Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de gemeente Holwierde, overeenkomstig het besluit van 12 Oct. 1868, heeft plaats gehad, nadat aan de gemeente Holwierde bij de' oproeping der stembevoegden tot de keuze van notabelen dat besluit Van 1 > Oct. 1868 was medegedeeld;»

A. de Regtbank bij baar vonnis van den 6 Maart 1873, alvorens ten principale regt te doen, aan eischers heeft gelast om door' alle middelen regtens van dat door eischers aangeboden en naar 's regters meening door den ged. tegengesproken feit bewijs te leveren e"n te bewijzen : „dat de invoering der nieuwe organisatie in de gemeente van T " overeenkomstig het besluit van het Algemeen Coileg.e Toeügt, van 12 Oct. 1868 . heeft plaats gehad, nadat aan de gemeente Holwierde bij de oproeping der stembevoegden tot de keuze van notabelen dat besluit van 12 Oct. 1S68 was medegedeeld;

A het bewijs van dat feit door getuigen bij de wet is toegelaten ; reserv/0" , '6'' du e'SCherS: zulks eveuwel onder uitdrukkelijke 6 Maart 7878e,r " ™ appel Van bü™ngemeld vonnis van

bewH„eimlethei de' Kügtbank behag° «schers toe te laten tot het 5'o;" oorgetuigen, van het aan eischers bij vonnis te be-

Modani^iB h H ' e" dag' uur' plaats en w«zete bepalen voor van het inpi, " " verhoor, alles onder reserve der kosten

geval hii mn )ZU get!' het incident "Og' betwisten, in welk

da IT W0I l" ver0ünleeld iQ de koste» der contestatie; or den ged. hierop is geantwoord als volgt :

»yz;;:l"rlr-is op?eiegd omdoor aiie middeien «t*-

H&d^„ = °:?a"isatie.in d* gemeente

Van TV • \ w v"low6 nee Algemeen College

van Toezigt, van 12 Oct. 1868, heeft plaats gehad nadat «,11 gemeente Holwierde bij de oproeping der stembevoegden tnt Ho k van notabelen dat besluit van 12 oL 7 ° „ „.T6". tot.de keuze

stelling de eischers geposeerd en de ged. ontkend hadden6- 6

-&• de eischer die stelling zoo als zii is p-pniis(10,,i A '

willen bewij zen, en verzoeken tot dat eL'tf L°,!-f5'' d°°r getuiSeD

den toegelaten ; La mogen wor-

A. de waarheid dier stelling niet voor uiterlijk»

dus niet voor getuigenbewijs vatbaar is ; neming en

A. immers eene invoering van eene ortrani'snti'o *•

denkbeeld is en in ieder geval de omstandigheid' dat detnv van die organisatie, of deze laatste zelve strookte ,,!!, ! Invoenng gaand besluit (in casu, dat van 12 Oct 18fis, „„ „ , een. vooraf, lificatie van die invoering of van die r,,„ • ■ regtskuDdige qnatrent geene getuigen hunLlIlL orga"'^t.e inhoudt, waaromdan nog wel specialiteiten h m'Dg -11"1" aileen deskundigen, en laatste 'evenzeer'^7 "T ^nfen dit

tot de keuze van —bevoegden

een get^envXr'klnll'Z°° ^ t "gt " het- °nde™erp door getuigen wilden h' maar elschers , zoo zij hier een bewijs

die de iuvoerW v»n h 7 in,ee'"ge mls8chien voorgevallene feiten, de regter de in «Iht ■ regleme"t medebrengen en andere waaruit de «f in-acbt-neming van het besluit van 12 Oct 1868 nf

aaiden ehflHrffiing ™t dat besluit zou kunnen

bewezen'; m0Cten b'jbrenge" ' om door getuigen te worden

A. ZOO Janp* dfi picr'liopo nïofr nnllm — __

werp van h»t 7 • u lc" Poseren> maar tot onder-

deels iur!fH'vg 'genVerhoor trachten te de deels feitelijke ,

nienwJ " 6Ch® alSemeene stelling: „dat de invoering van eene

urirlifinho „1 " ,7. , "«««» ieiienj Ke ,

nieuwe orin • \ 8teA,1,,S: "dat de invoering van eene

Collegie,!£ "f'Bi' VaD het Alg^e"

aan de gemeente *OD°' neeIt plaats gehad „adat

tüt de kenze v»n n„VÓ T J, \ "ProePl0S der stembevoegden

niet-outvankeliik ?iin i h "dat besluit was medegedeeld,» zij

houden getuiginverhn " t **1™? > en een omtrent die stelling te m.ii:—. Se'ui^enverhoor hoogst bedenkeliik zn„ a ° ,,

