Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F

eischers vordering niet geheel van bewijs ontbloot, aan nem uc daarbij geformuleerde suppletoire eed is opgeleg L,

dat de door ged. overgelegde quitantien kennelijk geen betrekking hebben op de werkzaamheden, waarvan in dit proces sprake is, en de vanwege den ged. voorgebrachte getuigen mets in het voordeel van diens sustenuen hebben kunnen verklaren ; 0. ten aanzien van het recht:

dat in de eerste plaats behoort te worden onderzocht of bij het aangevallen vonnis van 2 Juni 1892 het door den ged., nu app., = gestelde middel van niet-ontvankelijkheid al of met terecht

Vt! dit'de "koopman, die in staat van faillissement wordt verklaard, _ in het systeem onzer wetgeving blijft eigenaar van de hem vroeger toebehoorende en later opgekomene goederen en baten ;

dat hij echter het beheer daarover verliest en zijn geheele vermogen een voorwerp wordt van de algemeene executie, die ten voordeele der schuldeischers door den curator — op wien de wet het beheer heeft doen overgaan — met inachtneming van de daarvoor gestelde voorschriften wordt ondernomen en tot stand ge-

br dat' 'na de realisatie der baten en de algemeene rangschikking der schuldeischers op de opbrengst, de cnrator wordt ontslagen; R dat de wet alzoo op dat oogenblik de executie als afgeloopen J beschouwt en het beheer van den curator doet eindigen ; R

dat slechts voor het geval, dat de gefailleerde later mocht J blijken nog te bezitten inschulden of goederen, die bij de verevening niet bekend waren of deze hem later mochten opkomen, de heropening van het faillissement kan worden gelast, doch ook K alleen dan wanneer een en ander niet is van zoodanig gering bedrag, dat, na aftrek der vermoedelijke onkosten, de schuldeischers A daarbij' geen wezenlijk belang zouden hebben;

dat uit dit alles niet anders kan worden afgeleid dan dat na het ontslag van den curator ook het beheer over zijn vermogen weder tot den gefailleerde terugkeert en bij dezen verblijft zoolang niet eene nieuwe periode van executie is ingetreden;

dat de oorspronkelijke eischer, nu geint., waar de curator in zijn faillissement op 9 Maart 1891 de rekening en verantwoording had afgelegd en vervolgens was ontslagen en later geen heropening der executie was gelast, dus terecht suo nomine het hem verschuldigde heeft opgevorderd en alzoo het door den ged. gestelde middel van niet-ontvankelijkheid door den eersten rechter

met juistheid is verworpen; '

dat overigens door den app. geene bezwaren „egen het vonnis £ van 2 Juni 1892 zijn ontwikkeld en er voor de Rechtbank geen ^ termen aanwezig zijn dit vonnis te vernietigen ;

dat (ook) wat betreft het voorwaardelijk eind?onms van 8 hept. , 1892 de Rechtbank met den Kantonrechter van oordeel is, dat des eischers vordering door de verklaringen der gehoorde getuigen , voldoende is bewezen om aan hem een suppletoiren eed te kunnen opleggen, zoolang niet door den app. is aangetoond, dat de ter ■, dagvaarding gestelde posten begrepen zijn onder die werkzaamheden, waarvan sprake is in de door den eischer op 20 Oct. 1889 , afgegeven quitantie ;

dat dit niet door de beide geproduceerde quitantien en overigens evenmin wordt bewezen;

dat de Rechtbank echter termen vindt met betrekking tot dit pont ambtshalve een verhoor van getuigen te bevelen, om na afloop daarvan verder uitspraak omtrent het hooger beroep te doen ;

Gezien de artt. 56 en 199 B. R.;

Rechtdoende enz.; ..

Beveelt den app. om door getuigen te bewijzen deze daad-

zaak enz. * ,

Bepaalt' dat het verhoor zal plaats hebben ter zitting van deze Rechtbank op Maandag den 19 Juni 1893 des morgens te 10 uur te openen;

Houdt de verdere uitspraak en die omtrent de kosten aan.

HOOGE RAAD. — BULLETIN.

(Strafkamer.)

Zitting van Dinsdag, 23 Mei.

