is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 51, 1953, no 13, 28-03-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENTVELD-NIEUWS

„DE MIDDENGROEPEN IN DE KNEL”

Weekendcursus te Bentveld op 11-12 April 1953

De structuur van onze samenleving wijzigt zich snel en ingrijpend. Duidelijke tekenen daarvan zijn de opkomst van een nieuwe sociale groep die der employé’s, ambtenaren, vrije beroepen enz. —, het teruggedrongen worden in macht, welvaart en aanzien van andere groepen en als gevolg daarvan het optreden van sociale spanningen.

Men kan vanuit godsdienstig standpunt de stelling poneren, dat ieder mens, alsook iedere sociale groep een eigen dienst aan de gemeenschap heeft te vervullen. De vraag rijst dan: wat is de dienst van een bepaalde sociale groep, in dit geval die van de middengroepen? En verder: laat de maatschappelijke positie die dienst toe, en wordt deze dienst, deze functie door het geheel der samenleving erkend en gewaardeerd? De huidige spanningen in de middengroepen bewijzen dat deze vragen daar bewust of onbewust leven en geen bevredigende beantwoording hebben gevonden.

Rustige bezinning op de feitelijke situatie, vooral echter op de waarderingen die de mens en de sociale groepen toekomen is in zo’n geval dringend gewenst. Emotionele kreten zijn er voorshands genoeg geslaakt. Voor de socialistische beweging heeft dit alles nog een bijzondere betekenis! Enerzijds is zij als beweging van uitsluitend arbeidersbeweging uitgegrceid tot een vele sociale groepen, met name die van het midden, omvattende volksbeweging. Anderzijds is het bewuste denken over de consequenties, welke daaraan verbonden zijn voor het socialistische maatschappijbeeld in het bijzonder de maatschappelijke geleding en een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten, onvoldoende voortgeschreden. Om maar te zwijgen van de on- of weinig-bewuste gevoelens en gevoeligheden bij arbeiders én middengroepen.

De Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, die het als haar geloofsopdracht weet de socialistische beweging bezielend en critisch te dienen, heeft gemeend er goed aan te doen dit thema op een weekendcursus aan de orde te stellen. Zij noopt en verwacht dat velen leden van de middengroepen én arbeiders, in het bijzonder ook bestuursleden van plaatselijke afdelingen van de PvdA en van het NVV zich gedrongen zullen voelen aan deze bezinning en dit openhartige gesprek deel te nemen.

Opgaven aan de administratie van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld. Telefoon (K2500) 26728.

PROGRAMMA

Opening Zaterdag 17 uur

„Culturele functie van de middengroepen”, dr Ph. J. Idenburg Zaterdag 19.30 uur Ochtendwijding Zondag 9.45 uur „Maatschappelijke positie”, Ed van Cleef Zondag 10.15 uur „Erkenning van de maatschappelijke betekenis der middengroepen

door de Socialistische beweging”, drs H. J. Hofland Zondag 15.30 uur Sluiting Zondag 18.30 uur Leiding: drs H. M. de Lange, mèj. ds W. H. Buijs, dr A. van Biemen.

Kosten: naar draagkracht ƒ4,50, ƒ5,50 of ƒ6,50; echtparen ƒ 9,-, ƒ 10,- of ƒ 11,-.

18-19 April: „De Jongeren en de Socialistische beweging”. Zaterdagavond: „Hun reactie op de socialistische idee”, door dr J. Haveman. Zondagmorgen: „Hun reactie op de socialistische

beweging”, door Jan A. Hes. Zondagmiddag: „Socialistisch appèl en de jongeren”, door dr A. van Biemen. Leiding: dr A. van Biemen – Jan de Leede.

KORTEHEMMEN-NIEUWS

Het communisme als politiek-sociale wereldreligie

Wie zich intensief met het probleem van het communisme bezighoudt, komt tot de ontdekking, dat hij met een veelheid van facetten in aanraking komt. Naast de sociaal-economische kant van het communisme, waarbij het een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt sinds Marx en een andere weg is gegaan dan het Westerse socialisme, roepen telkens weer de West-Europeaan bevreemdende feiten om de aandacht. Het kenmerkende feit, dat

Stalin een duidelijk nationalistische koers is gaan varen, die andersgericht is dan het communisme uit Lenins dagen.