- *»•* XI32, SWTS

e'sch gevallen; 10 °Sten °P dezen

«l«t var,''repUekCher8 daar°P D°g " gen°'Ben de na™lgende con-

inbrengt ^of-Thr6U' ged' tegen het verzochte getuigenbewijs

niet in verbandh" 6,c 'Jnbaar Julst' wanneer men eischeren verzoek opgelegd alleen K UWt met het V0Dnis> ^aarbg dat bewijs wordt vonnis . "ernsten op eene algeheele miskenninir van Hof

ged., beweC' rf06' waarmede dat bewijs werd bevolen;

'egd het bewijs vim1 e'dat de Regtbank aan eischers zou hebben opgeVan _/■ J an eene stellirip-. wpllro i ..... L ..

^a)eifiibt?'d\,de in™?''!ng, ,cener ^ganisatie, bewijs

lüUet. 1868 en uier invoering met het be-

aken qnaestie, dat st„nill''Jf Va" eene alleen door deskundigen uit te rep^°^ab^le,n'verkiezing, s?eL»f .fn ZOl"!en zÜn °Pgetoepen voor

ook beslist omtrent allftfift J ZleD' dat het vonnis

in tip Z°U zoodanig bewijs on;f t gemelde punten , zoodat daarvan

4?2eLSee" bewi-is «an eische' ?"6" T°rdlm beVoleD' zeer zeker ƒ!• , dat Vonnis itnmet-„ -> .ers 18 °Pgelegd ;

Oct 1868SaniSatie' d°°r het Al ge of' geding vaststaande beschouwt, 18fi8 voorgesteld . ■'gemeene CoIIpo-;» .....

ripn Oc Tv * ««ur & v l'Oö!Uiir vau i z

men , ' VOürloopig ;s aag en notabelen van Holwierde

gemepnfV°rf . Waren zoodanige aaiinomi!in°me" ' en dat dezen volko-

9 i e Holwierde viij bleef zich daarngriVOOr 2'°'1 te doen, terwijl de

besluit v. ^d'e kerkvoogden en notabpl»0 t0 vereenigen (overweging ^et toekn"3 ' 1868 maatregelen hebben oeDaar aatl'eiding van het kerkeraaT8"8 6r ' dat de admi»'strerend! k"0?6" ter voorziening in 12 oet.'ad opgevraagde lijst van stem bevoegden °gd een van den dat od" oq ,ter v's'e van de gemeente heeft ri,J!i?et het besluit van

rierde notabel';. \l. d°0r stembevoegden in de °^eSge«;

1 uan.

wipr/ a . . - uuu öLeujuevoH.rnpn

bprif.«.„; ° a"e^en ziin Pekozfin Hip. wpHoi- Q Se®eente Hnl.

noemingde/00 di!e ker^voogden; voorts dat di^kerk^00 tOC de 12 °ct. heeft r>i« 1869 geheel overeenkornstig hpr V1®°^cien"be"

*«uer bcblkt ;• genaa Coverweging 13); terwiii .t TXUil' van stenig<.regt. ' 'et slechts, dat kerkvoogden van llohvieidr ëtbank geroepen tot de »u l1"' 8 van het besluit van 12 Oct. hebbT6' d<;

vóeigt°dbele" Wet!igagekon"VerkieZin" (°verweging 17>' maar ook dat ine!, , het vonnfs S ? zlJn (overweging 18—19) uit al hetwelk neernf d besI«it Van 1'^oi"VOering der organisatie, aangewezen bij sluif .maar c°k aanne "'et slectïts als feitelijk bestaande aan-