Voorzitter: Mr. F. B. Coninck Liefstino.

x. Uitspraak gedaan in zake:

1°. J. C. en L. V. Wils, tegen een vonnis der Rechtbank te Zutphen. Het vonnis vernietigd, met uitzondering van de daarbij uitgesproken vernietiging van het vonnis van den kantonrechter te Apeldoorn, en de requiranten van alle rechtsvervolging ontslagen.

2". den officier van justitie bij de Rechtbank te Amsterdam, tegen een vonnis in zake J. Wouda. Het vonnis vernietigd en de zaak verwezen naar het Hof te Amsterdam.

3°. G M. Verhoeven, tegen een vonnis van het Kantongerecht te Rotterdam. Verworpen.

4°. den proc.-gen. bij den Hoogen Raad der Nederlanden, in het belang der wet, tegen een arrest van het Hof te Leeuwarden in zake H. Israëls. Het arrest vernietigd in het belang der wet, zonder dat daardoor eenig nadeel kan worden toegebracht aan de rechten door partyen verkregen.

5°. G. Pruim, tegen een vonnis der Rechtbank te Zutphen. Verworpen.

6°. C. van den Heuvel, huisvr. van P. Gieles, tegen een vonnis der Rechtbank te 's Hertogenbosch. Verworpen.

7°. W. F. ten Voorden, tegen een arrest van het Hof te 's Gravenhage. Verworpen.

8®. J. van der Haar, tegen een vonnis der Rechtbank te Zutphen. Verworpen.

II. Conclusie genomen in zake:

j. N. van Ooevorden, tegen een arrest van het Hof te Amsterdam. Adv.-gen. Patijn concludeert tot verwerping. Uitspraak 19 Juni.

iii. Behandeld het beroep van:

1°. B. van Winkelhof, tegen een arrest van het Hof te 's Gravenhage. Rapp., raadsh. de Pinto. Gepleit Mr. J. M. Rens, uit Dordrecht. Conclusie bepaald op 5 Juni.

2°. J. A. van Dijk, tegen een vonnis van het Kantongerecht te Zierikzee. Rapp., raadsh. Clant van der Mij 11. Adv.-gen. Patijn concludeert tot verwerping. Uitspraak 29 Mei.

3®# jj. van Til, tegen een arrest van het Hof te Amsterdam. Rapp., raadsh. Hanlo. Adv.-gen. Patijn concludeert tot verwerping. Uitspraak 29 Mei.

4°. den officier van justitie bij de Rechtbank te Leeuwarden, tegen een vonnis in zake A. Tjepkema. Rapp., raadsh. de Ranitz. Adv.-gen. Patijn concludeert tot verwerping. Uitspraak 19 Juni.

5". J. van den "Wildenberg, tegen een arrest van het Hof te 's Hertogenbosch. Rapp., raadsh. van Stipriaan Luïscius. Adv.-gen. Patijn concludeert tot verwerping. Uitspraak 29 Mei.

VACATURES IN DE RECHTERLIJKE MACHT.

Vervolg van no. 6328.

Overleden Datum yan Namen van den ontslagen of het OTerlijdei Betrekking. benoemd tot q{ yan he(

laats ten titularis. andere Kon beslui, functien.

Raadsheer Hof Jhr. Mr. O. de Ma- benoemd tot 5 Mei 1891 Leeuwarden rees v. Swinderen andere funct.

Rechter Rechtb. Mr. J. R. H. van id. 5 51 »

Maastricht Schaik

Griff. Kantong. Mr. J. A. Hingst id. 8 „ „

Bolsward

Rechter Rechtb. Mr. J.BoldinghGz. id. 8 „ „

Winschoten

Ambt. v. h. O. M. Mr. J. Cornelissen overleden 15 „ „ b. d. Kantonger. in het arrond.

Haarlem

BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

Bij Kon. besluit van 17 Mei 1893, no. 78, is aan Mr. P. C. 't Hooft, op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend «la rf>nhtflr-nlaA.t.svp.rvAn<rfir in de Arrond.-Rechtbank te 's Herto¬

genbosch.

