Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donderdag, 29 Augustus 1872.

N®. 3490.

WE.ER.BLA1) VAN HET R EGT.

REGTSKUNDIG NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD.

VIER-EN-DERTIGSTE JAARGANG.

JUS ET VERITAS,

Iht blad verschijnt des Maandags en Donderdags, en om de veertien dagen ook des Dingsdags, — Prijs per jaargang f '20 ; voor de. buitensteden franco per post met f 1,00 verhooging.— Prijs der advertentiën, 20 cents per regel.—• Bijdragen, brieven, enz., franco aan de Uitgeoers.— Agenten voor Duitschland: Haasenstein

en Vogler, te

Merlanüsclie Juristen-Vereeniging.

DERDE ALGEMEENE VERGADERING.

Eerste Zitting.

Donderdag 22 Augustus 1872.

Le vergadering wordt ten 10 54 uur des vo:>rmiddags in den Foyer van den Schouwburg, te Arnhem, door Mr. M. J. Pijnappel, geopend met een inleidend woord.

be voorzitter verzoekt hierop, om in het bureau zitting te nemen, als vice-presidenten, de HH. Mrs. J. G. Kist en J. Heemskerk Az., led™ van het Bestuur, en als secretarissen Mrs.: G. A. van Hamel, secretaris der Vereeniging, J. Evertsz BHz., lid der regelings-comni!'<ic, II. van der Hoeven, subst.-officier van justitie te Brielle, en •i. J. Kuipers, kantonrechter te Heerenveen.

Deze heeren vorklaren de opdracht aan te nemen en nemen zitting ln het bureau.

I>e voorzitter deelt mede, dat sints de laatste algemeene vergadering v<Kir de Vereeniging zijn ingekomen :

i". van den notaris Bodde, te Batavia, vier nummers van den Jambode, houdende eenige juridische opmerkingen betreffende het civ,«] proces;

'• ■ van de Duitsche Juristen-Vereeniging, Vèrhandlungen des neunten deutschen .Turistentages, Tom. XII;

van het Provinciaal Utrechtseh Genootschap, het sectieverslag 0Ï;: 1870 , jaarverslag 1871, ledenlijst en twee verhandelingen, door het Genootschap uitgegeven;

40. van Mr. J. Heemskerk Az., een exemplaar van het voorloopig afdelingsverslag der Tweede Kamer over het ontwerp Rechterlijke Organisatie van den minister Jolles;

5". van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, een exemplaar vart een adres, door de Kamer ingediend aan de Tweede Kamer der Statep.Generaal, betreffende het aanhangig wets-ontwerp tot regeling der naamlooze vennootschap;

0®. overdrukken van tijdschrift-artikelen van de HH. Mrs. S. J. Hingst en A. F. van Nooten.

>e voorzitter stelt voor deze stukken in dank aan te nemen voor Je boekerij en het adres van de Rotterdamsche Kamer van Koophandel , omdat het betrekking heeft op een in deze vergadering behandeld onderwerp , ter visie te leggen op het bureau. •!>e vergadering besluit conform deze voorstellen.

I)e voorzitter deelt mede, dat de rekening en verantwoording van den penningmeester, over zijn beheer gedurende 1871, door het Bestuur is nagezien en voorloopig goedgekeurd , en dat deze rekening na door het Bestuur aan de vergadering wordt overgelegd. De voorzitter verzoekt de HH. Mrs.: E. N. Rahusen, H. P. G. Quack en E. A. Sandbrink zich met het nazien der rekening te willen belasten en daarover aan de vergadering rapport te willen uitbrengen. Deze hetren verklaren zich hiertoe bereid.

Thans stelt de voorzitter aan de orde de beraadslaging over n°. 2 vai, het programma: de wenschelijkheid van enkelen of dubbelen rechtsbijstand in het burgerlijk proces.

Over dit onderwerp voeren het woord de HH.: G. A. Fokker, J. W. Tydeman, J. G. A. Faber, H. J. van Buren, J. E. Goudsmit, H. A. des Amorie van der Hoeven, J. A. Levy, H. J. van Buren voor de tweede maal, A. de Pinto.

De voorzitter stelt ten half ée'n eene pause in van een half uur. ia da heropening der zitting wordt de beraadslaging over het aan-

ba

' gig onderwerp hervat en voeren daarover het woord de HH.: Sandbrink, A. J. Swart, H. A. des Amorie van der Hoeven, waarna de beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter deelt mede, dat het Bestuur, voor het geval het eejf.te vraagpunt bevestigend mocht worden beantwoord, eene tweede ni«t in de Handelingen vermelde vraag aan de beslissing der vergadering zal onderwerpen, zoodat dan wegvalt de hypothese, onder de letters N. B. achter het eerste vraagpunt vermeld.

