is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 38, 01-10-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEESTAFELNIEUWS

Ab Visser: Millenium Gedichten. 2e uitgebreide druk. Arbeiderspers, A’dam 1951, 95 blz. ƒ 1,90. Ab Visser: De Erfenis, zelfde uitgeverij, 1951, 221 blz. ƒ 5,30, Arbo-abonn. ƒ 2,65.

Ab Visser: De Buurt Kroniek van jeugdherinneringen, zelfde uitgeverij, 1953, 232 blz. ƒ 4,90, Arboabonn. ƒ2,45.

Er is hier op deze plaats al eens meer op de vruchtbare schrijver Ab Visser gewezen, die men terecht een natuurtalent genoemd heeft. Neem zo’n roman als „De erfenis”. Het is een aardig gegeven, niet geheel oorspronkelijk, van de wrede oom met het lastige humeur, die door heel de familie verdragen wordt, omdat hij een erfenis te vergeven heeft. Het gegeven is vlot uitgewerkt: de neven en nichten scherp tegenover elkaar geprofileerd, maar diep graaft het verhaal niet. Al met al goede lectuur.

„De Buurt” is beter. Daar moet veel jeugdherinnering in schuilen. De vanzelfsprekendheid waarmee de wereld der armen, zoals een kind die ziet, getekend wordt, zit vol met schilderachtige details, die nauwelijks verzonnen kunnen worden, en de toon zonder enige meewarigheid, is zo echt, dat ik dit voorlopig voor het mooiste boek van Ab Visser houd. Dit spontane talent schrijft ook gedichten. De titel, in het Nederlands- „Duizendjarig rijk” is me niet duidelijk en lijkt me ook te gewichtig voor deze eenvoudige poëzie. Aan moderne experimenten waagt hij zich niet en het ware goed geweest, als iemand hem ingefluisterd had zich ook niet te wagen aan gedichten over historische figuren of diepzinnige bespiegelingen. Hij is op zijn best in de poëtische weergave van een natuurimpressie, een reisherinnering of in een lichtelijk spottende ballade (de eerste drie uit het tweede deel). In dit nummer treft de lezer een goed voorbeeld van een stemmingsvol natuurgedicht. J. G. B.

BENTVELDNIEUWS

NAJAARSPROGRAMMA BENTVELD

B—98—9 October: Menselijke verhoudingen In het bedrijf Cursus voor mensen, werkzaam in het bedrijfsleven. Herhaling van de in het voorjaar gehouden cursus voor hen, die toen niet konden deelnemen. Wat zijn menselijke verhoudingen? – dr. A. v. Biemen. Wat belemmert of verstoort de menselijke verhoudingen? Discussiegroepen. Hoe kunnen we tot betere menselijke verhoudingen komen, welk bedrijfsklimaat is er voor nodig, wat kunnen wij daaraan doen? A. S. van Cleeff, H. Smit. Prijs: ƒ 3,50 tot ƒ 10 p.p.; echtparen ƒ 6,50 tot ƒ 15.

15—16 October:

De samenwerking tussen arts en verpleegster

Een herhaling van een in het voorjaar gehouden cursus, bedoeld voor verpleegsters (hoofd- en eerste verpleegsters) en artsen die in de sociale sector werkzaam zijn. Nieuwe vormen van samenwerking tussen arts, verpleegster en patiënt, dr. J. M. van der Valk (gevr.). De nieuwe samenwerking gezien door de verpleegster – zr. J. Groneman.

29—30 October: Klas, leerkracht, leerlingen, gezien in hun groepsverhouding

Weekendcursus voor allen die in het onderwijs werkzaam zijn. De gehele doordenking van de vernieuwing van het onderwijs moet ook gezien worden onder het aspect van mens en groep als sociologische en sociaal-psychologische gegevenheid. De groei van het kind als sociaal wezen; De schoolklas als groep – drs. E. H. de Waal. De figuur van de leider in het onderwijs – E. Velema. Sociodrama’s.

12—13 November:

De zieke mens en de moderne geneeskunde

Cursus voor medische studenten, doctorandi en semiartsen. Aan de hand van een of meer „gevallen” willen wij nagaan in hoeverre sociale en psychische omstandigheden het ziek-zijn beïnvloeden. Wat biedt de hedendaagse geneeskunde de zieke mens? Welke tekorten moet men hier vaststellen? Hoe zoüden deze tekorten kunnen worden opgevangen?

14—19 November:

We brengen onze kinderen groot

Deze cursus is een vervolg op de cursus van het vorige jaar, maar kan ook gevolgd worden door hen die de vorige maal niet aanwezig waren. Hij is bedoeld voor allen die met opvoeding te maken hebben. Hoewel in de eerste plaats bedoeld voor vrouwen, zijn mannen ook welkom. Wat is volwassen worden? – Hulp van de opvoeder. Opvoeding tot mens en medemens. Opvoeding tot het man en vrouw zijn (w.o. sexuele opvoeding en coëducatie). Godsdienstige opvoeding van kind en jonge mens. Opvoeding tot maatschappelijke taak. Aesthetische vorming.