Uit .>

1 -» uuor

-v-IAli

'««r ook oq>-, mee siecnts ais i

,r de daartoe C1' ?" die invoe,iDg

g yan kerkvon„?regaen was tot stand

strookte met dat be-

derde conclusie, waaraan bij vonnis wordt gerefereerd, nog nader is

hpsnrnkpn • ö

A. uit en ander, en daarenboven nog uit do 22ste overweging vr&ir van een gesteld feit en een feit waarvan de beslissing der wettigheid van kerkvoogden afhangt, wordt gesproken, ten duidelijkste blijkt dat het vonnis noch van eene stelling, noch van afgetrokken denk' beelden en juridieke qualificatiën, noch ook van reeds bewezen feiten, bewijs heeft opgelegd, maar alleen van het door alle middelen regtens bewijsbaar feit, dat toen de stembevoegden voor de notabelen%er-

l?iP7.infv van OQ Ion lCCn 1. , ...

- - v/^tiv/v^cu, iici ucöiuii van 12 vet.

1868 aan de gemeente was medegedeeld, welke mededeeling door welke

middelen Kii nnk hpKKo —u_j , ,

- -v —- evenzeer ais ae tijd waarop zii

heeft plaats gehad, als uiterlijk waarneembaar feit afdoende door getuigen zal kunnen worden bewezen ;

A. de Regtbank wel in het te bewijzen feit heeft onderstreept eenige woorden, die eischers bij het aanbieden van bewijs niet hadhart, ° erstrecpt' maar geen ander bewijs opleggende dan eischers

, „aalLUVIIa itiaaroiijKeiijK heelt willen te kennen

ffeven , dat de vranir nf <1P nmonio».:» — .j .1 i

- , .—o v,.B«i.,oanc upae notaneien-Keuze verder opgebouwd wettig was ingevoerd (had plaats gehad), in 's regters systeem juist van het bewiis ponar rnnvnf...nn/)n .

het besluir «fhank.ln. 'wia,saouuc mcueueeiiDg van

É.UUUC Z.1J IJ •

A. om die redenen de bestriidino- vnn hof j

. V O '"WWHI. la ui'i^egrona:

zoo blijven de eischers hunnen incidentelen eisch onder vroeger gemaakte reserve inhaereren, thans met conclusie, dat de Regtbank

LU vciuurueeien m ae Kosten van het incidentdkt vervolgens dit incident voor partijen over en weder is bepleit • Wat het reet betreft: r '

Ö., dat bij interlocutoir vonnis dezer Regtbank van den 6 Maart

—wwv™» , om door ai e midde en rftcrfpns tP Ka.

wijzen : °

»dat de invoering der nieuwe organisatie in de gemeente Holwierde overeenkornstiar hef. heslnit vnn h»t ai» ™

t o r\ . , , ' — "vv V^yuegie van roezige ,

van 12 Oct. 1868 , heeft plaats gehad,» nadat aan de gemeente Hol-

Wierdtt. n>l IIP nnmom y.ir ,1,1M Dfnm 1 , . °

«v, atOIUUCvuegaen tot ae Keuze van notabelen,

dat besluit van 12 Oct. 1868. was .

en dat de eischers nu bij incidentele conclusie verzoeken tot het

hpwil c Haarvon Hnnw ^ _ . •

fccm.gou ie worden toegelaten: O. . dat het dictnm van aan _ 1 _ i . • ,

. , . " twiiuiö aiö nee uitvioesei van de daaraan voorafgaande motieven in verband met die motieven moet wor-

' , u" Ule motieven moet worden aangevuld en

- n >

0.. dat de eischers. zieh .• .. i , , ,

- , . • ; 'vvr'mD "P uien regei. neoDen erewe-

zen op hetgeen reeds in de motieven van het vonnis als bewezen is aangenomen en hebben howppr/i .

ij... ... , » ier voimaKino; van net Hun

opgelegd bewijs, zij slechts dit ééne feit nog hadden te bewijzen, dat toen de stembevoegden te Holwierde voor de notabelen-verkiezing van 29 Jan. 1869 werden opgeroepen, bet besluit van 12 Oct. 1868 aan de gemeente was medegedeeld, welke mededeeling, evenzeer als de tyd waarop z,j heeft plaats gehad , als uiterlijk waar-

