is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 51, 1953, no 9, 28-02-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENTVELD-NIEUWS

Naar aanleiding van de ramp die ons land en volk heeft getroffen, ontvingen wij van buitenlandse Bentveld-vrienden vele hartelijke brieven. Onze Zwitserse geestverwanten zonden een telegram; „Weest er van overtuigd dat wij met innige belangstelling denken aan het leed dat uw land heeft getroffen. Wij groeten onze vrienden in hartelijke verbondenheid”. Ds R. Ie Jeune en Christine Ragaz.

Zweedse, Engelse en Franse vrienden schreven brieven.

Duitse vrienden uit Kamen in Westfalen waarmede wij nogal intensief contact hebben, kwamen Zaterdag 7 Februari plots met een auto vol dekens aanzetten. Het stadsbestuur van Kamen had 1000 Mark gevoteerd en op raad van de Nederlandse consul er nieuwe dekens voor gekocht. De werkgemeenschap van socialisten Bergheimerkreis voor welke ik enkele malen gesproken heb, zamelt thans baby- en kinderkleding in; de schooikinderen van Kamens openbare school verzamelen speelgoed voor „die armen Kinder in Holland”.

De volgende door henzelf geschreven brief kreeg ik door bemiddeling van Stadtdirektor Heitsch:

„Liebe Kinder!

Wir kaben von Eurem grossen Unglück gekort. Viele von Euck kaben nickts mekr ansusieken. Weil es uns nock gut gekt, wollen wir Euck kelken. Unsere Eltern kaben uns Sacken gegeben, die wir Euck sckenken wollen. Wir packen ein Faket mit Sckuken und Kleidem. Hoffentlick macken wir Euck damit eine Freude. Wir wollen Euck auch nock Geld sckicken. Euck grüsst kerslick die II Klasse der Gemeinsckaftsckule Kamen."

In tijden van nood blijkt het wat de internationale contacten wezenlijk waard zijn. Men kan er niet dan dankbaar voor zijn.

Hier volgt de brief uit Kamen:

STADT KAMEN (WESTF.)

Kamen den 7. Februar 1953 An die Arbeitsgemeinschaft der Woodbroockers B ent V el d-H olland z. Hd. von Herrn Direktor Dr. van B ie men

Sekr geekrter Herr Dr. van Biemen!

In Anbetrackt der grossen Not, die Ikre Landsleute durck die Naturkatastropke getroffen kat, ist auck das Parlament unserer Heimatstadt Kamen einstimmig übereingekommen, sick an den Hilfsaktionen, die an vielen Stellen unseres Landes eingeleitet werden, su beteiligen.

(Vervolg vanpag. 7)

leven. Geen is er die er aan ontkomt zich bezig te houden met de onoplosbare vragen hieraan verbonden. In deze dagen werden we in ons land weer ten diepste met de dood geconfronteerd.

Hebben ziekte en dood alleen negatieve waarde of krijgen ze ook een positieve plaats? Hoe staat de mens er tegenover? Heeft God iets er mee te maken en hoe dan? Is het mogelijk er aan te ontkomen? Is genezing iets dat in eigen hand ligt of niet?

Dat zijn zo maar enkele losse vragen. En hoezeer bewust, dat we deze vragen niet „oplossen” dacht de A.G. V. d. Woodbrookers toch, dat het goed was om met elkaar ons met deze vragen bezig te houden. Daartoe werd een weekend belegd op 21—22 Maart, waarvan het programma als volgt is:

Mens tegenover ziekte en dood.

21—22 Maart Leiding: Mej. ds W. H. Buijs Dr. A. van Biemen

,De mens en zijn ziekte” dr J. T. Buma. ,De Bijbelse visie op ziekte en dood”

dr P. J. Röscam Abbing

„De houding van de mens tegenover ziekte

en dood” dr M. J. Heering

Kosten: naar draagkracht ƒ4,50, ƒ5,50 of ƒ6,50 per persoon. Echtparen: ƒ9, ƒlO of ƒll.

