Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukkelijk voorbehoud van alle regten en regtsmiddelen ten principale, I der vergaderingen tot regeling van het beheer der kerkelijke goede- KANTONGEREGT TE BEESTERZW AAG,

dat het der Regtbank mogt behagen, regt doende op deze — voor alle ren, en tot verkiezing van notabelen en kerkvoogden , in regten niet

andere weren van regten voorgestelde — exceptie, om de eischers, I door den ged. zyn weersproken, en mitsdien geacht moeten worden ^nung van aen cv mei ion.

zoo als zij ageren, te verklaren niet-ontvankelijk in hunne vordering,! tusschen partijen in confesso te zijn; Kantonregter, Mr. B. P. Baron van EUrinxma Thoe Slooten.

hun die te ontzeggen, met veroordeeling van de eischers in hun privé'I dat eveneens door de eischers tot staving hunner bewering, dat de

solidair in de kosten'van het geding, op grond: 1 ged. reeds vroeger heeft erkend, dat de tot regeling van het kerkelijk Artt. 389 en 507 B. W.

dat voor deze vordering, indien zij al ooit kan worden toegewezen j beheer opgeroepene leden der Hervormde gemeente te Ellewoutsdijk, boete, bedoeld bij het derde lid van art. 389, niet uitgespro-

(<les neen), vóór alles behoorde vast te slaan, dat de eischers de hoe-j die gemeente wettig vertegenwoordigende, hebben overgelegd een door fagn door den regter, voor wien een bloedverwant was opgeroe-

d*nigheid bezitten, welke zij zich toeschrijven, wat hij ged. echter | den ged. met den predikant en vier andere leden dier genoemde p^ om gehoord te worden , maar door den kantonregter der

Pertinent ontkent, aangezien de eischers zeiven bij dagvaarding poseren I gemeente gedaan schriftelijk protest, waarin de onderteekenaren zich woonplaats van den afwezig gebleven bloedverwant.

niet op te treden als de Kerkvoogden, die, ofschoon volgens bewering I tegen de circulaire van toenmalige kerkvoogden en notabelen, waarbij js fat onvermogen van den bloedverwant, om te betalen de kosten

van ged. geheel onbevoegdelijk , op 19 Dec. 1868 den ged. uit zijne I de stembevoegde leden dier gemeente tot regeling van dat beheer eener verplaatsing naar de plaats, alwaar de regter , waarvoor

betrekking van kerkelijken ontvanger zouden hebben ontslagen, maar I werden opgeroepen, in protest kwamen, op grond, dat de gemeente Ay is geroepen, zitting heeft, of om zich dadr door eenen bij-

ais hunne opvolgers, die op den I Oct. 1869 van hunne aftredendel tot die regeling onbevoegd zoude zijn , zonder dat ook dit door den zonderen gemagtigde te vertegenwoordigen, eene voldoende reden

Voorgangers het beheer der goederen van de Hervormde gemeente te I ged. is weersproken, en dit protest dan ook door partyen als erkend van verschooning ? — Neen.

Ellewoutsdijk zouden hebben overgenomen; .1 moet geacht worden; ^ kantonregter enz.,

I Oct etTg'evtegde^ 1866 (sES. no.^0) O.'lT in casu alleen behoeft te worden uitgemaakt, of de door Gezien de processale stukkenten laste van den ged., beschuldigd

« vin 3 Febr 1869Ts"kno2o/de Hervormde gemeente te den ged. opgeworpen exceptie al of niet is gegrond, en de eischers van op Vrijdag den 7 April 1871, des voormiddags ten elf uur,

fcllewoutsdiik ten opzigte der kerkelijke fondsen van de Nederlandsche I dus al of niet moeten geacht worden op wettige wijze als kerkvoog- ofschoon daartoe behoorlijk opgeroepen, noc m persoon, noch door

aè:rmdtJ KerkTtt algemeen', en van deze gemeente in het den der Hervormde gemeente te Ellewoutsdijk te zijn gekozen en "nfuS TdLr*

"izonder moae ziin gebragt, in elk geval vast zou staan, dat op I daardoor geregtigd zijn als zoodanig ln regten op te treden; Arrond. Kegtbank te lleerenveen, in bet paleis van justitie aldaar

