is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven voor de Roomsche kerk te -winnen verijdeld zag, werd hij vertoornd, en besloot, met voorweten van den zwakken, geheel in het net des priesters zich bevindenden graaf, de gravin heimelijk uit Altona te ontvoeren en in een Munstersch klooster te laten brengen, om haar door kloosterlijke tucht te dwingen haar geloof te veranderen, of ten minste hare zoons terug te laten komen.

Reeds was de nacht bepaald, waarin deze daad ten uitvoer gebragt zou worden, toen in de avondschemering eene oude vrouw in de smidse van YanderBecke, den deken van het smidsgilde te Schuttorf, kwam, en dezen een billet overhandigde, dat zij zorgvuldig verborgen had gehouden. Terwiil Van der Becke het billet bij het schijnsel van het vuur op de smidse las, verliet de vrouw ongemerkt de werkplaats. Het billet hield de woorden in: //Smid! heb de kerels uppen kieker, die van daag in de stad ekommen zijn. Zij willen dezen nacht de gravin met geweld weghalen! Een oud vriend van de gravin."

Yan der Becke wil, toen hij het gelezen had, de vrouw vragen, van wien zij dit billet ontvangen had; maar deze is reeds weg. Nu is hij eerst besluiteloos, wat hij doen zal; doch de tijd dringt: er moet gehandeld worden. Hij laat derhalve in het geheim alle smidsbazen bij zich ontbieden, en deelt hun den inhoud van het billet mede.

Na korte beraadslaging kwam men overeen, den oudsten predikant der gemeente, van wien men wist dat hij de gravin met hart en ziel toegedaan was, de zaak mede te deelen. Dit geschiedde, en er werd besloten, dat de predikant de gravin kennis zou geven van het gevaar dat haar dreigde, en haar overreden, om in het duister den burg te verlaten, en zich in de woning des predikers te begeven. Hier kon zij komen, zonder dat zij de straat behoefde over te gaan, daar de woning aan den wal achter den slottuin gelegen was. Was dit geschied, dan zouden de smeden in het geheim den burg bezetten.

Der gravin werd het haar dreigende lot, zoowel als het plan tot afwending, medegedeeld. Dewijl zij echter aan de waarheid van den inhoud van het brietje twijfelt, en haar jongste kind ziek is, kan zij niet bewogen worden 0111 den burg te verlaten. Aangezien de weinige lansknechten, die