De' veranderde houding ten aanzien van de kerk (Grieks-Katholiek) voor een staat, die een antigodsdienstige propaganda heeft gevoerd, blijft ieder boeien, die voor het diep-religieuze karakter van het Russische volksleven oog heeft gekregen, ook al ziet men de politieke bijgedachten niet over het hoofd. In de jongste tijd heeft het naar buiten optreden van het anti-semitisme opnieuw de vraag opgeworpen of er wel zulke diepgaande verschillen aanwezig zijn tussen nationaal-socialisme en communisme, zoals men tot nu toe steeds voetstoots heeft aangenomen.

Tot al deze vragen vormt het boek van prof. dr W. Banning: „Het communisme als politiek-sociale wereldreligie”, een prachtige inleiding. Dit boek werd deze winter in aansluiting op een weekend in Kortehemmen in September 1952 door verschillende kringen bestudeerd.

Met prof. Banning willen wij nu opnieuw op 11-12 April te Kortehemmen samen komen om de vragen, die bij de lezing en bestudering van zijn boek zijn opgekomen, met, elkaar nader te bespreken. Vanzelfsprekend is ieder welkom, ook degene, die niet in de gelegenheid was aan een der kringen deel te nemen.

Programma

Zaterdag: Welkom 4.00 uur Broodmaaltijd 6.00 uur Inleiding tot het gesprek door ds A. van Santen 7 00 uur

Bespreking over van te voren ingekomen vragen door prof. dr W. Banning 8.00 uur Dagsluiting 10.30 uur

Zondag: Ontbijt 8.30 uur Kerkdienst te Kortehemmen onder leiding van ds A. Horst 9.30 uur Koffie 10.30 uur Wandelen H OO uur

Warme maaltijd 12.15 uur Verdere bespreking van vragen door prof. dr W. Banning 2.00 uur Sluiting 5.00 uur Leiding; ds A. van Santen en mej. Sj. Gorter.

Practische mededelingen:

De deelnemersprijs bedraagt naar keuze ƒ4,- of ƒ4,50 per persoon, echtparen ƒ7,- of ƒB,-, bij aankomst te voldoen.

Opgaven graag d.m.v. een briefkaart vóór of op Za'cerdag 4 April aan de administratie van het Woodbrookershuis te Kortehemmen, post Boombergum. Daarna volgen nadere mededelingen. N.B. Bij voldoende deelname uit de richting Groningen zal gezorgd worden voor een extra bus voor de terugreis. Tijdige opgave is deshalve gewenst!

WAT VERWACHTEN JULLIE VAN DE TOEKOMST?

Weekend voor jongeren 18-19 April

Programma

Zaterdag: Welkom 4.00 uur Broodmaaltijd 6.00 uur „Wat brengt ons samen?”, ds D. Bakker 7.30 uur „Mijn toekomstgeloof, gegrond in het Humanisme”, door de heer A. Hoekstra 8.00 uur Pauze met thee 8.45 uur „Mijn toekomstgeloof, gegrond in het Christendom”, door ds C. D. Moulijn ... 9.15 uur

Zang en tot slot een korte wandeling ... 10.00 uur Naar bed HOO uur Zondag: Reveille 7.15 uur Ontbijt 8.15 uur Wijding door ds D. Bakker: „Een vreemdsoortig wezen” 9.30 uur

Discussie over de onderwerpen van Zaterdagavond 10.00 uur Pauze met koffie 11.00 uur Wandelen enz 12.00 uur Warme maaltijd 1.00 uur

„Wat kunnen wij van de naaste toekomst verwachten?”, door mevr. H. Verwey- Jofaker 2.00 uur Pauze met thee 3-00 uur Discussie 3.30 uur Sluiting door ds D. Bakker 5.00 uur Leiding: ds D. Bakker en mej. Sj. Gorter.

Practische gegevens: De deelnemersprijs bedraagt naar keuze ƒ3,50 of ƒ4,- per persoon, waarbij deelnemers zelf zorgen voor eigen boterhammen op Zaterdagavond. Het Woodbrookershuis ligt een half uurtje lopen van Beetsterzwaag en is behalve per fiets ook per NTM-bus van verschillende kanten te bereiken.

Opgaven d.m.v. een briefkaartje graag vóór 12 April a.s. aan de administratie van het Woodbrookershuis Kortehemmen, post Boornbergum. Daarna volgen nadere mededelingen plus een deelnemerslijst.

BARCHEM-NIEUWS

Retraite (geloofsbijeenkomst) voor werkende vrouwen, uitgaande van de Doopsgezinde Commissie voor het Retraitewerk in de week na Pasen (7—10 April) in het gebouw van de Woodbrookers te Barchem.

Thema; Strijd en uitzicht. Leiding: Mej. ds H. C. Leignes Bakhoven, mej. ds. S. Gooszen, mej. dr M. H. van der Zeyde. Programma:

Dinsdagmiddag vóór 3 uur aankomst. Opening. 1. „Verlangen naar God”.

