is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

procureurs-crimineel en Keizerlijke procureurs, le supprimeren, gelijk geschiedt bij dezfe, en in de plaats derzei ven te substitueren die va,n Hoog Gsregtshof der Vereenigde Nederlanden, Procureur "eneraal, Procureur crimineel, en Officieren respectivelijk.

4°.° Dat in de Arresten en Vonnissen, door het Hoog-Geregtshof, de reipectire Regtbanken en Vrede-Garegten te wijden, voortaan geen gebruik zal mogen worden gemaakt van het formulier vanexecutoire , dus verre , uit krachte van de Fransclie Wetten , gebruikelijk; en dat, overzulks, alle de voorzeide Wetten, Arresten en Vonnissen voortaan sullen zijn executabel, zonder bijvoeging van het voorschreven formulier; in welke plaats, aan het hoofd der Arresten en Vonnissen zullen moeten worden ge•teld deze woorden: IN NAAM DER HOOGk OVERHEID.

5'. Het gebruik der Fransclie Taal, in alle justitiële Zaken en Akten wel uitdrukkelijk te verbieden, en te gelasten, dat dezelven alleen in de Nederduitsalie Moedertaal worden behandeld en opgesteld.

6°. Alle de voornoemde Justitiële Autoriteiten te gelasten, cm, bij provisie en tot daaromtrent nadere bepalingen zullen zijn gemaakt, voort te gaan, regt te spreke^, overeenkomstig de tlians in "vigeur zijnde wetten, en met in achtneming der vormen daarbij voorgeschreven , onverminderd zoodanige modifir.atiën, als door On. , bij vervolg van tijd, zullen worden

Y Eli zial deze alömme worden gepubliceerd en geafügeerd in het gebied der Vereenigde Nederlanden, ten einde niemand hiervan

ignorantie zou kunnen pretenderen.

Ten welken einde van dit Besluit het vereischt getal Extm-

plaren zal worden gedrukt en verzonden:

i® Aan het lioog Geregtshof der Vereenigde Nederlanden, «iet'aanschrijving, <><", toezending van de noodige Exem¬

plaren , hetzelve ie brengen ter ken*is van alle Regtbanken ia

deszelfs Ressort. --

Aan den eersten Advokaat-Generaal, waarnemende de iune-

iieti 'van Procureur-Generaal, met gelijke aan.shnjving , ten aanzien der Procureurs en verdere Officieren in voorz. Ressort.

3° Aan de Commissarissen-Generaal van Financiën , * or og, Rinnenlandsche zaken en Policie,tot informatie en narigt mitsgaders aan de Commissarissen-Generaal in de respective Depa tementen . ten einde voor de publicatie en afficie in alle de da<utoe behoorende Gemeenten zorg te dragen.

Gedaan , in 's Gravenhage, den i«teu December i8i3.

Ter ordonnantie van het Algemeen Bestuur voorn.,

De Secretaris-Generaal,

(geteekend) A. R. F a i< c k.