Voorts dat nu zullen worden geopend de beraadslagingen over het onderwerp, sub no. 3 op het Programma vermeld, de wenschelijkheid onj de jurisdictio voluntaria, voor zoover die nog aan de Arrondissewents-Rechtbank is opgedragen, over te brengen op de kantonrechter: eindelijk dat, na afloop dier beraadslagingen , in ieder geval te drie uur zal worden gestemd over de vraagpunten der beide voor deze zitting aan de orde gestelde onderwerpen.

Hierna opent, de voorzitter de beraadslaging over het onderwerp det jurisdictio vvluntaria. Aangezien niemand het woord hierover verlangt , wordt de beraadslaging gesloten.

Thans wordt tot de stemming overgegaan.

Betreffende het eerste onderwerp wordt vraagpunt 1»., luidende: "iiehooren de bevoegdheden, die thans aan den advocaat en den procureur afzonderlijk toekomen, in één persoon te worden vereenigd?» bevestigend beantwoord, met 56 tegen 13 stemmen.

Thans wordt het door het Bestuur gestelde nieuwe vraagpunt: "Zul voor die betrekking eene aanstelling vereiseht worden?// in s'emming gebracht en ontkennend beantwoord. Zonder hoofdelijke 8te«hming; negen leden verklaarden zich voor eene bevestigende beaDlwoording.

Oe voorzitter verklaart, dat, ten gevolge van dezen uitslag, thans de verdere vraagpunten vervallen zijn.

Betreffende het onderwerp der jurisdictio voluntaria wordt vraagPü':f 1, luidende: »Is het weusehelijk het verleenen der rechterlijke "^fihtigingen , die ouders , voogden , curators, bewindvoerders of gehu »(ie vrouwen volgens de wet in vele gevallen behoeven, aan den ^"«tonrechter op te dragen?» met algemeene stemmen, op ééne na, be«estigend, het 2de vraagpunt, luidende: »Is het wenschelijk hem, "!' het verzoek om zoodanige machtiging te doen beschikken met '.'.itters, die geeri rechtsgeleerden behoeven te zijn?» met algemeene stemmen , op drie na, ontkennend beantwoord.

'en gevolge van dezen uitslag is vraagpunt 3 vervallen.

Daar er niets meer te behandelen is sluit de voorzitter deze eerste zitting, na aan de leden te hebben medegedeeld, dat Zaturdag a. s. vóór en gedurende de pauze gelegenheid zal bestaan tot het deelnemen aan de stemming voor de benoeming van drie bestuursleden.

(gel.) M. J. Pijnappel , president.

Tweede Zitting.

Vrijdag 23 Augustus 1872.

De voorzitter opent de zitting te half tien des voormiddags.

De notulen der vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd.

De commissie , welke in de vorige zitting benoemd werd tot het nazien der rekening, brengt rapport uit bij monde van Mr. E. N. Rahusen, verklaart de rekening in goede orde te hebben bevonden en stelt voor ze goed te keuren, onder dankzegging aan het Bestnur, bepaaldelijk aan den secretaris-penningmeester, voor het gehouden beheer.

De vergadering vereenigt zich met dit voorstel.

Hierna opent de voorzitter de beraadslaging over n°. 4 van het programma, de quaestie der naamlooze vennootschappen.

Mr. C. A. Cosman betreurt, dat het Bestuur, door slechts één algemeen vraagpunt te stellen, de quaestie slechts heeft gegeneraliseerd, terwijl juist verschil van meening alleen zal bestaan omtrent de bijzondere deelen.

De voorzitter merkt op, dat omtrent het algemeen gestelde vraagpunt zeer wel verschil van gevoelen mogelijk is en dat het Bestuur, blijkens de noot, onder de letters N. B. onder het vraagpunt vermeld, heeft medegedeeld, dat het van hen, die omtrent eene of andere beperking bijzondere vraagpunten wenschten gesteld te zien , voorstellen dienaangaande inwachtte; dergelijke voorstellen nu zijn niet ingekomen.

De voorzitter zegt dus voorloopig de beraadslaging te openen over het onderwerp in zijn geheel en zich voor te behouden om wellicht naar aanleiding der debatten de beraadslaging te splitsen.

Hierna voeren over het onderwerp het woord de HH.: J. W. Tydeman, J. Heemskerk Az., A. A. de Pinto, Goeman Borgesius, Cosman voor de tweede maal, J. Heemskerk Az. voor de tweede maal, J. E. Goudsmit, B. J. Gratama, J. A. Levy, Goeman Borgesius voor de tweede maal, H. J. van Buren , J. E. Goudsmit voor de tweede maal, A. A. de Pinto voor de tweede maal, Cosman voor de derde maal, met verlof der vergadering.