Dinsdagavond 2. ~'Wéérstanden”. ■Woensdagmorgen 3. „Kruis en Opstanding”. Woensdagmiddag 4. „De zin van ons leven”. Woensdagavond Wijdingsavond. Donderdagmorgen 5. „Hoe komen we tot vrijheid en zuiverheid in de menselijke verhoudingen?”

Donderdagmiddag 6. „De wapenrusting van het geloof”..

Donderdagavond Avondmaal. Vrijdagmorgen 7. „Opdracht en uitzicht”. Slui-

ting. Vertrek. leder krijgt een apart kamertje met verwarming. Kosten ƒ 17,50 of ƒ 15, bij aankomst te voldoen. Opgave zo spoedig mogelijk bij ds H. O. Leignes Bakhoven, Burgwal 26, Kampen (telefoon Kampen 762), met wie men ook overleg kan plegen, wanneer de deelnemerskosten te zwaar mochten zijn.

LEE STAFELNIEUWS

Dr Karl Barth: De Zondag. Ned. vertaling van ds W. M. van Asperen en dr J. M. van Minnen uit „Die kirckliche Dogmatik” 111 4. Uitgave G. F. Callenbach, Nijkerk, z. j. (1952), 53 blz. ƒ2,25.

De lectuur van dit boekje kan de lezer ten overvloede overtuigen, én hoe boeiend bedrijf de theologie is, én hoe groot leraar der christenheid we bezitten in de schrijver. Men kon menen, dat in dit onderwerp niet veel belangrijks school. Maar zó, als K. Barth de Zondag bespreekt, zo diepzinnig en tevens zo eenvoudig, dat een theologisch leek het kan verstaan, zo ruimhartig ook, gaat het de lezer duidelijk worden tot zijn beschaming, hoe weinig hij tot nu toe dit veel verwaarloosd goddelijk gebod nakwam. De rijkdom van dit boekje laat zich niet samenvatten, slechts aanbevelen.

Harry Macfie en Hans G. Westerlund: Wasawasa. Vertaald uit het Zweeds door M. J. Molanus-Stamperius. Uitgave J. M. Meulenhoff, 1952, 150 blz. ƒ 6,90.

Het boek gaat, zoals de ondertitel zegt, over de „avonturen van trappers en goudgravers in Canada en Alaska”, dus over de wereld waar de romantiek de jonge mens van einde 19e eeuw naar verwees; de wereld der Indianen en der gouddelvers en van het Wilde Westen en van Rosé Marie. Maar dit is allemaal gegarandeerd echt gebeurd; minder spannend maar waar! In Amerika een best-seller, hier een aardig boek voor jongens van 14-90. J. G. B.

H. A. Visser: Onze Vader. Boekencentrum, Den Haag, 1952. 96 blz., ingeb. ƒ2,50, geb. ƒ3,50.

Acht preken over het Onze Vader, door ds Visser, de voorzitter van de Jonge Kerk, in verschillende jeugddiensten gehouden en door het IKOR uitgezonden.

Ik vind dit de beste serie preken van ds Visser, die verschenen is, eenvoudig, warm, recht op het hart aan en actueel. Op vorige bundels heb ik nogal eens critiek geoefend. Voor die critiek is er dit keer geen aanleiding. Hartelijk aanbevolen.

De Psalmen, overdacht door dr F. W. Grosheide, eerste deel (Psalm 1-70). J. H. Kok, Kampen, 1952. 192 blz., ƒ6,90.

Prof. Grosheide is Nieuw-Testamenticus van professie. In dit boek heeft hij een aantal artikelen over de Psalmen, in een kerkblad verschenen, gebundeld. Hij beweegt zich hier dus op Oud-Testamentisch terrein. Zijn boek heeft geen wetenschappelijke pretentie. Het zijn eenvoudige, practicale overdenkingen. Het klimaat van dit boek is Gereformeerd. Men kan de Psalmen ook op een andere wijze lezen. Ik denk aan het bekende werk van prof. Valeton, die de accenten anders legt dan prof. Grosheide. Misschien is het wel zo, dat de Psalmen zo rijk zijn, dat geen enkel mens er de volheid van uit put. Orthodoxe chri.stenen, misschien moet ik zeggen: confessionele christenen, zullen door het boek van prof. Grosheide in de goede zin van het woord gesticht worden. Modern en actueel zijn de overdenkingen niet. In dit opzicht zijn de Psalmen levendiger en bewogener. J. J. B. Jr.

Druk N.'V. De Arbeiderspers Amsterdam