is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlegen glimlagchende aan: //dat is juist het ergste; gij

kunt dat niet: daartoe zijt gij te zachtzinnig, te goed...

// Wat kan ik niet ?" vroeg Hoyer ongeduldig en vol verwachting. — "Gij kunt niet — lomp wezen!" stiet Pauline er haastig uit. — //Kan ik niet lomp wezen? Moet ik dat dan zijn?" vroeg Hoyer bevreemd. — //Natuurlijk." Gij moet morgen tegen mijn vader lomp wezen, zeer lomp; want anders helpt het niet!" riep Pauline vol ijver. //Het is het eenige middel om u uwe betrekking hier dragelijk te maken en u voor de verdere plagerijen van uwen chef te vrijwaren, ja, het kan tot ons wederzijds geluk zijn." — //Pauline!" sprak Hoyer vol ernst, en greep de hand van het geliefde meisje. //Ik herken ook in dezen zonderlingen raad, hoe goed gij zijt en hoe hartelijk gij mij bemint. Maar zelfs indien ik mij geweld wilde aandoen met uwen vader op deze wijze te behandelen, denkt gij dan, dat die sombere, tegen mij zoo hartelooze man zich door mij ongestraft eene lompe behandeling zal laten welgevallen ?" — //Ja, dat geloof ik!" riep Pauline op den toon van vaste overtuiging. //Ik ken mijnen vader beter dan gij, en heb dikwijls van mijne moeder gehoord, dat verscheidene zijner ondergeschikten zich slechts op zoodanige wijze voor zijne kwade luim konden vrijwaren. Geloof mij, George," vervolgde Pauline met eene uitdrukking van stil hartzeer, //dat het mij niet gemakkelijk valt u tegen mijn eigen vader op te zetten, die, hoe grommig hij zich ook in zijne ambtsbetrekkingen moge gedragen, mij als zijn kind altijd veel liefde betoond heeft; maar juist omdat ik weet, dat ook gij zijne liefde waardig zijt en niet zijnen haat verdient, daarom smeek ik

u om uw eigen en ons beider welzijn, volg mijnen raad!"

//"Wel nu, ik zal het beproeven!" antwoordde de assessor na eenig nadenken. //Het was wel mijn vast besluit, den president morgen te verklaren, dat ik, uit hoofde van de ondergane beleedigingen, niet langer in mijne tegenwoordige betrekking blijven kon, en hem derhalve verlof willen vragen om in de residentie tot verzekering van mijne verdere loopbaan de noodige stappen te doen." — // Bravo! dat is juist goed tot eene inleiding!" riep Pauline, verblijd over dit besluit van Hoyer. // Mijn vader zal u barsch of knorrig antwoorden; dit maakt ge u ten nutte, en nu valt