is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarop echter hief hij zijn blik naar den hemel, en zag lang en onderzoekend naar alle kanten.

//Het is onmogelijk," zeide hij daarop, de schouders ophalende. // 's Keizers bevel kan heden niet ten uitvoer worden gebragt; de revue kan niet plaats hebben. Wij zullen nog heden een storm hebben, die het uitloopen der schepen onmogelijk maakt." — //Mijnheer de admiraal," zeide de adjudant eerbiedig, // ik heb u 's keizers bevel gebragt, en u gezegd, dat de keizer wenscht dat alles binnen twee uren, bij zijne terugkomst, tot de revue gereed zij. Ge weet wel dat 'skeizers wensch steeds een bevel is, en zult daarnaar uwe maatregelen nemen." — //Ik zal binnen twee uren de eer hebben Zijne Majesteit zelve de reden te zeggen, waarom ik zijn bevel niet heb kunnen vervullen," zeide Bruix met zijne gewone koelbloedigheid en kalmte.

Juist na verloop van twee uren keerde de keizer van zijn wandelrid terug. Wederom stonden de generaals en stafofficieren, het geheele schitterende gevolg des keizers, voor zijne barak, om den terugkeerende te ontvangen.

Napoleon begroette hen met een opgeruimden glimlach. De wandelrid scheen hem goed gedaan te hebben: de wolk was van zijn voorhoofd geweken; zijne anders zoo bleeke wangen hadden een ligten zweem van rood, en zijne vlammende oogen hadden voor ieder een vriendelijken blik.

Met bevallige vlugheid sprong hij van het paard en trad vriendelijk groetend in den kring der generaals.

//Nu, Leclerc, is alles voor de revue gereed?" vroeg hij zijn adjudant. — Generaal Leclerc naderde hem eerbiedig. //Sire," zeide hij, //mijnheer de admiraal Bruix, wien ik het bevel van Uwe Majesteit gebragt heb, antwoordde mij, dat de revue heden geen plaats kon hebben, omdat een storm

in aantogt is."

De keizer fronste het voorhoofd, en een bliksem van toorn

schoot uit zijn oog op des adjudants gezigt.

//Ik heb zekerlijk niet goed verstaan," zeide hij. //Wat antwoordde de admiraal, toen ge hem mijn bevel overbragt?" _ //Sire, hij zeide, dat het onmogelijk was het uit te voeren, dewijl een storm op handen was, en dat hij er dus niet aan durfde denken de schepen te doen uitloopen" De keizer stampte heftig met den voet op den