Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donderdag > 9 Julij 1874. ^ £>735

WEEKBLAD VAN HET REGT.

REGÏSKIJNDIG NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD.

ZES- EN- DER TI GS TE JAARGANG.

■ . M KT V tHITAS.

int Had verschijnt des Maandags en Donderdags, en om de veertien dagen ook des DUasdags. — Prijs oer iaarn*™ f 7T'I~ V'

« - -—*ao - - i

HOOGE RAA.D DB li NEDERLANDEN.

Ilurgerlijlte hamer.

Zitting van den 12 Junij 1874.

Voorzitter, Mr. F. de Gsevk.

Erfopvolging bij versterf. — Natuurlijke kinderen. — Broeders en zusters. — Successie.

Zijn onder de natuurlijke kinderen, waaraan de rede is in de ai 918 en 920 li. tV., de wettige kinderen van den vader of i de motder van het natuurlijke kind begrepen ï — Neen.

H'. C' de Koning, echtgenoote van C. E. W. Blomhert, c. s. eischi ,u eassatie, procureur Mr. J. van der Jaot ,

he t6gen

et Bestuur der Registratie en Domeinen, verweerder, procureur IV V/" «• JBAN901S.

W*kbl.ba! 3V6°57) Va" de Anond-Beëtbailk te 's Gravenhage

nomenai,r''geD' SMm ^ iD 'leM zaak de volgende conclusie g

Edel £{00g Achtbare Heeren, President en Raden l Bii het e'éni asgatie-m'dde1 worden als geschonden en verkeerd toegepast voorg derd de nrtt- 879> 897, 903, 904, 905, 918 en 920 B. W.

Kewi?r.U;, '» 3' 10' 20 en 21 der wet v»n 13 Mei 1859 lütbl. no. 36 Wer f f door de wet van den 28 Mei 1869 {StbL a». 1921 en art. 1 d

1872 ?Sia? 1871 ('Stbt' 1 611 art' 1 der wet van den 30 De beidp ,1 D°' \45) '• VermltS ten Gnre8te is beslist, dat, als een do, nalaat erkend natuurlijk kind geene afstammelingen of oude ''erskinH1"8®1 We' Va° moederszijde ee" broeder, eene zuster en bro wani«n , terwijl er van vaderszijde slechts verwijderde bloedve Wettinp r.re"S ziJn' dan> als de broeders en zusters zijn gewee moeder]der ëemeen schappelijke moeder, zij enkel erven c w'jderdp ki , ' en voor de vaderlijke linie geroepen zijn de vei gehouden „ °e wante" Tan vaderszijde, met dat gevolg, dat dei euccessi<». Jn "e*ens die helft aangifte voor de successie te doen e

Alle 'e beta'en*

8rtt. 918 '^"^q 'n deZe zaak a^ van de "'''egg'11» te geven aan d vraat»; „<•" B' W'< en voornamelijk van de beantwoording dt in diè'artii-1?611 °"der de moorden «natuurlijke broeders en zusters zoodanim» f- C"i te verstaan heeft alle broeders en zusters, of allee

Bij ^ie i ®" echt 2Ü" geboren,

gen omtrenteaht|m°ud'"ë moet men m' '• alle subjectieve beschouwin historische srh j 60 zedeiiJKbeid vermijden. Uit de belangrijk Wijkt voldoeni ett' den Seachten Pleiler voor de eischers gegever beelden omt zeer met betrekking tot de bastaarden de denk

veranderitiff nt billijkheid en zedelijkheid in den loop der tijden aai ,e Vorsehe Z'J" onclerhevig geweest. Wij moeten alleen trachten ui Tut de n Wa' d® wetëever als biliijk ™ moreel heeft beschouwd toegeven Yaestle zelve overgaande, kan ik dadeiijk aan de eischer en zusters» 111 b6C algemeen de uitdrukking «natuurlijke broeder echt gehore!°OWel k&" Z'e" °P eChte ki,lderen als op hen, die buitei afstamnielin" z,Jn- 15611 natuurlijk »""d beeft, buiten zijne wettig. Van z>jn nat gee"e Wetll(i° bloedverwanten; de wettige kinderei verwantschap ken vader of moedur ziJn dus . als men van bloed

