is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarts intrekken van den duinketen is echter op vele plaatsen duidelijk merkbaar, en het oude kerkhof, dat in Februarij 1749 bij Domburg ontdekt werd, is thans reeds ver op het strand gelegen. (*) Er is geen punt onzer kusten, dat heviger aanvallen te verduren heeft, dan de uiterste westhoek van dit eiland, en het landverlies is dan ook aan dien kant sinds de vroegste tijden zeer aanmerkelijk geweest. Waar het oude "Westkappel stond, waar St. Willebrord in 694 het Mercuriusbeeld op het Heilige Walachria dorst verbreken, rollen thans de baren der Noordzee, en toen Keygersbergh in het laatst der zestiende eeuw zijne Kronijk van Zeeland schreef, lagen de overblijfselen der kerk wel eene mijl ver aan de buitenzijde van het strand. Zonder nog aan te nemen, dat dit een gedeelte was der Givitan Heraclea, door keizer Juliaan in de derde eeuw hersteld, is het toch zeker, dat het oude Westkappel reeds vroeg eene welvarende plaats was, die gerekend werd //de principaalste zeestad van Zeeland" te zijn. Waar thans door het vlakke strand geen schip landen kan, vond men nog ten tijde van graaf Floris V al de levendigheid van een uitgebreiden handel en scheepvaart; en de zeeregten van Westkappel, gevolgd naar die van Damme, op hunne beurt eene vertaling van die van Oleron, waren wijd en zijd vermaard, en bleven gedeeltelijk tot het laatst der vorige eeuw hier en daar in gebruik. Die welvaart en gunstige ligging had ook hare schaduwzijde; want daaraan zal het wel te wijten zijn

paalhoofden gemaakt, en , ter meerdere zekerheid , onder tegen de duinen nog groote en zware kleibermen gelegd, die men even als de dijken met stroo bemat, dewijl dezelve anders door den slag van het zeewater teu eersten wegspoelen zouden. Ook is daaromtrent nog eeu groot schutsel gemaakt, waartegen, zoo van binnen als van buiten , zware bermen vaa steen gelegd zijn, hetgeen tot nog toe bestendig en goed bevonden is. In de zestiende eeuw vreesde men door het versmallen der duinen eene overstrooming, waar thans, bij het zoogenoemde Breezand, de duinen verbazend breed zijn.

(*) In de Nederi. Jaerboelcen voor Februari] 1749, bl. 159, vindt men een omstandig verhaal van de eerste ontdekking dezer begraafplaats door den Heer Thomas van Dishoeck, schepen en raad te Vlissingen , terwijl hij, zich met eenige zijner vrienden op zijne buitenplaats te Domburg ophoudende, langs het strand wandelde.