0 d Jt Ï/ h , °r getUigen zon kunnen worden bewezen ;

U. . dat echter uit hef. vnnn « kiüi,*. .i_. ... .. . . '

• „n . , ^ «at net oewijs van dat ieit.

in verband met hetgeen reeds als bewezen was aangenomen door de liegtbank niet voldoende wordt geacht; '

oq't'' 'f,'"1™6".,'11 dat vonnis- "adat was uitgemaakt, dat de den 9 Jan. 1869 door de stembevoegden der gemeente Holwierde gehouden vergadering ter verk P*in,r var, genouuen

. o " "WLaucicu was voiKomen wettig an

bZi l de 2ldrf„e .r,!rd!::h!id.der ^-bevoegden genomen

woorden wordt ge.egd: dat de in die Vergadering TettlTgeko" 2? neer de" sf'T.„tl . ^noemen wan-

kinzin,, v„n r.T b0 d.e ver-

C uuur uie verkiezing tevens hadden aan-

genomen het zoogenaamde besluit van het Algemeene Collegie van Toezigt van 12 Oct. 1868; dat dus de eischers eerst dan hunne

wfevpH Zrt 16 e", bewezen wanneer zij het bewijs zullen hebben geleverd, dat bf aan de stembevoegden te Holwierde, toen zij tot net benoemen van nntnKplpn wo^a„ — , .J

. , »wv4®.. naar aanleiding van

me, 'Jf "ed . besluit, dat tevens ter visie werd gelegd, duidelük en ondubbelzinnig te kennpn (ïorrouun rlnf Jnn. i ■ .

__i . " . , "{/f uuur aan aie oproeping te

voldoen en notabelen te vprkip-zpn i. ^ &

_ v £i . , > «vvowo uqi, ucsiuit zouden aanne.

r^%rn«^dl!^»g - notabelen tevens

_ —«j» aangeuomen ;

u. . dat hieruit ten dnidp.lnkcta kiku*. j. .

ming of invoering van meerbedoeld ^es'lnit nogTn'betL a""!" van het al of niet bewijzen daarvan de beantwoording der vraag of

oe!scdaïs duusn:ra!:t:L::j,1f°

vfn' 2°9 Jat ^ ^ -^enTerkfe "g

van 2J Jan. 1869 werden opgeroepen, het besluit van 12 Oct 1868

aan de gemeente was medegedeeld, maar ook dat op die mededeeling de aanneming of invoering van dat besluit is gevolgd;

., dat wel door getuigen kunnen worden bewe"zen zekere daadzaken , waaruit dan de regter door die bewezen daa lzaken te beschouwen in onderhW vprhar^ri ; . . 1 oe

^ . * iu vot uanu met netgeen reeds vroeger

a^ bewezen is aangenomen, tot zoodanige aanneming of invoering kan concluderen doch dat die invoering zelve „iet is een uiterlijk ,vaarneembaar feit, dat door getuigen kan worden bewezen -

hafi''i ,aJ,bl8rte?e" niet ka" afdoen, dat de Regtbank bij meergemeld haar interlocutoir vonms r?p invnarSn» n.^n......u i ^

. _ , , - ,u'uw,,,o> wunnnuuoi Dewns aan eischers

is opgelegd, heeft ffinnpmH aan fnï*. : i... ...

, ... v-^" uoi itiiiuci&i nee woord reif. dnnr

IS gebezigd in de algemeene beteekenis van id quod factum est niet in de engere beteekenis van eene uiterlijk waarneembare daadzaak •

0., dat uit het voorafgaande volgt, dat de eischers moeten worden verklaard met-ontvankelijk in hunne incidentele conclusie tot getuigenbewns, omdat de invoering 7«1vp wm>.*,an _ .. ... .b

locutoir vonnis is onirplpcrd 1 , . ^ lnter'

... , ® ' 1 ftci-uigwii Kan worden bewezen

en zij niet kunnen volstaan met het leveren van het bewijs dat dé mededeeling van meerbedoeld besluit heeft plaats gehad (zoo als bij incidentele repliek door hen wordt gesteld) en die daadzaak derhalve niet is ter zake dienende en afdoende;

Gezien artt. 56, 19y en volg. B. R.;

Regt sprekende enz.,

Verklaart de eischers niet-ontvankelijk in hunne incidentele conclusie tot getuigenbewijs, en veroordeelt hen in de kosten , op dien eisch gevallen.

