., C.J.M.V., S.D.S.C., enz., enz.

De jeugdbeweging, de echte en enige zoals de oud-leden haar gaarne noemen, is in het Nederlandse geestelijke en sociale leven een merkwaardig verschijnsel geweest. Opgericht min of meer als reactie op de eerste wereidooriog en gestuwd door een hartstochtelijke wil tot vernieuwing en verdieping van levenshouding en levensstijl heeft zij mensen voor hun leven gestempeld.

Tal van leidende figuren op allerlei terrein zijn afkomstig uit de oude jeugdbeweging, hebben daar een belangrijk deel van hun persoonlijke vorming ontvangen, zijn door die beweging diepgaand beinvloed bij hun aanpak van de problemen. Ziet men terug, dan rijst onwillekeurig de vraag: Wat is nu de historische betekenis van deze jeugdbeweging geweest voor het geestelijke, politieke en sociale leven in Nederland?

Belangrijker nog is de vraag: Wat er uit het oude vuur geworden is? Er zijn tal van leden der oude jeugdbeweging, die hoewel met grote trouw hun arbeid verrichtend, toch last hebben van een gevoel van teleurstelling. Zij hebben met hun vroegere idealisme te weinig kunnen doen, het heeft te weinig kansen gekregen en niet zeiden is het door allerlei omstandigheden afgedekt geworden en tot ondergronds smeulen veroordeeld. Daartegenover staat, dat ons gehele geestelijke sociale en politieke leven een dringende behoefte heeft aan mensen die daaraan stuwing en richting vermogen te geven, vanuit een diep-gefundeerde overtuiging.

Vandaar dat de A.G. der Woodbrookers, aan zeer vele leden der oude jeugdbeweging goed bekend, het plan heeft opgevat om de leden der oude jeugdbeweging samen te brengen op Bentveld om daar met elkander vooral deze vraag eens te bespreken: „Hoe maken we het oude vuur vruchtbaar voor de huidige situatie?” Wij hopen en vertrouwen, dat vele oud-leden der jeugdbewegingen naar Bentveld zullen komen. Mocht u ons adressen van oud-leden kufmen geven; mocht u bereid zijn een aantal uitnodigingen aan bekenden door te geven, wij zullen u graag het materiaal leveren! Programma: Leider: prof. dr P. A. H. de Boer.

Opening Zaterdag 17 uur. De jeugdbeweging als historisch verschijnsel, door: W. Thomassen. Zaterdag 19.30 uur. Hoe maken we het oude vuur vruchtbaar voor de huidige situatie? door: ds L. H. Ruitenberg en A. J. V. d. Vlerk. Zondag 10.15 uur. Ochtendwijding. Zondag 9.45 uur.

Algemeen gesprek. Zondag 15 uur. Sluiting. Zondag 18 uur. De kosten bedragen ƒ 4.50, ƒ 5.50, ƒ 6.50 per persoon, voor echtparen ƒ 9.—, ƒ 10.— of ƒ 11.—. Voor niemand, die zich voor deze cursus interesseert, mogen de kosten een bezwaar zijn, men schrijve de directeur dr A. van Biémen, Bentveldsweg 3, Bentveld. Opgaven zende men aan de administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

KORTE AANKONDIGING

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op:

le. Het wordt tijd dat we aan een kalender voor het volgende jaar denken. Hier zijn er drie:

De Hervormde dagkalender 1952, uitgave Boekencentrum Den Haag, ƒ 1.90.

Een zeer mooi schildblad; Aart van Dobbenburgh tekende een fraaie Abraham-kop. Elke dag biedt

deze kalender een blaadje ter lezing en overweging. Ik weet van mensen, die daar geestelijk profijt uit trekken. Ik weet nog veel meer, voor wie het eigenlijk goed zou zijn zich elke dag even te bepalen tot een goede bijbelse gedachte. Hun allen zij deze kalender aanbevolen.

Veilig kompas 1952, uitgave Boekencentrum Den Haag, ƒ2.25.

Elke veertien dagen een blad en daarop een mooie gecalligrafeerde bijbelse tekst of citaat uit de liederschat der kerk. Een bescheiden smaakvolle kalender. De woorden werden verzameld en getekend door G. J. Haalboom. Persoonlijk houd ik van dit type kalender: het is bescheiden, het is goed-Hervormd en doordacht: het Woord dat zich ter overweging aanbiedt met een fraaie nadrukkelijkheid.

Prinsessenkalender 1952, uitgave Pro Juventute, Willem de Zwijgerlaan 26 B, Den Haag, ƒ 2,75.

