is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het overgewonnen kapitaal onder den fatsoenlijken burgerstand, gelijk men het noemt, van zijne renten gaat leven. De geest van afgeslotenheid, die op de leden van eene bepaalde klasse van dieven zijnen invloed uitoefent, is zoo sterk, dat de zakkenroller op den huisbreker, de valsche-munter op den winkeldief met trotsehheid en verachting nederziet. Onlangs stond een jongman voor het politiebureau in Boiustreet teregt, als verdacht van medewerking bij een garrotte-rooverï]. Met verontwaardiging verklaarde de beschuldigde, dat hij, gelijk algemeen bekend was [generally Jcnowri) een sharper was, en zich derhalve met het halsbrekende beroep van garrotteren niet behoefde in te laten. Dit werd met zoo veel opregte trotsehheid en gevoel van beleedigde onschuld gezegd, dat de aangeklaagde, die beweerde geengarrotter, maar een sharper (valsche speler) te zijn, inderdaad werd vrijgelaten.

De afzondering in dievengilden heeft wel veel bijgedragen om het uitoefenen van het handwerk in bijzondere takken tot eene verbazende volkomenheid te brengen, maar ook in het vijandelijk heerleger eene splitsing te weeg te brengen, die aan de maatschappij een waarborg tegen groote gecombineerde aanvallen biedt. Alleen dan, wanneer zulk eene combinatie der vijandelijke krachten plaats vindt, gelijk bij de garrotte-rooverijen in den laatsten tijd, neemt de zaak een omvang aan, waarvoor de organen der wet en het plotseling aangevallen publiek verschrikken, de oude politie-barrières in puin vallen, en eene nieuwe organisatie van wederstand noodzakelijk wordt.

De geweldige straatroof, die onder den naam van garroüe eene zoo groote rol in de jongste jaarboeken van het Londensche justitiewezen gespeeld heeft, is niet van Engelschen, maar van Franschen oorsprong, gelijk het Fransche woord garotter (knevelen), waarmede de zaak wordt aangeduid, ook bewijst; het is zelfs waarschijnlijk, dat het door de wereldtentoonstelling overgelokte dieventuig van het vasteland de eerste aanleiding tot dezen nieuwen vorm van straatroof gegeven heeft. Maar zijne stelselmatige volmaking heeft hij aan de ervaring en de organisatie-talenten van de Engelsche dieven te danken, en tot een goeden uitslag er van behoort eene stad als Londen. Even alsof het was afgesproken, werd Londen in het begin van het najaar van 1862 plotseling aan alle hoeken en