'Üen datum noch elk lid der gemeente individueel bevoegd was, in I 0. te dien aanzien, dat, aangezien een ieder, die zich op eenig feit ten einde als bloedverwant n B.R. v. K. te worden gehoord omtrent

het beheer dier fondsen op te treden, noch meerdere leden dier J tot staving van zijn regt of tot tegenspraak van eens anders regt het verzoek, door J. . v. ., sc oenma er te D., bij genoemde Regt-

kemeente te zamen geregtigd zouden zijn geweest door willekeurige J beroept, het bestaan van dit feit moet bewijzen, de ged. en excipiënt bank ingediend tot onder- ura - e mg van zijne zuster B. R. v. K.;

ï'mze in dat beheer te voorzien, noch ook de overdragt door een I in casu behoort te bewijzen, dat de verkiezing der eischers en geëxci- Gehoord de door onzen griffier ter eregtzittmg gedane voorlezing

wettig collegie aan onbevoegde en tot de overname niet wettig gequa- j pieerden tot kerkvoogden der Hervormde gemeente te Ellewoutsdijk, ™n een extract Ult d® minuten der zit ing m raadkamer van de

lificeerde personen een deugdelijken regtstitel zou kunnen geven; I in welke qualiteit zij zijn opgetreden, niet door de tot die verkiezing r^°vl h h « "veen * Apri '

Aangezien nu volgens het algemeen reglement voor de Hervormde geregtigden heeft plaats gehad, en mitsdien is onwettig; Gehoord de debatten m de openbare eregtzittmg;

kerk in het Koningrijk der Nederlanden, bekrachtigd door Kon. I 0., dat nu, terwijl tusschen partijen in confesso is, dat die ver- G®let op het requisitoir van den ambtenaar van het Openb. Min.

besluit van 23 Maart 1852, n°. 3, als leden tot elke bijzondere ge- kiezing heeft plaats gehad door de zoogenaamde stembevoegde leden, daartoe strekkende , dat de ged. aan evengenoemde overtreding zal

meente behooren, zoowel die op belijdenis des geloofs tot lidmaten I waardoor men verstaan moet de manslidmaten dier gemeente , wien worden schuldig verklaard en veroordeeld tot eene geldboete van hoog-

7,ijn aangenomen, als die alleen door den doop in hare gemeenschap het stemregt op eenige wettelijke redenen niet is ontzegd en voor stens ƒ" 25, met bepaling, dat de boete, zoo de veroordeelde haar

zijn ingelijfd, en zelfs die door geboorte uit Hervormde ouders of door I zooverre zij aan de daartoe strekkende oproeping van toenmalige kerk- met betaalt binnen twee maanden , na daartoe te zijn aangemaand ,

overgang hunner ouders tot de Hervormde kerk gerekend worden voogden en notabelen hebben gehoor gegeven — de ged. en excipiënt zijne vervangen zal worden door gevangenis-straf van hoogstens zeven en

tot eene bijzondere gemeente in betrekking te staan; welke leden voormelde bewering alleen heeft trachten te bewijzen door een beroep minstens twee dagen, en m de kosten van het regtsgeding;

uilen, volgens het gemeen burgerlijk regt, gelijk regt hebben hunne op het algemeen reglement voor de Hervormde kerk in het Koning- Gelet °P *1 g®e" ' verdediging van den ged. dienen kan ;

.tem uit fe brengen ct derhalve, voor het geval de gemeente al ove- rijk der Nederlanden, bekrachtigd bij Kon. besluit van 23 Maart 1852, Overwegende dat het door het opgemeld ter teregtzitting voorgele-

tigens bevoegd was om op den 1 Oct. 11. zelfstandig en vrij in haar I n". 3, waarbij als leden der bijzondere gemeenten der Hervormde zen extract uit de minu en der zitting m^ raadkamer vani de Arrond.-

c-igen kerkeliik beheer te voorzien die allen als leden van het lig- I kerk worden erkend, zoowel die op belijdenis des geloofs tot lidmaten Regtbank te Heerenveen dd. April 1871 , m verband met de ter

Sm tot eine keu e van ^ ne' beheerders^behoorden zamen ?e zijn aangenomen, als die alleen door den doop in hare gemeenschap teregtzitting door bekl afgelegde bekenten» wettig en overtuigend