De Koningin stond dertien nieuwe foto’s af, leuk om naar te kijken, van de prinsessen. Door deze kalender aan te schaffen, steunt ge een uitermate sympathieke vereniging. Reeds daarom alleen verdient deze kalender ruime verspreiding. Een Slnterklaascadeau dat bij velen welkom zal zijn!

2e. E. Lagerwey, Bisschop van Deventer, de oud-Katholieke kerk van Nederland, Leer en leven, uitgave G. J. A. Ruys, A’dam 1951, 136 blz. ƒ4.90.

Uit' nationaal en uit oecumenisch gezichtspunt is de oud-Katholieke kerk belangrijk. Voortaan beschikken we in dit boekje over een uitstekende inleiding. Ik vond vooral de uiteenzetting der leer belangwekkend en boeiend. De interessante geschiedenis van deze kerk met haar drie episodes, het verzet der oud-Nederiandse cleresij, de Jansenistische infiltratie, de reactie op de onfeilbaarheidsverklaring, is mat verteld. Hier is een kans gemist om een boeiend stuk vaderlandse kerkgeschiedenis te vertellen. Men krijgt voortdurend de indruk, dat De S. niet durft uit vrees geloofsgenoten of buitenstaanders te kwetsen. Speciaal om hoofdstukken als „Geloofs- en zedeleer” en „Onze plaats in de oecumene” aanbevolen.

3e. Dr K. J. Brouwer, Zending in een gistende wereld, uitgave G. J. A. Ruys, A’dam 1951, 136 blz. ƒ 4.90.

Een voortreffelijk boekje! De S., president-director van de Vereniging de Nederlandse Zendingscorporaties geeft hier, bijgestaan door prof. dr J. H. Bavinck voor de zending der Gereformeerde kerken, een samenvattend overzicht van wat er na de bevrijding op het terrein van Kerk en Zending in Indonesië is gebeurd. Voor wie de zending een goed hart toedraagt, is dit boekje welhaast onmisbaar. Eerst kennen, dan beminnen! Niet alleen treft men hier in beknopt bestek een uiterst leerzaam overzicht van hoe de zaken staan, maar mij beviel bijzonder, dat De S. ons lezers op de hoogte brengt met de ingewikkelde problematiek van het zendingsveld.

4e. Insider, Wie wij zijn en wat wij willen, uitgave Arbeiderspers 1951, 52 blz.

Een boekje over Het Vrije Volk en over de A.P. en zeg met, aac eigen roem... KwaïijK neAt, want hier werden op sympathieke toon feiten gecombineerd tot een waarlijk pakkend geheel, een monument van onze socialistische beweging. Ondergetekende hoort tot degenen, die nog wei eens critieK. heelt op H.V.V., juist omdat hij 't zo welgenegen is. Het heeft hem goed gedaan de structuur van het bedrijf te leren kennen, te vernemen waar het geld vandaan komt en waar het blijft, enz. enz. Natuurlijk is dit boekje een pleidooi. Waarom ook niet? Het doet goed naar deze advocaat te luisteren, die een goede zaak goed verdedigt. De lezer van Tijd en Taak zij speciaal blz. 21 aanbevolen! Wat daar staat, mogen wij niet vergeten!

Red. secr.

LEESTAFELNIEUWS

Henrl A. Ett, Holland in rep en roer, uitgave J. M. Meulenhoff, Amsterdam 1951, 155 blz., ƒ 4.90.

Drie beruchte rechtszaken uit de 19e eeuw worden in dit boekje uitvoerig verteld; geval no 1. Een vrouw Uit een aanz.ennjke familie te Zwolle wordt wegens slecht levensgedrag (verhouding met predikant waaruit een onecht kind) uit de voogdij over haar kind ontzet. Het geval is bekend uit een der Ideeën van Multatuli. De Multatuli-vereerder Ett kan niet ongedaan maken, dat in dit geval zijn vereerde Multatuli de plank deerlijk missloeg. Geval no 2. Een rijke mevrouw en haar dienstbode worden in Den Haag vermoord. Vijf maanden later wordt de dader en zijn vrouwelijke medeplichtige aangehouden. Ook over dat geval heeft Multatuli zijn woordje gezegd. Geval no 3. Een jongetje wordt gekidnapt en vermoord. Ook hier bemoeit Multatuli zich mee. Wat biedt dit boek nu aan lezenswaardigs? Met grote ijver heeft de schr. deze drie zaken en hun weerslag in de pers van die dagen nagespeurd. Men leert er zodoende de Nederlandse 19de eeuw beter door kennen. Voor zover het boek Multatuli wil rehabiliteren, acht ik het mislukt. De raillerende

toon t.o.v. de morele ideeën van die tijd acht ik ook weinig geslaagd. Men reageerde anders op misdaden dan wij. Het is de taak van de historicus dit te verstaan. Daarbij is Multatuli, deze eeuwige querulant, een siecnte voorncnter.