— Bij Kon. besluit van 19 Mei 1893, no. 8, is, op hun daartoe eredaan verzoek, eervol ontslag verleend aan:

R. de Bruyn Ouboter, als kantonrechter-plaatsvervanger in het

Vnnfnn T.pmmflr*

Ti" n fJnrter. als kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton

Ulnsphpflfl •

.1 X TTahiiis als kantonrechter-nlaatsvervanger in het kanton

Wijk bij Duurstede, en

A. Bouman, als kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Harlingen.

Librairies BELINEANTE Ekères, La Hate (Hollande). CHEVALTER MARESCQ et C>e, Paris.

Vient de paraitre:

ARCHIVES INTERNATIONALES

d'Administration Comparée.

Revue paraissant six fois par an (en trois langues:

francais, allemand, anglais) en fascicules de 10 teuilles,

format grand in 8°, ou plus ou moins d'apres les circonstances

FONDÉE ET D1RIOÉË PAR

M. H.-J.-A. Mulder,

Docteur en Droit;

Membre de la Société de législation comparée a Paris, et de la Société des Etudes sodales et politiques a Bruxelles,

a La llaye (Pays-Bas).

BERICHTEN.

,t-Gravenhage, 25 Mei.

Het Staatsblad no. 84 bevat een ook in de Staatscourant van gisteren opgenomen Koninklijk Besluit van den I5en Mei jl. tot nadere wijziging van het K. R« van 11 Nov. 1856 (Sibl. no. 114), houdende bepalingen omtrent den dienst der rijksveldwachters. Het Besluit bevat eene reorganisatie der rijksveldwacht, waarvoor, gelijk men zich herinnert, de noodige fondsen waren aangevraagd op de staatsbegrooting voor 1893 (Hoofdst. XV), die, na de beraadslaging, daarover gevoerd in de vergaderingen der Tweede Kamer van 12 en 13 Dec. 1892, en de verwerping van een amendement van den heer G. van Dedem, werden toegewezen. De rijksveldwacht wordt volgens de thans aangebrachte wijzigingen in art. 2 van het K. B. van 1856 uitgeoefend door inspecteurs (een nieuwen rang), brigadiers-majoor, brigadiers, gewone rijksveldwachters en rijksveldwachters-jachtopzieners. Onder de benaming „rijksveldwachter" worden al deze beambten begrepen. Ingevolge het gewijzigd artikel art. 5 worden de rijksveldwachters ingedeeld in brigaden, elke met een brigadier-majoor of een brigadier tot commandant; verschillende brigaden vormen een district, aan het hoofd waarvan een inspecteur wordt gesteld. Art. 6 nieuw bepaalt, dat de inspecteurs der rijksveldwacht door de Koningin worden benoemd en ontslagen, terwijl de aanstelling en het ontslag der overige rijksveldwachters geschieden door den Minister van Justitie. Het K. B. van 23 Juni 1876 (Sli/. no. 116) is ingetrokken.

ADVERTENTIES.

ler Eascicuj.e:

Avec la collaboration, s'il y a lieu, de MM.:

Maürice Bki i.om, Ingénieur des Mines it Paris.

Ferdinand Böhm, Oberlandesgerichtsrath am Kgl. Oberlandesgerichte; Redacteur der Zeitschrift für Internationales Privat- und Strafrecht in Nürnberg.

Geh. Reg-Rat Prof. Dr. Victor Böhmert, Vorstand des Kgl. Sachs.

Statist. Bureau in Dresden.

J. B. Bkeukelman, Docteur en droit; Commis d'Etat auprès du

ConBeil d'Étal a la Haye.

E. Grdner, Secrétaire du Comité Central des houillères de France; Secrétaire général du Comité permanent international du congres des accidents du Travail et des assurances sociales ïi Paris. Le Dr. P. F. van Hamel Roos, Rédacteur de la Revue Internationale des falsifications et du Journal Mensuel Néerlandais contre les falsifications & Amsterdam.

H. G. Hartman Jz., Secrétaire de la Commune de Goes; Redacteur du „Tijdschrift ter beoefening van het administratief recht".

J. F. Heemskerk, Commis-adjoint it la Caisse des pensions de retraite des veuves et orphelins de fonctionnaires civils a La Haye. M. Henrkjuez Pimentel, Conseiller au Ministère de lTntérieur;

Rédacteur en-chef du „Verzekeringsbode" ïi La Haye. Jos. Hoyois, Avocat prés la Cour d'appel de Bruxelles, docteur

en sciences politiques et administratives.

