is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N . 51. BESLUIT, houdende nadere ben*.

linden omti-ent de , bij publicatie van den a3sten December i8i3, geïnlroduceerde belasting op het regt van

SUCCessie Febr. 1814.

N . 5a. BESLUIT, houdende bepalingen der regten op den in- en uitvoer van OostIndische produkien a Maart

N. o5. BESLUIT , houdende vrijstelling ran den invoer vau. Thee, en bepaline der regten op denzelven, gedurende

54. BESLUIT, houdende bepalingen omtrent het regt van het zegel en enregistratie op het vervolgen der misdrijven en contraventien ,in zaken van 's lands mjddelen te water en te lande _ _____ __

N . 35. BESLUIT, houdende bepaling eener belasting op de runderen, paarden en schapen, gedurende de jaren 181/

i8l5, 1816, 1817, l8l8, l8lq en'

1820 , ter oprigting van het fonds tot voorkoming en stuiting van de run-

derPest

NC. 56. BESLUIT, waarbij eenige bepalingen, vervat in de generale ordonnantie op de invordering der middelen te lande, van den i7den Januarij 1806, verklaard worden weder in werking te zijn ^ ^

N . 37. BESLUIT , waarbij de remi»sien en restitutien voor de indirècte belastingen, aan de armen directlen en pieuse gestichten , bij de wet van 21 April 1807 toegestaan, worden gecontinueerd . . 13 _

N . 08. BESLUIT, houdende alteratie van het bepaalde bij $ 1 tot en met 5 i

A 4