In den loop der discussie is door de HH. Mrs.: A. A. de Pinto, van Tienhoven, Dijckmeester, Yssel de Schepper, Belinfante, Dumbar, H. J. van Lier, van Eik en S. J. Hingst ingediend een voorstel om, in de plaats van het door het Bestuur gestelde vraagpunt, in stemming te brengen de volgende:

Moet bij de regeling der naamlooze vennootschappen op den voorgrond staan het beginsel van openbaarheid ten aanzien van :

a. het kapitaal;

b. den verderen vermogenstoestand ?

Moet die regeling worden overgelaten aan den wil der vennooten ten aanzien van :

a. de bepaling van een (vast of afwisselend) kapitaal;

b. den aard van den inbreng;

c. de hoeveelheid van den inbreng;

d. den tijd van den inbreng;

e. de waardering van den inbreng;

f. de uitgifte van blanco-aandeelen;

g. het ontslag van verplichtingen van aandeelhouders;

h. de vermeerdering of vermindering van kapitaal (ingeval de wet een vast kapitaal als vereischte der naamlooze vennootschap aanneemt) ?

De voorzitter stelt ten half één eene pauze in van één uur en zegt, dat het Bestuur zich intusschen in overleg met Mr. A. A. de Pinto zal beraden omtrent nadere aan de vergadering voor te stellen vraagpunten.

De zitting wordt ten half twee ure hervat.

De voorzitter deelt mede, dat het Bestuur thans in de plaats van het gestelde vraagpunt in stemming zal brengen de volgende vraagpunten :

1°. moet bij de regeling der naamlooze vennootschappen op den voorgrond staan het beginsel van verplichte openbaarheid ten aanzien van

a. het kapitaal;

b. den verderen vermogenstoestand.

(NB. De wijze van openbaarmaking van den vermogenstoestand wordt hierbij in het midden gelaten.)

2o. Moet die regeling worden overgelaten aan den wil der vennooten ten aanzien van :

a. het bedrag van ieder aandeel;

b. den aard van den inbreng;

c. de waardeering van den inbreng;

d. de hoeveelheid van den inbreng;

e. den tijd van den inbreng;

f de bevoegdheid van niet volgefourneerde blanco-aandeelen uit te geven ;

g. het ontslag van verplichtingen aan aandeelhouders;

h. de vermeerdering of vermindering van kapitaal;

3o. Is het wenschelijk om, bij overtredingen van bestuurders van naamlooze vennootschappen ten aanzien van de hiervoreu genoemde punten, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid geheel uit te sluiten?

De voorzitter voegt hierbij, dat het Bestuur heeft besloten, de quaestie der coöperatieve societeiten niet te doen beslissen, als niet behoorlijk voorbereid, doch zegt, dat het natuurlijk den heer Borgesius vrijstaat met negen mede-leden een vraagpunt dienaangaande voor te stellen, hetwelk dan in stemming zal worden gebragt.

Daarna opent de voorzitter de beraadslagingen over no. 5 van het programma : de wenschelijkheid eener exceptionnele rechtsmacht in handelszaken.

Hierover voeren het woord de HH.: Hingst, Mom Visch, Livy > Gratama, A. de Pinto, Teilegen.

Mr. Levy stelt voor, alvorens de vraagpunten betreffende dit onderwerp te beslissen, het advies in te winnen der kamers van koophandel.

De voorzitter sluit hierop de beraadslaging en brengt de verschillende vraagpunten in stemming.

Betreffende de quaestie der naamlooze vennootschappen wordt vraagpunt la na hoofdelijke stemming bevestigend beantwoord met algemeene stemmen.

Vraagpunt 16 zonder hoofdelijke stemming wordt bevestigend beantwoord; 13 stemmen verklaren zich voor de ontkennende beantwoording. — Zonder hoofdelijke stemming vraagpunt 2 a bevestigend beantwoord ; één stem tegen; 2 b bevestigend; 9 stemmen tegen; 2 c bevestigend; 8 stemmen tegen; 2 d bevestigend; 18 stemmen tegen; 2 e bevestigend; 11 stemmen tegen: 2f ontkennend, 4 stemmen voor de bevestigende beantwoording; 2 g ontkennend, 9 stemmen voor de bevestigende beantwoording; 2 h hij hoofdelijke stemming ontkennend beantwoord met 40 tegen 25 stemmen. Vraagpunt 3o. ontkennend beantwoord, 3 stemmen waren voor de bevestigende beantwoording.

De door Mr. Levy betreffende het onderwerp der rechtbanken van koophandel gemoveerde praealabele quaestie wordt door den voorzitter in stemming gebracht en verworpen, 14 stemmen waren er voor.