Opgaven zo spoedig mogelijk aan de administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld. Tel.: K 2500—26728.

Wir haben noch Rücksprache mit dem holldndischen Konsulat in Dortmund als den geeignetsten Weg ermittelt, für die uns im Augenblick sur Verfügung stekenden Geldmittel Wolldecken und Bettseug su beschaffen und diese an die Woodbroockers in Bentveld su Ihren Handen su übergeben.

Des weiteren kat das Stadtparlament die Bevölkerung su einer Geldspende aufgerufen, deren Ertrag wir Iknen ebenfalls naak Absckluss der Sammlung sukommen lassen.

Wir kojfen, kiermit im Rakmen der uns gegebenen Möglickkeiten eine besckeidene Hilje sur Linderung der Not in Ikrem Lande beisussteuern und bitten Sie, die Spende über ikren materiellen Wert kinaus als ein Zeicken tief empfundenen Mitgefükls der Bevölkerung unserer Stadt ansuseken.

In kerslicker Verbundenkeit!

Das Parlament und die Verwaltung der Stadt Kamen.

Der Bürgermeister: Der Stadtdirektor: 1.V.:

(kandtekening) (kandtekening)

Die Fraktionen des Stadtparlaments: ges: Holtmann, S.P.D. ges.: Flukme, C.D.U. ges.: Kocke, F.D.P. ges.: Flink, B.H.E.

A. VAN BIEMEN

KORTE AANKONDIGING

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op:

Onderdrukking en verzet, afl. 38, 39, 40. Uitgave J. M. Meulenhoff, A’dam en Van Loghum Slaterus, Arnhem. Per aflevering ƒ 2,75. In vier gebonden delen ƒ 35,25 per deel.

Dit prachtige werk nadert zijn voltooiing. De delicate geschiedenis van de coördinatie van het verzet kan men hier lezen en dan wordt de laatste periode van de bezetting breed geschetst onder de titel „Naar de bevrijding”; vervolgens leest men over „de bezetting en het volkenrecht”, „het Nederlandse Rode Kruis”, over „evacuaties en paniekvluchten” en over „bombardementen en vernielingen”. Men leest dit alles en is verbaasd, dat men al zo veel weer vergeten was; nieuwe samenhangen, destijds onvermoed, openbaren zich. Vergeten mogen we dit alles niet!

Annie M. G. Schmidt: Veertien uilen, met plaatjes van Wim Bijmoer. Uitgave De Arbeiderspers 1952, 64 blz. ƒ2,90.

Annie Schmidt beheert op het ogenblik in Nederland de moderne sprookjes-fauna en -flora en ze doet het goed. Met een fijn gevoel voor klankspeling, met een dolle fantasie, met een grote rijmvaardigheid levert ze wekelijks in het Zaterdagse Parool haar verrukkelijke kinderverzen. Enkele van de beste heeft ze in dit boekje gebundeid. Ik mis smartelijk de Kilemedaanse beer, maar ik ben gelukkig met de beer uit Breukelen. Echt iets om voor te lezen aan kinderen en ik garandeer u: ge hebt er zelf ook uw genoegen aan, want Annie Schmidt knipoogt voortdurend naar de volwassen lezer.

Annie M. G. Schmidt: Cabaretliedjes, met illustraties van Wim Bijmoer. Uitgave De Arbeiderspers, Amsterdam 1952, 84 blz. ƒ 3,90.

En dit zijn dan haar versjes voor de groten, nu niet met plaatjes, maar met illustraties van Wim Bijmoer. De rijmpret bleef dezelfde, maar de ironie en het sarcasme werden scherper aangezet. Nu knipoogt ze niet meer, die Annie Schmidt, maar ze hitst ons op om de gekke mensen rondom ons uit te lachen, in het gelukkig besef, dat wij wel wijzer zijn. Ze blijkt nu scherpe nagels te hebben en ze kan krabben. Eigenlijk moet je cabaretliedjes horen voordragen, maar dat deze het doen, als je ze in stilte leest, pleit voor hun kwaliteit. Ge kunt er om lachen niet alleen, maar ook uw eigen cultuurperiode uit bestuderen. Een enkele maal probeert de schrijfster haar wrange pret op te houden, dan blijkt ineens, dat ze niet anders kan. Ze heeft verleerd naïef en edelmoedig te zijn.