Verder staan op het programma: bezoek aan een museum, een concert, „bezig zijn met de handen” (o.a. knipwerk, bloemenschikken en ’t maken van muziekinstrumenten).

19—20 November: Winstdeling Weekendcursus voor mensen, werkzaam in het bedrijfsleven. Waarom winstdeling? Hoe staan de werknemers er tegenover? Hoe staat de vakbeweging er tegenover? Prijs: ƒ3,50 tot ƒlO p.p.; echtparen ƒ6,50 tot ƒl5.

26—27 November: De plaats van het religieus geladen socialisme nu. Opdracht en perspectief Analyse – ds. L. H. Ruitenberg. De houding tegenover concrete zaken – dr. D. Wansink (gevr.). Visie – H. Roelfsema.

10—11 December: Gewapend verzet en christendom Een cursus, waarschijnlijk op te zetten in samenwerking met „Kerk en Vrede”. In de nieuwe wereldsituatie is een andere, vernieuwde doordenking van het gehele probleem oorlog en vrede noodzakelijk. Vandaar dit weekend, waarvan het programma later wordt bekend gemaakt.

24—27 December: Kerstbijeenkomst Tijdens de Kerstdagen staat het huis open voor jong en oud; mannen, vrouwen en kinderen, kortom voor allen die in een grotere gemeenschap deze dagen willen doorbrengen. Het thema voor deze dagen is: De moed om te zijn. Verschillende facetten van dit thema zullen behandeld worden door dr. A. v. Biemen, mej. ds. W. H. Buijs en ds. J. J. Buskes Jr. In gesprek, spel en muziek zal het thema meeklinken. De hoofdleiding van alle cursussen berust bij: dr. A. van Biemen en/of mej. ds. W. H. Buijs.

Cursusprijs naar draagkracht Weekend: per persoon ƒ5,50, ƒ6,50 of ƒ7,50; echtparen ƒ 11,—, ƒ 12,50 of ƒ 14,—. Kerstbijeenkomst: ƒ13,50 of ƒl6,—; echtparen: ƒ25, of ƒ3O,—; kinderen 4 t.m. 11 jaar ƒ8,—; 12 t.m. 14 jaar ƒ 12,—. Cursus „We brengen onze kinderen groot”: per persoon: ƒ22,50 of ƒ25,—; kinderen tot 11 jaar ƒ 11,50; kinderen v. 11 t.m. 15 jaar ƒ 17,50.

kortehemmennieuws

Eigenlijk is ieder mens geïnteresseerd in en betrokken bij de vraagstukken, die verband houden met het toenemen der bevolking in de gehele wereld. Hoe komt het, dat de wereldbevolking steeds toeneemt, terwijl de geboortecijfers in een eeuw tijds in tal van landen zijn teruggelopen? En waarom lopen die geboortecijfers terug? Welke" invloeden doen zich hier gelden? Speelt de godsdienstige opvatting omtrent huwelijk en gezin en het ontbreken daarvan een rol van betekenis? Kan men over de toekomstige grootte ener bevolking in een bepaald lanH voorspellingen doen? Moet emigratie bevorderd worden in een land, dat zijn bevolking steeds ziet toenemen? Zijn er, wat Nederland betreft, nog verschillen tussen de provincies met betrekking tot geboortecijfers en gezinsgrootte? Allemaal vragen, waarover tijdens dit weekend gesproken zal worden in twee lezingen. Er is ruimschoots gelegenheid tot discussie!

PROGRAMMA:

Zaterdag: Welkom tussen 16.30 en 17.30 uur. Bevolkingsvraagstukken I – H. Roelfsema, 19.30 uur. Zondag: Ochtendwijding – ds. Sj. Bijleveld, 9 uur. Bevolkingsvraagstukken II – H. Roelfsema, 10 uur. Gesprek, 14 uur. Sluiting, waarna broodmaaltijd pl.m. 17.30 uur. Leiding: ds. Sj. Bijleveld, mej. Sj. Gorter.

Practische gegevens: De deelnemersprijs bedraagt naar keuze ƒ4,— of ƒ4,50 p.p., per echtpaar ƒ 7,— of ƒ 8,—, bij aankomst te voldoen. Het Woodbrookershuis ligt een half uurtje lopen van Beetsterzwaag en is per NTM-bus te bereiken van Groningen, Heerenveen en Leeuwarden; per ESA-bus van Assen tot Drachten en per NTM-bus richting Heerenveen tot Beetsterzwaag.

Opgaven, graag per briefkaart, met vermelding van naam en voorl., leeft., beroep, adres en woonplaats, te zenden vóór 8 October a.s. aan de administratie van de A. G. der Woodbrookers te Kortehemmen, post Boornbergum. Na die datum ontvangt men nadere mededelingen plus deelnemerslijst.

Winterprogramma 1955-’56 van de Barchem-groep voor N.-Holland-Noord 2 October: dr. C. H. Ketner en ds. J. Breukink: „De Kerk en ons leven”. 20 November: H. Ogilvie: „De eenheid in de Bijbel”. 29 Januari: Prof. ir. E. L. Selleger: „Vuur, als symbool van het Geestelijke”.

