is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanteekeningen gemaakt, doch kunnen die niet alle opgeven. Een paar kleinigheden nog. Dat wij niet ten dienste, maar ter dienste zouden moeten spellen, is zoo min waar, als dat ten gunste een gevolg van de eerste schrijfwijze zou zijn. Beide bepalingen hebben de spreektaal tegen zich. Ook is, wat men ook moge zeggen, dienst mannelijk, al wil men godsdienst vrouwelijk verbogen hebben. — Dat men (§ 396), toen men herte en smerte sprak en schreef, ook waereld spelde, is onwaar; men schreef dit woord toen werelt.

De Allereerste beginselen, door de Delftsche hoofdonderwijzers uitgegeven is zeer geschikt voor het doel, waartoe het bestemd is. Alles is beknopt en bevattelijk voorgesteld.

De heer Swartwolt schrijft niet Nederlandsche, maar Hollandsche Spraakkunst, en wij moeten hem te dezen opzigte in het gelijk stellen. Wat hij voorts in zijn boekje levert, wordt door den titel aangewezen. Of echter ieder hoofdonderwijzer (van leerlingen willen wij in 't geheel niet spreken) wel in staat is, elke in dit werkje voorkomende vraag voor de vuist te beantwoorden, is iets dat wij in twijfel zouden trekken. Het boekje is evenwel zeer practisch. De onderwijzers kunnen het met wit papier (doch alsdan ten minste in folio-formaat) laten doorschieten, en hunne antwoorden naast de gedrukte bladzijde opteekeneu.

N. T.

De Scheikunde in het dagelijksch leven. Door J. F. W. Johnston. Yoor Nederland bewerkt door Dr. J. W. Gunning. Tweede, herziene druk. Tweede Deel. Prijs compleet in drie Deelen ƒ 3,30, geb. ƒ 3,70.

Emil Postel, Grondbeginselen der anorganische en organische Scheikunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht, voor beschaafde lezers van allerlei stand, onderwijzers, landhuishoudkundigen, fabrikanten, enz. Naar het Hoogduitsch door Th. H. A. J. Abeleven. Met eene voorrede van P. van der Burg. Met vele houtsneêfiguren. Tweede Deel.} Prijs der twee Deelen f 2,60, geb. f 3,00.