''erken doch de ted ontkent dat de eischers hunne geassumeerde zijn ingelijfd, en zelfs die door overgang hunner ouders tot de Her- * bewezen, dat de bekl. ofschoon daartoe behoorlijk opgeroepen, op

'inaliteit' ontleenen "aan eene keuze van alle leden der gemeente, of vormde kerk gerekend worden tot eene bijzondere gemeente in betrek- Vrijdag^"d7 AprI^®Jkómst varrenen^vdmagS "ï yerschl'-

wel aan een besluit van deze, bii meerderheid van stemmen opge- I king te staan; terwijl, volgens bewering van den ged. en excipiënt, 60on. noch door ss , , tJ gevolmagtigde,

"laakt, immers deze daartoe behoorlijk opgeroepen, en de ged. mits- bij het vervallen zijn der provinciale reglementen, regelende de stem- nen vooi-de Arron . g ankMaiHeerenv^en in he^paleis jan justitie

dien ten volle bevoegd is aan de eischers de exceptie van non-qualificatie bevoegdheid in zake het kerkelijk beheer der verschillende goederen, aldaar, ten e nde edver ant van B. R. v. K. te worden ge

tegen tp wernen I eik lid, die krachtens voornoemde bepalingen van het algemeen regie- boord omtrent het verzoek, door J. R v. K., schoenmaker te D„ bij

Vloeijende uit dat alles tevens voort, dat de eischers, zoo als zij I ment tot de Hervormde gemeente te Ellewoutsdijk behoort, gelijk genoemde Regtbank ingediend tot onder-curatele-stelhng van zijne

ageren, zich niet kunnen bedienen van de vergunning van deze regt zou hebben zijne stem tot voorzegde regeling uit te brengen, zuster a. rt. v. omschreven feit

Regtbank, aan de wettige Kerkvoogden der Hervormde gemeente te zoodat de mcasu gedane regeling en verkiezing, nu zij alleen door 0-, 1" bekl. zie p g bloedverwaT ofschoon daartoe

EUewoutsdiik od den 12 Julii 1869 verleend om tegen den ged., ter de voornoemde manshdmaten is tot stand gekomen, met buitensluiting heeft schuldig gemaakt aan net als bloedverwant, otschoon daartoe

'ake^ by die bèschikkfng omschreven, gratis te prLderen, — v^^e leden, niet kon geacht worden op wettige wijze

^euSrrègtmag dotn °P 868116 °ngeZ6ge 6 0. nogtans, dat, daar er bij de verschillende wettelijke regelingen verschooning (in de raadkamer van de Arrond-Regtbank) ten einde

dat de efsch™rsgin antwoord hierop hebben geconcludeerd, dat het steeds eene duidelijke onderscheiding is gemaakt tusschen het beheer te J b

'Jer Regtbank mogt behagen, den ged. en excipiënt zijne exceptie van I van de stoffelijke belangen der Hervormde kerk en het toezigt op voorzien " ™®f" • l ' •' ' V f ,D

non-qualificatie te ontzeggen, met last ora ten principale te antwoor- I derzelver geestelijke belangen, de ged. en excipiënt zich in casu, waar 0., dat de bekl. tot zijne verschooning heeft aangevoerd, dat de

den, met ziine veroordeeling in de kosten, op die veroordeeling ge- I het geldt het beheer dier stoffelijke belangen, niet kon baseren op eene armoedige omstandigheden, waarin hij bekl. verkeert, hem verhin-

"allèn^ra nog te vaUen o^ grond: regeling der geestelijke belangen dier kerk, welke het door den derden eene reis naar Heerenveen te doen, of aldaar eenen gevol-

dat de hlrboven gemdde, door den ged. geopperde stellingen ten excipiënt beroepen algemeen reglement alleen op het oog heeft; magtigde namens zich te laten verschijnen, waardoor bovendien de