. vraat; ■ ePreken • zy"e natuurlijke broeders en zusters. d'en algen,p„,'S eühter = gebruikt onze wetgever die uitdrukking ii Het is Dje 1 zin ?

is een te^cn te sPreken en niet tegengesproken, dat art. 91 f ®n onbenVlst 6 "avolging van art. 766 C. N., en even onbetwistbaai klng: «fières' Ue bet Fransche artikel voorkomende uitdrukpoeders en ^et s°eurs naturels" ziet alleen op buiten echt geborec genoemde »frère«t6rS' 'n Iug'nste"ing van de vroeger in het artikei °0 als de i'ranspt,1 soaurs 'eg'times.» De wettige broeders en zusters. erden volge,ls di e code ben noemd" , van een natuurlijk kind °ver art. n.code nooit tot diet;S erfenis geroepen. AlieschrijhprD®..Regtbank „eern? daarou,tre"t éénstemmig (1).

van vJ °'Uen wetgever d'J kT r0""" """ ' dat ult niets bliJkt • dal DiE»I00r"oetnd art tL" bedoellI|g zou zijn geweest, de strekking in hetW& Bur9-&'eqt iyC ve^nderen. Datzellde wordt geleerd door

eenigt M ^blad »™'het lil ,' 60 ee" ZBer leze»6w«ardig artikel ' vernède // , J ' rJ°- 523 > waarniede zich geheel ver' Uandl^dtng tot de Nederl. Wetgeving, Nalezing

(*) Mon vergei;-u

qu^'n" ?r",CüdeJ^preeetSMet/apport van Chab°t DE L'Allier , suivant le droir^8 de ae^end' ' *7' Wz' 208 : "I',en,'ant naturel üse. I! est nrff-0'"?1"1"" do h?»" "a aucuns Parents le'gitimes, et, "Mais le surpf etc' rance, ses biens devraient passer au

fants namfeirdp8' ParCiS 'in'i^ne I?6 P®Ut egalement appartenir aux familie, sacL'eseibüi[é : ;i peut ^ avoir e,ltre eux et les en-

"Les bi'p' c 8 "e sont pas membres de la même

deférés «'®, ,que infant n'a t>

leurs'descpnrT PaS de P"s'e'rite' iS.re??® d(J ses Père et mère sont bien e'videnf 8' et> s'il ny en CS reree ou soeurs naturels, ou naturels irK,'106,06"6 snccessibilite' o-.Pf,s' "a la Kepubliijne; et il est

y&nt appart^j!10 f"veur Ue )a f «Wie entre les frères et soeurs SClïIe en ce ca^ ?U aux Parents léffitimo droit de succ®der dou"S aarai« des droits neen? ' mais la République , ' qui ' peut 7 renoncer.v

&jn onder de natuurlijke hinderpn

-v - —(sus 10 ui ue aru. 918 en 920 B. W., de wettige kinderen van den vader of van

flfi m, „/• /-- 7..V. .1 1 . . J

H'. Cl de Koning, echtgenoote van C. E. W. Blomhert, c. eischers

Ul Cassntio AT- T T ._ ' *

he —

et^ Bestuur der Registratie en Domeinen, verweerder, procureur Mr.

wStiL n6' 3VT\S Va" Je Anond-Begtbailk te 's Gravenhage ia

-j

nomen8 iV'"geD' SMm heeft iD deze zaak de volgende conclusie ge-

^eZ"',P"Sident m Radm! ee'nige

steld d e toeëeP^ voorge-

der artt ,' on ' en 920 B. W. en * «rrr. i a_ l i) on on »> 1 ho•• «mf 1 o

eewii,; ^ 7 , ttU 10 mei lööy iotOl, n<>. 36).