J. Molitor, Franz Kafka Asmodai in Praag, Paria-

reeis, ungave De Drienoe*., s-uravexana, 1950, 141 blz., ƒ 3.90.

Een doorwrochte studie over Kafka, deze grootmeester der moderne literatuur. Molitor probeert het werk van Kafka te doorlichten vanuit de levenservaringen van de auteur. Ik moet erkennen, dat ik uit dit boekje veel geleerd heb. De stijl is rommeiig, de conclusies soms voorbarig, de doorlopende polemiek met Brod wel eens vervelend en soms onrechtvaardig. Maar Molitor heeft zoveel interessants te vertelien over de persoon Kafka, dat men hem de gebreken van zijn boek gaarne vergeeft. Mijn persoonlijke conclusie is, dat het werk van Kafka de meest overtuigende mythe is, die onze tijd heeft opgeleverd en dat elke systematisering van die mythe, ook die van Molitor, eenzijdige inlegkunst is, d.w.z. een subjectieve wijze van op deze mythe te antwoorden. Daarom is dit nog niet te veroordelen. Wat wil men anders met een mythe doen dan er een zin aan geven? Aanbevolen aan de lezers van Kafka.

Idealen van opvoeding uitgave van het Nederlands gesprekcentrum. Publicatie no 3 z.j. (195D. Te verkrijgen Matthenesserlaan 446, Rotterdam. Prijs voor niet-leden ƒ 1.50.

Een uitstekend rapport, dat inzicht geeft in de verschillen en overeenkomsten tussen Christenen en Humanisten in zake de opvoeding. Overzichtelijk, diep-gravend en helder geformuleerd. Hoofdstuk 111 geeft een diagnose van de nood van de jeugd in onze tijd, terwijl hoofdstuk IV de mogelijkheden en de richtlijnen voor de therapie aanduidt. Aanbevolen!

Karl Jaspers. Inleiding tot de philosophie, vertaald door mr H. F. Torringa. Pallas-reeks. Uitgeverij Born N.V., Assen. 1951. 177 blz. ƒ3,50.

Eigeniyk zou dit boekje moeten heten: inleiding tot de philosophie van Jaspers. De manier, waarop hier de problemen ingeleid en aangeduid worden, de waardering van andere denkers, het is alles zo zeer doortrokken van Jaspers’ eigen geniale visie op de wijsbegeerte, dat het boekje slechts onrechtstreeks inleidt tot de philosophie. Maar zoals de schrijver zelf terecht opmerkt: „Men mag zeggen, dat in een der grote werken alles aanwezig is. Aan een der groten werkt men zich omhoog in het gehele rijk der philosophie”. (Blz. 176). Te vernemen, dat dit twaalf radiolezingen zijn, doet ons eerbiedig en met enige spijt beseffen, dat daar in Zwitserland blijkbaar een radio-publiek leeft, dat voedzamer kost aangeboden krijgt dan het Nederlandse. Het boekje van Jaspers is een klein meesterwerk, het is een moment in zijn ontwikkelingsgang (let op de verschuivingen sedert dat andere boek van hem „Het fiiosofisch geloof”) maar het is niet eenvoudig voor een, die mee wil denken en zich niet laat vangen door apodictische uitspraken, hier en daar, welke een soort roes kunnen scheppen, die nog ver verwijderd is van echt begrip. Wie Jaspers kent, weet wat ik bedoel. J. G. B.

PEEDIKANTEN-CONFERENTIE

De Vierde Predikanten-conferentie, die wij vorige week aankondigden, wordt op 15 en 16 November gehouden in Den Alerdinck te Heino.

HULPACTIE-INDIA VAN DE NEDERL. JEUGD GEMEENSCHAP

Er kwamen nog meer giften: ƒ1 van mej. G. P. V. A. te T., ƒ 2.50 van J. B. te 0., mej. C. F. v. V. te U., ƒ 5 van zuster I. M. te U., J. W. de D., ƒ 10 van J. W. K. B. te T., mevr. L. G.-L. te A, ƒ25 van Ma G. te A., A. J. R. te S., ds W. C. J. te S. Het totale bedrag: ƒ2642.35. Hartelijk dank. Giro: 113211. J. J. BUSKES Jr

Gebouw Woord en Wereld, Mauritskade 98, Amsterdam Oost. Lezing met nabespreking door ds Kr. Strijd over: „Verwesteren onze KerKenV ', op Donderdag 8 November. Toegangsbew. a 25 cent reeds nu verkrijgbaar aan het gebouw van negen tot 12.30 uur.

Jong echtpaar zoekt KAMERS met gebruik van keuken in of omgeving Alkmaar. Brieven No. 271051.

N.V. De Arbeiderspers