Geniale zijn lrroneu"! aangezien het door den ged. aangehaalde O., dat bovendien, al wilde men aan het zoo even genoemd alge- verdiensten van een geheelen dag voor hem zouden verloren gaan •

algemeen reglement, bekrachtigd bij Kon. besluit van 23 Maart 1852, meen reglement omtrent het kerkbestuur niet alle kracht ontzeggen 0., dat dit een en ander ons voorkomt geenei voldoende

n°. 3, zoo het al kon geacht worden, bevoegdelijk de betrekking op zaken betreffende het kerkelijk goederen-beheer, dan toch in elk van verschooning op te leveren, als bedoeld worden in art. 389 R. W.,

van bijzondere personen tot de hervormde kerk te hebben geregeld, I geval de gevolgen, die de ged. en excipiënt daaruit tracht af te leiden, maar ons aanleiding geeft in deze eene geringe boete op te eggen ,

echter, blijkens zijnen geheelen inhoud, alleen heeft bedoeld, en ook I erroneus zouden zijn; Gezien artt. *206, 207, in verband met artt. 22/ en 253 Straivora.;

slechts heeft kunnen bedoelen, het uitspreken eener gemeenschap op I 0. toch, dat men nimmer kan aannemen, dat eenig wetgever kan Regt doende op het requisitoir van den ambtenaar van het

geestelijk gebied tusschen allen, die geacht worden dezelfde gods- I gewild hebben, dat allen, die slechts door den doop bij de Hervormde Openb. Min.;

dienstige meeningen te belijden, doch zich niet heeft ingelaten of kun- I kerk zijn ingelijfd, en dus ook kinderen, die nog niet in staat zijn Verklaren den ged. schuldig aan het als bloedverwant, ofschoon

nen inlaten met eene regeling der stoffelijke belangen der gemeenten, I hun wil uit te drukken, de bevoegdheid zouden hebben, bij eventuele daartoe behoorlijk opgeroepen, niet-verschijnen , hetzij in persoon,

veel min met het scheppen van een zoodanig zedelijk ligebaam, als I regelingen en verkiezingen, hunne stem uit te brengen, veelmin dat door tusschenkomst van eenen gevolmagtigde, zonder voldoende rede-

bii de bureerliike wet wordt bedoeld en door hare voorschriften j zonder hunne medewerking zoodanige regeling en verkiezing niet zou nen van verschooning (in de raadkamer der Arrond.-Regtbank), ten

beheerscht• kunnen plaats hebben; einde te worden gehoord omtrent een verzoek tot onder-curatele-

dat dit algemeen reglement dan ook niet al de hiervoren door den I 0. verder, dat, al ware meergemeld algemeen reglement toch van stelling, gepleegd onder verzachtende omstandigheden, in voege als

ged. gemelde en in art. 12 van het reglement genoemde personen I toepassing, dan juist, ofschoon daarbij al de bovengenoemde personen boven is omschreven; . .. .

tot leden var. de hervormde gemeente verklaart, maar eenvoudig worden aangemerkt als tot de Hervormde kerk te behooren, dat alge- gezien artt. 388, 389, 5Ub M. W., luidende enz.;

bepaalt, dat die allen tot elke bijzondere gemeente behooren, zoodat meen reglement in het ée'nig geval, waarbij het bepaalt, wie als Veroordeelen den alzoo schuldig verklaarde tot eene geldboete van

dit reglement ten deze buiten alle aanmerking moet blijven, en alle «stembevoegde leden» behooren te worden beschouwd, blijkens de f 1, met bepaling, dat de boete, zoo de veroordeelde haar met be-

daarop door den ged. gebouwde stellingen van zelve vervallen; I geschiedenis van art. 23, als zoodanig alleen de «manslidmaten» aan- taalt binnen twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand, vervan-

dat overigens, ook al kon hier (des neen) van eene regeling van I wijst, voor zooverre zelfs hun niet, om eenige oorzaak, die stembe- gen zal worden door gevangenis-straf van een dag en in de kosten

lidmaatschap me't burgerregtelijke gevolgen sprake zijn, dan nog de I voegdheid wordt ontzegd; van net regtsgeding.