-et 28,^10il 8C! ^b<- en art. 1 der

1872 r \',7J v ' 1 uer wet van den 30 Dec.

beide' ? D°' \45): VermltS ten cnregte is besiist' dat, als een door nalaat ?nd natuuriiJk kind gcene afstammelingen of ouders

''erskindo— -V "lucucloiUUK een oroeaer, eene zuster en broe-

wanten » vaaerszijde slecbts verwijderde bloedver-

wettige uT1 Z^a' da"' S)S de broeders en zusters zijn geweest

®oederliikB k If 6^«^.™mFFiij»c ujoeuer, zij ensel erven de wijderdP ki , ' 6d v00r de vaderlijke linie geroepen zijn de vergenouden .?edverwanten van vaderszijde, met dat gevolg, dat deze

snccessioi- "ie neut aangute voor ae successie te doen en

Alle tB beta'en8rtt. 918 Ddeze zaak van de "'legging te geven aan de

vraa»: 0f *' voor nam ei ijk. van ae beantwoording der

in dre ai tik"?en °"der de woorduri «natuurlijke broeders en zusters» zoodanige rr etK ^ verstaan beeft alle broeders en zusters, of alleen

Bij dj *.— """ou ecnc zijn geboren, gen omtrenteaht|m°ud'"g moet men m' '• alle subjectieve beschouwinhistorischp „„i J,id en zedelij Kheid vermijden. Uit de belangrijke K1;ïu. . SCnetS, door dpn m^r>hron nlaitaf

voldoende. ho* gegeven,

uc«iaen Omt ül,WBft&u,6 uastaaruen ae aenK-

veranderir», billijkheid en zedelijkheid in den loop der tijden aan te vorcni, „ z,Jn onderhevig geweest. Wij moeten alleen trachten nit

r». Wlir r. .

Aüt cie O . uaiijs en moreel neett beschouwd.

toeSeven J.Uaestle zelve overgaande, kan ik dadeiijk aan ae eischers €ö zusters- 111 ^et a^Sefl[ieen de uitdrukking «natuurlijke broeders

geboren °P ecüte Kinderen als op hen, die buiten

afsiamoielintl Z,Jn< Een llatuu,iiJk ^eeft, buiten zijne wettige

v»n ken . (ypono WPf.lirrA I nod wurmantun . .1 ^ • . • ,

' "'Jn natuuriütJ V V , uc wettige Kinderen

en algemeen eohter! gebruikt onze wetgever die uitdrukking in

jjpr «»« *

W. is te8en te spreken en niet tegengesproken, dat art. 918

fin „ i cCU0 »ic»w,,| • _ xr

Unhw>..- «jiüiiiv- \HM Hri. / l~tf\ l. ^ Pn AVP)! mihnlnnr,.!

-■•"oivvigj ri ° 0 — • v«,v" wuucimoiuaar

g'■ "fières' de 'lel Fransche artikel voorkomende uitdruk-

o als de K,,,. soeifs legitimes.» De wettige broeders en zusters,

van een natuurlijk kind

*ers ovo», „ aiQn code nonit. f.nt .— » ..

art. 7gg .. «».v.w wicuu ^oiuepun. Aiie scnry-

^lng: "fières' ae *n ^et -^rar,sche artikel voorkomende uitdrukfoeders en „et Soeurs natureis^ ziet aliéen op buiten echt geboren

Sem.o.^ ) . ^Ulsters ... ° .. .