^ (Gepleit, voor eischende kerkvoogden, door Mr. M. Rutoers van Mr "tT' Procare"r te Appingedam, en voor den gedaagde door S. Modderman, rijks-advokaat te Groningen.)

ARRONDISSEMENTS-REGTBANK TE GRONINGEN.

■lurg-erlijke kamer,

Zitting van den 28 November 1878.

Voorzitter, Mr. H. D. Gutot.

Regters, Mrs.: Jhr. J. r. van Iddekjnoe en 0. q. van S wind eren. Conservatoir beslag onder gezamenlijke erfoenamen —

KRWffDnnn ....

lAtuMUUTiiiriSï yan HEI exploit van

arrest. — Art. 4, n°. 6, B. R.

Is het conservatoir beslag , onder gezamenlijke erfgenamen ter zake van eene schuldvordering op één dier erfgenamen qeleqd geldia en kunnen mede-erfgenamen als zoodanig ten ouziqte van één hunner in d'.nzeljden boedel als derden worden beschouwd 1 — Ja.

Jxunnen de woorden Hen aanzien van overledenen., in art. 4 n» 6* f; ee" jonden zin anders worden opgevat dan in de

— fc """ aanZl€n KaH de erfgenamen als zoodanig, t

I. A. Hooites, eischer, procureur Mr. J. Lohmaw ,

tegen

W. van Wattum c. s., gedaagde, procureur Mr. B. Dorhoüt Mee».

De Regtbank enz.,

Gehoord de partijen en het Openb. Min.;

Gezien de stukken, alle voor zoover noodig geregistreerd en d»»r

hëérerwepjaalne,ijk een UI£rkSel Uit het te"amenf vantyien den

neer w. J. Diewes, verleden voor Mr R Tf \r.,n

winlen',,dea 14 Oot- 1869' ua d00de geregistreerd • n°tanS "

Wat de daadzaken betreft:

Aorü7,ZTde' dSt bÜ ëeregistreerd deurwaarders-exploit van den 21

getneiï!ng Va" kerkvoogd^'i"' WaS tot stand gebraët en tot °P de

a , > als volkomen wettig moet worden aan-

belen i Kegtbank even^i

r')'8 defnnemde kerkvoogdenT(eern ri 06 w.etti8heid der door die notaa^ankeii; P1 Sanisatie van hp* u , rmede wettigheid van deinvoeHo^ierl]ik1SteU he. bewHs .t "' Va" 12.0ct" ook zoverre) noiHen rtat. ^ door de notnh 1 omstan(^g^eid of stembevoegden van fVan d'e om van 12 o *'evens hadden aange-

ekr .an'Ji8heid aan etchf <ov?rweg'"S en ten bewijze e'6Ch*« hadden tC, bewijzen het

"geboden te bewijzen, en dat in eischers

eene van w r, tv • Y 6««nuwiiyM erigenamen en in

gelegd on ü 1 'T" WOÜ"acht'« te Groningen, beslag is

gelegd op alle gelden en goederen, welke deze verschuldigd ziin aan of onder zich hemsrpndA lt 1U1,,U z,Jn aan

van Wo,f„ . 1 AA* x^iewes en naren man W.

mSst rKaï'fiij?*«<*»>—■ -

ziinrip .ia ^ , . 7 & van a eene som van / 11,560

zijnae ue restante knnnoom tna*- __ . . _ J ' *

tot den iq ton ii - '^7- icuien, van den iy Jan. 1874 af

benevens /voo^U""™ !±^Chip' genaamd Martha Hender.ka,

f ^98 s 1 F'ciuicu van assurantie , pro resto o*root

/ ^28.8, te zamen alzoo f 1 1,888 8 • 0

daaraa„t.gtle:rl:r"loerer?an'lede"eXpl0it VSD de" 28 APr"