wet het algemeene stemregt slechts subsidiair heeft verordend voor I 0. mitsdien, dat, ware het gemeld algemeen ïeg ement a van gjj behandeling der zaak, het onderwerp van dit vonnis uit-

het geval, dat bij de instellingen, de overeenkomsten en reglementen | toepassing, dit juist tegen de door den ged. en excipiënt gedane ma|lcn(i0; is afgeweken van de bij 's Hoogen Raads arrest van den 24

geene bepalingen omtrent het stemregt zijn gemaakt, terwijl in casu I bewering zou pleiten; Dec. 1868 (Weekbl. n°. 3086) gehuldigde leer, dat de boete

zoodanige bepalingen zijn gemaakt bij het Kon. besluit van 13 Febr. I 0. dan ook, dat de leden der Hervormde gemeente te Ellewouts- mo0t worden 0pgelegd door den burgerlijken regter, voor wien de

l819. no. 8, houdende reglement op de administratie der kerkelijke I dijk, die niet waren opgeroepen om hunne stem bij de nieuwe regeling afwezi gebleven bloedverwant is opgeroepen om gehoord te worden,

fondsen en de kosten van eeredienst bij de Hervormde gemeenten in 1 van het kerkelijk beheer, en bij de verkiezing van notabelen of kerk- De ambtenaar van het Openb. Min. heeft de zaak op de gewone

de provincie Zeeland, hetwelk tot den 1 Oct. 11. van kracht is I voogden uit te brengen, door noch op te omen tegen die regeling w;ize bij dagvaarding aangebragt, en ook is het vonnis in den gewonen

geweest en welks voorschriften betrekkeliik de stemgeregtigdheid der en verkiezing, noch tegen eenige door de eischers in hunne qualiteit yoJrm yoor strafzaken opgemaakt.

leden bij de noodzakelijke voorzieningen tegen het tijdstip, waarop van kerkvoogden gepleegde handeling, hierdoor moeten geacht worden Nu he(. yonnis in kracht yan gewijsde is gegaan, zal de ten-uit-

alle beheer krachtens de voormelde Kon. besluiten van 1866 en 1869 in hunne met-oproeping tot stemming te hebben berust, en daardoor Toer_w,j;ng als een vonnis, in eene strafzaak gewezen, met in-acht-

zouden komen te vervallen, behoorlijk zijn nageleefd, zooals breeder I die nieuwe regeling en verkiezing te he en goedgekeurd; terwijl ged. Deming der daarvoor bestaande voorschriften, kunnen geschieden,

bij die conclusie is uiteengezet; en de eischers door de notabelen I en excipient door zijne mede-onderteekening van het ten processe 'Wanneer de boete, bedoeld bij art. 389 li. W., wordt opgelegd door

der Hervormde gemeente te Ellewoutsdijk, die door de meerderheid I aanwezig protest moet geacht worden de eischers in hunne qualiteit (jen burgerlijken regter, dan moet het vonnis worden gesteld op ge-

f!er stembevoegde manslidmaten, althans deze behoorlijk opgeroepen , I van kerkvoogden van Ellewoutsdijk te e en erkend, zegeld papier, dat door de ontvangers op crediet aan de griffiers kan

'"■'aren gekozen, ingevolge een door die manslidmaten vastgesteld I 0. toch, dat de onderteekenaars van at protest, waaronder ged. worjeD afgegeven. De expeditiën dier uitspraken worden in debet

reglement waren benoemd tot kerkvoogden dier Hervormde gemeente, en excipiënt, door te protesteren tegen de door de «opgeroepene leden» geregistreerd. Missive van den Minister van Justitie dd. 17 Mei

als hoedanig zij in casu ageren, en den ged. en excipiënt, bij zijn te nemen beslissing, alleen opgrond, dat de gemeente tot die beslissing lg64' lste afd n„_ 166_ De „„stellingen, verleend bij art. 27, lett.

°P 20 Sept. 1869 door hem en vier andere leden der Hervormde onbevoegd was, daardoor geacht moet worden die opgeroepene leden A n'0 lg der'wet van 3 Oct. 1843 (Stbl. n». 47), art. 70, § III,

gemeente te Ellewoutsdijk met den predikant aan het hoofd aan als vertegenwoordigende de gemeente te hebben erkend; de'r w"et y^n a2 Frimaire yil, en de artt. 1 en 2 der wet va'n 4 Jan.