'^"iue '/frèrfio ' "ot-ciiuig van ae vroeger in net artikel

tan vJ °ruen w~ bJ{ !*aar yoDniö aan f dat u't ni^s blijkt, dat

Bip^* n,0eröd art 7ra . WUWU,B zou zlJn geweest, de strekking in ^Ur9'Heut tv6 „^efanderen- ö^taellde wordt geleerd door

eenigt u' ^iad »an he 'fZ V' " ee" Zeer Jezensw«a^ig artikel

• v^&kèok i,., ' ' waariueue zich geheel ver' UandL«ding tot de Nederl. Wetgeving, Nalezing

suivant le droir^8 de descend ' » ' blz' 208 : '/L,,enfant naturel üse. I! est nrff-C'J?lmun do h?»" "a aucuns Parents le'gitimes, et, ..T\/r_- . P eferable etn trance, ses biens devraiftn f. nfl««Av ou

| op art. 918 B. W., en de schrijver van een artikel in den Juridischen _ Vraagal, I, blz. 100 0).

Daarentegen beweren de eischers, dat een beroep op het Fransche f regt niet kan baten, omdat onze wetgever bepaaldelijk ten opzigte van j ue eriopvolging door en aan natuurlijke kinderen van het Fransche regt geheel is afgeweken en dit heeft verbeterd. Deze afwijking en I verbetering zou ook daarin bestaan, dat, daar het Fransche regt I Streng vasthoudt aan het denkbeeld, dat uit de erkenning enkel burI gerlijke betrekkingen tusschen kind eu ouiers geboren worden en niet met de andere leden der familie, de code wederkeerig ontkent alle erfregt van het natuurlijke kind aan de nalatenschap van een der leden van de familie, en omgekeerd van deze aan de nalatenschap •tt. I vau het natuurlijk kind en dus ook de broeders uit wettige geboorte ,an moest uitsluiten, maar daarentegen de Nederlandsche wetgever, door I mildere denkbeelden bezield, aan het natuurlijk kind en aan diens nalatenschap erfregt hebben toegekend en den band des bloeds tusschen ;rs een natuurlijk kind en de bloedverwanten van diens ouders niet hebben weggecijferd, doch, juist met het oog op dien band, wederkeert erfregt hebben gegeven; en daarom zoude ook deze verandering zijn ingevoerd dat de wettige kinderen van denzelfden vader of dezelfde tr. moeder als het natuurlijke kind, na de afkomelingeu en de ouders van dat kmd , en voor den langstlevenden echtgenoot, de verdere bloedverwanten en den StaaS, lot diens nalatenschap werden geroepen, ia Ik geloof, dat de voorstelling waars bevat, maar juist ten aanzien I Jan . P"nt' waaroP bet aankomt, minder correct is. Wanneer wij e- de geschledenls.van onze wetgeving nagaan, zal het, meen ik, blijken, I dat de veranderingen in deze materie niet de strekking hebben gehad, I die men daaraan toeschrijft, en niet zoo radicaal zijn geweest als de I eischers dit voorstellen.

e- I ^'ansehe code bepaalde in art. 756 : «les enfants naturels ne ;n I sor't p01"t beritiersv. Er werd hun slechts een zeker regt op de I nalatenschap van den vader of de moeder, die hen erkend had, geJ gu,nd- Maar ,wat was dat voor een regt ? Hun werd toegekend een e. zeke,r aan,'eel in de nalatenschap, dat hun, volgens art. 761, niet kou )r worden geweigerd dan in het daar uitgezonderde geval. Zoo als het rs w°rdt Uitgedrukt in de Pro memoria der Regering, waarop zich de 3- eischers benepen en die, behalve in het werk van den heer Noordziek, I Geschiedenis der beraadslagingen over het Burg. Wetboek, zittingjaar st I '822/23> d- H bl. 436, ook grootendeels is afgedrukt in de Geschie[e dems van den heer Mr. Vookddin, IV, bl. 34 volg., was het meer f_ | een onderscheid in woorden dan in zaken, daar het bepaalde gedeelte :e ^as ,£®ue stell'ge legitieme portie , waarover de ouders niet konden n beschikten, zuo als ook bij gewijsden van het Hof van cassatie was I uitgemaakt. De heer Nicolaï zeicle er van (Voorddin, 1.1., bl. 391: e I "ma . a lisPOsition de la loi qui dit que Tentant naturel n'est r | point hentier, les interprètes du code actuel se trouvent forcés par < la nature des choses do lui accorder des droits heriditaires». De woorQ den waarin de toekenning van liet gedeelte van deu boedel plaats had, | konden alleen strekken om natuurlijke kinderen noodeloos te grieven, _ ot, zoo als de 1 ro memoria het uitdrukte, .om aan bedroefden zonder e I drangredenen eene bedroeving toe te voegen-/.

