is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 8.) Bespit, van den 6^en December l8l3, n°. 6/ intrekkende het Sequefier , docr de Fransche Piegering , gelegd op de goederen van Ingezetenen dezer. Landen , enz.

"WIJ WILLEM, BIJ DE ORATIE GODS, PRINCS VAN Oranjk-

TÏASSaU , SoUYEREIN VoHST S£D VEReENlGDE NEDERLANDEN , IKZ. , ENZ. , ENZ. ;

Op hit rapport van Onzen Commissaris-generaal tot de zaten der Financiën ,

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Het Sequester door het Fransch Gouvernement gelegd op eigendommen en bezittingen van Ingezetenen dezer Landen , of Onderdanen van Groot-Brittanniën en andere Mogendheden , ■waarmede wij in vriendschappelijke betrekkingen staan, wordt opgeheven.

■j. Onze Commissaris-Generaal tot de Financiën zal de noodige orders stellen, om de voornoemde gesequestréerde goederen en eigendommen aan derzelver eigenaren of aan gemagtigden van dezen te doen terug geven, en tevens onder Onze approbatie regelen de liquidatie , welke tusschen de administratie der Domeinen en de belanghebbende persoonen over het tijdvak der voortduring van de sequestratie zal behooren te worden geëffectueerd.

Extract van dit Besluit zal worden gezonden aan On :en Secretaris van Staat voor de Buitenlandsche Zaken, om daarvan de noodige communicatie te doen; alsmede gelijk extract aan den Commissaris-Generaal voor de Fmanciën, tot informatie.

Gegeven in 's Gravenhage, den December des juars i8i3, ®n van Oase Regerir g het Eerste.

(geteekertd) W I L L E M,

ïer ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

(geteelcènd) Van der Duin van Maasdal,