'oenmaiige kerkvoogden en notabelen dier gemeente ingeleverd pro- 0., dat de ged. en excipiënt dus in gebreke is gebleven het bewijs lgl- ,£(6;_ no_ 3, - al]een toepaSselijk op vonnissen in criminele,

'est, de voornoemde opgeroepene leden dier gemeente als derzelver te leveren, dat ae eischers op eene onwettige wijze waren gekozen cor).ectionneie en politie-zaken; en daartoe kunnen de vonnissen ,

vettige vertegenwoordiging heeft erkend, en uit dit op 20 Sept. 1869 tot kerkvoogden der Hervormde gemeente te Ellewoutsdijk , terwijl wanneer door den burgerlijken regter de bij art. 389 B. W. bedreigde

'"gediend protest tevens ten duidelijkste blijkt, dat de regeling van het dit der Regtbank ook van elders met is gebleken; boete wordt opgelegd "niet worden gebragt. Naar het oordeel van de

beheer der goederen van de Hervormde gemeente te Ellewoutsdijk 0., dat de eischers en geëxcipieerden, die geacht moeten worden Ministers van jnstitie en Finantiën zijn de vonnissen, wanneer door

n'et op 1 Oct. 1869 heeft plaats gehad, zoo als ged. het thans tracht te zijn de wettige kerkvoogden der Hervormde gemeente, te Ellewouts- den burgerlijken refter de boete wordt uitgesproken, evenmin von-

v°or te stellen, maar vóór dien datum; dijk, ook volkomen bevoegd waren om gebruik te maken der aan nigsen jn burgerlijke"zaken als in strafzaken, maar te beschouwen als

dat de kerkvoogden, die op 1 Oct. 1869 ophielden als zoodanig te dit collegie verleend : toelating om ten deze kosteloos te procederen; gene bijzondere soort.

fungeren, op dien datum dan ook hunne administratie in handen der O., dat mitsdien aan den ged. zijne incidentele vordering behoort VoQr de ten-uitvoer-legging van deze bijzondere soort zijn toe te

nieuwbenoemden, thans eischers, hebben overgedragen, zoodat de eischers I te worden ontzegd; passen de algemeene bepalingen en de geregtelijke ten-uitvoer-legging

°P de éénig mogelijke wettelijke wijze tot hunne betrekking zijn Gezien art. 1902 B. W., artt. 56, 160, n°* 3, en 161 B. R.; yan burgerlijke vonnissen en de regelen omtrent de executie van die

gekomen, en mitsdien allezins geregtigd zijn m deze als eischers Op deze motieven regt doende; vonnissen op roerende en onroerende goederen (boek H, titel 1—4

°P te treden, gelijk dan ook, noch door een der, volgens den exci- Verleent aan den excipient acte waarvan hij acte heeft gevraagd; yan het Wetb yan B Re<rtsvord.). Titel 1 van het 2de boek blijft

Prënt van hun stemregt verstokenen, noch door de gemeente in aar Ontzegt denzelven zijne exceptive vordering. buiten toepassing, daar art. 52 van het Wetboek van Strafregt alleen

Seheel eenige daad is gepleegd, waaruit zou kunnen blijken, dat Beveelt, dat hij ten principale zal antwoorden, en veroordeelt hem strafzaken en lijfsdwang hier dus niet is toegelaten, zoomin

ZlJ de eischers niet voor de wettige beheerders der gemeentelijke m de kosten, op deze incidentele vordering gevallen en nog te vallen. sut)si^iaire gevangenis-straf, gelijk volgt uit art. 8 der wet van

goederen en fondsen beschouwen; en de eischers, die alzoo reg'- 22 April 1864 (Stbl. n". 29). Voor de verjaring der boete acht men

®ns aan hunne voorgangers zijn opgevolgd, ook volkomen bevoegd art_ 2004 B. W. toepasselijk. (Missive van den Minister van Justitie

^Jn, krachtens de aan deze verleende vergunning, kosteloos in deze Tan 5 j)ec_ 1870, n0. 118, afd. 2.) Voor den afwezig gebleven bloed-

e procederen; verwant is het 00'k, met het oog op de middelen van ten-uitvoer-

bet tt- ,iewerinëen van de eischers over de wijze, waarop hun de legging van het vonnis en de verjaring der geldboete van veel belang

rekking van kerkvoogden der Hervormde gemeente te Ellewouts- naar welke wettelijke voorschriften de vervolging wordt gedaan en

JK is opgedragen, gestaafd door verschillende ten processe overgelegde de boete wordt uitgesproken. (Im.)

aan den ged. beteekende stukken, als extracten uit de notulen I

Sluiten