i. Bovendien gaf de oneigenlijke benaming van het Fransclje regt aanleiding tot allerzonderlingste, niet bedoelde gevolgen , waarvan a uien voorbeelden kan vinden iii de meergemelde Pro memoria, en bij t 1 Mr. Asser, het Ned. Burg. Wetboek vergeleken enz., bl. 3U6 volg. . I .. hierin te gemoet te komen heeft, in onderscheiding van het s Cransche regt, de Hollandsche wetgever de natuurlijke Kinderen niet s genoemd: regthebbenden, maai hen beschouwd als erfgenamen van i , vader of moeder, wier aandeel echter minder groot was dan 3 t van de wettige kinderen, en dit is ook de ee'nige groote veri j andenng, die de Fransche wet heeft ondergaan.

Wel zijn in ondergeschikte punten, ik ontken het niet, nog wijziI gingen gemaakt, en daarover later; maar zelfs hetzellde aandeel iu 1 fe"® erlems ab 'ntestato is bij art. 910 B. W. aan de natuurlijke I kinderen toegelegd als bij art. 757 C. N.

* I ?^1" i^88E,R dau 00^> handelende over de erfopvolging van

' dHir»UrHJte u,deren ('• § 450, bl. 310;: .de bepalingen des Ne' I en ,i" h° le" regts verschillen niet veel van die des Franscheu regts», 1 I f6 A^er • IOOLA1 ko" teregt in de zitting van 3 Jan. 1824 zeggen I (con . Mr. V oobdüxn, 1. l.t bj, 37j : »j*}0us arrivons aux enfans 11aI ture s; on remarque dans la législation qui les concerne un chanj gerent, non dans la chose , maar dans les expressions», en verder: I 'h 't"6 6 Code actue' i' est dit que les enfans naturels ne sont point neriliers, et que la loi ne leur accorde que des droits sur les biens de leur père. Dans le projet soumis a la de'libération il est dit que I a 01 es appe e li succéder, ce qui signifie qu'ils sont hériciers et I qu 1 s ont es roits hére'ditaires 'a réclamer. Ii nous semble qu'il ne

sera pas bieu difhcde de justifier ce changement, qui n'existe que , I dans la seule redaction.»

Er is dus geen spoor, dat onze wetgever eene zoo algemeene ver- 1 andenng in de erfopvolging van en aan natuurlijke kinderen wilde invoeren, dat wederkeerig erfregt zoude bestaan tusschen het natuurlijk

kmd en de wettige kinderen van uiens vader of moeder i.i die rang- <

orde, waarin by het Fransche regt de buiten echt geborene broeders :

V8n het natuurlijk kind werden geroepen. Dut spoor zou 1 toch moeten gevonden worden; want onze wetgever wist zeer goed

dat het Fransche regt, dat hij volgde en waarvan hij de afwijkingen 1

aanwees en naauwkenng bediscussieerde, geene erfopvolging van de (

zoogenaamde wettige broeders en zusters aan het natuurlOke kind (

erkende, en dat de opvolging van het natuurlijke kind door de, even 1

als hij, n onecht geborene broeders en zusters niet zoozeer als c

een erfregt werd beschouwd, maar meer als een aalmoes, hun door c den fiscus toegeworpen (zie o. a. Cod. Nap. et Motiis, IV, p. 208 en