D. Josephds Jitta, Dr. en droit; Avoeat-Avoué et Conseiller Com-

munal & Amsterdam.

Le Docteur G. vak Overbeek de Metjer, Professeur d'hygiène

a 1'Universjté de 1'Etat a Utrecht.

Le Baron H. de Royer de Dour, Président de 1'Assoeiation pour

Tamélioration des logements ouvriers & Bruxelles.

Le Dr. W. P. Rcysch, Conseiller pour les affaires d'hygiène publique et de policè vétérinaire au Ministère de lTntérieur ; Inspecteur des maisons d'aliénés a La Haye.

J. L. A. Salverda de Grave, fonctionnaire supérieur au Ministère

de ï'intérieur a La Haye.

Armand P. Th. Sassen, Directeur de la Caisse postale de 1'Etat; Membre des Etats Provinciaux et Conseiller Communal & Amsterdam.

Dr. W. Stieda, Professor der Staatswissenschaften in Rostock (Mecklenburg).

D. J. Wolfson, Docteur en droit j Avocat-Avoué a La Haye. Ober Reg.-Rath Dr. Friedrich Wörishoffer, Groszherz. Badischer

Fabrikinspector in Karlsruhe.

Reg-Rath Dr. Zeller in Darmstadt.

G. E. V. L. van Züijlen, Colonel de génie aux Indes Orientales

Néerlandaises, en retraite, ït La Haye, et plusieurs autres dont les noms seront indiques sur la couverture du deuxième fascicule.

Les Archives Internationales comparée publieront :

1°. Une bibliographie Internationale d'administration comparée,

d'après matières;

2". Documents de législation des divers pays, décrets Royaux, Règlements d'administration, circulaires ministérielles etc.; 3". Notices et communications des associations et sociétés Neérlandaises et étrangères, dont le but est de favoriser une des branches de l'adminietration de 1'Etat;

4°. Etudes scientifiques ;

5®. Comptes-rendus d'ouvrages nouvellement publiés ; 6°. Chronique de réunions annuelles, d'expositions et de congrès; 7°. Table d'honneur;

8°. Nécrologie.

Bij GEBR. BELINEANTE, te 's-Gravenhage,

zijn verschenen :

Heiji igeks (Mr. J. C. Th.) Het Politiewezen in Nederland. Beschouwingen over het Politiewezen in Nederland en proeve van een ontwerp van Wet op de Organisatie en bet Beleid der Politie (1883) ...•••• f 2.70

Boer Hz. (J.) Verkrijging van onroerende zaken. Beginselen van het Negatieve-, het lorrens- en het Grondboekstelsel • • • f 1-50

Beide onderwerpen zullen op de aanstaande Algemeene

Vergadering der Juristenvereniging worden besproken.

Uitgaven van GEBR. BELINEANTE, te's-Gravenhage.

Werken m Prof. OPZQQMER.

Wijsbegeerte der ervaring in moderne theologie. Openbrief

aan Anastatio. f 0.60.

Wetenschap en wijsbegeerte, f2.50.

Waarheid en hare kenbronnen. 2e herz. druk. f2.50.

- Wezen der kennis. Leesboek der Logica. 2e herz. en verm.

druk. f2.25.

CONDITIONS D'ABONNEMENT.

Prix d'abonnement annuel: Europe: 24 frcs, <8 O Mark ou 43 fl8 de Hollande.

Pays d'outre-mer: le port special en plus.

Annonces d'après tarif spécial.

Chaque année forme un volume. Les abonnements partent du 15 Avril. On ne fait pas d'abonnement pour moins d'une année.

Prix clu fascicule 5 francs.

S'adresser: pour tout ce qui concerne la rédaction (manuscrits, envois d'auteur, demandes en correspondance etc. etc.) & M. H.-J.-A. MULDER, Docteur

^ j T TT / T» T-» \

en droit, ivladurastraar, L*a naye (^rays-msj,

Pour tout ce qui concerne 1'administration (abonnements, annonces) ü MM. BELINEANTE ERÈKES, La Haye et CHEVAL1ER MARESCQ et Cie, Paris.

Snelpersdruk en Uitgave van GEBR. BELINFANTE, te 's-Gravenhage.

Sluiten