stelling v.n Mr. J.rJ™ ! . 1? den arrestant, met procureur-

Sva::rtt ^io'ic yan ^

voorgeschotene gelden, tot een bedrag van V «88 8 IZ beslag gojd en van waarde te S «Ï '

aanzien bij de wet ben»a!,i 1 aUe gevolgen

rtten" £ ou ler voorbehoud van eischers regt'op de loopende

™z,:zrr^z ,f£

1864 af tot den 19 Jan. 11., te zamen tot een bedrag van fll 560

r "sr«'sr "vsTSs-t; f s

14 A»rTdeheP- g0ederen; dttt ZÜ is mede-erfgenaam van den 14 April dezes jaars , te Groningen overleden W. J. Diewes haron grootvader en dat wat haar uit diens nalatenschap toêkomV in de gemeenschap valt, waarop dus vorenstaande vorderingen die ook gemeen zijn, kunnen worden verhaald; ««ringen, die ook

dac Mr' B- Dorhodt Mees, wonende te Groningen zich on

denS™gdSrr." I?0r de ged- - dicnen

cludeerd; ae dagvaarding is gecon-

de ei'scht™fen^nt" ^ ^ ^

noeKena is, dat die vordermcr norr r^ot-i—i _ t ®

schiinliik is Hnt a * ° V . *"u uc,wpen en net onwaarJ J (lat ZIJ daarvan ZOO veifi larpn rpnro 7An^,.„ i i *' i

en no- onwaarS«hn„Hii,o, ^ 'Zl~ V. '

_;i„ , wac uc gciuciue assurantie-penningen zouien

r T ^ 1» »—d

kunnen erkennend Z\Z ™ 8taat "J" die vordering te

deliikhpirl ,.i ü -7 , ontisennen , tot dat hun de deug-

daagden in mih t' 1 het gelegde arrest a^«at, de gf-

onwaarde ' lo'ZZ £^ nietig en ™

een hnnner mede"?^rfgenaBm als zoodanig ten opzigte van

kunnen wnrn7n r T* . ln uenzeitden boe Iel niet als derden ter zake van^^en'h'"hT1'-Veelmin van een hu"«« mede erfgenamen, iets verschuldigd Ir eI'lets 0,lder ZIcl1 kunnen hebben of aan hem

inhondt de naJnen "en^woonnl' T' ^ ^ ^ Van arrest niet opgaven een substantieel P s Tan de derda gearresteerde, welke omdat het meer.™ .H ^efeiscbte zijn yan ieder exploit; en 3°. soon of de woorfnl ' eXp!OIt ra" arrest niet is gedaan aan den perooi een wetteliit T " gearresteerde en daardoor weder-

voorbehouden, heen ter rijd door den e'ischer h.m H hu° antwoord Ken en bescheiden zullen zijn gesuppedS wl d®.nood'f 8£Dkrusten, ten einde zij de al of niet reirtm»ri P vorderingen

conclusie reeds nu dat voor h», gtaJatyheid kunnen beoordeelen, met der Regtbank moi'e behn geval eischer hieraan niet voldoet het

in zijnen ei&ch ^nimo .^n eischer niet-ontvankelijk te verklaren

met veroordeeli^Tn eLcher'ïnd k ^ * ont^gen ,

geval het bij " a"eifhermde kosten des gedings, wijders in ieder gelegd arrest te vfrkl ' -1' Van den 21 Apnl dezes Jaars, in dezen daarbij omschrevl" me"g ^ """ °nwaarde, met wijderen als

aangevoerd ?nC,,fe Van ,rePliek in substantie heeft

ken en bescheln gedaagden.' ten gevolge van het inzien der stukschuldvordering tn't 'k S ^at zl-)n gesteld> °m te beoordeelen of zij de ken kunnen erk«n betallng/vaa"« door eischer zijn aangesprodrukkelijk over te "en ' We a e'sch«r hen sommeert daartoe uithet gelegd arre8t on^an;*S rS,^ drie d°"r de «edaa.den tegen en ten slotte eeconeludlp rt ï" Tf" nletlghe'd heeft bestreden

voorbijgang vf„ die m ® Kegtbank moge behagen met

te wijzen? ® m'ddelen d6Q e,scb' zo° als d^ « ingesteld, toe

Sluiten