I „ Van fne andere meening zijn Mr. Loke, Handboek, blz. 563 0 > en Mr. Mabb, Handboek, blz. 122, welke laatste echter geene rede- p

nfin vctnr y.imp nnvntr n» 6 f

1 ^ ■ e01' spoor is er te vinden van den wil om de beweerde ver andenng in te voeren. Integendeel, art. 919 B. W. stelt bepaaldelijk als regel geheel overeenkomstig het slot van art. 756 C. N „De i wet keni, aan een natuuriiik kinri »«/>,, ► u " *

3 goederen der bloedverwanten van zijne ou le^rs .TjTo k"6 7 ^ i de regelen der wederkeerigheid , <,een re« hófi^ . ,i ' J0l«enS t deren van het natuurlijk kind. ë hoegenaamd op de goe-

En keeren wij nu terug naar art. 918 B. W., waar dan de eewilde verandering in zou moeten uitgedrukt zijn. liet is ze3r opmerkeT, l dat Mr Asser , die toch wel wist, wat de Nederiandsehe wet,ever had bedoeld, 1.1., § 4d3, bl. 311, aanteekent: »De verordeningen bii artt. 914 tot 919 van het Ned. Burg. Wetboek voorkomende, stemmen geheel overeen met artt. 762 tot 766 van het Fransche wetboek, m Toch IS art. 9ls niet woordelijk naar art. 766 vertaald, maar in ' ons wetboek, volgens dien schrijver, verduidelijkt; maar die verduidelijking bestaat niet in eene andere omschrijving van: »les frères et • soeurs naturels. , die uitdrukking is woordel.js vertaald door : .natuurlijke broeders en zusters., doch daarin, dat men in plaats van • .freres et soeurs legitimes. schreef: .wettige afstammelingen van zijn vader of moeder. , niet omdat men daarmede iets anders bedoelde dan de Fransche wetgever» , maar .omdat men niet heeft kunnen beseften, hoe een natuurlijk kind wettige broeders en zusters kan hebben. , dus enkel uit zucht tot taalzuivering

En nu art. 9,0 B. W Het is waar, dit bevat eene bepaling die met gevonden wordt in het Fransche wetboek, eene nieuwe eê'nije uitzondering op deu regel van art. 919, dat een natuurlijs K,nd ' een

z£ TXT °P dB g°ederen VaU Je bloed ver wan ten van

De geschiedenis en de inhoud van het artikel toonen echter aan dat daarmede volstrekt niet is bedoeld de afwijking van het Fransche regt, die de eischers er in zien. tne

Hoe art. 920 is ontstaan leert ons Noobdziek, 1. 1. ista jpnl bl. 144. Volgens het I-ransche regt was de erfopvolging'iQ de nalatenschap van een natuurlijk kind aldus geregeld Gernnnp,, 1». «. afkomelingen , >

3o. de natuurlijke broeders en zusters (van onwettige gLOT e, ,f hunne alstammel.ugen nadat de wettige kinderen van den vader o de moeder de goederen hadden teruggenomen, die uit de nalatenschan van dien va ,er ot die moeder afkomstig waren (art. 766 40 d« langstlevende echtgenoot (art. 767;, eindelijk de Staat

De heerMr. Daam Fockema deelt, volgens de aangehaalde Dlaats mede, dat, bij de behandeling van de erfopvolging van en aan n^inT r lijke kinderen 111 comité-generaal, de heer Serruys te,en dat sooedi> tusschenkomen van deu fiscus bezwaar had. De.e baalde een voor° beeld aan van twee zusters, die eene gemeenschappelijke atfaire hadden gedreven en waarvan de eene verleid was geweest en een „atuu ljk Kind bij haar overlijden naliet. Dit natuurlijk kind was door de andere zuster opgevoed het kmd was zonder testament overleden; en nu had de moei de helft van den getneensc;,appel,jaen boedel moéten mtkeeren aan het Ktjk. Het geval was zeser nog al hard. Ten gevolde dier voordragt werd gevraagd: .Zal op de nalatenschap van een „f tuurlijk kmd, hetwelk noch descendenten, noch vader of moeder nalaat, aanspraak kunnen gemaakt worde,, door bloeuverwanten in de zijdlmie van zijnen vader of zijne moeder

Mr. Daam Fockema had, blijkens de aanteekening, zelf no- al bezwaar tegen ue toe»temmende beantwoording der vraae en svm h tegen; toch werd die bevestigend beantwoord met 46 teg°en 24 s^umen (& J.