Betreffende het onderwerp der rechtbanken van koophandel worden:

Vraagpunt L verworpen zonder hoofdelijke stemming met algemeene stemmen.

Vraagpunt 2 bij hoofdelijke stemming ontkennend beantwoord met 54 tegen 10 stemmen.

Vraagpunt 3 is hierdoor vervallen.

Vraagpunt 4 wordt bevestigend beantwoord zonder hoofdelijke stemming, 14 stemmen waren er tegen.

Aangezien er niets meer te behandelen is, sluit de voorzitter deze zitting.

(get.) M. ,T. Pijnappel, president.

Derde Zitting.

Zaturdag 24 Augustus 1872.

De voorzitter opent de zitting te half tien ure, deelt mede, dat Mr. Eyssell de praeadviseur en Mr. J. G. Kist de vice-president bericht hebben, dat zij deze zitting niet kunnen bijwonen, en benoemt, in plaats van Mr. Kist, tot vice-president Mr. B. J. Gratama, die zich daartoe bereid verklaart.

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Hierna opent de voorzitter de beraadslaging over n». 6 van het programma, de quaestie der gevanüenisstelsels.

Hierover voeren het woord de HH. : van Bemmelen, J. Domela Nieuwenhuis, Modderman, Mom Visch, M. S. Pols, A. A. de Pinto, van Bemmelen voor de tweede maal.

De voorzitter stelt te 12^ uur eene pauze in van % uur, verklaart, dat de stembus voor de verkiezing van drie bestuursleden gesloten is en belast met de stemopneming de vier secretarissen van het bureau.

De zitting wordt te één uur hervat.

De voorzitter deelt mede, dat de uitslag der stemming is, dat zijn uitgebracht 59 stemmen, dat daarvan op zich vereenigd hebben :

Mr. B. D. H. Tellegen 55 stemmen, Mr. A. P. Th. Eyssell 35, Mr. A. J. Swart 32 , Mr. van Boneval Fa ure 19, H. A. des Amorie van der Hoeven 12, M. S. Pols 5, H. van der Hoeven 4, Levy 2, van der Hoeven zonder nadere aanwijzing 2, en Mrs. J. G. A. Faber, Kappeyne van de Coppello, Bloembergen , proe. Eyssell , Hingst, G. van Tienhoven, A. H. van Tienhoven, Coninck Liefsting, Wentholt, A. de Pinto en Pols (zonder nadere aanwijzing) ieder één stem; dat alzoo tot bestuursleden zijn benoemd Mr. B. D. H. Tellegen , A. P. Th. Eyssell en A. J. Swart. Aangezien deze heeren niet ter vergadering tegenwoordig zijn, zal hunne benoeming hun door den secretaris worden medegedeeld.

Voorts deelt de voorzitter mede, dat nog voor de Vereeniging is ingekomen een geschenk van Mr. P. van Bemmelen, een boekwerk, getiteld :

«Defects in the criminal Administration and Penal Legislation of Great Brittain and Ireland»; issued by the Howard Association London.»

De vergadering neemt dit boek aan voor de boekerij met dankzegging aan den gever.

De voorzitter deelt mede, dat het Bestuur eene wijziging heeft gemaakt in de gestelde vraagpunten, n. 1. dat, voor het geval de tweede vraag ontkennend mocht worden beantwoord, eene andere vraag in stemming zal worden gebracht, deze: «Behoort dan bij gevangenisstraf van langeren duur, op het maximum, der cellulaire opsluiting geclassificeerde gemeenschap te volgen?» Op deze wijze alleen, meent het Bestuur, zal men een positief resultaat kunnen erlangen. Voorts heeft het Bestuur in het derde vraagpunt het woord «althans» geschrapt.

Hierna wordt de beraadslaging hervat en voeren over het aanhangig onderwerp nog het woord Mrs.: J. Domela Nieuwenhuis voor de tweede maal, Modderman voor de tweede maal, Goudsmit, van Cappelle, Mom Visch voor de tweede maal, J. van Eik Jz., M. S. Pols voor de tweede maal.

De beraadslaging wordt hierop gesloten en de vraagpunten worden in stemming gebracht.

Vraagpunt la wordt bij hoofdelijke stemming bevestigend beantwoord met 40 tegen 6 stemmen.

Vraagpunt 1 b wordt zonder hoofdelijke stemming ontkennend beantwoord, 11 stemmen waren er tegen.

Hierdoor zijn de vraagpunten 1 c en ld vervallen.

Vraagpunt 2a, gelijk het in de Handelingen staat vermeld, wordt bij hoofdelijke stemmiDg ontkennend beantwoord met 28 tegen 21 stemmen.

Sluiten