4 of 11 Maart: Dr. G. L. van Dalfsen: „Mystiek in het dagelijks leven”. 6 Mei: Dr. H. Groot: „Onze houding in de veranderende wereld”. (Verder causerieën, o.a. van de heer Lugthart en mevrouw L. Reitsma—Valen?a.)

KORTE AANKONDIGING

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op: Ie Documentatie berichten. Overzichten en samenvattingen van internationaal vredesnieuws. Verschijnt maandelijks. Abonnementsprijs ƒ 4, per jaar. Uitgave 8.E.D.A., Stadhouderskade 16 te Amsterdam. Het kan zijn nut hebben, dat u van het bestaan van dit gecyclostileerde blad afweet. Kort getypeerd: leerzaam en uitgebreid. Afzonderlijk voor ƒ 0,55 kunt u documentatie over Internationale Technische Bijstand bestellen.

2e Stichting Scholendienst. Jaarverslag cursus 1954/1955. Uitgaande van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, NVV en Wiardi Beekman Stichting, F. C. Hooftstraat 163, Amsterdam-Zuid. Een prachtig stuk werk, in cijfers en grafieken beschreven. 3e Prijslijst van uitgaven van het Ned. Bijbelgenootschap. Van 1 Sept. 1955, Herengracht 366 te Amsterdam. Niet alleen Bijbels, geheel of gedeeltelijk in allerlei vertalingen en uitvoeringen tot in Brailleschrift, maar ook jeugdboekjes en wetenschappelijke uitgaven vindt u in dit keurige boekje opgegeven.

4e Jaarboekje van de ver. van Vrijz. Hervormden in Nederland 1955. Uitgave van v. Gorcum, Assen, 152 blz„ ƒ3,25. We volstaan met mee te delen, dat dit uiterst nuttige boekje ook weer verschenen is. Dezelfde uitgeverij verzorgde een nieuwe, voorname Belijdenisplaat, waarvan de prijs is ƒ 12,50 per 25 ex. 5e Geloof in de oogst. Zendeling G. Bink op Nieuw-Guinea door N. G. J. v. Schouwenburg en De Zending door H. A. C. Hildering. Twee uitgaafjes van de Raad voor de Zending van de Ned. Herv. Kerk, resp. ƒ0,45 en ƒ0,35. Het eerste boekje is een sympathieke levensbeschrijving van een dier bijkans naamloze helden op het zendingsveld. Het tweede boekje formuleert helder en overtuigend de actuele noodzaak der zending.

6e De sport in onze samenleving. Uitgave Ned. Gesprekscentrum, 32 blz., ƒ1,50. Nuttig om zich te oriënteren in de algemene problematiek. De eenheid en verscheidenheid der inzichten van de grote bevolkingsgroepen komt hier helder uit.

De uitdaging van de huidige ontwikkeling in de sport door N. G. Vlot is een aflevering van het actuele blad „Bestek”, kaderblad van de moderne jeugd. 21 blz„ ƒ0,65. (Bestek kost per jaar ƒ2,50, 5 nummers.) Een goed opstel, nuchter en practisch.

7e Opdracht. Tijdschrift voor het godsdienstonderwijs. Driemaandelijkse uitgave Boekencentrum Den Haag, ƒ4,50 per jaar. Per afl. 40 blz. Wie weet, hoe moeilijk deze materie is en hoeveel vragen op dit terrein op een antwoord wachten, vragen op didactisch, tactisch en juridisch gebied, zal blij zijn met deze uitgave van de „werkgroep voor het godsdienstonderwijs op m.o. scholen, ingesteld door de Hervormde Raad voor de zaken van kerk en school”. Dezelfde raad gaf bij dezelfde uitgever ook uit Uitzicht. Een blik op de school der toekomst. Het zijn drie referaten, uitgesproken op het 3e paedagogisch symposion voor het L.O. in Augustus 1954 gehouden op de Horst. P. W. J. Steinz sprak over „School en mens”, ds. J. M. de Jong over „School en wereld”, prof. dr. G. C. van Niftrik over „School en Schepper”. Mooie opstellen maar mij wel wat te pathetisch en te ver van de practische werkelijkheid, maar inspirerend zijn ze wel.

Ruimer van opzet is „Handboekje voor het jeugdwerk” door dr. H. Schamhardt. Nog zo’n degelijke uitgave van Boekencentrum Den Haag 1955, 96 blz., ƒ3,—. Na een theoretische bezinning over wat jeugdwerk is, volgt een hoofdstuk over practische mogelijkheden en vormgeving en een hoofdstuk over de plaatselijke organisatievorm van het kerkelijk jeugdwerk. Practisch, nuchter en informatief. Red.-secr.

Postbibliotheek v. d. Nederl. Protestanten Bond (Vrijzinnig Protestantse Lectuur verzorging) voorheen „Postpropaganda”

Zendt gratis en franco lectuur over de Bijbel, Vrijzinnig godsdienstige onderwerpen, biographieën, enz. Aanvragen: Warmonderweg 7, Leiden. Catalogus wordt toegezonden na overschrijving van ƒ0,50 op gironr. 401238 te Leiden.

Druk N.V. De Arbeiderspers