Die vraag was het gevolg van het 41ste vraagpunt, in comité-generaal behandeld ; en üe muiter Mr. vak AIaa.vek teesende daaromtrent teregt aan m zijne pro meuioria (ifooRDzitK, 1.1 2de deel bl 43S 1 dat, zoo dienaangaande aan de,, wensen der Kamer werd toegeven dan ook wederkeerig,ijs eenige regten aan de natuurlijke kinderen

toegestaan! P ^ bi0t!dv'e''wa"te'1 ^^d«n behooren ,e worden

Het was dus m. i. eeniglijk de wensch, dat, nk de Dersonen bii den Franscheu code bedoeld, niet dadelijs de fiscus zich van de'na latenschap zou meester maken, maar dan nog eerst de bloedverwanten

ouders' dle e''keaJ hadden, al behoorden zij niet tot de fa.nilie, zouden geroepen worden »ex praesumta voluntate defuüCii».

.Ln zoo is oos aan dat verlangen voldaan bij art. 920.

Alleen den Staat nog langer dan volgens hot Fransche regt uit te sluiten, is, blijkens ds uitdrukkelijke bewoordingen der beid°e eerste al?ea1' f bedoelln.g Van bet artikel, niet om eenige wijziging in de volgorde der opvolging te brengen. Het is eene uitzondering op deu regel van art. 919, dat het natuurlijk kind geene regten hoegenaamd heelt op de nalatenschap van de bloedverwanten zijner ouders. Geheel exceptionneel bepaalt art. 920 , dat, voor het zeser zeldzame geval dat een dier bloedverwanten sterft, zonder nabestaanden tot in den' twaalfden graad, noch echtgenoot na te laten, het natuurlijk kind tot de erfenis wordt toegelaten met uitsluiting van den fiscus.

n is er nu eenige grond om aan te nemen, dat het tweede lid, waarin de wederkeer,gheid van het eerste lid wordt bepaald, een,ge afwijking zou daarstellen van de orde van opvolging, zoo als die vroeger beon ü Stre^c niet. Da£r worden cok opgenoemd ais erfgenamen van het natuurlijk kind: lo. de afstammelingen; 2'. de ouders; 3 . de natuurlijke broeders of zusters of nakomelingen van deze, eu aan üeze uitdrukking kan onmogelijk een andere zin gehecht worden an aan dezelfde in art. 918; 4o.de langstlevende echtgenoot, en dan \^ordc nog du Staat uitgesioteu, insgelijks, zoo als bet artikel ze^t, door de naaste bloedverwanten van den vader of de moeder. Het zou dan ook, ik stem dit den schrijver van het artikel in WeekbL no. 523

(1) Ook uit het aangeteekende bij Mr. Voordon 11 hl 4* op het artikel blijkt niet van eenige afwijking v»n h« v 1 1 ' palingen. «wywug van de I ransche be-

(2) Men zie ook Mr. Voorduin , 1. 1#> bl. 33, ix.

a j , -Auu aia uct ai 11 (vei z,e^[

door de naaste bloedverwanten van den vader of de moeder, liet zou dan ook, ik stem dit deu schrijver van het artikel in WeekbL no. 523

. -V"~ "l

ou het artikel hliikt „i„? . 7 UUKDCIN . 1- l-, bL 43,

I palingen. 6 »'",JslUg van de Fransche be.

Sluiten