Maar zo zijn wij: over echte liefde durven we niet te praten en bij een kus denken we aan lippenstift.

Ds H. A. Visser: Volharden; Goede reis. Twee uitgaven van de Synodale commissie De Hervormde Jeugdraad, Herengracht 575, A’dam-C. 1953. Het eerste ƒ0,15 en 16 blz.; het tweede ƒ0,35 en 16 biz. Bij aantallen reductie.

Twee boekjes, bestemd voor wie dit jaar belijdenis doen en tot het H. Avondmaal worden toegelaten. Het eerste boekje geeft practische wenken en bepleit actief lidmaatschap van „De jonge kerk”, het tweede komt tot dezelfde conclusie, maar nu langs de weg van een bezinning op de daad der geloofsbelijdenis. Het zijn boekjes, die men gaarne aanbeveelt, hoewel men wel eens bezwaar kan hebben tegen de al te krasse uitspraken: „We hebben nu al een Atlantisch leger. Dat betekent min of meer het einde van ons nationaie bestaan” (blz. 8 uit Goede reis). En probeer zulke uitspraken eens te combineren: a.) „Een levende kerk bestaat niet uit gezellige, sportieve en vlotte mensen, maar uit mensen, die in leven en sterven vasthouden aan het Woord”, (blz. 6 uit Volharden); b.) „Er is muziek, misschien wel een lekespel. In ieder geval een brok gezelligheid, waardoor u ineens beseft: nu ik van catechisatie af ben, moet ik daar toch beslist bij gaan.”, (zelfde boekje blz. 13). Kortom, men zou dit soort boekjes wat meer evenwichtigheid toewensen.

Dr Th. C. Frederikse: Wat verwachten wi.l? Studieschema over de Bijbelse heilsverwachtingen. Zelfde uitgever, 46 blz. ƒ 1,50.

Dit boekje kan voortreffelijk werk doen als er een goede studieleider in de buurt is. In zeven hoofdstukjes wordt hier een centraal maar o zo moeilijk en actueel geloofsartikel nl. de leer over het Koninkrijk Gods aan de orde gesteld. Het boekje zelf is goed, voor zover het voorzichtig de problemen aanwijst en inleidt, in de vragen de kwesties zelf nog toespitst, de antwoorden vaaglijk suggereert, maar het laat de hulpeloze lezer met nog veel meer vragen in de kou. De practijk zal moeten uitwijzen, of dit handboek bruikbaar is. Het onderwerp verdient alleszins toegewijde studie. Red.-secr.

Binnenkort verschijnt

H. J. Wilzen en dr A. van Biemen

Samen op weg

Vijftig jaar ontmoeting tussen Christendom en socialisme in De blijde wereld en Tijd en Taak. Ingeleid door prof. dr W. Banning, liiustraties: foto’s, tekeningen en facsimile’s. Formaat: 20 x 12,5 cm. Omvang: 192 blz. Prijs gebonden ƒ6,90. Intekenprijs tot verschijnen ƒ4,90.

De geschiedenis van het religieuze socialisme in Nederland is de geschiedenis van zijn organen, „De blijde wereld” eerst en „Tijd en Taak” later, ook thans nog. In het werk van H. J. Wilzen en dr A. van Biemen wordt deze historie van een halve eeuw, uitlopende op de krachtige doorbraak van de laatste jaren, boeiend verteld.

Aan de boekhandel van de N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15, Amsterdam-C., Postgiro 21876. U gelieve mij te zenden bij verschijnen: ex. Samen op weg. Gebonden ƒ 4,90. Naam: Straat en no Woonplaats:

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdam